Tussipect 1,5 mg/ml

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
TUSSIPECT 1,5 mg/ml, siroop
Dextromethorfan hydrobromide
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste
resultaat.
-
-
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met
uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
1.
Waarvoor wordt Tussipect gebruikt?
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
2.
Wanneer mag u Tussipect niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u Tussipect in?
4.
Mogelijke bijwerkingen.
5.
Hoe bewaart u Tussipect?
6.
Aanvullende informatie.
1. WAARVOOR WORDT TUSSIPECT GEBRUIKT?
Tussipect behoort tot de groep van de hoestremmers.
Tussipect is aangewezen bij behandeling van de symptomen van storende, droge hoest.
2. WANNEER MAG U TUSSIPECT NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u Tussipect niet gebruiken?
-
-
-
-
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.
Bij ernstige ademhalingsmoeilijkheden.
Bij kinderen jonger dan 2 jaar.
Bij stoornissen van de leverfunctie.
Indien u reeds bepaalde geneesmiddelen tegen depressie gebruikt (inhibitoren van het mono-amine-
oxidase).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tussipect?
-
-
Bij ademhalingsmoeilijkheden zal Tussipect met de nodige voorzichtigheid toegediend worden.
Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
1/4
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tussipect nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Tussipect mag in geen geval samen ingenomen worden met bepaalde geneesmiddelen tegen depressie
(inhibitoren van het mono-amine-oxidase).
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Tussipect kan de werking van alcohol versterken.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
voordat u geneesmiddelen gebruikt.
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Tussipect gedurende de zwangerschap, vooral tijdens de eerste drie
maanden. Het gebruik van Tussipect op het einde van de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding
dient te worden vermeden omdat het kan leiden tot een onderdrukking van de ademhaling van de pasgeborene.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Personen die deelnemen aan het verkeer of machines bedienen moeten erop letten dat een verhoogde dosering
de waakzaamheid kan verminderen.
Het gebruik van alcohol kan deze werking nog versterken.
Stoffen in Tussipect waarmee u rekening moet houden
Tussipect bevat sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Sorbitol kan een licht laxerende werking hebben.
De calorische waarde is 2,6 kcal/g sorbitol.
Tussipect bevat eveneens methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat. Deze stoffen kunnen
allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).
3. HOE NEEMT U TUSSIPECT IN?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De verpakking bevat een maatbekertje dat tot 30 ml kan afmeten. De fles wordt afgesloten door een kindveilige
sluiting die als volgt moet geopend worden: duw de dop naar beneden terwijl u tegen de wijzers van de klok in
draait (zie figuur).
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
2 koffielepels (= 10 ml) 4 tot 6 maal per dag.
2/4
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Kinderen van 6 tot 12 jaar:
2 koffielepels (= 10 ml) 2 tot 3 maal per dag.
Kinderen van 2 tot 6 jaar:
1 koffielepel (= 5 ml) 2 tot 3 maal per dag.
De toediening van dit geneesmiddel aan kinderen van 2 tot 6 jaar moet beperkt blijven.
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 2 jaar.
Tussipect mag door suikerzieken ingenomen worden.
De duur van de behandeling moet zo kort mogelijk gehouden worden.
Heeft u te veel van Tussipect ingenomen?
Wanneer u te veel van Tussipect heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of
het Antigifcentrum (070/245.245).
De mogelijkheid bestaat dat er per ongeluk een te grote hoeveelheid wordt ingenomen, vooral bij kinderen. Bij
vermoedelijke overdosering zal men de patiënt zorgvuldig bewaken en zo nodig hospitaliseren.
Tekenen van overdosering zijn: braakneigingen, verminderd gezichtsvermogen, stuipen, verwardheid,
opwinding, ademhalingsmoeilijkheden en slaperigheid.
Het tegengif is naloxone.
Bent u vergeten Tussipect in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Tussipect
Er zijn geen specifieke problemen te verwachten bij het stopzetten van de behandeling.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan Tussipect bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
-
-
-
Zeer zelden kan slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, opwinding, verwarring, en verstopping voorkomen.
Bij zeer hoge dosering kan de ademhaling onderdrukt worden.
Langdurig gebruik van hoge doses kan een afhankelijkheid doen ontstaan.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TUSSIPECT?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke
verpakking. Gebruik Tussipect niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos/het
etiket na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende
twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
6. AANVULLENDE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Tussipect?
3/4
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
- De werkzame stof in Tussipect is: dextromethorfan hydrobromide 1,5 mg/ml.
- De andere stoffen in Tussipect zijn: natriumsaccharine - sorbitol oplossing - methylparahydroxybenzoaat
- propylparahydroxybenzoaat - propyleenglycol - aroma - gezuiverd water.
Hoe ziet Tussipect eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tussipect is beschikbaar in de vorm van siroop.
Glazen fles van 180 ml siroop met kindveilige sluiting uit polypropyleen met een polyethyleen inlage,
geleverd met maatbekertje van 30 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A.
Rijksweg 9 – 2880 BORNEM – België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE464400
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 10/2014.
4/4

TUSSIPECT 1,5 mg/ml, siroop
Dextromethorfan hydrobromide
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste
resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met
uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
1. Waarvoor wordt Tussipect gebruikt?
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
2. Wanneer mag u Tussipect niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Tussipect in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Tussipect?
6. Aanvullende informatie.
1. WAARVOOR WORDT TUSSIPECT GEBRUIKT?
Tussipect behoort tot de groep van de hoestremmers.
Tussipect is aangewezen bij behandeling van de symptomen van storende, droge hoest.
2. WANNEER MAG U TUSSIPECT NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u Tussipect niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.
- Bij ernstige ademhalingsmoeilijkheden.
- Bij kinderen jonger dan 2 jaar.
- Bij stoornissen van de leverfunctie.
- Indien u reeds bepaalde geneesmiddelen tegen depressie gebruikt (inhibitoren van het mono-amine-
oxidase).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tussipect?
- Bij ademhalingsmoeilijkheden zal Tussipect met de nodige voorzichtigheid toegediend worden.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tussipect nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Tussipect mag in geen geval samen ingenomen worden met bepaalde geneesmiddelen tegen depressie
(inhibitoren van het mono-amine-oxidase).
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Tussipect kan de werking van alcohol versterken.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
voordat u geneesmiddelen gebruikt.
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Tussipect gedurende de zwangerschap, vooral tijdens de eerste drie
maanden. Het gebruik van Tussipect op het einde van de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding
dient te worden vermeden omdat het kan leiden tot een onderdrukking van de ademhaling van de pasgeborene.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Personen die deelnemen aan het verkeer of machines bedienen moeten erop letten dat een verhoogde dosering
de waakzaamheid kan verminderen.
Het gebruik van alcohol kan deze werking nog versterken.
Stoffen in Tussipect waarmee u rekening moet houden
Tussipect bevat sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Sorbitol kan een licht laxerende werking hebben.
De calorische waarde is 2,6 kcal/g sorbitol.
Tussipect bevat eveneens methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat. Deze stoffen kunnen
allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).
3. HOE NEEMT U TUSSIPECT IN?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De verpakking bevat een maatbekertje dat tot 30 ml kan afmeten. De fles wordt afgesloten door een kindveilige
sluiting die als volgt moet geopend worden: duw de dop naar beneden terwijl u tegen de wijzers van de klok in
draait (zie figuur).
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 2 koffielepels (= 10 ml) 4 tot 6 maal per dag.
Kinderen van 6 tot 12 jaar: 2 koffielepels (= 10 ml) 2 tot 3 maal per dag.
Kinderen van 2 tot 6 jaar: 1 koffielepel (= 5 ml) 2 tot 3 maal per dag.
De toediening van dit geneesmiddel aan kinderen van 2 tot 6 jaar moet beperkt blijven.
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 2 jaar.
Tussipect mag door suikerzieken ingenomen worden.
De duur van de behandeling moet zo kort mogelijk gehouden worden.
Heeft u te veel van Tussipect ingenomen?
Wanneer u te veel van Tussipect heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of
het Antigifcentrum (070/245.245).
De mogelijkheid bestaat dat er per ongeluk een te grote hoeveelheid wordt ingenomen, vooral bij kinderen. Bij
vermoedelijke overdosering zal men de patiënt zorgvuldig bewaken en zo nodig hospitaliseren.
Tekenen van overdosering zijn: braakneigingen, verminderd gezichtsvermogen, stuipen, verwardheid,
opwinding, ademhalingsmoeilijkheden en slaperigheid.
Het tegengif is naloxone.
Bent u vergeten Tussipect in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Tussipect
Er zijn geen specifieke problemen te verwachten bij het stopzetten van de behandeling.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan Tussipect bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
- Zeer zelden kan slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, opwinding, verwarring, en verstopping voorkomen.
- Bij zeer hoge dosering kan de ademhaling onderdrukt worden.
- Langdurig gebruik van hoge doses kan een afhankelijkheid doen ontstaan.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TUSSIPECT?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke
verpakking. Gebruik Tussipect niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos/het
etiket na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende
twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
6. AANVULLENDE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Tussipect?
- De werkzame stof in Tussipect is: dextromethorfan hydrobromide 1,5 mg/ml.
- De andere stoffen in Tussipect zijn: natriumsaccharine - sorbitol oplossing - methylparahydroxybenzoaat
- propylparahydroxybenzoaat - propyleenglycol - aroma - gezuiverd water.
Hoe ziet Tussipect eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tussipect is beschikbaar in de vorm van siroop.
Glazen fles van 180 ml siroop met kindveilige sluiting uit polypropyleen met een polyethyleen inlage,
geleverd met maatbekertje van 30 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A.
Rijksweg 9 ­ 2880 BORNEM ­ België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE464400
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 10/2014.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG