Tribrissen oral paste 333,40 mg/g - 66,60 mg/g

Bijsluiter – NL versie
Tribrissen Oral Paste
B. BIJSLUITER
Bijsluiter – NL versie
Tribrissen Oral Paste
BIJSLUITER
Tribrissen Oral Paste, pasta voor oraal gebruik bij paarden
®
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Vertegenwoordigd door:
Intervet International B.V.
MSD Animal Health BVBA
Lynx Binnenhof 5
Wim de Körverstraat 35
1200 Brussel
5831 AN Boxmeer
Nederland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Schering-Plough (Bray)
Boghall Road
Co Wicklow
Bray
Ierland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Tribrissen
®
Oral Paste
Pasta voor oraal gebruik bij paarden
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per100 g: Trimethoprim 6,66 g - Sulfadiazine 33,34 g - Chloorcresol 1,0 g
4.
INDICATIES
Behandeling van infecties veroorzaakt door kiemen gevoelig aan de combinatie van trimethoprim en
sulfadiazine, onder voorbehoud dat op de infectieplaats werkzame concentraties voor ieder actief
bestanddeel bekomen worden.
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet te gebruiken bij paarden met een overgevoeligheid voor sulfonamiden of met ernstige lever- of
nierinsufficiëntie of bloeddyscrasie.
6.
BIJWERKINGEN
Anemie, leukopenie en thrombocytopenie.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Paarden.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG
Oraal gebruik.
De dosis is 30 mg/kg lichaamsgewicht per dag gedurende maximum 5 dagen.
Bijsluiter – NL versie
Tribrissen Oral Paste
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
De dosis wordt verkregen door het instellen van de draaischroef op de stoter naargelang het gewicht
van het paard. Elke eenheid van de schaalverdeling op de stoter verschaft voldoende pasta voor 50 kg
lichaamsgewicht. Steek het uiteinde van de spuit in de mond en ledig de inhoud van de spuit op de
bovenkant van de tong.
10.
WACHTTIJD
Vlees en slachtafval: 8 dagen.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven 25 °C.
Niet in de koelkast bewaren en niet bevriezen.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld na EXP.
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel na opening: onbekend.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Het product dient gebruikt te worden in combinatie met een gevoeligheidstest, en rekening houdend
met de officiële en locale anti-microbiële beleidsregels.
Bepaalde kiemen kunnen resistentie opbouwen tegen antibacteriële middelen en bijgevolg ook tegen
Tribrissen Oral Paste. Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan is het noodzakelijk de juiste dosering toe
te dienen en lang genoeg te behandelen.
Zoals met alle trimethoprim-sulfonamideformuleringen moet de mogelijkheid van eventuele schade ter
hoogte van de nieren, de lever of het hematopoëtisch systeem in acht genomen worden.
Zorg ervoor dat de dieren tijdens de behandeling voldoende drinkwater ter beschikking hebben.
Gebruik dezelfde spuit niet voor de behandeling van meer dan één dier.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact vermeden te
worden. Draag daartoe handschoenen.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Combineer de behandeling niet met een andere therapie op basis van sulfonamiden, aangezien dit tot
een te hoge sulfamidenconcentratie als gevolg kan hebben, wat eventueel tot nierproblemen zou
kunnen leiden.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
Wanneer de dieren zwaar overgedoseerd worden, kunnen zich problemen voordoen ter hoogte van de
nieren. Dit kan behandeld worden met een ondersteuningstherapie.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale
vereisten te worden verwijderd.
Bijsluiter – NL versie
Tribrissen Oral Paste
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Juni 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
Registratienummer:
BE-V116812
Afleveringswijze:
Op diergeneeskundig voorschrift.
Tribrissen Oral Paste
Tribrissen Oral Paste
BIJSLUITER
Tribrissen® Oral Paste, pasta voor oraal gebruik bij paarden
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Vertegenwoordigd door:
Intervet International B.V.
MSD Animal Health BVBA
Wim de Körverstraat 35
Lynx Binnenhof 5
5831 AN Boxmeer
1200 Brussel
Nederland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Schering-Plough (Bray)
Boghall Road
Co Wicklow
Bray
Ierland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Tribrissen® Oral Paste
Pasta voor oraal gebruik bij paarden
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Per100 g: Trimethoprim 6,66 g - Sulfadiazine 33,34 g - Chloorcresol 1,0 g
4.
INDICATIES
Behandeling van infecties veroorzaakt door kiemen gevoelig aan de combinatie van trimethoprim en
sulfadiazine, onder voorbehoud dat op de infectieplaats werkzame concentraties voor ieder actief
bestanddeel bekomen worden.
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet te gebruiken bij paarden met een overgevoeligheid voor sulfonamiden of met ernstige lever- of
nierinsufficiëntie of bloeddyscrasie.
6.
BIJWERKINGEN
Anemie, leukopenie en thrombocytopenie.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Paarden.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG

Tribrissen Oral Paste
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
De dosis wordt verkregen door het instellen van de draaischroef op de stoter naargelang het gewicht
van het paard. Elke eenheid van de schaalverdeling op de stoter verschaft voldoende pasta voor 50 kg
lichaamsgewicht. Steek het uiteinde van de spuit in de mond en ledig de inhoud van de spuit op de
bovenkant van de tong.
10.
WACHTTIJD
Vlees en slachtafval: 8 dagen.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven 25 °C.
Niet in de koelkast bewaren en niet bevriezen.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld na EXP.
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel na opening: onbekend.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Het product dient gebruikt te worden in combinatie met een gevoeligheidstest, en rekening houdend
met de officiële en locale anti-microbiële beleidsregels.
Bepaalde kiemen kunnen resistentie opbouwen tegen antibacteriële middelen en bijgevolg ook tegen
Tribrissen Oral Paste. Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan is het noodzakelijk de juiste dosering toe
te dienen en lang genoeg te behandelen.
Zoals met alle trimethoprim-sulfonamideformuleringen moet de mogelijkheid van eventuele schade ter
hoogte van de nieren, de lever of het hematopoëtisch systeem in acht genomen worden.
Zorg ervoor dat de dieren tijdens de behandeling voldoende drinkwater ter beschikking hebben.
Gebruik dezelfde spuit niet voor de behandeling van meer dan één dier.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact vermeden te
worden. Draag daartoe handschoenen.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Combineer de behandeling niet met een andere therapie op basis van sulfonamiden, aangezien dit tot
een te hoge sulfamidenconcentratie als gevolg kan hebben, wat eventueel tot nierproblemen zou
kunnen leiden.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
Wanneer de dieren zwaar overgedoseerd worden, kunnen zich problemen voordoen ter hoogte van de
nieren. Dit kan behandeld worden met een ondersteuningstherapie.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Tribrissen Oral Paste
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Juni 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG