Typherix 25 µg/0,5 ml

Version 10.1
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
TYPHERIX
Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit
Polysaccharide buiktyfusvaccin
Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens u dit vaccin krijgt toegediend.
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit vaccin is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1. Wat is
TYPHERIX
en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u zich met
TYPHERIX
laat vaccineren
3. Hoe wordt
TYPHERIX
toegediend
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u
TYPHERIX
6. Aanvullende informatie
1.
WAT IS TYPHERIX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
TYPHERIX
is een vaccin dat buiktyfus helpt voorkomen, een infectieziekte die veroorzaakt
wordt door een soort bacterie,
Salmonella typhi
genaamd.
Dit vaccin mag toegediend worden aan volwassenen en kinderen van 2 jaar of ouder. In deze
bijsluiter kan elke verwijzing naar « u » ook als « uw kind » gelezen worden.
Hoe werkt TYPHERIX
TYPHERIX bevat een heel klein stukje van de bacterie die buiktyfus veroorzaakt. Dit deeltje
is niet besmettelijk en kan u niet ziek maken.
-
-
Bij toediening van het vaccin verplichten deze stukjes bacterie het afweerstelsel van
het lichaam om een bescherming tegen buiktyfus op te bouwen.
Typherix voorkomt enkel de ziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie
Salmonella typhi
maar bied geen bescherming tegen andere salmonellabacteriën die
voedselvergiftiging of maagdarmontsteking kunnen veroorzaken.
Buiktyfus is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie
Salmonella typhi.
U
kunt deze oplopen en ze verspreidt zich door het eten van besmet voedsel of het drinken van
besmet water. Omdat de bacterie in stoelgang zit, kan deze infectie zich in eender welk land
voordoen, maar het risico is het grootst op plaatsen of in landen met een gebrekkige algemene
en persoonlijke hygiëne.
24/11/2011
Version 10.1
De belangrijkste symptomen van buiktyfus zijn hoofdpijn, maagpijn, constipatie of diarree,
koorts die één of twee weken kan duren. Doorgaans voelen de patiënten zich beter na
ongeveer 4 weken maar hervallen is mogelijk.
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ZICH MET TYPHERIX LAAT
VACCINEREN
U mag geen TYPHERIX toegediend krijgen :
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor TYPHERIX of voor één van de andere
bestanddelen van TYPHERIX (zie rubriek 6)
- als u een hoge lichaamstemperatuur heeft (koorts)
U mag geen TYPHERIX toegediend krijgen indien één van de bovenstaande waarschuwingen
voor u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker alvorens u TYPHERIX
toegediend krijgt.
Flauwvallen kan voorkomen (meestal bij adolescenten) na of zelfs voor toediening van een
injectie met een naald. Wanneer u/uw kind bij een eerdere injectie bent/is flauwgevallen,
vertel dit dan aan uw arts of verpleegkundige.
Wees extra voorzichtig met TYPHERIX:
Verwittig uw arts alvorens u het vaccin toegediend krijgt:
- Als u last hebt van bloedstollingstoornissen of overmatig bloeden. Omdat zich bij
vaccinatie een bloeding kan voordoen, moet gedurende minstens twee minuten na
de injectie stevige druk uitgeoefend worden op de prikplaats.
- Als uw afweerstelsel verzwakt is of als u geneesmiddelen inneemt die op uw
afweerstelsel kunnen inwerken, zoals steroïden.
Raadpleeg uw arts of apotheker alvorens u TYPHERIX toegediend krijgt als u twijfelt
of één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
TYPHERIX
mag samen met andere vaccins toegediend worden. Uw arts zal er voor zorgen
dat de vaccins afzonderlijk en op andere inspuitplaatsen toegediend worden.
Zwangerschap en borstvoeding
Soms mogen zwangere vrouwen gevaccineerd worden.
Verwittig uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wil worden.
Verwittig uw arts als u borstvoeding geeft.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Typherix kan een invloed hebben op uw rijvaardigheid of op het gebruik van machines. Als u
zich niet goed voelt, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines.
3. HOE WORDT TYPHERIX TOEGEDIEND
Typherix wordt toegediend :
24/11/2011
Version 10.1
-
-
als injectie in de bovenarmspier.
minstens twee weken vóór elk risico van blootstelling aan buiktyfus.
Hoeveel :
- zowel volwassenen als kinderen ouder dan 2 jaar krijgen een dosis van 0,5
ml
- indien u een blijvend risico van besmetting met buiktyfus loopt, kan uw arts u
een tweede dosis Typherix aanbevelen binnen de 3 jaar na de eerste dosis.
Vraag uw arts of apotheker indien u vragen heeft over de hoeveelheid vaccin die u toegediend
krijgt
Wat u moet doen als u meer van TYPHERIX werd toegediend dan zou mogen
Wanneer u te veel van TYPHERIX kreeg toegediend, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan
TYPHERIX
bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet
iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Allergische reacties (minder dan één geval per 10.000 dosissen vaccin)
Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een allergische reactie heeft. De tekenen van een
allergie kunnen de volgende zijn :
- gezwollen gezicht
- lage bloeddruk
- moeilijk ademen
- blauwordende huid
- bewustzijnsverlies
Deze tekenen doen zich meestal zeer snel na toediening van de injectie voor.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts als dit gebeurt nadat u de artsenpraktijk al verlaten
heeft.
De andere bijwerkingen zijn :
Vaak (minder dan één geval per 10 dosissen vaccin)
- pijn, roodheid en zwelling ter hoogte van de toedieningsplaats
- hoge temperatuur (koorts)
- hoofdpijn
- algemene last en pijn
- algemeen niet goed voelen
- misselijkheid
- jeuk
Zeer zelden (minder dan één geval per 10.000 dosissen vaccin)
- ernstige huiduitslag (netelroos)
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TYPHERIX
24/11/2011
Version 10.1
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C).
Niet in de vriezer bewaren.
Beschermen tegen licht.
Gebruik
TYPHERIX
niet meer na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking
en op het etiket van de injectiespuit na EXP.
De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren in de buitenverpakking met deze bijsluiter.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met
huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer
nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat TYPHERIX :
- de werkzame bestanddelen zijn: 25 microgram polysacharideantigen Vi, een
deel van de bacterie
Salmonella typhi
(stam Ty2) die buiktyfus veroorzaakt.
- De andere bestanddelen zijn: natriumchloride, dinatriumwaterstoffosfaat dihydraat,
natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, fenol en water voor injecties.
Hoe ziet TYPHERIX er uit en wat is de inhoud van de verpakking:
TYPHERIX is een heldere en kleurloze oplossing.
TYPHERIX is beschikbaar in een voorgevulde spuit van 0,5 ml, verpakt per 1, 10, 50 of 100.
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingen gecommercialiseerd zijn.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
GlaxoSmithKline Biologicals n.v.
89, rue de l'Institut
B 1330 – RIXENSART - BELGIË
Registratienummer
BE202851
Wijze van aflevering
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/2012
___________________________________________________________________________
Het vaccin moet vóór toediening visueel geïnspecteerd worden om eventuele vreemde partikels
en/of een wijziging van het uitzicht van het vaccin op te sporen. Gebruik het product niet als de
inhoud er anders uit ziet.
Schudden voor gebruik.
24/11/2011

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
TYPHERIX
Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit
Polysaccharide buiktyfusvaccin
Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens u dit vaccin krijgt toegediend.
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit vaccin is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1. Wat is
TYPHERIX en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u zich met
TYPHERIX laat vaccineren
3. Hoe wordt
TYPHERIX toegediend
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u
TYPHERIX
6. Aanvullende informatie
1.
WAT IS TYPHERIX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
TYPHERIX is een vaccin dat buiktyfus helpt voorkomen, een infectieziekte die veroorzaakt
wordt door een soort bacterie, Salmonella typhi genaamd.
Dit vaccin mag toegediend worden aan volwassenen en kinderen van 2 jaar of ouder. In deze
bijsluiter kan elke verwijzing naar « u » ook als « uw kind » gelezen worden.
Hoe werkt TYPHERIX
TYPHERIX bevat een heel klein stukje van de bacterie die buiktyfus veroorzaakt. Dit deeltje
is niet besmettelijk en kan u niet ziek maken.
- Bij toediening van het vaccin verplichten deze stukjes bacterie het afweerstelsel van
het lichaam om een bescherming tegen buiktyfus op te bouwen.
- Typherix voorkomt enkel de ziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie
Salmonella typhi maar bied geen bescherming tegen andere salmonellabacteriën die
voedselvergiftiging of maagdarmontsteking kunnen veroorzaken.
Buiktyfus is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Salmonella typhi. U
kunt deze oplopen en ze verspreidt zich door het eten van besmet voedsel of het drinken van
besmet water. Omdat de bacterie in stoelgang zit, kan deze infectie zich in eender welk land
voordoen, maar het risico is het grootst op plaatsen of in landen met een gebrekkige algemene
en persoonlijke hygiëne.
De belangrijkste symptomen van buiktyfus zijn hoofdpijn, maagpijn, constipatie of diarree,
koorts die één of twee weken kan duren. Doorgaans voelen de patiënten zich beter na
ongeveer 4 weken maar hervallen is mogelijk.
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ZICH MET TYPHERIX LAAT
VACCINEREN

U mag geen TYPHERIX toegediend krijgen :
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor TYPHERIX of voor één van de andere
bestanddelen van TYPHERIX (zie rubriek 6)
- als u een hoge lichaamstemperatuur heeft (koorts)
U mag geen TYPHERIX toegediend krijgen indien één van de bovenstaande waarschuwingen
voor u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker alvorens u TYPHERIX
toegediend krijgt.
Flauwvallen kan voorkomen (meestal bij adolescenten) na of zelfs voor toediening van een
injectie met een naald. Wanneer u/uw kind bij een eerdere injectie bent/is flauwgevallen,
vertel dit dan aan uw arts of verpleegkundige.
Wees extra voorzichtig met TYPHERIX:
Verwittig uw arts alvorens u het vaccin toegediend krijgt:
- Als u last hebt van bloedstollingstoornissen of overmatig bloeden. Omdat zich bij
vaccinatie een bloeding kan voordoen, moet gedurende minstens twee minuten na
de injectie stevige druk uitgeoefend worden op de prikplaats.
- Als uw afweerstelsel verzwakt is of als u geneesmiddelen inneemt die op uw
afweerstelsel kunnen inwerken, zoals steroïden.
Raadpleeg uw arts of apotheker alvorens u TYPHERIX toegediend krijgt als u twijfelt
of één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
TYPHERIX mag samen met andere vaccins toegediend worden. Uw arts zal er voor zorgen
dat de vaccins afzonderlijk en op andere inspuitplaatsen toegediend worden.
Zwangerschap en borstvoeding
Soms mogen zwangere vrouwen gevaccineerd worden.
Verwittig uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wil worden.
Verwittig uw arts als u borstvoeding geeft.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Typherix kan een invloed hebben op uw rijvaardigheid of op het gebruik van machines. Als u
zich niet goed voelt, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines.
3. HOE WORDT TYPHERIX TOEGEDIEND
Typherix wordt toegediend :
- als injectie in de bovenarmspier.
- minstens twee weken vóór elk risico van blootstelling aan buiktyfus.
Hoeveel :
-
zowel volwassenen als kinderen ouder dan 2 jaar krijgen een dosis van 0,5
ml
- indien u een blijvend risico van besmetting met buiktyfus loopt, kan uw arts u
een tweede dosis Typherix aanbevelen binnen de 3 jaar na de eerste dosis.
Vraag uw arts of apotheker indien u vragen heeft over de hoeveelheid vaccin die u toegediend
krijgt
Wat u moet doen als u meer van TYPHERIX werd toegediend dan zou mogen
Wanneer u te veel van TYPHERIX kreeg toegediend, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan
TYPHERIX bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet
iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Allergische reacties (minder dan één geval per 10.000 dosissen vaccin)
Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een allergische reactie heeft. De tekenen van een
allergie kunnen de volgende zijn :
- gezwollen gezicht
- lage bloeddruk
- moeilijk ademen
- blauwordende huid
- bewustzijnsverlies
Deze tekenen doen zich meestal zeer snel na toediening van de injectie voor.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts als dit gebeurt nadat u de artsenpraktijk al verlaten
heeft.
De andere bijwerkingen zijn :
Vaak (minder dan één geval per 10 dosissen vaccin)
- pijn, roodheid en zwelling ter hoogte van de toedieningsplaats
- hoge temperatuur (koorts)
- hoofdpijn
- algemene last en pijn
- algemeen niet goed voelen
- misselijkheid
- jeuk
Zeer zelden (minder dan één geval per 10.000 dosissen vaccin)
- ernstige huiduitslag (netelroos)
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TYPHERIX
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren in de koelkast (2°C ­ 8°C).
Niet in de vriezer bewaren.
Beschermen tegen licht.
Gebruik
TYPHERIX niet meer na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking
en op het etiket van de injectiespuit na EXP.
De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren in de buitenverpakking met deze bijsluiter.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met
huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer
nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat
TYPHERIX :
- de werkzame bestanddelen zijn: 25 microgram polysacharideantigen Vi, een
deel van de bacterie Salmonella typhi (stam Ty2) die buiktyfus veroorzaakt.
- De andere bestanddelen zijn: natriumchloride, dinatriumwaterstoffosfaat dihydraat,
natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, fenol en water voor injecties.
Hoe ziet TYPHERIX er uit en wat is de inhoud van de verpakking:
TYPHERIX is een heldere en kleurloze oplossing.
TYPHERIX is beschikbaar in een voorgevulde spuit van 0,5 ml, verpakt per 1, 10, 50 of 100.
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingen gecommercialiseerd zijn.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
GlaxoSmithKline Biologicals n.v.
89, rue de l'Institut
B 1330 ­ RIXENSART - BELGIË
Registratienummer
BE202851
Wijze van aflevering
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/2012
___________________________________________________________________________
Het vaccin moet vóór toediening visueel geïnspecteerd worden om eventuele vreemde partikels
en/of een wijziging van het uitzicht van het vaccin op te sporen. Gebruik het product niet als de
inhoud er anders uit ziet.
Schudden voor gebruik.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG