Tyrothricine lidocaine munt melisana 1 mg - 2 mg

Module 1.3.1.3 – BE – NL
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1,
B-1140 Brussel
NAT/H/4614/01-02/IB/108
RUT
ID 137240
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana, zuigtabletten
Tyrothricine Lidocaïne Munt Melisana, zuigtabletten
Pagina 1 van 4
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana, zuigtabletten
Tyrothricine Lidocaïne Munt Melisana, zuigtabletten
Tyrothricine - Lidocaïne hydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het
beste resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht na 3 of 4 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
-
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Tyrothricine Lidocaïne gebruikt
2. Wanneer mag u Tyrothricine Lidocaïne niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn
3. Hoe gebruikt u Tyrothricine Lidocaïne
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tyrothricine Lidocaïne
6. Aanvullende informatie
1.
-
-
WAARVOOR WORDT TYROTHRICINE LIDOCAÏNE GEBRUIKT
Het is een geneesmiddel voor aandoeningen van de mond en de keelholte (farynx). Het vormt een
combinatie van een antibioticum (tyrothricine) en een lokaal verdovingsmiddel (lidocaïne).
Het is aangewezen bij de ondersteunende of lokale behandeling van pijn en aandoeningen van de
mond en de achterkeel, bvb: keelpijn, slikmoeilijkheden, ontsteking van het tandvlees, van de
keelholte (farynx),...
WANNEER MAG U TYROTHRICINE LIDOCAÏNE NIET GEBRUIKEN OF MOET U
EXTRA VOORZICHTIG ZIJN
2.
Wanneer mag u Tyrothricine Lidocaïne niet gebruiken
-
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.
-
Bij kinderen jonger dan 6 jaar.
-
Op een open wonde in de mond of in de keelholte (farynx).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tyrothricine Lidocaïne
Men mag het niet langdurig gebruiken. Als na 3 of 4 dagen behandeling geen enkele verbetering wordt
waargenomen, moet een arts worden geraadpleegd.
Men dient rekening te houden met het gevaar voor verslikken (als gevolg van de verdovende werking).
1
Module 1.3.1.3 – BE – NL
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1,
B-1140 Brussel
NAT/H/4614/01-02/IB/108
RUT
ID 137240
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana, zuigtabletten
Tyrothricine Lidocaïne Munt Melisana, zuigtabletten
Pagina 2 van 4
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen
Gebruikt u naast Tyrothricine Lidocaïne nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Niet gebruiken tegelijk met andere ontsmettingsmiddelen voor oraal gebruik.
Waarop moet u letten met eten en drinken
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Als de dosis en de gebruiksaanwijzing in acht worden genomen, mag Tyrothricine Lidocaïne gebruikt
worden tijdens de periode van zwangerschap of borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Stoffen in Tyrothricine Lidocaïne waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat alveosacharose met maltodextrine. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u
bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
HOE NEEMT U TYROTHRICINE LIDOCAÏNE IN
Gebruik Tyrothricine Lidocaïne altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Een tablet langzaam in de mond laten smelten zonder kauwen.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen: 8 tot 10 tabletten per dag à rato van 1 tablet om de 1 tot 2 uur, naargelang van de
intensiteit van de symptomen.
Niet langer dan 3 tot 4 dagen gebruiken zonder medisch advies.
Gebruik bij kinderen
Kinderen ouder dan 6 jaar: 4 tot 8 tabletten per dag, te verdelen over de loop van de dag.
Niet langer dan 3 tot 4 dagen gebruiken zonder medisch advies.
Heeft u te veel van Tyrothricine Lidocaïne ingenomen
Wanneer u te veel van Tyrothricine Lidocaïne heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum
(070.245.245).
Een te frequente of te langdurige toediening, vooral in geval van wonden in de mond of in de keelholte
kan tot symptomen van vergiftiging leiden als gevolg van de aanwezigheid van lidocaïne.
-
Symptomen: opwinding (agitatie), beven, angst, hoofdpijn, misselijkheid, oorsuizen,
ademhalingsstoornissen, te snel of te langzaam kloppen van het hart, en in ernstige gevallen stuipen
en onderdrukking van het ademhalingssysteem.
2
Module 1.3.1.3 – BE – NL
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1,
B-1140 Brussel
NAT/H/4614/01-02/IB/108
RUT
ID 137240
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana, zuigtabletten
Tyrothricine Lidocaïne Munt Melisana, zuigtabletten
Pagina 3 van 4
Als de symptomen ernstig zijn, moet een arts gewaarschuwd worden, die zal beslissen over de te nemen
maatregelen.
Bent u vergeten Tyrothricine Lidocaïne in te nemen
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Tyrothricine Lidocaïne
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Tyrothricine Lidocaïne bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Uitzonderlijk kunnen zich allergische reacties voordoen (zwelling en/of roodheid van het
mondslijmvlies). In dat geval moet de behandeling stopgezet worden.
Een overdreven of te langdurig gebruik kan tot irritatie van de mond leiden. Ook algemene effecten zijn
mogelijk (zie rubriek " Heeft u te veel van Tyrothricine Lidocaïne ingenomen").
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TYROTHRICINE LIDOCAÏNE
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25° C in de oorspronkelijke verpakking.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na
“EXP.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Tyrothricine Lidocaïne
-
De werkzame stoffen in Tyrothricine Lidocaïne Citroen zijn: tyrothricine 1 mg en lidocaïne
hydrochloride 2 mg.
-
De andere stoffen in Tyrothricine Lidocaïne Citroen zijn: ascorbinezuur EC, magnesiumstearaat,
citroenzuur watervrij, mandarijnvlugolie, sinaasappelvlugolie, alveosaccharose met maltodextrine,
voldoende voor 1 tablet.
3
Module 1.3.1.3 – BE – NL
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1,
B-1140 Brussel
NAT/H/4614/01-02/IB/108
RUT
ID 137240
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana, zuigtabletten
Tyrothricine Lidocaïne Munt Melisana, zuigtabletten
Pagina 4 van 4
-
-
De werkzame stoffen in Tyrothricine Lidocaïne Munt zijn: tyrothricine 1 mg en lidocaïne
hydrochloride 2 mg.
De andere stoffen in Tyrothricine Lidocaïne Munt zijn: magnesiumstearaat, muntaroma,
alveosaccharose met maltodextrine, voldoende voor 1 tablet.
Hoe ziet Tyrothricine Lidocaïne eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Zuigtabletten voor oraal gebruik. Het geneesmiddel is verkrijgbaar in dozen met 24 of 48 tabletten in
blisterverpakking, met citroen- of muntsmaak.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Melisana nv
Kareelovenlaan 1
B-1140 Brussel
Fabrikanten
Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana
Artesan Pharma GmbH&Co.KG
Wendlandstr.1
D-29439 Lüchow
Duitsland
Tyrothricine Lidocaïne Munt Melisana
Merck Santé S.A.S.
F-69003 Lyon
Frankrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana: BE190827
Tyrothricine Lidocaïne Munt Melisana: BE197793
Afleveringswijze
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2012.
4
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1,
Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana, zuigtabletten
B-1140 Brussel
Tyrothricine Lidocaïne Munt Melisana, zuigtabletten
NAT/H/4614/01-02/IB/108 ID 137240
Pagina 1 van 4
RUT
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana, zuigtabletten
Tyrothricine Lidocaïne Munt Melisana, zuigtabletten
Tyrothricine - Lidocaïne hydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het
beste resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht na 3 of 4 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
-
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Tyrothricine Lidocaïne gebruikt
2. Wanneer mag u Tyrothricine Lidocaïne niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn
3. Hoe gebruikt u Tyrothricine Lidocaïne
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tyrothricine Lidocaïne
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT TYROTHRICINE LIDOCAÏNE GEBRUIKT
-
Het is een geneesmiddel voor aandoeningen van de mond en de keelholte (farynx). Het vormt een
combinatie van een antibioticum (tyrothricine) en een lokaal verdovingsmiddel (lidocaïne).
-
Het is aangewezen bij de ondersteunende of lokale behandeling van pijn en aandoeningen van de
mond en de achterkeel, bvb: keelpijn, slikmoeilijkheden, ontsteking van het tandvlees, van de
keelholte (farynx),...
2. WANNEER MAG U TYROTHRICINE LIDOCAÏNE NIET GEBRUIKEN OF MOET U
EXTRA VOORZICHTIG ZIJN
Wanneer mag u Tyrothricine Lidocaïne niet gebruiken
-
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.
-
Bij kinderen jonger dan 6 jaar.
-
Op een open wonde in de mond of in de keelholte (farynx).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tyrothricine Lidocaïne
Men mag het niet langdurig gebruiken. Als na 3 of 4 dagen behandeling geen enkele verbetering wordt
waargenomen, moet een arts worden geraadpleegd.
Men dient rekening te houden met het gevaar voor verslikken (als gevolg van de verdovende werking).
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1,
Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana, zuigtabletten
B-1140 Brussel
Tyrothricine Lidocaïne Munt Melisana, zuigtabletten
NAT/H/4614/01-02/IB/108 ID 137240
Pagina 2 van 4
RUT
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen
Gebruikt u naast Tyrothricine Lidocaïne nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Niet gebruiken tegelijk met andere ontsmettingsmiddelen voor oraal gebruik.
Waarop moet u letten met eten en drinken
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Als de dosis en de gebruiksaanwijzing in acht worden genomen, mag Tyrothricine Lidocaïne gebruikt
worden tijdens de periode van zwangerschap of borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Stoffen in Tyrothricine Lidocaïne waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat alveosacharose met maltodextrine. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u
bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U TYROTHRICINE LIDOCAÏNE IN
Gebruik Tyrothricine Lidocaïne
altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Een tablet langzaam in de mond laten smelten zonder kauwen.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen: 8 tot 10 tabletten per dag à rato van 1 tablet om de 1 tot 2 uur, naargelang van de
intensiteit van de symptomen.
Niet langer dan 3 tot 4 dagen gebruiken zonder medisch advies.
Gebruik bij kinderen
Kinderen ouder dan 6 jaar: 4 tot 8 tabletten per dag, te verdelen over de loop van de dag.
Niet langer dan 3 tot 4 dagen gebruiken zonder medisch advies.
Heeft u te veel van Tyrothricine Lidocaïne ingenomen
Wanneer u te veel van Tyrothricine Lidocaïne heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum
(070.245.245).
Een te frequente of te langdurige toediening, vooral in geval van wonden in de mond of in de keelholte
kan tot symptomen van vergiftiging leiden als gevolg van de aanwezigheid van lidocaïne.
-
Symptomen: opwinding (agitatie), beven, angst, hoofdpijn, misselijkheid, oorsuizen,
ademhalingsstoornissen, te snel of te langzaam kloppen van het hart, en in ernstige gevallen stuipen
en onderdrukking van het ademhalingssysteem.
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1,
Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana, zuigtabletten
B-1140 Brussel
Tyrothricine Lidocaïne Munt Melisana, zuigtabletten
NAT/H/4614/01-02/IB/108 ID 137240
Pagina 3 van 4
RUT
Als de symptomen ernstig zijn, moet een arts gewaarschuwd worden, die zal beslissen over de te nemen
maatregelen.
Bent u vergeten Tyrothricine Lidocaïne in te nemen
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Tyrothricine Lidocaïne
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Tyrothricine Lidocaïne bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Uitzonderlijk kunnen zich allergische reacties voordoen (zwelling en/of roodheid van het
mondslijmvlies). In dat geval moet de behandeling stopgezet worden.
Een overdreven of te langdurig gebruik kan tot irritatie van de mond leiden. Ook algemene effecten zijn
mogelijk (zie rubriek "
Heeft u te veel van Tyrothricine Lidocaïne ingenomen").
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TYROTHRICINE LIDOCAÏNE
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25° C in de oorspronkelijke verpakking.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na
'EXP.:'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Tyrothricine Lidocaïne
-
De werkzame stoffen in Tyrothricine Lidocaïne Citroen zijn: tyrothricine 1 mg en lidocaïne
hydrochloride 2 mg.
-
De andere stoffen in Tyrothricine Lidocaïne Citroen zijn: ascorbinezuur EC, magnesiumstearaat,
citroenzuur watervrij, mandarijnvlugolie, sinaasappelvlugolie, alveosaccharose met maltodextrine,
voldoende voor 1 tablet.
BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1,
Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana, zuigtabletten
B-1140 Brussel
Tyrothricine Lidocaïne Munt Melisana, zuigtabletten
NAT/H/4614/01-02/IB/108 ID 137240
Pagina 4 van 4
RUT
-
De werkzame stoffen in Tyrothricine Lidocaïne Munt zijn: tyrothricine 1 mg en lidocaïne
hydrochloride 2 mg.
-
De andere stoffen in Tyrothricine Lidocaïne Munt zijn: magnesiumstearaat, muntaroma,
alveosaccharose met maltodextrine, voldoende voor 1 tablet.
Hoe ziet Tyrothricine Lidocaïne eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Zuigtabletten voor oraal gebruik. Het geneesmiddel is verkrijgbaar in dozen met 24 of 48 tabletten in
blisterverpakking, met citroen- of muntsmaak.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Melisana nv
Kareelovenlaan 1
B-1140 Brussel
Fabrikanten
Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana
Artesan Pharma GmbH&Co.KG
Wendlandstr.1
D-29439 Lüchow
Duitsland
Tyrothricine Lidocaïne Munt Melisana
Merck Santé S.A.S.
F-69003 Lyon
Frankrijk
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana: BE190827
Tyrothricine Lidocaïne Munt Melisana: BE197793
Afleveringswijze
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2012.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG