Trusopt 20 mg/ml

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
TRUSOPT 20 mg/ml oogdruppels, oplossing
Dorzolamide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt TRUSOPT gebruikt?
2.
Wanneer mag u TRUSOPT niet gebruiken of moet u er voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u TRUSOPT?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u TRUSOPT?
6.
Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT TRUSOPT GEBRUIKT?
TRUSOPT bevat dorzolamide. Dorzolamide behoort tot een groep geneesmiddelen die
"koolzuuranhydraseremmers" genoemd worden.
Dit geneesmiddel wordt voorgeschreven om een te hoge druk in het oog te verlagen en om glaucoom
te behandelen.
Dit geneesmiddel kan alléén gebruikt worden of als aanvullende therapie bij andere geneesmiddelen
die de druk in het oog verlagen (zogenaamde bètablokkers).
2.
WANNEER MAG U TRUSOPT NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u TRUSOPT niet gebruiken?
-
-
U bent allergisch voor dorzolamidehydrochloride of voor één van stoffen die in dit
geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
als u minder goed werkende nieren of problemen met uw nieren heeft, of als u in het verleden
last heeft gehad van nierstenen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met TRUSOPT?
Vertel uw arts als u problemen heeft met uw gezondheid of in het verleden heeft gehad, met name
problemen aan het oog of oogoperaties en voor welke geneesmiddelen u allergisch (overgevoelig)
bent.
Als er irritatie aan het oog optreedt of als er zich nieuwe oogproblemen voordoen zoals roodheid van
het oog of gezwollen oogleden, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
Als u het idee heeft dat dit geneesmiddel een allergische reactie veroorzaakt (bijvoorbeeld
huiduitslag, ernstige huidreacties of jeuk), stop dan met het gebruik en neem onmiddellijk contact op
met uw arts.
1
Gebruik bij kinderen
TRUSOPT is onderzocht bij babies en kinderen jonger dan 6 jaar oud met een verhoogde druk in het
oog/de ogen of bij wie glaucoom is vastgesteld. Overleg voor meer informatie met uw arts.
Gebruik bij ouderen
In onderzoek met TRUSOPT waren de effecten van TRUSOPT bij oudere en jongere patiënten
vergelijkbaar.
Gebruik bij patiënten met een leverfunctiestoornis
Als u problemen met uw lever heeft of heeft gehad, moet u dat uw arts melden.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of van plan bent te gaan gebruiken
(waaronder oogdruppels), in het bijzonder een andere koolzuuranhydraseremmer zoals acetazolamide
of een sulfapreparaat. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Gebruik bij zwangerschap
Gebruik dit geneesmiddel niet als u zwanger bent. Als u zwanger bent of wilt worden, moet u dat uw
arts melden.
Gebruik bij borstvoeding
Gebruik dit geneesmiddel niet als u borstvoeding geeft. Als u borstvoeding geeft of wilt geven, moet u
dat uw arts melden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten op het vermogen om voertuigen te besturen en machines
te gebruiken.
Gebruik van dit geneesmiddel kan gepaard gaan met bijwerkingen zoals duizeligheid en wazig zien,
die invloed kunnen hebben op uw rijvaardigheid of op uw vermogen om machines te gebruiken.
Bestuur geen auto of ander voertuig of gebruik geen machines tot u zich goed voelt of helder kunt
zien.
Stoffen in TRUSOPT waarmee u rekening moet houden
TRUSOPT bevat het conserveermiddel benzalkoniumchloride. Dit conserveermiddel kan door zachte
contactlenzen worden opgenomen en kan mogelijk uw contactlenzen verkleuren. Als u contactlenzen
draagt, overleg dan met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
3.
HOE GEBRUIKT U TRUSOPT?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Uw arts geeft precies aan hoeveel
TRUSOPT u moet gebruiken en hoe lang.
2
Als u dit geneesmiddel alleen gebruikt, is de gebruikelijke dosering één druppel 's ochtends,
's middags en 's avonds in het/de aangedane oog/ogen.
Als uw arts u, naast dit geneesmiddel, nog andere oogdruppels heeft voorgeschreven (een zogenaamde
bètablokker) om de oogdruk te verlagen, is de dosering één druppel TRUSOPT 's ochtends en
's avonds in het/de aangedane oog/ogen.
Als u dit geneesmiddel samen met een andere oogdruppel gebruikt, moet het ene middel minstens
10 minuten na het andere middel worden ingedruppeld.
Zorg ervoor dat het topje van de druppelaar niet in contact komt met het oog of het omliggende
gebied. Het kan met bacteriën besmet worden die een ooginfectie kunnen veroorzaken waardoor
ernstige beschadiging aan het oog kan optreden, zelfs verlies van het gezichtsvermogen.
Om besmetting van het flesje te voorkomen, moet u uw handen wassen voor het gebruik van dit
geneesmiddel en moet u de top van het flesje nergens mee in contact laten komen. Als u vermoedt dat
het geneesmiddel verontreinigd is of als u een oogontsteking krijgt, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts over het verdere gebruik van dit flesje.
Aanwijzingen voor het gebruik:
1.
Kijk vóór het eerste gebruik of de verzegelstrip aan de voorkant van het flesje intact is.
Een ruimte tussen het flesje en de dop is bij ongeopende flesjes normaal.
draairichting
verzegelstrip
2.
Verbreek de verzegeling door de strip eraf te scheuren.
holle ruimte
plaats om op te
drukken
3.
Open het flesje door de dop in de richting van de pijlen bovenop de dop te draaien. Trek de dop
niet omhoog en weg van het flesje. Als u de dop omhoog trekt, kunnen de druppels niet goed
meer worden toegediend.
3
plaats om op te
drukken
4.
Houd het hoofd naar achteren en trek het onderste ooglid iets naar beneden waardoor er tussen
het ooglid en het oog een holte ontstaat.
5.
Houd het flesje ondersteboven en druk licht met de duim of wijsvinger op de aangegeven plaats
tot er één druppel in het oog valt, zoals aangegeven door uw arts.
plaats om op te drukken
LAAT HET OOG OF HET OOGLID NIET MET DE DRUPPELAAR IN CONTACT KOMEN.
6.
Als na de eerste opening de druppels er niet goed uitkomen, draai de dop dan terug op het flesje
en draai deze aan (niet te strak); draai de dop dan weer los in de richting van de pijlen bovenop
de dop.
Herhaal de stappen 4 & 5 met het andere oog als uw arts dat heeft voorgeschreven.
Draai de dop terug op het flesje tot deze stevig tegen het flesje is aangedraaid. De dop zit goed
dicht als de pijl aan de linkerzijde van de dop op één lijn staat met de pijl aan de linkerzijde van
het etiket van het flesje. Draai de dop niet te strak aan, omdat het flesje en de dop dan
beschadigd kunnen raken.
Het topje van de druppelaar is zo ontworpen dat deze één afgemeten druppel afgeeft;
maak daarom de opening van de druppelaar NIET groter.
Als u alle doses heeft gebruikt, blijft er altijd wat geneesmiddel in het flesje achter. U hoeft
zich daar niet druk om te maken omdat alle flesjes een extra hoeveelheid bevatten en u altijd de
hoeveelheid geneesmiddel krijgt die uw arts heeft voorgeschreven. Probeer niet het restant uit
het flesje te krijgen.
4
7.
8.
9.
10.
Heeft u te veel van TRUSOPT gebruikt?
Als u te veel druppels in uw oog doet of iets van de inhoud van het flesje doorslikt, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts.
Wanneer u teveel van TRUSOPT heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten TRUSOPT te gebruiken?
Het is belangrijk om dit geneesmiddel volgens het voorschrift van uw arts te gebruiken.
Als u een dosis vergeet, druppel deze dan zo snel mogelijk alsnog in. Als het bijna tijd is voor de
volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en ga door met het normale doseringsschema.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van TRUSOPT
Als u met het gebruik van dit geneesmiddel wilt stoppen, raadpleeg dan eerst uw arts.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan TRUSOPT bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Als u allergische reacties krijgt zoals netelroos, zwelling van het gezicht, lippen, tong en/of keel met
moeilijk ademen of slikken, stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en neem onmiddellijk
contact op met uw arts.
De volgende bijwerkingen zijn gemeld met TRUSOPT, hetzij tijdens klinisch onderzoek of sinds het
product op de markt is:
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen:
(meer dan 1 op de 10 gebruikers)
Branden en prikken van de ogen.
Vaak voorkomende bijwerkingen :
(1 tot 10 op van 100 gebruikers)
Aandoening van het hoornvlies met pijn en wazig zien (oppervlakkige keratitis punctata), tranende en
jeukende ogen (conjunctivitis), ontsteking/irritatie van het ooglid, wazig zien, hoofdpijn,
misselijkheid, bittere smaak in de mond en vermoeidheid.
Soms voorkomende bijwerkingen:
(1 tot 10 op van 1000 gebruikers)
Ontsteking van de iris.
Zelden voorkomende bijwerkingen:
(1 tot 10 op van 10.000 gebruikers)
Tintelend gevoel of gevoelloosheid in handen of voeten, tijdelijke bijziendheid die kan verdwijnen na
staken van de behandeling, vocht onder het netvlies (loslating van vaatvlies van het oog na
filtratiechirurgie), pijn aan het oog, korstjes op de oogleden, lage oogdruk, zwelling van het
hoornvlies (met gezichtsstoornissen), irritatie aan het oog, waaronder roodheid van de ogen,
nierstenen, duizeligheid, neusbloeding, keelirritatie, droge mond, plaatselijke huiduitslag na contact
met irriterende stof (contactdermatitis), ernstige huidreacties, allergieachtige reacties, zoals uitslag,
netelroos, jeuk, in zeldzame gevallen mogelijk zwelling van de lippen, ogen en mond, kortademigheid
en zelden piepende ademhaling.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
5
dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TRUSOPT?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik TRUSOPT niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die staat vermeld als zes cijfers op
het flesje na EX (of EXP op het flesje en het doosje). De eerste twee cijfers verwijzen naar de maand;
de laatste vier naar het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Na eerste opening van het flesje zijn de druppels 28 dagen houdbaar.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.Bewaar het
flesje in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in TRUSOPT?
-
-
-
Het werkzame stof in TRUSOPT is dorzolamide.
Elke ml bevat 20 mg dorzolamide (overeenkomend met 22,26 mg dorzolamidehydrochloride).
De andere stoffen in TRUSOPT zijn hyetellose, mannitol, natriumcitraat, natriumhydroxide en
water voor injecties. Als conserveermiddel is benzalkoniumchloride toegevoegd.
Hoe ziet TRUSOPT eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
TRUSOPT is een heldere, kleurloze tot bijna kleurloze, licht viskeuze oplossing. Het doorschijnende
HDPE OCUMETER PLUS-flesje bevat 5,0 ml oplossing. Op het flesje is een verzegelstrip
aangebracht, waarmee kan worden gecontroleerd of het flesje ongeopend is.
Verpakkingsgrootten:
1 x 5,0 ml (1 flesje van 5 ml)
3 x 5,0 ml (3 flesjes van 5 ml)
6 x 5,0 ml (6 flesjes van 5 ml)
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de
handel brengen
MSD Belgium BVBA/SPRL
Lynx Binnenhof, 5
B-1200 Brussel
Tel: (+32) 0800/38693
dpoc_belux@merck.com
Fabrikant
Merck Sharp & Dohme BV
Waarderweg 39, Postbus 581
2003 PC Haarlem
Nederland
6
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Registratienummer: BE208546
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg,
Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden:
TRUSOPT
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 01/2012.
7

TRUSOPT 20 mg/ml oogdruppels, oplossing
Dorzolamide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt TRUSOPT gebruikt?
2.
Wanneer mag u TRUSOPT niet gebruiken of moet u er voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u TRUSOPT?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u TRUSOPT?
6.
Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT TRUSOPT GEBRUIKT?
TRUSOPT bevat dorzolamide. Dorzolamide behoort tot een groep geneesmiddelen die
"koolzuuranhydraseremmers" genoemd worden.
Dit geneesmiddel wordt voorgeschreven om een te hoge druk in het oog te verlagen en om glaucoom
te behandelen.
Dit geneesmiddel kan alléén gebruikt worden of als aanvullende therapie bij andere geneesmiddelen
die de druk in het oog verlagen (zogenaamde bètablokkers).
2.
WANNEER MAG U TRUSOPT NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u TRUSOPT niet gebruiken?
- U bent allergisch voor dorzolamidehydrochloride of voor één van stoffen die in dit
geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- als u minder goed werkende nieren of problemen met uw nieren heeft, of als u in het verleden
last heeft gehad van nierstenen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met TRUSOPT?
Vertel uw arts als u problemen heeft met uw gezondheid of in het verleden heeft gehad, met name
problemen aan het oog of oogoperaties en voor welke geneesmiddelen u allergisch (overgevoelig)
bent.
Als er irritatie aan het oog optreedt of als er zich nieuwe oogproblemen voordoen zoals roodheid van
het oog of gezwollen oogleden, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
Als u het idee heeft dat dit geneesmiddel een allergische reactie veroorzaakt (bijvoorbeeld
huiduitslag, ernstige huidreacties of jeuk), stop dan met het gebruik en neem onmiddellijk contact op
met uw arts.
TRUSOPT is onderzocht bij babies en kinderen jonger dan 6 jaar oud met een verhoogde druk in het
oog/de ogen of bij wie glaucoom is vastgesteld. Overleg voor meer informatie met uw arts.
Gebruik bij ouderen
In onderzoek met TRUSOPT waren de effecten van TRUSOPT bij oudere en jongere patiënten
vergelijkbaar.
Gebruik bij patiënten met een leverfunctiestoornis
Als u problemen met uw lever heeft of heeft gehad, moet u dat uw arts melden.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of van plan bent te gaan gebruiken
(waaronder oogdruppels), in het bijzonder een andere koolzuuranhydraseremmer zoals acetazolamide
of een sulfapreparaat. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Gebruik bij zwangerschap
Gebruik dit geneesmiddel niet als u zwanger bent. Als u zwanger bent of wilt worden, moet u dat uw
arts melden.
Gebruik bij borstvoeding
Gebruik dit geneesmiddel niet als u borstvoeding geeft. Als u borstvoeding geeft of wilt geven, moet u
dat uw arts melden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten op het vermogen om voertuigen te besturen en machines
te gebruiken.
Gebruik van dit geneesmiddel kan gepaard gaan met bijwerkingen zoals duizeligheid en wazig zien,
die invloed kunnen hebben op uw rijvaardigheid of op uw vermogen om machines te gebruiken.
Bestuur geen auto of ander voertuig of gebruik geen machines tot u zich goed voelt of helder kunt
zien.
Stoffen in TRUSOPT waarmee u rekening moet houden
TRUSOPT bevat het conserveermiddel benzalkoniumchloride. Dit conserveermiddel kan door zachte
contactlenzen worden opgenomen en kan mogelijk uw contactlenzen verkleuren. Als u contactlenzen
draagt, overleg dan met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
3.
HOE GEBRUIKT U TRUSOPT?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Uw arts geeft precies aan hoeveel
TRUSOPT u moet gebruiken en hoe lang.
Als uw arts u, naast dit geneesmiddel, nog andere oogdruppels heeft voorgeschreven (een zogenaamde
bètablokker) om de oogdruk te verlagen, is de dosering één druppel TRUSOPT 's ochtends en
's avonds in het/de aangedane oog/ogen.
Als u dit geneesmiddel samen met een andere oogdruppel gebruikt, moet het ene middel minstens
10 minuten na het andere middel worden ingedruppeld.
Zorg ervoor dat het topje van de druppelaar niet in contact komt met het oog of het omliggende
gebied. Het kan met bacteriën besmet worden die een ooginfectie kunnen veroorzaken waardoor
ernstige beschadiging aan het oog kan optreden, zelfs verlies van het gezichtsvermogen.
Om besmetting van het flesje te voorkomen, moet u uw handen wassen voor het gebruik van dit
geneesmiddel en moet u de top van het flesje nergens mee in contact laten komen. Als u vermoedt dat
het geneesmiddel verontreinigd is of als u een oogontsteking krijgt, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts over het verdere gebruik van dit flesje.

Aanwijzingen voor het gebruik:

1.
Kijk vóór het eerste gebruik of de verzegelstrip aan de voorkant van het flesje intact is.
Een ruimte tussen het flesje en de dop is bij ongeopende flesjes normaal.
draairichting
verzegelstrip
2.
Verbreek de verzegeling door de strip eraf te scheuren.
holle ruimte
plaats om op te
drukken
3.
Open het flesje door de dop in de richting van de pijlen bovenop de dop te draaien. Trek de dop
niet omhoog en weg van het flesje. Als u de dop omhoog trekt, kunnen de druppels niet goed
meer worden toegediend.
4.
Houd het hoofd naar achteren en trek het onderste ooglid iets naar beneden waardoor er tussen
het ooglid en het oog een holte ontstaat.
5.
Houd het flesje ondersteboven en druk licht met de duim of wijsvinger op de aangegeven plaats
tot er één druppel in het oog valt, zoals aangegeven door uw arts.
plaats om op te drukken
LAAT HET OOG OF HET OOGLID NIET MET DE DRUPPELAAR IN CONTACT KOMEN.
6.
Als na de eerste opening de druppels er niet goed uitkomen, draai de dop dan terug op het flesje
en draai deze aan (niet te strak); draai de dop dan weer los in de richting van de pijlen bovenop
de dop.
7.
Herhaal de stappen 4 & 5 met het andere oog als uw arts dat heeft voorgeschreven.
8.
Draai de dop terug op het flesje tot deze stevig tegen het flesje is aangedraaid. De dop zit goed
dicht als de pijl aan de linkerzijde van de dop op één lijn staat met de pijl aan de linkerzijde van
het etiket van het flesje. Draai de dop niet te strak aan, omdat het flesje en de dop dan
beschadigd kunnen raken.
9.
Het topje van de druppelaar is zo ontworpen dat deze één afgemeten druppel afgeeft;
maak daarom de opening van de druppelaar NIET groter.
10.
Als u alle doses heeft gebruikt, blijft er altijd wat geneesmiddel in het flesje achter. U hoeft
zich daar niet druk om te maken omdat alle flesjes een extra hoeveelheid bevatten en u altijd de
hoeveelheid geneesmiddel krijgt die uw arts heeft voorgeschreven. Probeer niet het restant uit
het flesje te krijgen.
Als u te veel druppels in uw oog doet of iets van de inhoud van het flesje doorslikt, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts.
Wanneer u teveel van TRUSOPT heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten TRUSOPT te gebruiken?
Het is belangrijk om dit geneesmiddel volgens het voorschrift van uw arts te gebruiken.
Als u een dosis vergeet, druppel deze dan zo snel mogelijk alsnog in. Als het bijna tijd is voor de
volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en ga door met het normale doseringsschema.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van TRUSOPT
Als u met het gebruik van dit geneesmiddel wilt stoppen, raadpleeg dan eerst uw arts.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan TRUSOPT bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Als u allergische reacties krijgt zoals netelroos, zwelling van het gezicht, lippen, tong en/of keel met
moeilijk ademen of slikken, stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en neem onmiddellijk
contact op met uw arts.
De volgende bijwerkingen zijn gemeld met TRUSOPT, hetzij tijdens klinisch onderzoek of sinds het
product op de markt is:
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen: (meer dan 1 op de 10 gebruikers)
Branden en prikken van de ogen.
V
aak voorkomende bijwerkingen : (1 tot 10 op van 100 gebruikers)
Aandoening van het hoornvlies met pijn en wazig zien (oppervlakkige keratitis punctata), tranende en
jeukende ogen (conjunctivitis), ontsteking/irritatie van het ooglid, wazig zien, hoofdpijn,
misselijkheid, bittere smaak in de mond en vermoeidheid.
Soms voorkomende bijwerkingen: (1 tot 10 op van 1000 gebruikers)
Ontsteking van de iris.
Zelden voorkomende bijwerkingen: (1 tot 10 op van 10.000 gebruikers)
Tintelend gevoel of gevoelloosheid in handen of voeten, tijdelijke bijziendheid die kan verdwijnen na
staken van de behandeling, vocht onder het netvlies (loslating van vaatvlies van het oog na
filtratiechirurgie), pijn aan het oog, korstjes op de oogleden, lage oogdruk, zwelling van het
hoornvlies (met gezichtsstoornissen), irritatie aan het oog, waaronder roodheid van de ogen,
nierstenen, duizeligheid, neusbloeding, keelirritatie, droge mond, plaatselijke huiduitslag na contact
met irriterende stof (contactdermatitis), ernstige huidreacties, allergieachtige reacties, zoals uitslag,
netelroos, jeuk, in zeldzame gevallen mogelijk zwelling van de lippen, ogen en mond, kortademigheid
en zelden piepende ademhaling.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
5.
HOE BEWAART U TRUSOPT?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik TRUSOPT niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die staat vermeld als zes cijfers op
het flesje na EX (of EXP op het flesje en het doosje). De eerste twee cijfers verwijzen naar de maand;
de laatste vier naar het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Na eerste opening van het flesje zijn de druppels 28 dagen houdbaar.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.Bewaar het
flesje in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in TRUSOPT?
-
Het werkzame stof in TRUSOPT is dorzolamide.
-
Elke ml bevat 20 mg dorzolamide (overeenkomend met 22,26 mg dorzolamidehydrochloride).
-
De andere stoffen in TRUSOPT zijn hyetellose, mannitol, natriumcitraat, natriumhydroxide en
water voor injecties. Als conserveermiddel is benzalkoniumchloride toegevoegd.
Hoe ziet TRUSOPT eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
TRUSOPT is een heldere, kleurloze tot bijna kleurloze, licht viskeuze oplossing. Het doorschijnende
HDPE OCUMETER PLUS-flesje bevat 5,0 ml oplossing. Op het flesje is een verzegelstrip
aangebracht, waarmee kan worden gecontroleerd of het flesje ongeopend is.
Verpakkingsgrootten:
1 x 5,0 ml (1 flesje van 5 ml)
3 x 5,0 ml (3 flesjes van 5 ml)
6 x 5,0 ml (6 flesjes van 5 ml)
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de
Fabrikant
handel brengen
MSD Belgium BVBA/SPRL
Merck Sharp & Dohme BV
Lynx Binnenhof, 5
Waarderweg 39, Postbus 581
B-1200 Brussel
2003 PC Haarlem
Tel: (+32) 0800/38693
Nederland
dpoc_belux@merck.com
Registratienummer: BE208546
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg,
Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden:
TRUSOPT
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 01/2012.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG