Trianal vitis caps 300 mg

BIJSLUITER
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
triAnal vitis caps harde capsules
Voor gebruik bij volwassenen
Wijnstokbladeren, in poedervorm
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat
heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht na 2 weken niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts
als u het geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van een zwaar gevoel in de benen gerelateerd aan
veneuze stoornissen.
-
Wordt uw klacht na 1 week niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts als
u het geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van cutane capillaire fragiliteit of als u het
geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van jeuk en branderigheid gerelateerd aan aambeien.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is triAnal vitis caps harde capsules en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS triAnal vitis caps harde capsules EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL
INGENOMEN?
triAnal vitis caps harde capsules is een traditioneel kruidengeneesmiddel voor gebruik bij volwassenen.
triAnal vitis caps harde capsules wordt traditioneel ook gebruikt voor het symptomatisch verlichten van jeuk
en branderigheid gerelateerd aan aambeien.
Daarnaast wordt triAnal vitis caps harde capsules traditioneel bij volwassenen gebruikt voor het verlichten
van symptomen van ongemak en een zwaar gevoel in de benen gerelateerd aan lichte stoornissen van de
bloedsomloop in de aderen.
triAnal vitis caps harde capsules wordt traditioneel gebruikt voor de behandeling van symptomen van cutane
capillaire fragiliteit (broze haarvaten in de huid).
Dit product is een traditioneel kruidengeneesmiddel voor gebruik bij bepaalde indicaties, uitsluitend
gebaseerd op al lang bestaand gebruik.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
2
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
3
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
Als u triAnal vitis caps harde capsules gebruikt voor de behandeling van een zwaar gevoel in de benen
gerelateerd aan veneuze stoornissen:
In geval van huidontsteking, tromboflebitis (aderontsteking die gepaard gaat met een bloedstolsel) of
verharding van onderhuids weefsel, hevige pijn, zweren, plotseling opzwellen van één of beide benen en
hart- of nierfalen moet een arts worden geraadpleegd.
Indien de vermindering van de symptomen binnen 2 weken ontoereikend of onbevredigend is, moet een arts
geraadpleegd worden. Oedeem kan namelijk nog andere oorzaken hebben.
NB:
Andere niet-invasieve handelingen die de arts voorschrijft, zoals inpakken van de benen, dragen van anti-
trombosekousen of douchen met koud water, moeten strikt opgevolgd worden.
Als u triAnal vitis caps harde capsules gebruikt voor de behandeling van jeuk en branderigheid gerelateerd
aan aambeien:
Indien rectaal bloeden optreedt tijdens de behandeling van aambeien, moet een arts of een apotheker
geraadpleegd worden.
Indien de vermindering van de symptomen binnen 1 week ontoereikend of onbevredigend is, moet een arts
geraadpleegd worden.
Als u triAnal vitis caps harde capsules gebruikt voor de behandeling van cutane capillaire fragiliteit:
Indien de vermindering van de symptomen binnen 1 week ontoereikend of onbevredigend is, moet een arts
geraadpleegd worden. Oedeem kan namelijk nog andere oorzaken hebben.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Bij gebrek aan voldoende gegevens over de veiligheid wordt het gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
niet aangeraden.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast triAnal vitis caps harde capsules nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen zonder recept.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er zijn geen wisselwerkingen bekend.
Zwangerschap en borstvoeding
De veiligheid tijdens de zwangerschap en de borstvoeding is niet vastgesteld. Bij gebrek aan voldoende
gegevens wordt het gebruik tijdens de zwangerschap en de borstvoeding niet aanbevolen.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
4
Hoewel er geen onderzoek is gedaan naar het effect op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te
bedienen, hoeven er geen speciale voorzorgsmaatregelen genomen te worden.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Tenzij u andere instructies krijgt, moet u 3-5 maal daags één capsule innemen, ongekauwd en met water vóór
de maaltijd.
Bij gebrek aan voldoende gegevens wordt het gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar niet aangeraden.
Duur van het gebruik
Als u triAnal vitis caps harde capsules gebruikt voor de behandeling van een zwaar gevoel in de benen
gerelateerd aan veneuze stoornissen:
De aanbevolen gebruiksduur van triAnal vitis caps harde capsules is 4 weken.
Indien de symptomen tijdens het gebruik van het geneesmiddel langer dan 2 weken aanhouden, moet een arts
of een apotheker geraadpleegd worden.
Als u triAnal vitis caps harde capsules gebruikt voor de behandeling van jeuk en branderigheid gerelateerd
aan aambeien en voor de behandeling van cutane capillaire fragiliteit:
Als triAnal vitis caps harde capsules gebruikt wordt voor de behandeling van symptomen van cutane
capillaire fragiliteit en voor het verlichten van jeuk en branderigheid gerelateerd aan aambeien, moet een arts
of een apotheker geraadpleegd worden indien de symptomen tijdens het gebruik van het geneesmiddel
langer dan 1 week aanhouden.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Raadpleeg uw arts. Hij of zij kan beslissen of er actie moet worden ondernomen.
Als u meer van Tri-Anal Vitis harde capsules heeft ingenomen dan u zou mogen, raadpleeg uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245) onmiddellijk.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u een dosis vergeet in te nemen, neem die dosis dan alsnog in zodra u het zich herinnert. Neem daarna de
volgende dosis in op het juiste tijdstip.
Als u stopt met het innemen van dit middel
De behandeling met triAnal vitis caps harde capsules kan op ieder moment gestopt worden.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Binnen elke frequentiegroep worden de bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst.
Zeer vaak
Vaak
Meer dan 1 op de 10 patiënten
1 tot 10 op de 100 patiënten
5
Soms
Zelden
Zeer zelden
Niet bekend
1 tot 10 op de 1.000 patiënten
1 tot 10 op de 10.000 patiënten
Minder dan 1 op de 10.000 patiënten
kan met de beschikbare gegevens niet
worden bepaald
Er zijn meldingen gedaan van overgevoeligheidsreacties van de huid (jeuk en roodheid van de huid,
netelroos). De frequentie is onbekend.
Misselijkheid, maagdarmklachten en hoofdpijn kunnen optreden. De frequentie is onbekend.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale
meldsysteem
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website:
www.fagg.be
e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
blisterverpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaarcondities
Bewaren beneden 30°C.
6. Inhoud van de verpakking en overige INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is:
Elke harde capsule bevat 300 mg
Vitis vinifera L.,
folium (wijnstokblad), in poedervorm.
De andere hulpstoffen zijn:
Microkristallijne cellulose, colloïdaal watervrij silica, magnesiumstearaat, gelatine, rood ijzeroxide (E172),
titaniumdioxide (E171), natriumlaurylsulfaat, gezuiverd water.
Hoe ziet triAnal vitis caps harde capsules eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
6
triAnal vitis caps harde capsules is een harde, zweeds-oranje (oud roze) gelatinecapsule met een inhoud van
roodbruin, samengeperst poeder.
De capsules zijn verpakt in blisterverpakkingen en zijn beschikbaar in verpakkingen van 60 harde capsules.
Houder van de registratie en fabrikant
Houder van de registratie
WILL-PHARMA
Monplaisirlaan 33
1030 Brussel
België
Fabrikant
Wiewelhove GmbH
Dörnebrink 19
49479 Ibbenbüren
Duitsland
Aflevering:
Kruidengeneesmiddel niet op medisch
voorschrift.
Registratienummer:
BE-TE446506
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de
lidstaten van de EEA onder de
volgende namen:
België: triAnal vitis caps harde capsules
Duitsland: Rote Weinrebenblätter Hartkapseln
Luxemburg: triAnal vitis caps harde capsules
Oostenrijk: Rote Weinrebenblätter i.DRAS
Hartkapseln
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in
{MM/JJJJ}
7

triAnal vitis caps harde capsules
Voor gebruik bij volwassenen
Wijnstokbladeren, in poedervorm
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat
heeft verteld.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 2 weken niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts
als u het geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van een zwaar gevoel in de benen gerelateerd aan
veneuze stoornissen.
- Wordt uw klacht na 1 week niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts als
u het geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van cutane capillaire fragiliteit of als u het
geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van jeuk en branderigheid gerelateerd aan aambeien.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is triAnal vitis caps harde capsules en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS triAnal vitis caps harde capsules EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL
INGENOMEN?

triAnal vitis caps harde capsules is een traditioneel kruidengeneesmiddel voor gebruik bij volwassenen.
triAnal vitis caps harde capsules wordt traditioneel ook gebruikt voor het symptomatisch verlichten van jeuk
en branderigheid gerelateerd aan aambeien.
Daarnaast wordt triAnal vitis caps harde capsules traditioneel bij volwassenen gebruikt voor het verlichten
van symptomen van ongemak en een zwaar gevoel in de benen gerelateerd aan lichte stoornissen van de
bloedsomloop in de aderen.
triAnal vitis caps harde capsules wordt traditioneel gebruikt voor de behandeling van symptomen van cutane
capillaire fragiliteit (broze haarvaten in de huid).
Dit product is een traditioneel kruidengeneesmiddel voor gebruik bij bepaalde indicaties, uitsluitend
gebaseerd op al lang bestaand gebruik.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
A
ls u triAnal vitis caps harde capsules ge
bruikt voor de behandeling van een zwaar gevoel in de benen
gerelateerd aan veneuze stoornissen:
In geval van huidontsteking, tromboflebitis (aderontsteking die gepaard gaat met een bloedstolsel) of
verharding van onderhuids weefsel, hevige pijn, zweren, plotseling opzwellen van één of beide benen en
hart- of nierfalen moet een arts worden geraadpleegd.
Indien de vermindering van de symptomen binnen 2 weken ontoereikend of onbevredigend is, moet een arts
geraadpleegd worden. Oedeem kan namelijk nog andere oorzaken hebben.
NB:
Andere niet-invasieve handelingen die de arts voorschrijft, zoals inpakken van de benen, dragen van anti-
trombosekousen of douchen met koud water, moeten strikt opgevolgd worden.
A
ls u triAnal vitis caps harde capsules ge
bruikt voor de behandeling van jeuk en branderigheid gerelateerd
aan aambeien:
Indien rectaal bloeden optreedt tijdens de behandeling van aambeien, moet een arts of een apotheker
geraadpleegd worden.
Indien de vermindering van de symptomen binnen 1 week ontoereikend of onbevredigend is, moet een arts
geraadpleegd worden.
A
ls u triAnal vitis caps harde capsules ge
bruikt voor de behandeling van cutane capillaire fragiliteit:
Indien de vermindering van de symptomen binnen 1 week ontoereikend of onbevredigend is, moet een arts
geraadpleegd worden. Oedeem kan namelijk nog andere oorzaken hebben.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Bij gebrek aan voldoende gegevens over de veiligheid wordt het gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
niet aangeraden.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast triAnal vitis caps harde capsules nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen zonder recept.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er zijn geen wisselwerkingen bekend.
Zwangerschap en borstvoeding
De veiligheid tijdens de zwangerschap en de borstvoeding is niet vastgesteld. Bij gebrek aan voldoende
gegevens wordt het gebruik tijdens de zwangerschap en de borstvoeding niet aanbevolen.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u
dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Tenzij u andere instructies krijgt, moet u 3-5 maal daags één capsule innemen, ongekauwd en met water vóór
de maaltijd.
Bij gebrek aan voldoende gegevens wordt het gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar niet aangeraden.
Duur van het gebruik
A
ls u triAnal vitis caps harde capsules ge
bruikt voor de behandeling van een zwaar gevoel in de benen
gerelateerd aan veneuze stoornissen:
De aanbevolen gebruiksduur van triAnal vitis caps harde capsules is 4 weken.
Indien de symptomen tijdens het gebruik van het geneesmiddel langer dan 2 weken aanhouden, moet een arts
of een apotheker geraadpleegd worden.
A
ls u triAnal vitis caps harde capsules ge
bruikt voor de behandeling van jeuk en branderigheid gerelateerd
aan aambeien en voor de behandeling van cutane capillaire fragiliteit:
Als triAnal vitis caps harde capsules gebruikt wordt voor de behandeling van symptomen van cutane
capillaire fragiliteit en voor het verlichten van jeuk en branderigheid gerelateerd aan aambeien, moet een arts
of een apotheker geraadpleegd worden indien de symptomen tijdens het gebruik van het geneesmiddel
langer dan 1 week aanhouden.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Raadpleeg uw arts. Hij of zij kan beslissen of er actie moet worden ondernomen.
Als u meer van Tri-Anal Vitis harde capsules heeft ingenomen dan u zou mogen, raadpleeg uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245) onmiddellijk.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u een dosis vergeet in te nemen, neem die dosis dan alsnog in zodra u het zich herinnert. Neem daarna de
volgende dosis in op het juiste tijdstip.
Als u stopt met het innemen van dit middel
De behandeling met triAnal vitis caps harde capsules kan op ieder moment gestopt worden.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Binnen elke frequentiegroep worden de bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst.
Zeer vaak
Meer dan 1 op de 10 patiënten
Vaak
1 tot 10 op de 100 patiënten
1 tot 10 op de 1.000 patiënten
Zelden
1 tot 10 op de 10.000 patiënten
Zeer zelden
Minder dan 1 op de 10.000 patiënten
Niet bekend
kan met de beschikbare gegevens niet
worden bepaald
Er zijn meldingen gedaan van overgevoeligheidsreacties van de huid (jeuk en roodheid van de huid,
netelroos). De frequentie is onbekend.
Misselijkheid, maagdarmklachten en hoofdpijn kunnen optreden. De frequentie is onbekend.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale
meldsysteem
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
blisterverpakking na `EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaarcondities
Bewaren beneden 30°C.
6. Inhoud van de verpakking en overige INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is:
Elke harde capsule bevat 300 mg Vitis vinifera L., folium (wijnstokblad), in poedervorm.
De andere hulpstoffen zijn:
Microkristallijne cellulose, colloïdaal watervrij silica, magnesiumstearaat, gelatine, rood ijzeroxide (E172),
titaniumdioxide (E171), natriumlaurylsulfaat, gezuiverd water.
Hoe ziet triAnal vitis caps harde capsules eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De capsules zijn verpakt in blisterverpakkingen en zijn beschikbaar in verpakkingen van 60 harde capsules.
Houder van de registratie en fabrikant
Houder van de registratie
Fabrikant
WILL-PHARMA
Wiewelhove GmbH
Monplaisirlaan 33
Dörnebrink 19
1030 Brussel
49479 Ibbenbüren
België
Duitsland
Aflevering:
Kruidengeneesmiddel niet op medisch
voorschrift.
Registratienummer:
BE-TE446506
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de
lidstaten van de EEA onder de
volgende namen:
België: triAnal vitis caps harde capsules
Duitsland: Rote Weinrebenblätter Hartkapseln
Luxemburg: triAnal vitis caps harde capsules
Oostenrijk: Rote Weinrebenblätter i.DRAS
Hartkapseln
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in
{MM/JJJJ}

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG