Trimazin 90 %

BIJSLUITER
TRIMAZIN 90 %
poeder voor orale toediening aan varkens
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT
VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE
2.
KELA N.V.
Sint Lenaartseweg 48
2320 Hoogstraten
2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
TRIMAZIN 90 %, poeder voor orale toediening aan varkens
Sulfadiazinum - trimethoprimum
3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Natrii sulfadiazinum eq. sulfadiazinum 750 mg - Trimethoprim 150 mg -
Natrii laurilsulfas - Lactosum monohydricum q.s.ad 1 g.
4. INDICATIES
Behandeling van infecties veroorzaakt door kiemen gevoelig voor
trimethoprim/sulfadiazine voor zover de farmacokinetiek van het
antibioticum toelaat dat therapeutische concentraties bereikt worden op
de plaats van de infectie.
5. CONTRA-INDICATIES
TRIMAZIN 90 % is tegenaangewezen bij dieren met gekende
overgevoeligheid tegenover een van zijn componenten en bij ernstige
leveraandoeningen.
6. BIJWERKINGEN
In zeldzame gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden.
Sulfonamiden kunnen de nierfunctie (kristalurie, haematurie, urinaire
blockage) en haematopoietische functie (thrombocytopenie, anemie)
aantasten.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet
in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan
in kennis te stellen.
7. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Varken
8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK
EN TOEDIENINGSWEG
De dosis bedraagt 30 mg actieve stoffen per kg lichaamsgewicht per dag
gedurende 3 tot 5 dagen. Dit komt overeen met 1 g poeder per 30 kg
lichaamsgewicht per dag.
Deze dagdosis wordt bij voorkeur verdeeld over 2 gelijke doses die dan
om de 12 uren worden toegediend.
Toe te dienen gemengd in het voeder of in het drinkwater.
9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Toediening via het voer
Wanneer TRIMAZIN 90% aan het diervoeder (meelvorm) wordt
toegevoegd, kan homogeniteit verkregen worden door TRIMAZIN 90%
grondig te mengen door middel van een geschikte menginstallatie of te
mengen met behulp van een betonmolen gedurende minimum 10
minuten. Na opmengen blijft TRIMAZIN 90% gedurende 24 uur stabiel in
het gemedicineerde voedsel, wat overeenkomt met een dagrantsoen.
Er kan ook gebruik gemaakt worden van een in-lijn (tussen voorraadsilo en de
voederbak)
gemonteerde
doseerapparaat
voor
voedermedicatie
waarbij
het
diergeneesmiddel in poedervorm nauwkeurig kan gedoseerd worden.
Toediening in het drinkwater
Bij toediening via het drinkwater kan de totale hoeveelheid TRIMAZIN 90% nodig
voor de behandeling van een groep dieren voor een halve dag (12 u) berekend
worden met de volgende formule:
Aantal g TRIMAZIN 90% per 12 u
=
0,0333 (g/kg) x gemiddeld lichaamsgewicht (kg) x aantal dieren
2
Deze hoeveelheid dient eerst opgelost te worden in een klein volume
warm water (50-55°C), waarbij gedurende 5 minuten krachtig geroerd
wordt (bv. door middel van een staafmixer).
De hoeveelheid warm water nodig voor deze vooroplossing kan als volgt
berekend worden:
Aantal liter te bereiden vooroplossing
=
Aantal g TRIMAZIN 90% per 12 u
5
Op deze manier wordt een vooroplossing bekomen met een maximale
concentratie van 5 gram TRIMAZIN 90% per liter. Omwille van oplosbaarheid
mag deze maximale concentratie niet overschreden worden.
Deze vooroplossing wordt vervolgens al roerend toegevoegd aan een
voorraadvat, waardoor een hoeveelheid gemedicineerd drinkwater
bekomen wordt dat dient geconsumeerd te worden door de varkens
binnen de 4 uur.
Tussen twee medicatieperiodes
drinkwater verstrekt.
van
4
uur
in,
wordt
niet-gemedicineerd
De opname van het product is afhankelijk van de klinische toestand van
de dieren. Om een correcte dosering te bekomen, moet de concentratie
aan trimethoprim/sulfadiazine naar verhouding bijgestuurd worden.
10. WACHTTERMIJN
(Orgaan)vlees: 12 dagen.
11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven 25°C. Op een droge plaats bewaren. Bescherm tegen
licht
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de verpakking na EXP.
Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: 28 dagen.
12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Tijdens de behandeling steeds voldoende drinkwater ter beschikking
stellen, om kristalurie te voorkomen.
Gebruik van het diergeneesmiddel dat afwijkt van de instructies gegeven in de
SPC kan de prevalentie van bacteriën resistent aan sulfonamiden en/of
trimethoprim verhogen, en kan het effect van een behandeling met stoffen van
dezelfde klasse verminderen door mogelijke kruisresistentie.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het
geneesmiddel aan de dieren toedient
Personen met een gekende overgevoeligheid voor trimethoprim of
sulfonamiden zouden werken met het product moeten vermijden.
Voorkom stofvorming tijdens het mengen met het voeder. Vermijd elk
contact met de huid en de ogen. Draag geschikte handschoenen en
beschermende kleding. In geval van huidcontact: was met zeep en water.
In geval van contact met de ogen: spoel met veel water.
Gebruik tijdens dracht of lactatie
Niet tegenaangewezen.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van
interactie
Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.
Niet samen met andere sulfonamiden gebruiken. Tijdens zulke gelijktijdige
behandeling zou een interactie met de actieve substantie kunnen optreden
die het levermetabolisme of de haematopoietische functie beïnvloedt.
Para-aminobenzoëzuur en locale anaesthetica (vb. procaïne) hebben een
antagonistisch effect of sulfonamiden.
Niet-steroidale
ontstekingsremmers
(vb.
salicylaten)
en
orale
anticoagulantia kunnen het effect van sulfonamiden verhogen.
Urine-verzuurders (ammoniumchloride, ascorbinezuur) verhogen het
gevaar voor sulfonamide-kristalurie
Er
bestaat
een
kruisgevoeligheid
tussen
sulfonamides
en
furosemide.Onverenigbaarheden
Met de aanbevolen toepassing zijn er geen chemische of fysische
onverenigbaarheden te verwachten.
13.
SPECIALE
VOORZORGSMAATREGELEN
VOOR
HET
VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF
EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen
overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.
in
14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS
HERZIEN
Mei 2014
15. OVERIGE INFORMATIE
Aluminium-gelamineerde zakken met 100 g, 500 g, 1 kg en 2 kg.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden
gebracht.
Op diergeneeskundig voorschrift.

BIJSLUITER
TRIMAZIN 90 %
poeder voor orale toediening aan varkens
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT
VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

2.
KELA N.V.
Sint Lenaartseweg 48
2320 Hoogstraten
2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
TRIMAZIN 90 %, poeder voor orale toediening aan varkens
Sulfadiazinum - trimethoprimum
3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Natrii sulfadiazinum eq. sulfadiazinum 750 mg - Trimethoprim 150 mg -
Natrii laurilsulfas - Lactosum monohydricum q.s.ad 1 g.
4. INDICATIES
Behandeling van infecties veroorzaakt door kiemen gevoelig voor
trimethoprim/sulfadiazine voor zover de farmacokinetiek van het
antibioticum toelaat dat therapeutische concentraties bereikt worden op
de plaats van de infectie.
5. CONTRA-INDICATIES
TRIMAZIN 90 % is tegenaangewezen bij dieren met gekende
overgevoeligheid tegenover een van zijn componenten en bij ernstige
leveraandoeningen.
6. BIJWERKINGEN
In zeldzame gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden.
Sulfonamiden kunnen de nierfunctie (kristalurie, haematurie, urinaire
blockage) en haematopoietische functie (thrombocytopenie, anemie)
aantasten.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet
in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan
in kennis te stellen.
9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Toediening via het voer

Wanneer TRIMAZIN 90% aan het diervoeder (meelvorm) wordt
toegevoegd, kan homogeniteit verkregen worden door TRIMAZIN 90%
grondig te mengen door middel van een geschikte menginstallatie of te
mengen met behulp van een betonmolen gedurende minimum 10
minuten. Na opmengen blijft TRIMAZIN 90% gedurende 24 uur stabiel in
het gemedicineerde voedsel, wat overeenkomt met een dagrantsoen.
Er kan ook gebruik gemaakt worden van een in-lijn (tussen voorraadsilo en de
voederbak) gemonteerde doseerapparaat voor voedermedicatie waarbij het
diergeneesmiddel in poedervorm nauwkeurig kan gedoseerd worden.

Toediening in het drinkwater

Bij toediening via het drinkwater kan de totale hoeveelheid TRIMAZIN 90% nodig
voor de behandeling van een groep dieren voor een halve dag (12 u) berekend
worden met de volgende formule:
0,0333 (g/kg) x gemiddeld lichaamsgewicht (kg) x aantal dieren
Aantal g TRIMAZIN 90% per 12 u
=
2
Deze hoeveelheid dient eerst opgelost te worden in een klein volume
warm water (50-55°C), waarbij gedurende 5 minuten krachtig geroerd
wordt (bv. door middel van een staafmixer).
De hoeveelheid warm water nodig voor deze vooroplossing kan als volgt
berekend worden:
Aantal g
TRIMAZIN 90% per 12 u
Aantal liter te bereiden vooroplossing
=
5
Op deze manier wordt een vooroplossing bekomen met een maximale
concentratie van 5 gram TRIMAZIN 90%
per liter. Omwille van oplosbaarheid
mag deze maximale concentratie niet overschreden worden.
De opname van het product is afhankelijk van de klinische toestand van
de dieren. Om een correcte dosering te bekomen, moet de concentratie
aan trimethoprim/sulfadiazine naar verhouding bijgestuurd worden.
10. WACHTTERMIJN
(Orgaan)vlees: 12 dagen.
11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven 25°C. Op een droge plaats bewaren. Bescherm tegen
licht
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de verpakking na EXP.
Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: 28 dagen.
12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Tijdens de behandeling steeds voldoende drinkwater ter beschikking
stellen, om kristalurie te voorkomen.
Gebruik van het diergeneesmiddel dat afwijkt van de instructies gegeven in de
SPC kan de prevalentie van bacteriën resistent aan sulfonamiden en/of
trimethoprim verhogen, en kan het effect van een behandeling met stoffen van
dezelfde klasse verminderen door mogelijke kruisresistentie.
13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET
VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF
EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in
overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.
14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS
HERZIEN
Mei 2014
15. OVERIGE INFORMATIE

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG