Tritazide 5 mg - 25 mg

Tritazide-pil-nl-210115
21/01/2015
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Tritazide 5 mg/25 mg tabletten
Ramipril/Hydrochlorothiazide
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor
u het geneesmiddel heeft gekregen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter
1.
Wat is Tritazide en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u Tritazide inneemt
3.
Hoe wordt Tritazide ingenomen
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Tritazide
6.
Aanvullende informatie
1.
WAT IS TRITAZIDE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Tritazide is een combinatie van twee geneesmiddelen, met name ramipril en hydrochlorothiazide.
Ramipril behoort tot een groep van geneesmiddelen die “ACE-remmers” (Angiotensine-Conversie-
Enzym remmers) worden genoemd. Het werkt door:
in uw lichaam de productie van stoffen die uw bloeddruk verhogen, te verminderen.
uw bloedvaten te ontspannen en te verwijden
het voor uw hart gemakkelijker te maken om het bloed rond te pompen in uw lichaam.
Hydrochlorothiazide behoort tot een groep van geneesmiddelen die “thiazide diuretica” of
plastabletten worden genoemd. Het werkt door de hoeveelheid water (urine) die u produceert, te
verhogen. Hierdoor daalt uw bloeddruk.
Tritazide wordt gebruikt om een hoge bloeddruk te behandelen. De twee werkzame bestanddelen
werken samen om uw bloeddruk te verlagen. Ze worden samen gebruikt als de behandeling met één
bestanddeel niet werkte.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U TRITAZIDE INNEEMT
Neem Tritazide niet in:
Als u allergisch (overgevoelig) bent voor ramipril, hydrochlorothiazide of voor één van de andere
bestanddelen van Tritazide (zie rubriek 6)
Als u allergisch (overgevoelig) bent voor geneesmiddelen die gelijkaardig zijn aan Tritazide
(andere ACE-remmers of sulfonamide-derivaten).
Bijsluiter
ClosingType IB art31 RAS
Basis: typeIB art31 RAS 180814
1/9
Tritazide-pil-nl-210115
21/01/2015
Tekenen van een allergische reactie kunnen omvatten: huiduitslag, slik- of
ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van de lippen, het gelaat, de keel of de tong
Als u ooit een ernstige allergische reactie hebt gehad, “angio-oedeem” genaamd. De tekenen
omvatten jeuk, netelroos (urticaria), rode strepen op de handen, de voeten en de keel, zwelling
van de keel en de tong, zwelling rond de ogen en de lippen, ademhalings- en slikmoeilijkheden
Als u dialyse of een ander type bloedfiltratie krijgt. Afhankelijk van het apparaat dat wordt
gebruikt, kan Tritazide niet geschikt zijn voor u
Als u ernstige leverproblemen hebt
Als u abnormale hoeveelheden zoutsubstanties (calcium, kalium, natrium) in uw bloed hebt
Als u nierproblemen hebt waarbij de bloedtoevoer naar uw nier verminderd is (stenose van de
nierarterie)
Tijdens de
laatste 6 maanden van de zwangerschap
(zie rubriek hieronder “Zwangerschap en
borstvoeding”).
Als u borstvoeding geeft (zie rubriek hieronder “Zwangerschap en borstvoeding”).
U heeft diabetes of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend
geneesmiddel dat aliskiren bevat
.
Neem Tritazide niet in als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is. Als u
twijfelt, raadpleeg uw arts voordat u Tritazide inneemt.
Wees extra voorzichtig met Tritazide
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt:
Als u hart-, lever- of nierproblemen hebt
Als u veel lichaamszouten of -vloeistoffen hebt verloren (als u misselijk bent geweest (braken),
diarree hebt gehad, meer hebt gezweet dan gewoonlijk, een zoutarm dieet volgt, gedurende
lange tijd diuretica (plastabletten) hebt ingenomen of dialyse hebt ondergaan)
Als u een behandeling zult ondergaan om uw allergie op bijen- of wespensteken te verminderen
(desensibilisatie)
Als u een verdovingsmiddel toegediend zult krijgen. Dit kan toegediend worden voor een operatie
of een tandheelkundige ingreep. Het kan nodig zijn de dag ervoor te stoppen met uw Tritazide
behandeling. Vraag uw arts om advies.
Als u grote hoeveelheden kalium in uw bloed hebt (aangetoond in de resultaten van bloedtesten)
Als u geneesmiddelen gebruikt of een aandoening heeft waardoor de natriumconcentratie in uw
bloed kan dalen. Uw arts zal mogelijk regelmatig bloedonderzoeken uitvoeren om de
natriumconcentratie in uw bloed te controleren, voornamelijk als u een oudere patiënt bent.
Als u een collageenziekte hebt zoals sclerodermie of systemische lupus eythematodes
Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger zou kunnen worden. Het gebruik
van Tritazide wordt niet aanbevolen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap en kan
ernstige nadelige effecten voor de baby hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van
drie maanden, zie ook rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”.
Als u een verminderd gezichtsvermogen heeft of pijn aan de ogen, vooral als u een verhoogd
risico heeft op het ontwikkelen van glaucoom (verhoogde oogdruk), of allergisch bent aan
geneesmiddelen die penicilline of een sulfonamide bevatten.
Als u een van de volgende geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk inneemt:
- een angiotensine II-receptorantagonist (ARB’s) (ook bekend als sartans – bijvoorbeeld
valsartan, telmisartan, irbesartan), in het bijzonder als u diabetes-gerelateerde nierproblemen
heeft
- aliskiren.
Uw arts zal mogelijk regelmatig uw nierfunctie, bloeddruk en het aantal elektrolyten (bv. kalium)
in uw bloed controleren.
-
Zie ook de informatie in de rubriek “Neem Tritazide niet in”.
Kinderen
Bijsluiter
ClosingType IB art31 RAS
Basis: typeIB art31 RAS 180814
2/9
Tritazide-pil-nl-210115
21/01/2015
Het gebruik van Tritazide is niet aanbevolen bij kinderen en jongelingen onder de 18 jaar. Dit is omdat
het geneesmiddel nooit werd gebruikt bij deze leeftijdsgroepen.
Als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is (of als u twijfelt), raadpleeg uw
arts voordat u Tritazide inneemt.
Inname van Tritazide met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen (waaronder
kruidengeneesmiddelen). De reden hiervoor is dat Tritazide een invloed kan hebben op de manier
waarop andere geneesmiddelen werken. Omgekeerd kunnen sommige geneesmiddelen een invloed
hebben op de manier waarop Tritazide werkt.
Informeer uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt. Ze kunnen ervoor zorgen dat
Tritazide minder goed werkt:
Geneesmiddelen die gebruikt worden om pijn en ontsteking te verminderen (bijv. niet-steroïdale
anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) zoals ibuprofen of indometacine en aspirine)
Geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van een lage bloeddruk, shock,
hartinsufficiëntie, astma of allergieën zoals efedrine, noradrenaline of adrenaline. Uw arts zal
uw bloeddruk moeten controleren.
Informeer uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt. Ze kunnen de kans op
bijwerkingen verhogen als u ze inneemt samen met Tritazide:
Geneesmiddelen die gebruikt worden om pijn en ontsteking te verminderen (bijv. niet-steroïdale
anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) zoals ibuprofen of indometacine en aspirine)
Geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed kunnen verlagen. Ze omvatten
geneesmiddelen voor constipatie, diuretica (plastabletten), amfotericine B (gebruikt voor
schimmelinfecties) en ACTH (gebruikt om te testen of uw bijnieren goed werken)
Geneesmiddelen voor kanker (chemotherapie)
Geneesmiddelen voor hartproblemen, waaronder problemen met uw hartslag
Geneesmiddelen om de afstoting van organen na een transplantatie te verhinderen, zoals
ciclosporine
Diuretica (plastabletten) zoals furosemide
Geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed kunnen verhogen zoals spironolacton,
triamtereen, amiloride, kaliumzouten, en heparine (om het bloed te verdunnen)
Steroïden gebruikt voor ontsteking zoals prednisolon
Calciumsupplementen
Allopurinol (gebruikt om de urinezuurspiegel in uw bloed te verlagen)
Procaïnamide (voor hartritmestoornissen)
Colestyramine (om de hoeveelheid vet in uw bloed te verminderen)
Carbamazepine (voor epilepsie).
Heparine (gebruikt voor het verdunnen van het bloed)
Vildagliptin (gebruikt bij de behandeling van type 2 diabetes)
Uw arts kan uw dosis aanpassen en/of andere voorzorgsmaatregelen nemen als u een angiotensine
II-receptorantagonist (ARB) of aliskiren inneemt (zie ook de informatie in de rubrieken “Neem
Tritazide niet in” en “Wees extra voorzichtig met Tritazide?”)
Informeer uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt. Ze kunnen beïnvloed zijn door
Tritazide:
Bijsluiter
ClosingType IB art31 RAS
Basis: typeIB art31 RAS 180814
3/9
Tritazide-pil-nl-210115
21/01/2015
Geneesmiddelen voor diabetes zoals orale glucoseverlagende geneesmiddelen en insuline.
Tritazide kan uw bloedsuikerspiegel verlagen. Controleer uw bloedsuikerspiegel strikt terwijl u
Tritazide inneemt
Lithium (voor mentale problemen). Tritazide kan de hoeveelheid lithium in uw bloed verhogen.
Uw arts zal de hoeveelheid lithium in uw bloed strikt moeten controleren.
Geneesmiddelen om uw spieren te ontspannen
Kinine (voor malaria)
Geneesmiddelen die jood bevatten; deze kunnen gebruikt worden als u een scan of radiografie in
het ziekenhuis moet ondergaan
Penicilline (voor infecties)
Geneesmiddelen om het bloed te verdunnen die u inneemt via de mond (orale anticoagulantia)
zoals warfarine.
Als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is (of als u twijfelt), raadpleeg uw
arts voordat u Tritazide inneemt.
Testen
Controleer met uw arts of apotheker voordat u uw geneesmiddel inneemt:
Als u een test voor de bijschildklierfunctie ondergaat. Tritazide kan de resultaten van de test
beïnvloeden.
Als u een sporter bent die een anti-doping test moet ondergaan. Tritazide kan u een positief
resultaat geven.
Inname van Tritazide met voedsel en alcohol
Het drinken van alcohol samen met Tritazide kan u duizelig of ijlhoofdig maken. Als u ongerust
bent hoeveel u mag drinken terwijl u Tritazide inneemt, bespreek dit met uw arts aangezien
bloeddrukverlagende geneesmiddelen en alcohol bijkomende effecten kunnen hebben.
Tritazide mag ingenomen worden met of zonder voedsel.
Zwangerschap en borstvoeding
Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden).
Tritazide mag tijdens de eerste 12 weken van de zwangerschap niet ingenomen worden en in het
geheel niet na de 13
de
week, aangezien het gebruik ervan tijdens de zwangerschap mogelijke letsels
kan veroorzaken bij uw baby.
Als u zwanger wordt tijdens een behandeling met Tritazide, informeer uw arts onmiddellijk.
Voorafgaand aan een geplande zwangerschap zal u een ander geschikt bloeddrukverlagend middel in
plaats van Tritazide worden voorgeschreven.
U mag geen Tritazide innemen als u borstvoeding geeft.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U kan zich duizelig voelen terwijl u Tritazide inneemt. Dit is meer waarschijnlijk als u de behandeling
met Tritazide start of als u een hogere dosis begint in te nemen. Als dit gebeurt, bestuur geen voertuig
of gebruik geen werktuigen of machines.
3.
HOE WORDT TRITAZIDE INGENOMEN
Volg bij het innemen van Tritazide steeds nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw
arts of apotheker.
Hoe dit geneesmiddel innemen
Bijsluiter
ClosingType IB art31 RAS
Basis: typeIB art31 RAS 180814
4/9
Tritazide-pil-nl-210115
21/01/2015
Neem dit geneesmiddel in via de mond, dagelijks op hetzelfde tijdstip van de dag, gewoonlijk
’s morgens.
Slik de tabletten in met een beetje vloeistof.
Kauw of plet de tabletten niet.
Hoeveel innemen
Behandeling van hoge bloeddruk
Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen tot uw bloeddruk onder controle is.
Oudere patiënten
Uw arts zal de aanvangsdosis verlagen en uw behandeling trager aanpassen.
Wat u moet doen als u meer van Tritazide heeft ingenomen dan u zou mogen
Wanneer u te veel van Tritazide heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070.245.245).
Als u denkt dat u meer van Tritazide heeft ingenomen dan u zou mogen, raadpleeg dan een arts of ga
onmiddellijk naar de spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Rijd niet zelf naar het
ziekenhuis, laat u brengen door iemand anders of bel een ziekenwagen. Neem de verpakking van het
geneesmiddel mee. Zo zal de arts weten wat u hebt ingenomen.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Tritazide in te nemen
Als u een dosis bent vergeten, neem dan uw normale dosis wanneer het bijna tijd is.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Tritazide bijwerkingen veroorzaken hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
Stop de inname van Tritazide en raadpleeg onmiddellijk een arts als u één van de volgende
ernstige bijwerkingen waarneemt – u kan een dringende medische behandeling nodig hebben:
Zwelling van het gelaat, de lippen of de keel waardoor u slik- of ademhalingsmoeilijkheden kan
hebben, alsook jeuk en huiduitslag. Dit kan een teken zijn van een ernstige allergische reactie op
Tritazide
Ernstige huidreacties waaronder huiduitslag, zweren in uw mond, verergering van een vooraf
bestaande huidziekte, roodheid, blaarvorming of loskomen van de huid (zoals Stevens-Johnson
syndroom, toxische epidermale necrolyse of erythema multiforme).
Informeer onmiddellijk uw arts als u het volgende ondervindt:
Een snellere hartslag, onregelmatige of krachtige hartslagen (hartkloppingen: palpitaties),
borstpijn, een beklemmend gevoel in uw borst, of ernstigere problemen waaronder een
hartaanval en een beroerte
Kortademigheid, hoest, koorts die 2 tot 3 dagen aanhoudt en minder honger hebben. Dit zouden
tekenen kunnen zijn van longproblemen waaronder ontsteking
Gemakkelijker blauwe plekken hebben, langer bloeden dan normaal, elk teken van bloeding (bijv.
tandvleesbloeding), purperen vlekjes, vlekken op de huid of gemakkelijker infecties krijgen dan
gewoonlijk, keelpijn en koorts, zich moe, zwak of duizelig voelen of een bleke huid hebben. Dit
kunnen tekenen zijn van problemen met uw bloed of uw beenmerg
Bijsluiter
ClosingType IB art31 RAS
Basis: typeIB art31 RAS 180814
5/9
Tritazide-pil-nl-210115
21/01/2015
Ernstige maagpijn die kan uitstralen naar uw rug. Dit kan een teken van pancreatitis zijn
(ontsteking van de pancreas).
Koorts, rillingen, vermoeidheid, verminderde eetlust, maagpijn, misselijkheid, gele verkleuring
van uw huid of ogen (geelzucht). Dit kunnen tekenen zijn van leverproblemen zoals hepatitis
(ontsteking van de lever) of leveraantasting.
Andere bijwerkingen omvatten:
Verwittig uw arts als één van de volgende symptomen ernstig wordt of langer dan enkele dagen
duurt.
Vaak
(komen voor bij minder dan 1 op 10 mensen)
Hoofdpijn, zich zwak of moe voelen
Zich duizelig voelen. Dit is meer waarschijnlijk als u de behandeling met Tritazide start of als u
een hogere dosis begint in te nemen
Droge prikkelhoest of bronchitis
Een bloedtest die een grotere hoeveelheid suiker dan gewoonlijk in uw bloed toont. Als u diabetes
hebt, kan dit uw diabetes verergeren
Een bloedtest die een grotere hoeveelheid urinezuur dan gewoonlijk in uw bloed toont
Pijnlijke, rode en gezwollen gewrichten
Soms
( komen voor bij minder dan 1 op 100 mensen)
Huiduitslag met of zonder verheven zone
Blozen, flauwvallen, hypotensie (abnormaal lage bloeddruk), in het bijzonder als u snel
rechtstaat of gaat rechtop zitten
Evenwichtsstoornissen (vertigo)
Jeuk en ongewone huidgevoelens zoals doofheid, tinteling, prikkeling, een brandend of
kriebelend gevoel op uw huid (paresthesie)
Een verminderde smaak of een verandering van de smaak
Slaapstoornissen
Zich depressief, angstig, zenuwachtiger of meer beverig voelen dan gewoonlijk
Een verstopte neus, ontsteking van uw sinussen (sinusitis), kortademigheid
Ontsteking van het tandslijmvlies (gingivitis), een gezwollen mond
Rode, jeukende, gezwollen of waterige ogen
Oorsuizingen
Wazig zicht
Haarverlies
Borstpijn
Pijn in uw spieren
Constipatie, maag- of darmpijn
Indigestie of misselijkheid
Meer plassen (urineren) dan gewoonlijk over de loop van een dag
Meer zweten dan gewoonlijk of zich dorstig voelen
Verlies van eetlust of verminderde eetlust (anorexie), minder honger hebben
Toegenomen of onregelmatige hartslag
Gezwollen armen en benen. Dit kan een teken zijn dat uw lichaam meer water vasthoudt dan
gewoonlijk
Koorts
Seksuele impotentie bij mannen
Bloedtesten die een daling van het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen of plaatjes of van
de hoeveelheid hemoglobine tonen
Bloedtesten die veranderingen tonen in de manier waarop uw lever, pancreas of nieren werken
Bloedtesten die minder kalium dan gewoonlijk in uw bloed tonen.
Bijsluiter
ClosingType IB art31 RAS
Basis: typeIB art31 RAS 180814
6/9
Tritazide-pil-nl-210115
21/01/2015
Zeer zelden
(komen voor bij minder dan 1 op 10.000 mensen)
Misselijkheid, diarree of zure oprispingen
Een rode gezwollen tong of een droge mond
Bloedtesten die meer kalium dan gewoonlijk in uw bloed tonen.
Andere bijwerkingen die gerapporteerd werden:
Informeer uw arts als één van de volgende bijwerkingen ernstig wordt of langer dan enkele dagen
aanhoudt.
Concentratiestoornissen, zich rusteloos of verward voelen
Vingers en tenen die veranderen van kleur als het koud is en die daarna tintelen of pijnlijk zijn als
u opwarmt. Dit kan wijzen op een fenomeen van Raynaud
Borstvergroting bij mannen
Bloedklonters
Gehoorstoornissen
Uw ogen die wateriger zijn dan gewoonlijk
Objecten die er geel uitzien
Dehydratatie
Zwelling, pijn en roodheid van uw wang (ontsteking van een speekselklier)
Een zwelling in uw darmen die “intestinaal angio-oedeem” wordt genoemd en die gekenmerkt
wordt door symptomen zoals buikpijn, braken en diarree
Gevoeliger zijn voor zonlicht dan gewoonlijk
Ernstige afschilfering of vervelling van de huid, jeukende huiduitslag met bulten of andere
huidreacties zoals een rode huiduitslag op uw gelaat of voorhoofd
Huiduitslag of blauwe plekken
Vlekken op uw huid en koude ledematen
Nagelproblemen (bijv. het verlies van nagelsubstantie en loslating van een nagel uit zijn nagelbed)
Stijfheid van de skeletspieren of uw kaak niet kunnen bewegen (tetanie)
Zwakte of krampen in uw spieren
Verminderde seksuele libido bij mannen of vrouwen
Bloed in uw urine. Dit zou een teken kunnen zijn van een nierprobleem (interstitiële nefritis)
Meer suiker dan gewoonlijk in uw urine
Een verhoogd aantal van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie) aangetoond tijdens een bloedtest
Bloedtesten die te weinig bloedcellen in uw bloed tonen (pancytopenie)
Bloedtesten die een verandering van de hoeveelheid zouten zoals natrium, calcium, magnesium en
chloor in uw bloed tonen
Vertraagde of verstoorde reacties
Verandering in de manier waarop dingen ruiken
Ademhalingsmoeilijkheden of verergering van astma
Ernstige oogpijn, wazig zicht of the zien van haloes rond lichten, hoofdpijn, overvloedig tranen
of misselijkheid en braken wat kan wijzen op een toestand die glaucoom wordt genoemd.
Als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of
apotheker.
5.
HOE BEWAART U TRITAZIDE
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bijsluiter
ClosingType IB art31 RAS
Basis: typeIB art31 RAS 180814
7/9
Tritazide-pil-nl-210115
21/01/2015
Gebruik Tritazide niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de
blister na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Tritazide
Elke tablet Tritazide 5 mg/25 mg bevat 5 mg ramipril en 25 mg hydrochlorothiazide.
De andere bestanddelen zijn: hypromellose, gepregelatiniseerd maïszetmeel, microkristallijne
cellulose en natriumstearylfumaraat.
Hoe ziet Tritazide er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Tritazide 5 mg / 25 mg tabletten zijn witte tot nagenoeg witte,
langwerpige
tabletten
met een
breukstreep.
Aan beide zijden van de tablet staan de letters “HNW” en het bedrijfslogo ingegraveerd.
De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.
Tritazide 5 mg / 25 mg tabletten bestaan in doosjes van 10, 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 98, 99, 100,
300 of 320 tabletten in PVC/Aluminium blisterverpakking.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Tel: 02.710.54.00
e-mail: info.belgium@sanofi.com
Fabrikant
Sanofi-Aventis S.p.A.
Strada Statale 17
IT - 67019 Scoppito
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Tritazide 5 mg / 25 mg, tabletten:
BE167815
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Oostenrijk: Tritazide 5 mg/25 mg Tabletten
België: Tritazide 5 mg/25 mg tabletten/comprimés/Tabletten
Bulgarije: Tritace 5 Plus 5 mg/25 mg таблетки
Cyprus: Triatec Plus 5 mg/25 mg δισκία
Bijsluiter
ClosingType IB art31 RAS
Basis: typeIB art31 RAS 180814
8/9
Tritazide-pil-nl-210115
21/01/2015
Republiek Tsjechië: Tritazide 5 mg/25 mg tablety
Estland: Cardace Plus 5 mg/25 mg tabletid
Frankrijk: Cotriatec 5 mg/25 mg comprimés
Duitsland: Delix 5 Plus 5 mg/25 mg Tabletten, Ramilich Comp 5 mg/25 mg Tabletten
Griekenland: Triatec Plus 5 mg/25 mg δισκία
Hongarije: Tritace HCT 5 mg/25 mg tabletta, Ramipril HCT – ZENTIVA 5 mg/25 mg tabletta
Italië: Triatec HCT 5 mg/25 mg compresse, Ramipril E Idrocloritiazide sanofi-aventis 5 mg/25 mg
compresse
Luxemburg: Tritazide 5/25 mg tabletten/comprimés/Tabletten
Nederland: Tritazide 5 mg/25 mg tabletten
Polen: Tritace 5 Comb 5 mg/25 mg tabletki
Portugal: Triatec Composto Forte 5 mg/25 mg comprimidos
Roemenië: Tritace 5 Plus 5 mg/25 mg comprimate
Republiek Slovakije: Tritazide 5 mg/25 mg tablety
Slovenië: Tritazide 5 mg/25 mg tablete
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 01/2015.
Deze bijsluiter bevat niet alle informatie in verband met uw geneesmiddel. Als u vragen hebt of als u
twijfelt over iets, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Bijsluiter
ClosingType IB art31 RAS
Basis: typeIB art31 RAS 180814
9/9
21/01/2015
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Tritazide 5 mg/25 mg tabletten
Ramipril/Hydrochlorothiazide
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
·
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor
u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter
1.
Wat is Tritazide en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u Tritazide inneemt
3.
Hoe wordt Tritazide ingenomen
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Tritazide
6.
Aanvullende informatie
1.
WAT IS TRITAZIDE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Tritazide is een combinatie van twee geneesmiddelen, met name ramipril en hydrochlorothiazide.
Ramipril behoort tot een groep van geneesmiddelen die 'ACE-remmers' (Angiotensine-Conversie-
Enzym remmers) worden genoemd. Het werkt door:
· in uw lichaam de productie van stoffen die uw bloeddruk verhogen, te verminderen.
· uw bloedvaten te ontspannen en te verwijden
· het voor uw hart gemakkelijker te maken om het bloed rond te pompen in uw lichaam.
Hydrochlorothiazide behoort tot een groep van geneesmiddelen die 'thiazide diuretica' of
plastabletten worden genoemd. Het werkt door de hoeveelheid water (urine) die u produceert, te
verhogen. Hierdoor daalt uw bloeddruk.
Tritazide wordt gebruikt om een hoge bloeddruk te behandelen. De twee werkzame bestanddelen
werken samen om uw bloeddruk te verlagen. Ze worden samen gebruikt als de behandeling met één
bestanddeel niet werkte.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U TRITAZIDE INNEEMT
Neem Tritazide niet in:
· Als u allergisch (overgevoelig) bent voor ramipril, hydrochlorothiazide of voor één van de andere
bestanddelen van Tritazide (zie rubriek 6)
· Als u allergisch (overgevoelig) bent voor geneesmiddelen die gelijkaardig zijn aan Tritazide
(andere ACE-remmers of sulfonamide-derivaten).
Bijsluiter
ClosingType IB art31 RAS
1/9
21/01/2015
Tekenen van een allergische reactie kunnen omvatten: huiduitslag, slik- of
ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van de lippen, het gelaat, de keel of de tong
· Als u ooit een ernstige allergische reactie hebt gehad, 'angio-oedeem' genaamd. De tekenen
omvatten jeuk, netelroos (urticaria), rode strepen op de handen, de voeten en de keel, zwelling
van de keel en de tong, zwelling rond de ogen en de lippen, ademhalings- en slikmoeilijkheden
· Als u dialyse of een ander type bloedfiltratie krijgt. Afhankelijk van het apparaat dat wordt
gebruikt, kan Tritazide niet geschikt zijn voor u
· Als u ernstige leverproblemen hebt
· Als u abnormale hoeveelheden zoutsubstanties (calcium, kalium, natrium) in uw bloed hebt
· Als u nierproblemen hebt waarbij de bloedtoevoer naar uw nier verminderd is (stenose van de
nierarterie)
· Tijdens de
laatste 6 maanden van de zwangerschap (zie rubriek hieronder 'Zwangerschap en
borstvoeding').
· Als u borstvoeding geeft (zie rubriek hieronder 'Zwangerschap en borstvoeding').
U heeft diabetes of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend
geneesmiddel dat aliskiren bevat.
Neem Tritazide niet in als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is. Als u
twijfelt, raadpleeg uw arts voordat u Tritazide inneemt
.
Wees extra voorzichtig met Tritazide
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt:
· Als u hart-, lever- of nierproblemen hebt
· Als u veel lichaamszouten of -vloeistoffen hebt verloren (als u misselijk bent geweest (braken),
diarree hebt gehad, meer hebt gezweet dan gewoonlijk, een zoutarm dieet volgt, gedurende
lange tijd diuretica (plastabletten) hebt ingenomen of dialyse hebt ondergaan)
· Als u een behandeling zult ondergaan om uw allergie op bijen- of wespensteken te verminderen
(desensibilisatie)
· Als u een verdovingsmiddel toegediend zult krijgen. Dit kan toegediend worden voor een operatie
of een tandheelkundige ingreep. Het kan nodig zijn de dag ervoor te stoppen met uw Tritazide
behandeling. Vraag uw arts om advies.
· Als u grote hoeveelheden kalium in uw bloed hebt (aangetoond in de resultaten van bloedtesten)
· Als u geneesmiddelen gebruikt of een aandoening heeft waardoor de natriumconcentratie in uw
bloed kan dalen. Uw arts zal mogelijk regelmatig bloedonderzoeken uitvoeren om de
natriumconcentratie in uw bloed te controleren, voornamelijk als u een oudere patiënt bent.
· Als u een collageenziekte hebt zoals sclerodermie of systemische lupus eythematodes
· Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger zou kunnen worden. Het gebruik
van Tritazide wordt niet aanbevolen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap en kan
ernstige nadelige effecten voor de baby hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van
drie maanden, zie ook rubriek 'Zwangerschap en borstvoeding'.
· Als u een verminderd gezichtsvermogen heeft of pijn aan de ogen, vooral als u een verhoogd
risico heeft op het ontwikkelen van glaucoom (verhoogde oogdruk), of allergisch bent aan
geneesmiddelen die penicilline of een sulfonamide bevatten.
· Als u een van de volgende geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk inneemt:
- een angiotensine II-receptorantagonist (ARB's) (ook bekend als sartans ­ bijvoorbeeld
valsartan, telmisartan, irbesartan), in het bijzonder als u diabetes-gerelateerde nierproblemen
heeft
- aliskiren.
Uw arts zal mogelijk regelmatig uw nierfunctie, bloeddruk en het aantal elektrolyten (bv. kalium)
in uw bloed controleren.
-
Zie ook de informatie in de rubriek 'Neem Tritazide niet in'.
Kinderen
Bijsluiter
ClosingType IB art31 RAS
2/9
21/01/2015
Het gebruik van Tritazide is niet aanbevolen bij kinderen en jongelingen onder de 18 jaar. Dit is omdat
het geneesmiddel nooit werd gebruikt bij deze leeftijdsgroepen.
Als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is (of als u twijfelt), raadpleeg uw
arts voordat u Tritazide inneemt.
Inname van Tritazide met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen (waaronder
kruidengeneesmiddelen). De reden hiervoor is dat Tritazide een invloed kan hebben op de manier
waarop andere geneesmiddelen werken. Omgekeerd kunnen sommige geneesmiddelen een invloed
hebben op de manier waarop Tritazide werkt.
Informeer uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt. Ze kunnen ervoor zorgen dat
Tritazide
minder goed werkt:
· Geneesmiddelen die gebruikt worden om pijn en ontsteking te verminderen (bijv. niet-steroïdale
anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) zoals ibuprofen of indometacine en aspirine)
· Geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van een lage bloeddruk, shock,
hartinsufficiëntie, astma of allergieën zoals efedrine, noradrenaline of adrenaline. Uw arts zal
uw bloeddruk moeten controleren.
Informeer uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt. Ze kunnen de kans op
bijwerkingen verhogen als u ze inneemt samen met Tritazide:
· Geneesmiddelen die gebruikt worden om pijn en ontsteking te verminderen (bijv. niet-steroïdale
anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) zoals ibuprofen of indometacine en aspirine)
- Geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed kunnen verlagen. Ze omvatten
geneesmiddelen voor constipatie, diuretica (plastabletten), amfotericine B (gebruikt voor
schimmelinfecties) en ACTH (gebruikt om te testen of uw bijnieren goed werken)
· Geneesmiddelen voor kanker (chemotherapie)
· Geneesmiddelen voor hartproblemen, waaronder problemen met uw hartslag
· Geneesmiddelen om de afstoting van organen na een transplantatie te verhinderen, zoals
ciclosporine
· Diuretica (plastabletten) zoals furosemide
· Geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed kunnen verhogen zoals spironolacton,
triamtereen, amiloride, kaliumzouten, en heparine (om het bloed te verdunnen)
· Steroïden gebruikt voor ontsteking zoals prednisolon
· Calciumsupplementen
· Allopurinol (gebruikt om de urinezuurspiegel in uw bloed te verlagen)
· Procaïnamide (voor hartritmestoornissen)
· Colestyramine (om de hoeveelheid vet in uw bloed te verminderen)
- Carbamazepine (voor epilepsie).
· Heparine (gebruikt voor het verdunnen van het bloed)
· Vildagliptin (gebruikt bij de behandeling van type 2 diabetes)
· Uw arts kan uw dosis aanpassen en/of andere voorzorgsmaatregelen nemen als u een angiotensine
II-receptorantagonist (ARB) of aliskiren inneemt (zie ook de informatie in de rubrieken 'Neem
Tritazide niet in' en 'Wees extra voorzichtig met Tritazide?')
Informeer uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt. Ze kunnen beïnvloed zijn door
Tritazide:
Bijsluiter
ClosingType IB art31 RAS
3/9
21/01/2015
· Geneesmiddelen voor diabetes zoals orale glucoseverlagende geneesmiddelen en insuline.
Tritazide kan uw bloedsuikerspiegel verlagen. Controleer uw bloedsuikerspiegel strikt terwijl u
Tritazide inneemt
· Lithium (voor mentale problemen). Tritazide kan de hoeveelheid lithium in uw bloed verhogen.
Uw arts zal de hoeveelheid lithium in uw bloed strikt moeten controleren.
· Geneesmiddelen om uw spieren te ontspannen
· Kinine (voor malaria)
· Geneesmiddelen die jood bevatten; deze kunnen gebruikt worden als u een scan of radiografie in
het ziekenhuis moet ondergaan
· Penicilline (voor infecties)
· Geneesmiddelen om het bloed te verdunnen die u inneemt via de mond (orale anticoagulantia)
zoals warfarine.
Als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is (of als u twijfelt), raadpleeg uw
arts voordat u Tritazide inneemt.
Testen
Controleer met uw arts of apotheker voordat u uw geneesmiddel inneemt:
· Als u een test voor de bijschildklierfunctie ondergaat. Tritazide kan de resultaten van de test
beïnvloeden.
· Als u een sporter bent die een anti-doping test moet ondergaan. Tritazide kan u een positief
resultaat geven.
Inname van
Tritazide
met voedsel en alcohol
- Het drinken van alcohol samen met Tritazide kan u duizelig of ijlhoofdig maken. Als u ongerust
bent hoeveel u mag drinken terwijl u Tritazide inneemt, bespreek dit met uw arts aangezien
bloeddrukverlagende geneesmiddelen en alcohol bijkomende effecten kunnen hebben.
- Tritazide mag ingenomen worden met of zonder voedsel.
Zwangerschap en borstvoeding
Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden).
Tritazide mag tijdens de eerste 12 weken van de zwangerschap niet ingenomen worden en in het
geheel niet na de 13de week, aangezien het gebruik ervan tijdens de zwangerschap mogelijke letsels
kan veroorzaken bij uw baby.
Als u zwanger wordt tijdens een behandeling met Tritazide, informeer uw arts onmiddellijk.
Voorafgaand aan een geplande zwangerschap zal u een ander geschikt bloeddrukverlagend middel in
plaats van Tritazide worden voorgeschreven.
U mag geen Tritazide innemen als u borstvoeding geeft.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U kan zich duizelig voelen terwijl u Tritazide inneemt. Dit is meer waarschijnlijk als u de behandeling
met Tritazide start of als u een hogere dosis begint in te nemen. Als dit gebeurt, bestuur geen voertuig
of gebruik geen werktuigen of machines.
3.
HOE WORDT TRITAZIDE INGENOMEN
Volg bij het innemen van Tritazide steeds nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw
arts of apotheker.
Hoe dit geneesmiddel innemen
Bijsluiter
ClosingType IB art31 RAS
4/9
21/01/2015
· Neem dit geneesmiddel in via de mond, dagelijks op hetzelfde tijdstip van de dag, gewoonlijk
's morgens.
· Slik de tabletten in met een beetje vloeistof.
· Kauw of plet de tabletten niet.
Hoeveel innemen
Behandeling van hoge bloeddruk
Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen tot uw bloeddruk onder controle is.
Oudere patiënten
Uw arts zal de aanvangsdosis verlagen en uw behandeling trager aanpassen.
Wat u moet doen als u meer van Tritazide heeft ingenomen dan u zou mogen
Wanneer u te veel van Tritazide heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070.245.245).
Als u denkt dat u meer van Tritazide heeft ingenomen dan u zou mogen, raadpleeg dan een arts of ga
onmiddellijk naar de spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Rijd niet zelf naar het
ziekenhuis, laat u brengen door iemand anders of bel een ziekenwagen. Neem de verpakking van het
geneesmiddel mee. Zo zal de arts weten wat u hebt ingenomen.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Tritazide in te nemen
- Als u een dosis bent vergeten, neem dan uw normale dosis wanneer het bijna tijd is.
- Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Tritazide bijwerkingen veroorzaken hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
Stop de inname van Tritazide en raadpleeg onmiddellijk een arts als u één van de volgende
ernstige bijwerkingen waarneemt ­ u kan een dringende medische behandeling nodig hebben:
·
Zwelling van het gelaat, de lippen of de keel waardoor u slik- of ademhalingsmoeilijkheden kan
hebben, alsook jeuk en huiduitslag. Dit kan een teken zijn van een ernstige allergische reactie op
Tritazide
- Ernstige huidreacties waaronder huiduitslag, zweren in uw mond, verergering van een vooraf
bestaande huidziekte, roodheid, blaarvorming of loskomen van de huid (zoals Stevens-Johnson
syndroom, toxische epidermale necrolyse of erythema multiforme).
Informeer onmiddellijk uw arts als u het volgende ondervindt:
· Een snellere hartslag, onregelmatige of krachtige hartslagen (hartkloppingen: palpitaties),
borstpijn, een beklemmend gevoel in uw borst, of ernstigere problemen waaronder een
hartaanval en een beroerte
· Kortademigheid, hoest, koorts die 2 tot 3 dagen aanhoudt en minder honger hebben. Dit zouden
tekenen kunnen zijn van longproblemen waaronder ontsteking
· Gemakkelijker blauwe plekken hebben, langer bloeden dan normaal, elk teken van bloeding (bijv.
tandvleesbloeding), purperen vlekjes, vlekken op de huid of gemakkelijker infecties krijgen dan
gewoonlijk, keelpijn en koorts, zich moe, zwak of duizelig voelen of een bleke huid hebben. Dit
kunnen tekenen zijn van problemen met uw bloed of uw beenmerg
Bijsluiter
ClosingType IB art31 RAS
5/9
21/01/2015
· Ernstige maagpijn die kan uitstralen naar uw rug. Dit kan een teken van pancreatitis zijn
(ontsteking van de pancreas).
· Koorts, rillingen, vermoeidheid, verminderde eetlust, maagpijn, misselijkheid, gele verkleuring
van uw huid of ogen (geelzucht). Dit kunnen tekenen zijn van leverproblemen zoals hepatitis
(ontsteking van de lever) of leveraantasting.
Andere bijwerkingen omvatten:
Verwittig uw arts als één van de volgende symptomen ernstig wordt of langer dan enkele dagen
duurt.
Vaak
(komen voor bij minder dan 1 op 10 mensen)
· Hoofdpijn, zich zwak of moe voelen
· Zich duizelig voelen. Dit is meer waarschijnlijk als u de behandeling met Tritazide start of als u
een hogere dosis begint in te nemen
· Droge prikkelhoest of bronchitis
· Een bloedtest die een grotere hoeveelheid suiker dan gewoonlijk in uw bloed toont. Als u diabetes
hebt, kan dit uw diabetes verergeren
· Een bloedtest die een grotere hoeveelheid urinezuur dan gewoonlijk in uw bloed toont
· Pijnlijke, rode en gezwollen gewrichten
Soms ( komen voor bij minder dan 1 op 100 mensen)
·
Huiduitslag met of zonder verheven zone
- Blozen, flauwvallen, hypotensie (abnormaal lage bloeddruk), in het bijzonder als u snel
rechtstaat of gaat rechtop zitten
- Evenwichtsstoornissen (vertigo)
- Jeuk en ongewone huidgevoelens zoals doofheid, tinteling, prikkeling, een brandend of
kriebelend gevoel op uw huid (paresthesie)
- Een verminderde smaak of een verandering van de smaak
- Slaapstoornissen
- Zich depressief, angstig, zenuwachtiger of meer beverig voelen dan gewoonlijk
- Een verstopte neus, ontsteking van uw sinussen (sinusitis), kortademigheid
- Ontsteking van het tandslijmvlies (gingivitis), een gezwollen mond
- Rode, jeukende, gezwollen of waterige ogen
- Oorsuizingen
- Wazig zicht
- Haarverlies
- Borstpijn
- Pijn in uw spieren
- Constipatie, maag- of darmpijn
- Indigestie of misselijkheid
- Meer plassen (urineren) dan gewoonlijk over de loop van een dag
- Meer zweten dan gewoonlijk of zich dorstig voelen
- Verlies van eetlust of verminderde eetlust (anorexie), minder honger hebben
- Toegenomen of onregelmatige hartslag
- Gezwollen armen en benen. Dit kan een teken zijn dat uw lichaam meer water vasthoudt dan
gewoonlijk
- Koorts
- Seksuele impotentie bij mannen
- Bloedtesten die een daling van het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen of plaatjes of van
de hoeveelheid hemoglobine tonen
- Bloedtesten die veranderingen tonen in de manier waarop uw lever, pancreas of nieren werken
- Bloedtesten die minder kalium dan gewoonlijk in uw bloed tonen.
Bijsluiter
ClosingType IB art31 RAS
6/9
21/01/2015
Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op 10.000 mensen)
· Misselijkheid, diarree of zure oprispingen
· Een rode gezwollen tong of een droge mond
- Bloedtesten die meer kalium dan gewoonlijk in uw bloed tonen.
Andere bijwerkingen die gerapporteerd werden:
Informeer uw arts als één van de volgende bijwerkingen ernstig wordt of langer dan enkele dagen
aanhoudt.
· Concentratiestoornissen, zich rusteloos of verward voelen
· Vingers en tenen die veranderen van kleur als het koud is en die daarna tintelen of pijnlijk zijn als
u opwarmt. Dit kan wijzen op een fenomeen van Raynaud
· Borstvergroting bij mannen
· Bloedklonters
· Gehoorstoornissen
· Uw ogen die wateriger zijn dan gewoonlijk
· Objecten die er geel uitzien
· Dehydratatie
· Zwelling, pijn en roodheid van uw wang (ontsteking van een speekselklier)
· Een zwelling in uw darmen die 'intestinaal angio-oedeem' wordt genoemd en die gekenmerkt
wordt door symptomen zoals buikpijn, braken en diarree
· Gevoeliger zijn voor zonlicht dan gewoonlijk
· Ernstige afschilfering of vervelling van de huid, jeukende huiduitslag met bulten of andere
huidreacties zoals een rode huiduitslag op uw gelaat of voorhoofd
· Huiduitslag of blauwe plekken
· Vlekken op uw huid en koude ledematen
· Nagelproblemen (bijv. het verlies van nagelsubstantie en loslating van een nagel uit zijn nagelbed)
· Stijfheid van de skeletspieren of uw kaak niet kunnen bewegen (tetanie)
· Zwakte of krampen in uw spieren
· Verminderde seksuele libido bij mannen of vrouwen
· Bloed in uw urine. Dit zou een teken kunnen zijn van een nierprobleem (interstitiële nefritis)
· Meer suiker dan gewoonlijk in uw urine
· Een verhoogd aantal van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie) aangetoond tijdens een bloedtest
· Bloedtesten die te weinig bloedcellen in uw bloed tonen (pancytopenie)
· Bloedtesten die een verandering van de hoeveelheid zouten zoals natrium, calcium, magnesium en
chloor in uw bloed tonen
· Vertraagde of verstoorde reacties
· Verandering in de manier waarop dingen ruiken
· Ademhalingsmoeilijkheden of verergering van astma
· Ernstige oogpijn, wazig zicht of the zien van haloes rond lichten, hoofdpijn, overvloedig tranen
of misselijkheid en braken wat kan wijzen op een toestand die glaucoom wordt genoemd.
Als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of
apotheker.
5.
HOE BEWAART U TRITAZIDE
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bijsluiter
ClosingType IB art31 RAS
7/9
21/01/2015
Gebruik Tritazide niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de
blister na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Tritazide
Elke tablet Tritazide 5 mg/25 mg bevat 5 mg ramipril en 25 mg hydrochlorothiazide.
De andere bestanddelen zijn: hypromellose, gepregelatiniseerd maïszetmeel, microkristallijne
cellulose en natriumstearylfumaraat.
Hoe ziet Tritazide er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Tritazide 5 mg / 25 mg tabletten zijn witte tot nagenoeg witte, langwerpige tabletten met een
breukstreep.
Aan beide zijden van de tablet staan de letters 'HNW' en het bedrijfslogo ingegraveerd.
De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.
Tritazide 5 mg / 25 mg tabletten bestaan in doosjes van 10, 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 98, 99, 100,
300 of 320 tabletten in PVC/Aluminium blisterverpakking.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Tel: 02.710.54.00
e-mail: info.belgium@sanofi.com
Fabrikant
Sanofi-Aventis S.p.A.
Strada Statale 17
IT - 67019 Scoppito
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Tritazide 5 mg / 25 mg, tabletten: BE167815
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Oostenrijk: Tritazide 5 mg/25 mg Tabletten
België: Tritazide 5 mg/25 mg tabletten/comprimés/Tabletten
Bulgarije: Tritace 5 Plus 5 mg/25 mg
Cyprus: Triatec Plus 5 mg/25 mg
Bijsluiter
ClosingType IB art31 RAS
8/9
21/01/2015
Republiek Tsjechië: Tritazide 5 mg/25 mg tablety
Estland: Cardace Plus 5 mg/25 mg tabletid
Frankrijk: Cotriatec 5 mg/25 mg comprimés
Duitsland: Delix 5 Plus 5 mg/25 mg Tabletten, Ramilich Comp 5 mg/25 mg Tabletten
Griekenland: Triatec Plus 5 mg/25 mg
Hongarije: Tritace HCT 5 mg/25 mg tabletta, Ramipril HCT ­ ZENTIVA 5 mg/25 mg tabletta
Italië: Triatec HCT 5 mg/25 mg compresse, Ramipril E Idrocloritiazide sanofi-aventis 5 mg/25 mg
compresse
Luxemburg: Tritazide 5/25 mg tabletten/comprimés/Tabletten
Nederland: Tritazide 5 mg/25 mg tabletten
Polen: Tritace 5 Comb 5 mg/25 mg tabletki
Portugal: Triatec Composto Forte 5 mg/25 mg comprimidos
Roemenië: Tritace 5 Plus 5 mg/25 mg comprimate
Republiek Slovakije: Tritazide 5 mg/25 mg tablety
Slovenië: Tritazide 5 mg/25 mg tablete
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 01/2015.
Deze bijsluiter bevat niet alle informatie in verband met uw geneesmiddel. Als u vragen hebt of als u
twijfelt over iets, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Bijsluiter
ClosingType IB art31 RAS
9/9

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG