Wellplus

Notice – Version NL
WELLPLUS
BIJSLUITER
Wellplus tabletten met smaakstof voor honden
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Registratiehouder en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Divasa-Farmavic S.A.
Ctra. Sant Hipòlit, km 71
08503 GURB - VIC
Barcelona, Spanje
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Wellplus tabletten met smaakstof voor honden
Praziquantel, pyrantelembonaat, febantel
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
50 mg
144 mg
150 mg
Per tablet:
Praziquantel
Pyrantelembonaat
Febantel
Gelige ronde tabletten met bruine stippen.
De tabletten kunnen in twee of vier gelijke delen worden verdeeld
4.
INDICATIES
Voor de behandeling van menginfestaties met de volgende rondwormen en lintwormen bij honden en
puppies:
Spoelwormen:
Toxocara canis, Toxascaris leonina
(volwassen en laat
onvolwassen vormen)
Haakwormen:
Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum
(volwassen
vormen)
Lintwormen:
Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum,
Taenia
spp.,
Multiceps multiceps
(volwassen en onvolwassen vormen)
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gelijktijdig met piperazineverbindingen gebruiken.
Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de
hulpstoffen.
6.
BIJWERKINGEN
Notice – Version NL
WELLPLUS
In zeer zeldzame gevallen kunnen lichte en voorbijgaande spijsverteringskanaalstoornissen zoals
braken en / of diarree optreden. In individuele gevallen kunnen deze symptomen gepaard gaan met
niet-specifieke tekens zoals lethargie, anorexia of hyperactiviteit.
De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:
- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)
Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u
vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis
te stellen.
7.
Hond.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Oraal gebruik.
Dosering
De aanbevolen doseringen zijn: 15 mg febantel, 14,4 mg pyrantelembonaat en 5 mg praziquantel per
kg lichaamsgewicht. Dit komt overeen met 1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht.
Tabletten kunnen naar wens gehalveerd/in vieren worden gedeeld.
Bijvoorbeeld, een hond met een gewicht van
- 2,5 kg lichaamsgewicht ontvangt ¼ van de tablet
- 5,0 kg lichaamsgewicht ontvangt ½ van de tablet
- 10 kg lichaamsgewicht ontvangt 1 tablet
- 15 kg lichaamsgewicht ontvangt 1½ tablet
- 20 kg lichaamsgewicht ontvangt 2 tabletten
- 30 kg lichaamsgewicht ontvangt 3 tabletten
enz.
Puppies dienen te worden behandeld wanneer zij 2 weken oud zijn en elke 2 weken tot zij 12 weken
oud zijn. Daarna dienen zij met tussenpozen van 3 maanden te worden behandeld. Het is raadzaam het
teefje tegelijk met de pups te behandelen. Niet bestemd voor gebruik bij honden die minder dan 2,5 kg
wegen.
Voor routinematige worm controle dienen volwassen honden om de 3 maanden te worden
behandeld. Voor routinematigebehandeling wordt een enkele dosis geadviseerd. In het geval van een
ernstige rondworminfestatie dient na 14 dagen een herhalingsdosis te worden gegeven.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te
worden bepaald.
De tabletten kunnen direct aan de hond of verborgen in voer worden gegeven. Nuchter houden vóór of
na de behandeling is niet nodig.
Notice – Version NL
WELLPLUS
Bij een risico op herinfestatie, dient een dierenarts te worden geraadpleegd met betrekking tot de
noodzaak en de frequentie van herhaalde toediening.
10.
WACHTTERMIJN
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Dit diergeneesmiddel vereist geen bijzondere bewaarvoorschriften
Gebruik dit diergeneesmiddel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos
na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand..
Doe elke gedeelde tablet terug in de geopende blisterverpakking.
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 15 dagen
Houdbaarheid na gedeling van de tablet in helften of kwarten: 15 dagen
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Vlooien doen dienst als tussen gastheer voor een veel voorkomende lintwormsoort –
Dipylidium
caninum.
Een lintworminfestatie zal zeker opnieuw optreden tenzij de tussen gastheer zoals vlooien,
muizen, enz. worden bestreden.
Een lintworminfestatie is onwaarschijnlijk bij puppies jonger dan 6 weken.
Parasitaire resistentie tegen een bepaalde klasse van anthelmintica kan zich ontwikkelen na frequent,
herhaaldelijk gebruik van een anthelminticum van die klasse.
Waarschuwingen voor gebruikers
In geval van accidentele ingestie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter
of het etiket te worden getoond.
Na gebruik de handen wassen.
Echinococcosis vertegenwoordigt een gevaar voor de mens. Aangezien Echinococcosis een
meldingsplichtige ziekte is bij de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), moeten specifieke
richtlijnen over de behandeling en de follow-up en betreffende de bescherming van personen worden
verkregen bij de relevante bevoegde autoriteit.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Bij schapen en ratten zijn teratogene effecten gemeld die worden toegeschreven aan hoge doses
febantel.
Bij honden is tijdens de vroege dracht geen onderzoek gedaan.
Tijdens de dracht gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandeld dierenarts.
Gebruik van het product wordt afgeraden tijdens de eerste 4 weken van de dracht.
De voorgeschreven dosis niet overschrijden bij de behandeling van drachtige teven.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Notice – Version NL
WELLPLUS
Gelijktijdig gebruik met andere cholinerge verbindingen kan leiden tot toxiciteit. Het effect van de
werkzame bestanddelen met acetylcholine-esterase activiteit (bijv. organofosfaatverbindingen) kan
worden verhoogd. De specifieke eigenschappen van piperazine (neuromusculaire paralyse van de
parasieten) kunnen het effect van pyrantel (spastische paralyse van de parasieten) tegenwerken.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
De combinatie van praziquantel, pyrantelembonaat en febantel wordt goed getolereerd door honden.
Bij veiligheidsonderzoeken gaf een enkele dosis van 5 keer de aanbevolen dosis of meer soms
aanleiding tot incidenteel braken.
Onverenigbaarheden
Niet van toepassing.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten
te worden verwijderd.
Vraag aan uw dierenarts wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze maatregelen
dragen bij aan de bescherming van het milieu
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Oktober 2018
15.
OVERIGE INFORMATIE
Kartonnen doos met 1 PVC/PVDC-aluminium blisterverpakking van 2 tabletten.
Kartonnen doos met 1 PVC/PVDC-aluminium blisterverpakking van 10 tabletten.
Kartonnen doos met 2 PVC/PVDC-aluminium blisterverpakkingen van 10 tabletten, met 20 tabletten
in totaal.
Kartonnen doos met 5 PVC/PVDC-aluminium blisterverpakkingen van 10 tabletten, met 50 tabletten
in totaal.
Kartonnen doos met 10 PVC/PVDC-aluminium blisterverpakkingen van 10 tabletten, met 100
tabletten in totaal.
Kartonnen doos met 30 PVC/PVDC-aluminium blisterverpakkingen van 10 tabletten, met 300
tabletten in totaal.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
BE-V473857
Vrije aflevering
WELLPLUS
BIJSLUITER
Wellplus tabletten met smaakstof voor honden
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Divasa-Farmavic S.A.
Ctra. Sant Hipòlit, km 71
08503 GURB - VIC
Barcelona, Spanje
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Wellplus tabletten met smaakstof voor honden
Praziquantel, pyrantelembonaat, febantel
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per tablet:
Praziquantel
50 mg
Pyrantelembonaat
144 mg
Febantel
150 mg
Gelige ronde tabletten met bruine stippen.
De tabletten kunnen in twee of vier gelijke delen worden verdeeld
4.
INDICATIES
Voor de behandeling van menginfestaties met de volgende rondwormen en lintwormen bij honden en
puppies:
Spoelwormen:
Toxocara canis, Toxascaris leonina (volwassen en laat
onvolwassen vormen)
Haakwormen:
Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (volwassen
vormen)
Lintwormen:
Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum,
Taenia spp., Multiceps multiceps
(volwassen en onvolwassen vormen)
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gelijktijdig met piperazineverbindingen gebruiken.
Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de
hulpstoffen.
6.
WELLPLUS
In zeer zeldzame gevallen kunnen lichte en voorbijgaande spijsverteringskanaalstoornissen zoals
braken en / of diarree optreden. In individuele gevallen kunnen deze symptomen gepaard gaan met
niet-specifieke tekens zoals lethargie, anorexia of hyperactiviteit.
De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:
- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)
Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u
vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis
te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Hond.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG

Oraal gebruik.
Dosering
De aanbevolen doseringen zijn: 15 mg febantel, 14,4 mg pyrantelembonaat en 5 mg praziquantel per
kg lichaamsgewicht. Dit komt overeen met 1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht.
Tabletten kunnen naar wens gehalveerd/in vieren worden gedeeld.
Bijvoorbeeld, een hond met een gewicht van
- 2,5 kg lichaamsgewicht ontvangt ¼ van de tablet
- 5,0 kg lichaamsgewicht ontvangt ½ van de tablet
- 10 kg lichaamsgewicht ontvangt 1 tablet
- 15 kg lichaamsgewicht ontvangt 1½ tablet
- 20 kg lichaamsgewicht ontvangt 2 tabletten
- 30 kg lichaamsgewicht ontvangt 3 tabletten
enz.
Puppies dienen te worden behandeld wanneer zij 2 weken oud zijn en elke 2 weken tot zij 12 weken
oud zijn. Daarna dienen zij met tussenpozen van 3 maanden te worden behandeld. Het is raadzaam het
teefje tegelijk met de pups te behandelen. Niet bestemd voor gebruik bij honden die minder dan 2,5 kg
wegen.
Voor routinematige worm controle dienen volwassen honden om de 3 maanden te worden
behandeld. Voor routinematigebehandeling wordt een enkele dosis geadviseerd. In het geval van een
ernstige rondworminfestatie dient na 14 dagen een herhalingsdosis te worden gegeven.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te
worden bepaald.
WELLPLUS
Bij een risico op herinfestatie, dient een dierenarts te worden geraadpleegd met betrekking tot de
noodzaak en de frequentie van herhaalde toediening.
10.
WACHTTERMIJN
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Dit diergeneesmiddel vereist geen bijzondere bewaarvoorschriften
Gebruik dit diergeneesmiddel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos
na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand..
Doe elke gedeelde tablet terug in de geopende blisterverpakking.
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 15 dagen
Houdbaarheid na gedeling van de tablet in helften of kwarten: 15 dagen
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Vlooien doen dienst als tussen gastheer voor een veel voorkomende lintwormsoort ­ Dipylidium
caninum
. Een lintworminfestatie zal zeker opnieuw optreden tenzij de tussen gastheer zoals vlooien,
muizen, enz. worden bestreden.
Een lintworminfestatie is onwaarschijnlijk bij puppies jonger dan 6 weken.
Parasitaire resistentie tegen een bepaalde klasse van anthelmintica kan zich ontwikkelen na frequent,
herhaaldelijk gebruik van een anthelminticum van die klasse.
Waarschuwingen voor gebruikers
In geval van accidentele ingestie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter
of het etiket te worden getoond.
Na gebruik de handen wassen.
Echinococcosis vertegenwoordigt een gevaar voor de mens. Aangezien Echinococcosis een
meldingsplichtige ziekte is bij de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), moeten specifieke
richtlijnen over de behandeling en de follow-up en betreffende de bescherming van personen worden
verkregen bij de relevante bevoegde autoriteit.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Bij schapen en ratten zijn teratogene effecten gemeld die worden toegeschreven aan hoge doses
febantel.
Bij honden is tijdens de vroege dracht geen onderzoek gedaan.
Tijdens de dracht gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandeld dierenarts.
Gebruik van het product wordt afgeraden tijdens de eerste 4 weken van de dracht.
De voorgeschreven dosis niet overschrijden bij de behandeling van drachtige teven.
WELLPLUS
Gelijktijdig gebruik met andere cholinerge verbindingen kan leiden tot toxiciteit. Het effect van de
werkzame bestanddelen met acetylcholine-esterase activiteit (bijv. organofosfaatverbindingen) kan
worden verhoogd. De specifieke eigenschappen van piperazine (neuromusculaire paralyse van de
parasieten) kunnen het effect van pyrantel (spastische paralyse van de parasieten) tegenwerken.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
De combinatie van praziquantel, pyrantelembonaat en febantel wordt goed getolereerd door honden.
Bij veiligheidsonderzoeken gaf een enkele dosis van 5 keer de aanbevolen dosis of meer soms
aanleiding tot incidenteel braken.
Onverenigbaarheden
Niet van toepassing.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten
te worden verwijderd.
Vraag aan uw dierenarts wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze maatregelen
dragen bij aan de bescherming van het milieu
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Oktober 2018
15.
OVERIGE INFORMATIE
Kartonnen doos met 1 PVC/PVDC-aluminium blisterverpakking van 2 tabletten.
Kartonnen doos met 1 PVC/PVDC-aluminium blisterverpakking van 10 tabletten.
Kartonnen doos met 2 PVC/PVDC-aluminium blisterverpakkingen van 10 tabletten, met 20 tabletten
in totaal.
Kartonnen doos met 5 PVC/PVDC-aluminium blisterverpakkingen van 10 tabletten, met 50 tabletten
in totaal.
Kartonnen doos met 10 PVC/PVDC-aluminium blisterverpakkingen van 10 tabletten, met 100
tabletten in totaal.
Kartonnen doos met 30 PVC/PVDC-aluminium blisterverpakkingen van 10 tabletten, met 300
tabletten in totaal.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Heb je dit medicijn gebruikt? Wellplus te vormen.

Je ervaring helpt anderen een beeld over het gebruik van Wellplus te vormen.

Deel als eerste jouw ervaring over Wellplus

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG