Trivirovax

Bijsluiter – NL versie
TRIVIROVAX
BIJSLUITER
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR
HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT
VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Merial Belgium N.V., Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Merial Lyon (Frankrijk)
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
TRIVIROVAX
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)
Iedere dosis bevat :
Geattenueerd caniene adenovirus (CAV2)
minstens 10
2,5
CCID
50
Geattenueerd caniene parvovirus
minstens 10
3,0
CCID
50
Geattenueerd caniene virus van Carré
minstens 10
3,0
CCID
50
Excipiens voor lyofilisatie
4.
INDICATIES
Actieve immunisatie van honden tegen hondenziekte, adenovirosen en parvovirosen.
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Geen.
6.
BIJWERKINGEN
De vaccinatie kan uitzonderlijk een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Een
symptomatische behandeling dient dan ingesteld.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
TRIVIROVAX is bestemd voor honden.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK
EN TOEDIENINGSWEG(EN)
Injecteer 1 dosis (1 ml) ongeacht ouderdom, gewicht of ras.
TRIVIROVAX moet in suspensie worden gebracht met 1 ml STERIEL EXCIPIENS
VOOR GELYOFILISEERDE MERIAL VACCINS.
Intramusculaire of subcutane toediening. Intraveneuze toediening kan gebruikt worden
bij noodentingen.
Lees ook de ‘bijzondere
voorzorgen’
bij gebruik.
V
ACCINATIESCHEMA
Bijsluiter – NL versie
TRIVIROVAX
Primovaccinatie
De voorkeur gaat uit naar een tweemalige toediening omwille van een mogelijke
interferentie met maternale antistoffen:
• een eerste injectie vanaf een leeftijd van 7 weken,
• een tweede injectie 3 à 5 weken later, doch nooit vóór de leeftijd van 12 weken.
Herhalingsvaccinatie
Jaarlijks.
N.B.: Gelieve voor vaccinatie met iedere fractie afzonderlijk, de specifieke inlichtingen
betreffende Parvodog te raadplegen.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
- Vaccineer enkel gezonde dieren, die indien mogelijk 10 dagen voor de vaccinatie
ontwormd werden.
- Neem de gebruikelijke regels van asepsis in acht.
- Gebruik het vaccin onmiddellijk na reconstitutie.
- Gebruik steriel materiaal, vrij van antiseptica.
- De intraveneuze toediening is verboden wanneer ISTOLEPT als oplosmiddel voor
TRIVIROVAX wordt gebruikt.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing.
11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Tussen +2°C et +8°C en in het donker bewaren.
Niet bevriezen.
Houdbaarheid: zie vervaldatum op de buitenverpakking (de afkorting maand/jaar geeft de
dag van verval aan).
12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Gebruik tijdens dracht of lactatie
Gebruik toegelaten.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Geassocieerde vaccinaties : zie tabel hieronder:
Geassocieerde vaccinaties in éénzelfde spuit
Gelyofiliseerde vaccins
Parvodog
Trivirovax
Eurican CHP-Pi
2
+
Rabisin
+
+
Leptorabisin
+
+
+
Istolept
+
+
+
Steriel excipiens voor
gelyofiliseerde Merial vaccins
Geassocieerde vaccinaties met injectie op 2 verschillende plaatsen
Gelyofiliseerde vaccins
Bijsluiter – NL versie
TRIVIROVAX
Rabisin
Leptorabisin
Istolept*
Pneumodog*
Parvodog
+
+
+
+
Trivirovax
+
+
+
+
* Istolept en Pneumodog kunnen gelijktijdig worden toegediend indien op 2 verschillende
plaatsen geïnjecteerd.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN
Vernietig het niet gebruikte overschot.
In overeenstemming met de geldende wetgeving.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS
HERZIEN
12/2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
Wijze van aflevering
Op diergeneeskundig voorschrift.
Les titres des rubriques mises en gris ne figurent pas sur la notice ou l’étiquetage.
TRIVIROVAX
BIJSLUITER
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR
HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT
VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Merial Belgium N.V., Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Merial Lyon (Frankrijk)
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
TRIVIROVAX
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)
Iedere dosis bevat :
Geattenueerd caniene adenovirus (CAV2)
minstens 102,5 CCID50
Geattenueerd caniene parvovirus
minstens 103,0 CCID50
Geattenueerd caniene virus van Carré
minstens 103,0 CCID50
Excipiens voor lyofilisatie
4.
INDICATIES
Actieve immunisatie van honden tegen hondenziekte, adenovirosen en parvovirosen.
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Geen.
6.
BIJWERKINGEN
De vaccinatie kan uitzonderlijk een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Een
symptomatische behandeling dient dan ingesteld.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
TRIVIROVAX is bestemd voor honden.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK
EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Injecteer 1 dosis (1 ml) ongeacht ouderdom, gewicht of ras.
TRIVIROVAX moet in suspensie worden gebracht met 1 ml STERIEL EXCIPIENS
VOOR GELYOFILISEERDE MERIAL VACCINS.
Intramusculaire of subcutane toediening. Intraveneuze toediening kan gebruikt worden
bij noodentingen.
Lees ook de `bijzondere voorzorgen' bij gebruik.
TRIVIROVAX
Primovaccinatie
De voorkeur gaat uit naar een tweemalige toediening omwille van een mogelijke
interferentie met maternale antistoffen:
· een eerste injectie vanaf een leeftijd van 7 weken,
· een tweede injectie 3 à 5 weken later, doch nooit vóór de leeftijd van 12 weken.
Herhalingsvaccinatie
Jaarlijks.
N.B.: Gelieve voor vaccinatie met iedere fractie afzonderlijk, de specifieke inlichtingen
betreffende Parvodog te raadplegen.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
- Vaccineer enkel gezonde dieren, die indien mogelijk 10 dagen voor de vaccinatie
ontwormd werden.
- Neem de gebruikelijke regels van asepsis in acht.
- Gebruik het vaccin onmiddellijk na reconstitutie.
- Gebruik steriel materiaal, vrij van antiseptica.
- De intraveneuze toediening is verboden wanneer ISTOLEPT als oplosmiddel voor
TRIVIROVAX wordt gebruikt.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Tussen +2°C et +8°C en in het donker bewaren.
Niet bevriezen.
Houdbaarheid: zie vervaldatum op de buitenverpakking (de afkorting maand/jaar geeft de
dag van verval aan).
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Gebruik tijdens dracht of lactatie
Gebruik toegelaten.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Geassocieerde vaccinaties : zie tabel hieronder:
Geassocieerde vaccinaties in éénzelfde spuit
Gelyofiliseerde vaccins
Parvodog
Trivirovax
Eurican CHP-Pi2
Rabisin
+
Leptorabisin
+
+
Istolept
+
+
+
Steriel excipiens voor
+
+
+
gelyofiliseerde Merial vaccins
Geassocieerde vaccinaties met injectie op 2 verschillende plaatsen
TRIVIROVAX
Parvodog
Trivirovax
Rabisin
+
+
Leptorabisin
+
+
Istolept*
+
+
Pneumodog*
+
+
* Istolept en Pneumodog kunnen gelijktijdig worden toegediend indien op 2 verschillende
plaatsen geïnjecteerd.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN

Vernietig het niet gebruikte overschot.
In overeenstemming met de geldende wetgeving.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS
HERZIEN

12/2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
Wijze van aflevering
Op diergeneeskundig voorschrift.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG