Tusso rhinathiol 10 mg

1
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
TUSSO RHINATHIOL 1,33 mg/ml siroop
TUSSO RHINATHIOL 1 mg/ml siroop
TUSSO RHINATHIOL 10 mg zuigtabletten
(Dextromethorfan hydrobromide)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts
of apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Tusso Rhinathiol en waarvoor wordt Tusso Rhinathiol gebruikt?
2.
Wanneer mag u Tusso Rhinathiol niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
3.
Hoe gebruikt u Tusso Rhinathiol?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Tusso Rhinathiol?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS TUSSO RHINATHIOL EN WAARVOOR WORDT TUSSO
RHINATHIOL GEBRUIKT?
Tusso Rhinathiol is een antihoestmiddel.
Tusso Rhinathiol is aangewezen bij de symptomatische behandeling van een hinderlijke, niet-
productieve hoest (droge prikkelhoest, kriebelhoest).
Het is belangrijk dat u de behandeling stopt zodra uw symptomen verdwenen zijn.
2. WANNEER MAG U TUSSO RHINATHIOL NIET GEBRUIKEN OF MOET U
ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Tusso Rhinathiol niet gebruiken?
- In geval van ademhalingsinsufficiëntie (ademhaling waarbij de longen onvoldoende
werken).
- Als u of uw kind bepaalde geneesmiddelen tegen depressie inneemt (MAO-remmers).
- U bent of uw kind is allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen
kunt u vinden in rubriek 6.
- In geval van astmatische hoest.
- Als u borstvoeding geeft.
1
1/6
2
-
-
Geef Tusso Rhinathiol 1,33 mg/ml siroop niet aan kinderen jonger dan 15 jaar.
Geef Tusso Rhinathiol 10 mg zuigtabletten en Tusso Rhinathiol 1 mg/ml siroop niet aan
kinderen jonger dan 6 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tusso Rhinathiol?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Tusso Rhinathiol gebruikt.
- Gebruik dit geneesmiddel enkel zoals beschreven in deze bijsluiter.
Overschrijd de
aanbevolen dosis niet.
Er zijn meldingen van dextromethorfanmisbruik gekend,
waaronder ook gevallen bij kinderen en adolescenten.
- Als u of uw kind lijdt aan een ernstig verminderde nier- en/of leverfunctie. In dit geval
moet de dosering verlaagd worden. Raadpleeg uw arts vooraleer u Tusso Rhinathiol
gebruikt.
- Als u bejaard bent. De dosering moet in dit geval ook verlaagd worden. Raadpleeg uw arts
vooraleer u Tusso Rhinathiol gebruikt.
- Als u of uw kind suikerziekte (diabetes) heeft, omwille van het suikergehalte in dit
geneesmiddel (zie rubriek "Tusso Rhinathiol bevat suiker").
-
Indien uw hoest na 5 dagen behandeling blijft aanhouden, raadpleeg dan uw arts.
Een diepzittende hoest (productieve hoest) is een essentieel element van de verdediging van
de luchtwegen en de longen en mag niet onderdrukt worden.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tusso Rhinathiol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
-
-
Gebruik Tusso Rhinathiol niet in combinatie met een MAO-remmer (geneesmiddel tegen
depressie).
Het gebruik van Tusso Rhinathiol in combinatie met geneesmiddelen die het centraal
zenuwstelsel onderdrukken, wordt afgeraden. In geval van twijfel, raadpleeg uw arts of
apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
De inname van alcoholische dranken tijdens de behandeling wordt afgeraden.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of gebruikt u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
Uit voorzichtigheid wordt het gebruik van Tusso Rhinathiol tijdens de zwangerschap
afgeraden.
Borstvoeding:
Gebruik Tusso Rhinathiol niet tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Risico op slaperigheid en duizeligheid kan optreden. Hierdoor kan de bekwaamheid om een
voertuig te besturen of machines te bedienen verminderen. Dit gevaar neemt toe in combinatie
met alcohol.
2
2/6
3
Tusso Rhinathiol bevat suiker.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts vooraleer u dit geneesmiddel inneemt.
Tusso Rhinathiol 1,33 mg/ml siroop bevat 8,7 g suiker per maatbekertje, voorzichtigheid is
geboden bij patiënten met diabetes mellitus. Tusso Rhinathiol 1 mg/ml siroop bevat 4 g suiker
per maatlepel (5 ml). Tusso Rhinathiol 10 mg zuigtabletten bevatten 1,34 g suiker per tablet.
3. HOE GEBRUIKT U TUSSO RHINATHIOL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
Let op!
Bij bejaarde personen of in geval van nier- en/of leverlijden, moet de dosis verlaagd
worden. Raadpleeg uw arts.
TUSSO RHINATHIOL 1,33 mg/ml siroop:
Gebruik het maatbekertje in de verpakking om de juiste dosering in te nemen.
1 maatbekertje (tot de aanwijzing “1 dose”) TUSSO RHINATHIOL 1,33 mg/ml siroop
bevat 15 mg dextromethorfan hydrobromide.
De behandeling moet van korte duur zijn (enkele dagen).
De siroop niet toedienen aan kinderen jonger dan 15 jaar.
Als uw arts u Tusso Rhinathiol 1,33 mg/ml siroop voorgeschreven heeft, volg dan altijd het
advies van uw arts. Zoniet, is de gebruikelijke dosering:
Volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar:
-
Normale dosis:
1 tot 2 maatbekertjes, 4 keer per dag. Dit komt overeen met 60 tot
120 mg dextromethorfan hydrobromide per dag.
-
Maximale dosis:
2 maatbekertjes per inname, 8 maatbekertjes per dag.
TUSSO RHINATHIOL 1 mg/ml siroop:
Gebruik de maatlepel in de verpakking om de juiste dosering toe te dienen.
1 maatlepel (5 ml) TUSSO RHINATHIOL 1 mg/ml siroop bevat 5 mg dextromethorfan
hydrobromide
Maximale dosissen:
1 mg dextromethorfan hydrobromide/kg/dag, te verdelen over 3 tot 4
innamen.
De siroop niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar.
Als uw arts Tusso Rhinathiol 1 mg/ml siroop voorgeschreven heeft voor uw kind, volg dan
altijd het advies van uw arts. Zoniet, is de gebruikelijke dosering:
Kinderen van 6 jaar tot 15 jaar:
-
Normale dosis:
2 maatlepels, 2 tot 5 keer per dag. Dit komt overeen met 20 tot 50 mg
dextromethorfan hydrobromide. De dosering is afhankelijk van de leeftijd.
-
Maximale dosis:
2 maatlepels per inname (= 10 mg). 10 maatlepels per dag (= 50
mg).
3
3/6
4
TUSSO RHINATHIOL 10 mg zuigtabletten:
De tabletten niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar.
Als uw arts u Tusso Rhinathiol 10 mg zuigtabletten voorgeschreven heeft, volg dan altijd
het advies van uw arts. Zoniet, is de gebruikelijke dosering:
Volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar:
-
Normale dosis:
2 tabletten opzuigen, 3 tot 5 keer per dag.
-
Maximale dosis:
12 tabletten per dag
Kinderen van 6 tot 15 jaar:
-
Normale dosis:
1 tablet opzuigen, 2 tot 5 keer per dag.
-
Maximale dosis:
5 tabletten per dag
Heeft u te veel van Tusso Rhinathiol ingenomen?
Indien te grote hoeveelheden gebruikt worden, kunnen er stoornissen optreden zoals
misselijkheid, braken, opwinding, verwardheid, slaperigheid, zenuwachtigheid, verwijding
van de pupillen, uitzonderlijk stuiptrekkingen en ademhalingsdepressie.
Wanneer u teveel van Tusso Rhinathiol heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Of breng de patiënt
naar een spoeddienst voor behandeling (maagspoeling gevolgd door toediening van actieve
kool. In geval van stuiptrekkingen zal men benzodiazepines toedienen).
Bent u vergeten Tusso Rhinathiol in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel. Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende symptomen kunnen optreden:
Maagdarmstelselaandoeningen:
Constipatie, misselijkheid, braken.
Zenuwstelselaandoeningen:
Duizeligheid, slaperigheid, verwijding van de pupil (mydriasis).
Stoornis in de spierspanning, neurologische bevindingen (vermoeidheid, draaierigheid, ligt
gevoel in het hoofd, oogsiddering en onduidelijk spreken)
Psychische stoornissen:
Hallucinaties.
Immuunsysteemaandoeningen:
Allergische huidreacties, en zeldzamer: ademhalingsproblemen.
4
4/6
5
Ernstge overgevoeligheid (anafylaxie), fixed drug eruption.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en
gezondheidsproducten; Afdeling Vigilantie; EUROSTATION II; Victor Hortaplein, 40/ 40;
B-1060 Brussel.Website:
www.fagg.be
- e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U TUSSO RHINATHIOL
-
-
Bewaren bij kamertemperatuur (15 – 25°C), in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Die is te vinden op
het etiket en de buitenverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag
van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen, of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Tusso Rhinathiol?
TUSSO RHINATHIOL 1,33 mg/ml siroop :
-
De werkzame stof is dextromethorfan hydrobromide.
-
De andere stoffen zijn: natriumbenzoaat, abrikozen aroma, monohydrisch citroenzuur,
suikersiroop en gezuiverd water.
Elk maatbekertje bevat 15 mg dextromethorfan hydrobromide en 8,7 g suiker.
TUSSO RHINATHIOL 10 mg zuigtabletten
:
-
De werkzame stof is dextromethorfan hydrobromide. Elke tablet bevat 10 mg
dextromethorfan hydrobromide.
-
De andere stoffen zijn: vloeibare glucose, monohydrisch citroenzuur, pectoralis aroma en
saccharose.
TUSSO RHINATHIOL 1 mg/ml siroop
:
-
De werkzame stof is dextromethorfan hydrobromide.
-
De andere stoffen zijn: natriumbenzoaat, bananen aroma, monohydrisch citroenzuur,
suikersiroop en gezuiverd water.
Elke maatlepel (5 ml) bevat 5 mg dextromethorfan hydrobromide en 4 g suiker.
Hoe ziet Tusso Rhinathiol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
5
5/6
6
TUSSO RHINATHIOL 1,33 mg/ml siroop :
Siroop voor oraal gebruik.
Glazen fles van 200 ml met plastieken maatbekertje.
TUSSO RHINATHIOL 10 mg zuigtabletten:
Verpakking van 24, 36 en 44 zuigtabletten in blisterverpakking.
TUSSO RHINATHIOL 1 mg/ml siroop:
Siroop voor oraal gebruik.
Glazen fles van 125 ml met plastieken maatlepel.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
REGISTRATIEHOUDER
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Tel.: 02/710.54.00
e-mail :
info.belgium@sanofi.com
FABRIKANT
Siropen:
Unither Liquid Manufacturing
Allée de la Neste, 1-3
F – 31770 Colomiers
Zuigtabletten:
Pierre Fabre Medicament Production
Site DIETETIQUE ET PHARMACIE S.A.
Zone industrielle de la Coudette
F – 32290 AIGNAN
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Tusso Rhinathiol 1,33 mg/ml siroop is geregistreerd onder
BE153377
Tusso Rhinathiol 10 mg zuigtabletten is geregistreerd onder
BE164814
Tusso Rhinathiol 1 mg/ml siroop is geregistreerd onder
BE153361
Afleveringswijze:
geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is goedgekeurd in: 05/2014
6
6/6

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
TUSSO RHINATHIOL 1,33 mg/ml siroop
TUSSO RHINATHIOL 1 mg/ml siroop
TUSSO RHINATHIOL 10 mg zuigtabletten
(Dextromethorfan hydrobromide)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts
of apotheker u dat heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Tusso Rhinathiol en waarvoor wordt Tusso Rhinathiol gebruikt?
2.
Wanneer mag u Tusso Rhinathiol niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
3.
Hoe gebruikt u Tusso Rhinathiol?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Tusso Rhinathiol?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS TUSSO RHINATHIOL EN WAARVOOR WORDT TUSSO
RHINATHIOL GEBRUIKT?
Tusso Rhinathiol is een antihoestmiddel.
Tusso Rhinathiol is aangewezen bij de symptomatische behandeling van een hinderlijke, niet-
productieve hoest (droge prikkelhoest, kriebelhoest).
Het is belangrijk dat u de behandeling stopt zodra uw symptomen verdwenen zijn.
2. WANNEER MAG U TUSSO RHINATHIOL NIET GEBRUIKEN OF MOET U
ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Tusso Rhinathiol niet gebruiken?
-
In geval van ademhalingsinsufficiëntie (ademhaling waarbij de longen onvoldoende
werken).
- Als u of uw kind bepaalde geneesmiddelen tegen depressie inneemt (MAO-remmers).
- U bent of uw kind is allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen
kunt u vinden in rubriek 6.
- In geval van astmatische hoest.
- Als u borstvoeding geeft.
1
- Geef Tusso Rhinathiol 1,33 mg/ml siroop niet aan kinderen jonger dan 15 jaar.
- Geef Tusso Rhinathiol 10 mg zuigtabletten en Tusso Rhinathiol 1 mg/ml siroop niet aan
kinderen jonger dan 6 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tusso Rhinathiol?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Tusso Rhinathiol gebruikt.
-
Gebruik dit geneesmiddel enkel zoals beschreven in deze bijsluiter.
Overschrijd de
aanbevolen dosis niet. Er zijn meldingen van dextromethorfanmisbruik gekend,
waaronder ook gevallen bij kinderen en adolescenten.
- Als u of uw kind lijdt aan een ernstig verminderde nier- en/of leverfunctie. In dit geval
moet de dosering verlaagd worden. Raadpleeg uw arts vooraleer u Tusso Rhinathiol
gebruikt.
- Als u bejaard bent. De dosering moet in dit geval ook verlaagd worden. Raadpleeg uw arts
vooraleer u Tusso Rhinathiol gebruikt.
- Als u of uw kind suikerziekte (diabetes) heeft, omwille van het suikergehalte in dit
geneesmiddel (zie rubriek "Tusso Rhinathiol bevat suiker").
-
Indien uw hoest na 5 dagen behandeling blijft aanhouden, raadpleeg dan uw arts.
Een diepzittende hoest (productieve hoest) is een essentieel element van de verdediging van
de luchtwegen en de longen en mag niet onderdrukt worden.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tusso Rhinathiol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
- Gebruik Tusso Rhinathiol niet in combinatie met een MAO-remmer (geneesmiddel tegen
depressie).
- Het gebruik van Tusso Rhinathiol in combinatie met geneesmiddelen die het centraal
zenuwstelsel onderdrukken, wordt afgeraden. In geval van twijfel, raadpleeg uw arts of
apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
De inname van alcoholische dranken tijdens de behandeling wordt afgeraden.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of gebruikt u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
Uit voorzichtigheid wordt het gebruik van Tusso Rhinathiol tijdens de zwangerschap
afgeraden.
Borstvoeding:
Gebruik Tusso Rhinathiol niet tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Risico op slaperigheid en duizeligheid kan optreden. Hierdoor kan de bekwaamheid om een
voertuig te besturen of machines te bedienen verminderen. Dit gevaar neemt toe in combinatie
met alcohol.
2
Tusso Rhinathiol bevat suiker.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts vooraleer u dit geneesmiddel inneemt.
Tusso Rhinathiol 1,33 mg/ml siroop bevat 8,7 g suiker per maatbekertje, voorzichtigheid is
geboden bij patiënten met diabetes mellitus. Tusso Rhinathiol 1 mg/ml siroop bevat 4 g suiker
per maatlepel (5 ml). Tusso Rhinathiol 10 mg zuigtabletten bevatten 1,34 g suiker per tablet.
3. HOE GEBRUIKT U TUSSO RHINATHIOL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
Let op! Bij bejaarde personen of in geval van nier- en/of leverlijden, moet de dosis verlaagd
worden. Raadpleeg uw arts.
TUSSO RHINATHIOL 1,33 mg/ml siroop:
Gebruik het maatbekertje in de verpakking om de juiste dosering in te nemen.
1 maatbekertje (tot de aanwijzing '1 dose') TUSSO RHINATHIOL 1,33 mg/ml siroop
bevat 15 mg dextromethorfan hydrobromide.
De behandeling moet van korte duur zijn (enkele dagen).
De siroop niet toedienen aan kinderen jonger dan 15 jaar.
Als uw arts u Tusso Rhinathiol 1,33 mg/ml siroop voorgeschreven heeft, volg dan altijd het
advies van uw arts. Zoniet, is de gebruikelijke dosering:
V
olwassenen en kinderen ouder dan 15 jaa r:
- Normale dosis: 1 tot 2 maatbekertjes, 4 keer per dag. Dit komt overeen met 60 tot
120 mg dextromethorfan hydrobromide per dag.
- Maximale dosis: 2 maatbekertjes per inname, 8 maatbekertjes per dag.
TUSSO RHINATHIOL 1 mg/ml siroop:
Gebruik de maatlepel in de verpakking om de juiste dosering toe te dienen.
1 maatlepel (5 ml) TUSSO RHINATHIOL 1 mg/ml siroop bevat 5 mg dextromethorfan
hydrobromide
Maximale dosissen: 1 mg dextromethorfan hydrobromide/kg/dag, te verdelen over 3 tot 4
innamen.
De siroop niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar.
Als uw arts Tusso Rhinathiol 1 mg/ml siroop voorgeschreven heeft voor uw kind, volg dan
altijd het advies van uw arts. Zoniet, is de gebruikelijke dosering:
K
inderen van 6 jaar tot 15 jaar :
- Normale dosis: 2 maatlepels, 2 tot 5 keer per dag. Dit komt overeen met 20 tot 50 mg
dextromethorfan hydrobromide. De dosering is afhankelijk van de leeftijd.
- Maximale dosis: 2 maatlepels per inname (= 10 mg). 10 maatlepels per dag (= 50
mg).
3
TUSSO RHINATHIOL 10 mg zuigtabletten:
De tabletten niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar.
Als uw arts u Tusso Rhinathiol 10 mg zuigtabletten voorgeschreven heeft, volg dan altijd
het advies van uw arts. Zoniet, is de gebruikelijke dosering:
V
olwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar :
- Normale dosis: 2 tabletten opzuigen, 3 tot 5 keer per dag.
- Maximale dosis: 12 tabletten per dag
K
inderen van 6 tot 15 jaar :
- Normale dosis: 1 tablet opzuigen, 2 tot 5 keer per dag.
- Maximale dosis: 5 tabletten per dag
Heeft u te veel van Tusso Rhinathiol ingenomen?
Indien te grote hoeveelheden gebruikt worden, kunnen er stoornissen optreden zoals
misselijkheid, braken, opwinding, verwardheid, slaperigheid, zenuwachtigheid, verwijding
van de pupillen, uitzonderlijk stuiptrekkingen en ademhalingsdepressie.
Wanneer u teveel van Tusso Rhinathiol heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Of breng de patiënt
naar een spoeddienst voor behandeling (maagspoeling gevolgd door toediening van actieve
kool. In geval van stuiptrekkingen zal men benzodiazepines toedienen).
Bent u vergeten Tusso Rhinathiol in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel. Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende symptomen kunnen optreden:
Maagdarmstelselaandoeningen:
Constipatie, misselijkheid, braken.
Zenuwstelselaandoeningen:
Duizeligheid, slaperigheid, verwijding van de pupil (mydriasis).
Stoornis in de spierspanning, neurologische bevindingen (vermoeidheid, draaierigheid, ligt
gevoel in het hoofd, oogsiddering en onduidelijk spreken)
Psychische stoornissen:
Hallucinaties.
Immuunsysteemaandoeningen:
Allergische huidreacties, en zeldzamer: ademhalingsproblemen.
4
Ernstge overgevoeligheid (anafylaxie), fixed drug eruption.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en
gezondheidsproducten; Afdeling Vigilantie; EUROSTATION II; Victor Hortaplein, 40/ 40;
B-1060 Brussel.Website: www.fagg.be - e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U TUSSO RHINATHIOL
- Bewaren bij kamertemperatuur (15 ­ 25°C), in de oorspronkelijke verpakking.
- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de
uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
het etiket en de buitenverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag
van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen, of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Tusso Rhinathiol?
TUSSO RHINATHIOL 1,33 mg/ml siroop :
-
De werkzame stof is dextromethorfan hydrobromide.
- De andere stoffen zijn: natriumbenzoaat, abrikozen aroma, monohydrisch citroenzuur,
suikersiroop en gezuiverd water.
Elk maatbekertje bevat 15 mg dextromethorfan hydrobromide en 8,7 g suiker.
T
USSO RHINATHIOL 10 mg zuigtabletten :
-
De werkzame stof is dextromethorfan hydrobromide. Elke tablet bevat 10 mg
dextromethorfan hydrobromide.
- De andere stoffen zijn: vloeibare glucose, monohydrisch citroenzuur, pectoralis aroma en
saccharose.
T
USSO RHINATHIOL 1 mg/ml siroop :
-
De werkzame stof is dextromethorfan hydrobromide.
- De andere stoffen zijn: natriumbenzoaat, bananen aroma, monohydrisch citroenzuur,
suikersiroop en gezuiverd water.
Elke maatlepel (5 ml) bevat 5 mg dextromethorfan hydrobromide en 4 g suiker.
Hoe ziet Tusso Rhinathiol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
5
TUSSO RHINATHIOL 1,33 mg/ml siroop :
Siroop voor oraal gebruik.
Glazen fles van 200 ml met plastieken maatbekertje.
TUSSO RHINATHIOL 10 mg zuigtabletten:
Verpakking van 24, 36 en 44 zuigtabletten in blisterverpakking.
TUSSO RHINATHIOL 1 mg/ml siroop:
Siroop voor oraal gebruik.
Glazen fles van 125 ml met plastieken maatlepel.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
REGISTRATIEHOUDER
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Tel.: 02/710.54.00
e-mail : info.belgium@sanofi.com
FABRIKANT
Siropen:
Zuigtabletten:
Unither Liquid Manufacturing
Pierre Fabre Medicament Production
Allée de la Neste, 1-3
Site DIETETIQUE ET PHARMACIE S.A.
F ­ 31770 Colomiers
Zone industrielle de la Coudette
F ­ 32290 AIGNAN
N
ummers van

de vergunning voor het in de handel brengen
Tusso Rhinathiol 1,33 mg/ml siroop is geregistreerd onder BE153377
Tusso Rhinathiol 10 mg zuigtabletten is geregistreerd onder BE164814
Tusso Rhinathiol 1 mg/ml siroop is geregistreerd onder BE153361
Afleveringswijze: geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is goedgekeurd in: 05/2014
6

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG