Tylan soluble 100 % 1000 g

Bijsluiter – NL versie
Tylan soluble
B. BIJSLUITER
1
Bijsluiter – NL versie
Tylan soluble
BIJSLUITER
TYLAN Soluble 100%, 1000 mg/g poeder voor gebruik in drinkwater of melk voor varken, kip,
kalkoen en kalf
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eli Lilly Benelux N.V.
Elanco Divisie
Markiesstraat 1
1000 Brussel
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte
Eli Lilly and Company Limited
Speke Operations
Fleming Road
Liverpool L24 9LN, UK
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
TYLAN Soluble 100%, 1000 mg/g Poeder voor gebruik in drinkwater of melk voor varken, kip,
kalkoen en kalf
Tylosinetartraat
3.
GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDELEN
Tylosini tartras aequival. tylosinum 10
8
IE (100 g)/lagena
Tylosini tartras aequival. tylosinum 10
9
IE (1000 g)/saccus
4.
INDICATIES
Kippen:
- Behandeling van chronische ademhalingsziekte (C.R.D.) veroorzaakt door
Mycoplasma
gallisepticum
en
Mycoplasma synoviae
bij mestkippen en opfokhennen.
- Reductie van de mortaliteit en de laesiescore bij necrotische enteritis veroorzaakt door
Clostridium
perfringens.
Kalkoenen:
Behandeling van infectieuze sinusitis.
Varkens:
Behandeling van aandoeningen veroorzaakt door
Lawsonia intracellularis,
het organisme dat
geassocieerd wordt met proliferatieve enteropathieën bij varkens (Ileitis), acuut en chronisch.
Zie rubriek 12 voor informatie over varkensdysenterie.
Kalveren:
Behandeling van pneumonie bij kalveren veroorzaakt door
Mycoplasma bovis
en
Pasteurella
multocida,
gevoelig voor tylosine.
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken met andere macroliden of lincosamiden.
2
Bijsluiter – NL versie
Tylan soluble
6.
BIJWERKINGEN
Af en toe ziet men bij bepaalde varkens reacties als oedeem van het slijmvlies van rectum en anus,
diarree, erytheem en pruritis. Het is voldoende de behandeling te stoppen om deze problemen zonder
complicaties te laten verdwijnen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Varkens, kippen, kalkoenen en kalveren
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEGEN
Oraal via het drinkwater of de kunstmelk
Kippen:
- Bij het verschijnen van de eerste symptomen van C.R.D., Tylan in het drinkwater toedienen in een
concentratie van 0,5 g per liter water gedurende 2 tot 5 dagen, afhankelijk van de ernst van de
infectie.
Indien men geen verbetering constateert binnen 5 dagen, moet de diagnose herzien worden.
- Necrotische enteritis: Tylan in het drinkwater toedienen in een dosering van 24 mg tylosine/kg
gedurende 3 dagen, hetgeen overeenkomt met 0,1 g Tylan per liter (100 ppm).
Kalkoenen:
Bij het verschijnen van de eerste symptomen van infectieuze sinusitis Tylan in het drinkwater
toedienen in een concentratie van 0,5 g per liter water gedurende 2 tot 5 dagen, afhankelijk van de
ernst van de infectie.
Indien men geen verbetering constateert binnen 5 dagen, moet de diagnose herzien worden.
Varkens:
- Behandeling van aandoeningen veroorzaakt door
Lawsonia intracellularis:
5 mg/kg
lichaamsgewicht per dag, gedurende 7 dagen, als enige bron van drinkwater verstrekken. Deze
behandeling kan worden gevolgd door een volledig voer dat tylosine bevat. De behandelingsduur
mag niet langer zijn drie weken.
Kalveren:
Geef elk niet ruminerend kalf twee maal daags gedurende 7 tot 14 dagen 1 g tylosinetartraat opgelost
in kunstmelk of drinkwater.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Teneinde snel een volledige oplossing te verkrijgen, giet men de inhoud van de flacon in een vat en
voegt men ongeveer 4 liter water toe.
Roeren en dan de aldus bekomen geconcentreerde oplossing met water aanlengen zodat men
drinkwater krijgt met de gewenste concentratie (zie verder).
Goed roeren teneinde een homogene oplossing te verkrijgen.
Om de 3 dagen een verse oplossing bereiden.
10.
WACHTTIJD
Kalf: 13 dagen
3
Bijsluiter – NL versie
Tylan soluble
Varken, kip en kalkoen: 1 dag
Eieren: 0 dagen
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Op een droge plaats bewaren
Houdbaarheid na oplossen in water of kunstmelk volgens de instructies: 3 dagen.
12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
In Europese stammen van Brachyspira hyodysenteriae is een hoge mate van in-vitroresistentie
aangetoond, wat inhoudt dat het product niet voldoende werkzaam zal zijn tegen varkensdysenterie.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Voorkom direct contact van poeder met de huid.
Als dit gebeurt het betreffende deel met water en zeep wassen.
Houd Tylan Soluble buiten het bereik van kinderen.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Geen enkel negatief effect werd waargenomen tijdens vruchtbaarheidsstudies of teratologische studies.
Overdosering
Tylosine is een weinig toxisch product. Geen enkel ongewenst effect werd vastgesteld bij pluimvee dat
voer met 3000 ppm tylosine gedurende 5 dagen kreeg. Geen enkel ongewenst effect werd gezien bij
varkens die voer met 600 ppm tylosine gedurende 28 dagen kregen.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
- Mogelijkheid van kruisresistentie met andere macroliden of lincosamiden.
- Antagonisme met β-lactam antibiotica.
Onverenigbaarheden
Niet mengen met andere diergeneesmiddelen.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.>
Vraag aan uw dierenarts of apotheker hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen
dienen tevens ter bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
December 2014
15. OVERIGE INFORMATIE
BE-V115814
BE-V300955
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar
diergeneesmiddel.
Pot van 100 g of zak van 1000 g
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
4
ijsluiter ­ NL versie T
ylan soluble
B. BIJSLUITER
ijsluiter ­ NL versie T
ylan soluble
BIJSLUITER
TYLAN Soluble 100%, 1000 mg/g poeder voor gebruik in drinkwater of melk voor varken, kip,
kalkoen en kalf
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eli Lilly Benelux N.V.
Elanco Divisie
Markiesstraat 1
1000 Brussel
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte
Eli Lilly and Company Limited
Speke Operations
Fleming Road
Liverpool L24 9LN, UK
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
TYLAN Soluble 100%, 1000 mg/g Poeder voor gebruik in drinkwater of melk voor varken, kip,
kalkoen en kalf
Tylosinetartraat
3.
GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDELEN
Tylosini tartras aequival. tylosinum 108 IE (100 g)/lagena
Tylosini tartras aequival. tylosinum 109 IE (1000 g)/saccus
4.
INDICATIES

Kippen:
- Behandeling van chronische ademhalingsziekte (C.R.D.) veroorzaakt door Mycoplasma
gallisepticum en Mycoplasma synoviae bij mestkippen en opfokhennen.
- Reductie van de mortaliteit en de laesiescore bij necrotische enteritis veroorzaakt door Clostridium
perfringens.

Kalkoenen:
Behandeling van infectieuze sinusitis.

Varkens:
Behandeling van aandoeningen veroorzaakt door Lawsonia intracellularis, het organisme dat
geassocieerd wordt met proliferatieve enteropathieën bij varkens (Ileitis), acuut en chronisch.
Zie rubriek 12 voor informatie over varkensdysenterie.

Kalveren:
Behandeling van pneumonie bij kalveren veroorzaakt door Mycoplasma bovis en Pasteurella
multocida,
gevoelig voor tylosine.
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken met andere macroliden of lincosamiden.
ijsluiter ­ NL versie T
ylan soluble
6.
BIJWERKINGEN
Af en toe ziet men bij bepaalde varkens reacties als oedeem van het slijmvlies van rectum en anus,
diarree, erytheem en pruritis. Het is voldoende de behandeling te stoppen om deze problemen zonder
complicaties te laten verdwijnen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Varkens, kippen, kalkoenen en kalveren
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEGEN

Oraal via het drinkwater of de kunstmelk

Kippen:
- Bij het verschijnen van de eerste symptomen van C.R.D., Tylan in het drinkwater toedienen in een
concentratie van 0,5 g per liter water gedurende 2 tot 5 dagen, afhankelijk van de ernst van de
infectie.
Indien men geen verbetering constateert binnen 5 dagen, moet de diagnose herzien worden.
- Necrotische enteritis: Tylan in het drinkwater toedienen in een dosering van 24 mg tylosine/kg
gedurende 3 dagen, hetgeen overeenkomt met 0,1 g Tylan per liter (100 ppm).

Kalkoenen:
Bij het verschijnen van de eerste symptomen van infectieuze sinusitis Tylan in het drinkwater
toedienen in een concentratie van 0,5 g per liter water gedurende 2 tot 5 dagen, afhankelijk van de
ernst van de infectie.
Indien men geen verbetering constateert binnen 5 dagen, moet de diagnose herzien worden.

Varkens:
- Behandeling van aandoeningen veroorzaakt door Lawsonia intracellularis: 5 mg/kg
lichaamsgewicht per dag, gedurende 7 dagen, als enige bron van drinkwater verstrekken. Deze
behandeling kan worden gevolgd door een volledig voer dat tylosine bevat. De behandelingsduur
mag niet langer zijn drie weken.

Kalveren:
Geef elk niet ruminerend kalf twee maal daags gedurende 7 tot 14 dagen 1 g tylosinetartraat opgelost
in kunstmelk of drinkwater.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Teneinde snel een volledige oplossing te verkrijgen, giet men de inhoud van de flacon in een vat en
voegt men ongeveer 4 liter water toe.
Roeren en dan de aldus bekomen geconcentreerde oplossing met water aanlengen zodat men
drinkwater krijgt met de gewenste concentratie (zie verder).
Goed roeren teneinde een homogene oplossing te verkrijgen.
Om de 3 dagen een verse oplossing bereiden.
10.
WACHTTIJD
Kalf: 13 dagen
ijsluiter ­ NL versie T
ylan soluble
Varken, kip en kalkoen: 1 dag
Eieren: 0 dagen
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Op een droge plaats bewaren
Houdbaarheid na oplossen in water of kunstmelk volgens de instructies: 3 dagen.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
In Europese stammen van Brachyspira hyodysenteriae is een hoge mate van in-vitroresistentie
aangetoond, wat inhoudt dat het product niet voldoende werkzaam zal zijn tegen varkensdysenterie.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Voorkom direct contact van poeder met de huid.
Als dit gebeurt het betreffende deel met water en zeep wassen.
Houd Tylan Soluble buiten het bereik van kinderen.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Geen enkel negatief effect werd waargenomen tijdens vruchtbaarheidsstudies of teratologische studies.
Overdosering
Tylosine is een weinig toxisch product. Geen enkel ongewenst effect werd vastgesteld bij pluimvee dat
voer met 3000 ppm tylosine gedurende 5 dagen kreeg. Geen enkel ongewenst effect werd gezien bij
varkens die voer met 600 ppm tylosine gedurende 28 dagen kregen.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
- Mogelijkheid van kruisresistentie met andere macroliden of lincosamiden.
- Antagonisme met -lactam antibiotica.
Onverenigbaarheden
Niet mengen met andere diergeneesmiddelen.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.>
Vraag aan uw dierenarts of apotheker hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen
dienen tevens ter bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
December 2014
15.
OVERIGE INFORMATIE
BE-V115814
BE-V300955
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar
diergeneesmiddel.
Pot van 100 g of zak van 1000 g
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG