Tylan 250 vet premix 250 mg/g

Bijsluiter – NL versie
Tylan 250 Vet Premix
B. BIJSLUITER
1
Bijsluiter – NL versie
Tylan 250 Vet Premix
BIJSLUITER
Tylan 250 Vet Premix, 250 mg/g, premix voor gemedicineerd voer voor varkens en kippen
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Eli Lilly Benelux N.V.
Divisie Elanco
Markiesstraat 1
1000 Brussel
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Eli Lilly and Company Limited
Speke Operations
Fleming Road,
Liverpool L24 9LN
England
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Tylan 250 Vet Premix
Tylosine 250 mg/g
Premix voor gemedicineerd voer voor varkens en kippen
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Tylosinii phosphas (= tylosinum 250 miljoen IE of 250 g/kg) – Pregelatinisata amylum - Sojae
extractum alimentum pro granulentum condensum.
4.
INDICATIES
Varkens:
- Behandeling van varkensdysenterie
- Behandeling van aandoeningen door
Lawsonia intracellularis,
het organisme dat geassocieerd wordt
met proliferatieve enteropathieën bij varkens, zoals intestinale adenomatose (Ileitis) en
haemorrhagische enteropathie bij varkens (acuut en chronisch).
- Behandeling van infecties van de luchtwegen veroorzaakt door kiemen gevoelig voor tylosine.
Vleeskippen en moederdieren (kippen):
- Behandeling van chronische ademhalingsziekte (CRD, alveolitis) veroorzaakt door
Mycoplasma
gallisepticum
en
Mycoplasma synoviae.
- Reductie van de mortaliteit en de laesiescore bij necrotische enteritis veroorzaakt door
Clostridium
perfringens.
5.
CONTRA-INDICATIES
Kippen waarvan de eieren bestemd zijn voor humane consumptie.
6.
BIJWERKINGEN
Kruisresistentie met de andere macroliden en de lincosamiden is vastgesteld.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
2
Bijsluiter – NL versie
Tylan 250 Vet Premix
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Varkens en vleeskippen en moederdieren (kippen)
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG
Toedieningsweg: oraal
Wijze van gebruik: toedienen via gemedicineerd voer
Varkens:
- Behandeling van varkensdysenterie: Geef gedurende 4 tot 5 weken een volledig voeder met 100 ppm
tylosine (d.w.z. 0,4 kg Tylan 250 Vet Premix per ton volledig voeder). Dit komt overeen met ca. 4-5
mg/kg LG.
Bij zieke dieren kan men de behandeling beginnen met een intramusculaire injectie van Tylan 200
Inspuitbaar, in een dosering van 5 - 10 mg/kg/dag, gedurende maximum 3 dagen of met de
toediening van Tylan Soluble in een dosering van 0,25 gram per liter drinkwater (zonder toediening
van ander water) gedurende 3 tot 10 dagen.
Als men geen verbetering ziet binnen 5 dagen, moet de diagnose worden herzien.
- Behandeling van aandoeningen veroorzaakt door
Lawsonia intracellularis:
Geef gedurende 21 dagen
een volledig voeder met 100 ppm tylosine (d.w.z. 0,4 kg Tylan 250 Vet Premix per ton volledig
voeder). Dit komt overeen met ca. 4-5 mg/kg LG.
- Behandeling van infecties van de luchtwegen veroorzaakt door kiemen gevoelig voor tylosine: Geef
een volledig voeder met 100 ppm tylosine (d.w.z. 0,4 kg Tylan 250 Vet Premix per ton volledig
voeder) gedurende 21 dagen. Dit komt overeen met ca. 4-5 mg/kg LG.
Vleeskippen en moederdieren (kippen):
- Behandeling van chronische ademhalingsziekte (CRD, alveolitis) veroorzaakt door
Mycoplasma
gallisepticum
en
Mycoplasma synoviae:
880 - 1100 miljoen IE (of 880 - 1100 g) tylosine per ton
volledig voeder, of 3,52 - 4,4 kg Tylan 250 Vet Premix per ton (880-1100 ppm) gedurende de eerste
vijf levensdagen (dit komt overeen met ca 92-127 mg tylosine/kg LG), gevolgd door een tweede
behandeling van 3,52 - 4,4 kg Tylan 250 Vet Premix per ton (880 – 1100 ppm) gedurende twee
dagen op de leeftijd van 3 - 4 weken (dit komt overeen met ca 67-92 mg tylosine/kg LG).
- Necrotische enteritis: Voeg Tylan 250 Vet Premix toe aan het volledige voer in een dosering van 20
mg tylosine/kg lichaamsgewicht gedurende 7 dagen, overeenkomend met 100 miljoen IE (of 100 g)
tylosine per ton volledig voer, ofwel 0,4 kg Tylan 250 Vet Premix per ton (100 ppm).
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Om de aanbevolen dosering per ton volledig voeder te verkrijgen, wordt aanbevolen om eerst de
gewenste hoeveelheid Tylan 250 Vet Premix nauwkeurig met een kleine hoeveelheid voeder (20 - 50
kg) te mengen alvorens dit bij de totale hoeveelheid te voegen.
10.
WACHTTIJD
Varken: 0 dagen
Kippen: 1 dag
Eieren: het product is niet bestemd voor legkippen waarvan de eieren bestemd zijn voor menselijke
consumptie.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren
Droog en onder 30 °C bewaren
Houdbaarheid na verwerking in het voer: 3 maanden
3
Bijsluiter – NL versie
Tylan 250 Vet Premix
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Allergische personen kunnen mogelijk een reactie vertonen na contact met het product.
Bij de bewerking en menging dient men een masker en handschoenen te dragen.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Geen enkel negatief effect werd waargenomen tijdens fertiliteitstudies, multigeneratie studies of
teratologische studies.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Geen, voorzover bekend
Overdosering
Tylosine is een product dat weinig toxisch is. Geen enkel ongewenst effect werd waargenomen bij
kippen die voer met 3000 ppm tylosine kregen gedurende 5 dagen. Geen enkel ongewenst effect werd
waargenomen bij varkens die voer met 600 ppm tylosine gedurende 28 dagen kregen.
Onverenigbaarheden
Geen, voorzover bekend
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
De nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu
terechtkomt.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
06/2013.
15.
OVERIGE INFORMATIE
BE-V320643
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik
Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
4
ijsluiter ­ NL versie T
ylan 250 Vet Premix
B. BIJSLUITER
ijsluiter ­ NL versie T
ylan 250 Vet Premix
BIJSLUITER
Tylan 250 Vet Premix, 250 mg/g, premix voor gemedicineerd voer voor varkens en kippen
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Eli Lilly Benelux N.V.
Divisie Elanco
Markiesstraat 1
1000 Brussel
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Eli Lilly and Company Limited
Speke Operations
Fleming Road,
Liverpool L24 9LN
England
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Tylan 250 Vet Premix
Tylosine 250 mg/g
Premix voor gemedicineerd voer voor varkens en kippen
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Tylosinii phosphas (= tylosinum 250 miljoen IE of 250 g/kg) ­ Pregelatinisata amylum - Sojae
extractum alimentum pro granulentum condensum.
4.
INDICATIES
Varkens:
- Behandeling van varkensdysenterie
- Behandeling van aandoeningen door Lawsonia intracellularis, het organisme dat geassocieerd wordt
met proliferatieve enteropathieën bij varkens, zoals intestinale adenomatose (Ileitis) en
haemorrhagische enteropathie bij varkens (acuut en chronisch).
- Behandeling van infecties van de luchtwegen veroorzaakt door kiemen gevoelig voor tylosine.
Vleeskippen en moederdieren (kippen):
- Behandeling van chronische ademhalingsziekte (CRD, alveolitis) veroorzaakt door Mycoplasma
gallisepticum en Mycoplasma synoviae.
- Reductie van de mortaliteit en de laesiescore bij necrotische enteritis veroorzaakt door Clostridium
perfringens.
5.
CONTRA-INDICATIES
Kippen waarvan de eieren bestemd zijn voor humane consumptie.
6.
BIJWERKINGEN
Kruisresistentie met de andere macroliden en de lincosamiden is vastgesteld.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
ijsluiter ­ NL versie T
ylan 250 Vet Premix
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Varkens en vleeskippen en moederdieren (kippen)
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG

Toedieningsweg: oraal
Wijze van gebruik: toedienen via gemedicineerd voer
Varkens:
- Behandeling van varkensdysenterie: Geef gedurende 4 tot 5 weken een volledig voeder met 100 ppm
tylosine (d.w.z. 0,4 kg Tylan 250 Vet Premix per ton volledig voeder). Dit komt overeen met ca. 4-5
mg/kg LG.
Bij zieke dieren kan men de behandeling beginnen met een intramusculaire injectie van Tylan 200
Inspuitbaar, in een dosering van 5 - 10 mg/kg/dag, gedurende maximum 3 dagen of met de
toediening van Tylan Soluble in een dosering van 0,25 gram per liter drinkwater (zonder toediening
van ander water) gedurende 3 tot 10 dagen.
Als men geen verbetering ziet binnen 5 dagen, moet de diagnose worden herzien.
- Behandeling van aandoeningen veroorzaakt door Lawsonia intracellularis: Geef gedurende 21 dagen
een volledig voeder met 100 ppm tylosine (d.w.z. 0,4 kg Tylan 250 Vet Premix per ton volledig
voeder). Dit komt overeen met ca. 4-5 mg/kg LG.
- Behandeling van infecties van de luchtwegen veroorzaakt door kiemen gevoelig voor tylosine: Geef
een volledig voeder met 100 ppm tylosine (d.w.z. 0,4 kg Tylan 250 Vet Premix per ton volledig
voeder) gedurende 21 dagen. Dit komt overeen met ca. 4-5 mg/kg LG.
Vleeskippen en moederdieren (kippen):
- Behandeling van chronische ademhalingsziekte (CRD, alveolitis) veroorzaakt door Mycoplasma
gallisepticum en Mycoplasma synoviae: 880 - 1100 miljoen IE (of 880 - 1100 g) tylosine per ton
volledig voeder, of 3,52 - 4,4 kg Tylan 250 Vet Premix per ton (880-1100 ppm) gedurende de eerste
vijf levensdagen (dit komt overeen met ca 92-127 mg tylosine/kg LG), gevolgd door een tweede
behandeling van 3,52 - 4,4 kg Tylan 250 Vet Premix per ton (880 ­ 1100 ppm) gedurende twee
dagen op de leeftijd van 3 - 4 weken (dit komt overeen met ca 67-92 mg tylosine/kg LG).
- Necrotische enteritis: Voeg Tylan 250 Vet Premix toe aan het volledige voer in een dosering van 20
mg tylosine/kg lichaamsgewicht gedurende 7 dagen, overeenkomend met 100 miljoen IE (of 100 g)
tylosine per ton volledig voer, ofwel 0,4 kg Tylan 250 Vet Premix per ton (100 ppm).
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Om de aanbevolen dosering per ton volledig voeder te verkrijgen, wordt aanbevolen om eerst de
gewenste hoeveelheid Tylan 250 Vet Premix nauwkeurig met een kleine hoeveelheid voeder (20 - 50
kg) te mengen alvorens dit bij de totale hoeveelheid te voegen.
10.
WACHTTIJD
Varken: 0 dagen
Kippen: 1 dag
Eieren: het product is niet bestemd voor legkippen waarvan de eieren bestemd zijn voor menselijke
consumptie.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren
Droog en onder 30 °C bewaren
Houdbaarheid na verwerking in het voer: 3 maanden
ijsluiter ­ NL versie T
ylan 250 Vet Premix
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Allergische personen kunnen mogelijk een reactie vertonen na contact met het product.
Bij de bewerking en menging dient men een masker en handschoenen te dragen.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Geen enkel negatief effect werd waargenomen tijdens fertiliteitstudies, multigeneratie studies of
teratologische studies.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Geen, voorzover bekend
Overdosering
Tylosine is een product dat weinig toxisch is. Geen enkel ongewenst effect werd waargenomen bij
kippen die voer met 3000 ppm tylosine kregen gedurende 5 dagen. Geen enkel ongewenst effect werd
waargenomen bij varkens die voer met 600 ppm tylosine gedurende 28 dagen kregen.
Onverenigbaarheden
Geen, voorzover bekend
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

De nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu
terechtkomt.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
06/2013.
15.
OVERIGE INFORMATIE
BE-V320643
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik
Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG