Trazolan 100 mg

1
Bijsluiter
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Trazolan 100 mg filmomhulde tabletten
trazodonhydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Trazolan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u Trazolan niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u Trazolan?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Trazolan?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Trazolan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Trazolan bevat trazodonhydrochloride, een stof die behoort tot de groep der antidepressiva.
Trazolan is aangewezen bij depressies van verschillende oorsprong die een geneeskundige behandeling
vereisen.
2. Wanneer mag u Trazolan niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Trazolan niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor trazodonhydrochloride of een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze
stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
-
In geval van alcoholmisbruik en misbruik van slaapmiddelen.
-
In geval van acuut myocardinfarct.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Trazolan?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Trazolan gebruikt.
-
Als u aan epilepsie lijdt.
-
Als u aan schizofrenie of andere psychotische stoornissen lijdt.
-
Als u aan hyperthyroïdie lijdt.
-
Als u een slecht functionerende lever heeft of in geval van geelzucht.
-
Als u slecht functionerende nieren heeft.
-
Als u een lage bloeddruk heeft.
-
Als u oud bent, omdat u vaker orthostatische hypotensie (plotse bloeddrukdaling bij het overgaan
van een liggende of zittende naar een staande houding) en slaperigheid ervaart.
-
Als u hartritmestoornissen heeft (onregelmatige hartslag).
-
Als u hevige urinaire retentie heeft (belangrijke urine opstapeling).
-
Als u aan glaucoom lijdt.
-
Als u een prostaathypertrofie heeft gehad (verhoging van het prostaatvolume).
1/6
2
Bijsluiter
-
-
-
-
-
Als u een aanhoudende erectie heeft. In dit geval moet u de behandeling stopzetten en uw arts
raadplegen.
Als u gelijktijdig sint-janskruid inneemt, want bijwerkingen kunnen dan vaker optreden.
Als u andere geneesmiddelen met serotonerge werking inneemt, zoals andere antidepressiva
(bijv. tricyclische antidepressiva, SSRI’s, SNRI’s en MAO-remmers) en neuroleptica.
Bij de toediening van trazodon aan jongeren (> 12 jaar). Dit dient nauwlettend opgevolgd te
worden. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op zelfmoordpogingen, zelf-
moordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij
behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Dit risico kan met trazo-
don niet uitgesloten zijn. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar Trazolan
voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw arts Trazolan heeft voorgeschre-
ven aan een patiënt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht contact op
te nemen met uw arts. Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de hiervoor genoemde
symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van Trazolan, dan wordt u verzocht uw
arts hierover te informeren. Langetermijnveiligheidsgegevens van Trazolan over groei, ontwik-
keling en cognitieve en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.
Als u reeds andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek ‘Gebruikt u nog andere ge-
neesmiddelen?’ te lezen.
Zelfmoordgedachten en verergering van uw depressie of angststoornis
Indien u depressief bent of angststoornissen heeft, kan u soms gedachten hebben om uzelf te
kwetsen of te doden. Deze gedachten kunnen meer voorkomen bij het voor de eerste keer starten van
antidepressiva, gezien deze geneesmiddelen tijd nodig hebben om te werken, normaal gezien
ongeveer 2 weken, maar soms ook langer.
Het is meer waarschijnlijk dat u dit denkt, indien:
-
u voorheen al gedachten gehad hebt om uzelf te kwetsen of te doden
-
u een
jong volwassene
bent. Uit informatie uit klinische studies is gebleken dat volwassenen
jonger dan 25 jaar, met psychische problemen en behandeld met antidepressiva, een verhoogd
risico lopen.
Indien u voortdurend eraan denkt uzelf schade toe te brengen of uzelf te doden,
neem dan
onmiddellijk contact op met uw dokter of ga direct naar het ziekenhuis.
U vindt het misschien nuttig om een familielid of een goede vriend te vertellen
dat u een
depressie of angststoornissen heeft, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kan hen vragen om u te
waarschuwen wanneer zij vinden dat uw depressie of angst verergert, of wanneer zij ongerust zijn
over veranderingen in uw gedrag.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat
in het verleden is geweest.
Raadpleeg uw arts vóór elke wijziging van de behandeling die u werd voorgeschreven.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Waarschuw uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt, omdat een dosisaanpassing
van Trazolan of toezicht nodig kan zijn:
-
warfarine (bloedverdunner)
-
digoxine (bij hartfalen)
-
barbituraten (slaapmiddelen)
-
orale voorbehoedsmiddelen
-
cimetidine (bij bepaalde verteringsstoornissen)
-
fenytoïne (in geval van epilepsie)
Waarschuw uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt, omdat een dosisverlaging
van Trazolan of toezicht nodig kan zijn:
2/6
3
Bijsluiter
-
-
-
-
-
-
geneesmiddelen die werkzaam zijn ter hoogte van het centrale zenuwstelsel zoals opiaten (sterke
pijnstillers), neuroleptica en antipsychotica (bij mentale stoornissen), selectieve serotonine-
heropnameremmers (SSRI’s) (gebruikt tegen depressie), benzodiazepines (slaapmiddelen,
angstbestrijdende geneesmiddelen), antihistaminica (bij allergie)
ketoconazol, itraconazol (bij schimmels)
ritonavir en indinavir (antivirale producten)
erythromycine (antibioticum)
nefazodon (bij depressie)
antihypertensiva
Omgekeerd kan een dosisverhoging van Trazolan nodig zijn als u carbamazepine inneemt (in geval
van epilepsie).
De bijwerkingen kunnen frequenter zijn als Trazolan samen met preparaten die Sint-Janskruid
bevatten, wordt toegediend.
Gebruikt u naast Trazolan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Het gebruik van alcohol tijdens een behandeling met Trazolan wordt afgeraden.
Zwangerschap en borstvoeding
Raadpleeg uw geneesheer alvorens Trazolan te gebruiken. Het gebruik van Trazolan tijdens de
lactatieperiode wordt afgeraden.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voorzichtigheid wordt aangeraden bij het besturen van een voertuig en het gebruik van machines, van-
wege de slaperigheid die kan optreden bij sommige personen. Dit risico wordt verhoogd door het ge-
lijktijdig gebruik van alcohol.
Trazolan bevat lactose
Indien uw arts u eerder verteld heeft dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, raadpleeg dan uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. Hoe gebruikt u Trazolan?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De dosis zal bepaald worden door
de arts en aangepast worden in functie van elke patiënt.
Men zal ermee rekening houden dat het antidepressieve effect na 2 tot 3 weken behandeling optreedt
terwijl het kalmerend effect al merkbaar wordt na enkele dagen.
Volwassenen:
Begin de behandeling met een dosis van 100 mg per dag die om de 3 tot 4 dagen met 50 mg zal
verhoogd worden.
Om de behandeling stop te zetten, is het aangeraden de dosis geleidelijk aan te verminderen.
3/6
4
Bijsluiter
Ouderen:
Voor zeer oude of zwakke patiënten wordt de aanbevolen aanvangsdosering verlaagd tot 100 mg per
dag, toegediend in verdeelde dosissen of als een eenmalige dosis ’s avonds (zie ‘Wanneer moet u
extra voorzichtig zijn met Trazolan?’). In het algemeen dienen eenmalige dosissen hoger dan 100
mg te worden vermeden. Een dosis van 300 mg per dag dient niet overschreden te worden.
Gebruik bij kinderen:
Trazolan wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 18 jaar.
Een vermindering van de bijwerkingen kan worden verkregen door inname van Trazolan na de
maaltijd.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Trazolan moet gebruiken. De behandeling niet vroegtijdig stopzetten
en niet zonder de toelating van uw geneesheer.
Heeft u te veel van Trazolan ingenomen?
Een vrijwillige of toevallige overdosering veroorzaakt in het algemeen volgende symptomen:
bewusteloosheid, convulsies, blijvende erectie, ademnood, hartritmestoornissen, duizeligheid,
slaperigheid, braken.
Zoals bij elke overdosering, dient men rekening te houden met de mogelijkheid dat ook andere
producten gelijktijdig werden ingenomen.
Wanneer u teveel van Trazolan heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Trazolan in te nemen?
Indien u een dosis vergeten bent, neem dan de volgende dosis op het voorziene uur. Neem geen
dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Trazolan
Ontwenningsverschijnselen kunnen uitzonderlijk optreden bij het stopzetten van de behandeling.
Vastgestelde ontwenningsverschijnselen zijn: vermoeidheid, misselijkheid, braken, diarree, anorexia,
buikpijn, hoofdpijn, rillingen, hartkloppingen, spierpijn.
De symptomen zijn in het algemeen zwak van intensiteit, verschijnen spontaan, onmiddellijk na
vermindering of stopzetten van de behandeling en verdwijnen na 3 tot 4 dagen. Om deze
symptomen te vermijden moet de behandeling geleidelijk aan afgebouwd worden.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Gevallen van zelfmoordgedachten en zelfmoordgedrag werden gemeld tijdens of kort na de
behandeling met Trazolan.
MedDRA systeem-/orgaanklasse
Bijwerking (Frequentie niet bekend)
4/6
5
Bijsluiter
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zenuwstelselaandoeningen
Psychische stoornissen
Maagdarmstelselaandoeningen
Lever- en galaandoeningen
Bloedvataandoeningen
Hartaandoeningen
Oogaandoeningen
Algemene aandoeningen en
toedieningsplaatsstoornissen
Huid- en onderhuidaandoeningen
Immuunsysteemaandoeningen
Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en
mediastinumaandoeningen
Skeletspierstelsel- en
bindweefselaandoeningen
Nier- en urinewegaandoeningen
Voortplantingsstelsel- en
borstaandoeningen
Verandering van de samenstelling van de bloedelementen
(agranulocytose, trombocytopenie, eosinofilie, leukopenie en
anemie)
Slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, geheugenstoornissen,
tintelingen, beven, serotoninesyndroom (syndroom
geassocieerd met spierstijfheid en –contracties, agitatie,
overdreven reflexen, gedragsstoornissen, hyperthermie en
verwikkelingen zoals convulsies, coma, shock), malign
neurolepticasyndroom (syndroom geassocieerd met
hyperthermie, spierstijfheid, bewustzijnsstoornissen,
bleekheid, verhoogde speekselvloed en transpiratie, versnelde
hartslag, verhoogde bloeddruk, incontinentie en
hallucinaties), draaierigheid, verminderde alertheid, snelle
spiercontractie (myoclonus), moeite om zijn ideeën
mondeling uit te drukken (afasie van Broca), kriebelingen,
abnormale spierbewegingen (dystonie), veranderde smaakzin
Zelfmoordgedachten of -gedrag, verwardheid, slapeloosheid,
desoriëntatie, manie, angst, zenuwachtigheid, agitatie (soms
verergerend tot delirium), waanbeelden, agressieve reactie,
hallucinaties, nachtmerries, verminderd libido,
ontwenningssyndroom
Misselijkheid en braken, in zeldzame gevallen droge mond,
gewichtswijzigingen, darmstoornissen of buikklachten,
verstopping, buikloop, smaakstoornissen, verhoogde
speekselvloed
In zeldzame gevallen tekens van levertoxiciteit (toxiciteit voor
levercellen), geelzucht
Hoge of lage bloeddruk, bewustzijnsverlies
Versnelde hartslag (tachycardie),
verminderde hartslag (bradycardie)
Gezichtsstoornissen, jeuk in de ogen
Vermoeidheid, zwakte, oedeem (gevoel van zwelling),
griepachtige symptomen, pijn in de buik, koorts
Roodheid, huiduitslag, jeuk, verhoogde transpiratie
Allergische reacties
Hyponatriëmie (vermindering van natrium in het bloed),
gewichtsverlies of -toename, anorexie, verhoogde of
verminderde eetlust
Neusverstopping, ademhalingsmoeilijkheden (dyspneu)
Pijn in de ledematen, rugpijn, spierpijn, gewrichtspijn
Plasstoornissen (onwillekeurige urinelozing)
Blijvende erectie
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks mel-
den via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling Vigi-
lantie, Eurostation II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel (website:
www.fagg.be;
e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be).
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5/6
6
Bijsluiter
5. Hoe bewaart u Trazolan?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°-25°C) in de oorspronkelijke verpakking.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Trazolan?
-
De werkzame stof in Trazolan is trazodonhydrochloride: elke tablet bevat 100 mg
trazodonhydrochloride.
-
De andere stoffen in Trazolan zijn: lactose, calciumwaterstoffosfaat, maïszetmeel, polyvidon,
natriumzetmeelglycolaat, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, Opadry OY-
29020/Opadry OY-S-29019.
Hoe ziet Trazolan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Trazolan wordt afgeleverd in de vorm van filmomhulde tabletten beschikbaar in blisterverpakkingen
van 30 en 90 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
CONTINENTAL Pharma Inc.- Rijksweg 12 - B-2870 Puurs.
Fabrikant:
FARMEA, 10 rue Bouché Thomas, ZAC Sud d’Orgemont 49007 Angers Cedex, Frankrijk.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE151715
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in
03/2014
6/6

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Trazolan 100 mg filmomhulde tabletten
trazodonhydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Trazolan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Trazolan niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Trazolan?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Trazolan?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Trazolan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Trazolan bevat trazodonhydrochloride, een stof die behoort tot de groep der antidepressiva.
Trazolan is aangewezen bij depressies van verschillende oorsprong die een geneeskundige behandeling
vereisen.
2. Wanneer mag u Trazolan niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Trazolan niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor trazodonhydrochloride of een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze
stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- In geval van alcoholmisbruik en misbruik van slaapmiddelen.
- In geval van acuut myocardinfarct.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Trazolan?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Trazolan gebruikt.
-
Als u aan epilepsie lijdt.
- Als u aan schizofrenie of andere psychotische stoornissen lijdt.
- Als u aan hyperthyroïdie lijdt.
- Als u een slecht functionerende lever heeft of in geval van geelzucht.
- Als u slecht functionerende nieren heeft.
- Als u een lage bloeddruk heeft.
- Als u oud bent, omdat u vaker orthostatische hypotensie (plotse bloeddrukdaling bij het overgaan
van een liggende of zittende naar een staande houding) en slaperigheid ervaart.
- Als u hartritmestoornissen heeft (onregelmatige hartslag).
- Als u hevige urinaire retentie heeft (belangrijke urine opstapeling).
- Als u aan glaucoom lijdt.
- Als u een prostaathypertrofie heeft gehad (verhoging van het prostaatvolume).
- Als u een aanhoudende erectie heeft. In dit geval moet u de behandeling stopzetten en uw arts
raadplegen.
- Als u gelijktijdig sint-janskruid inneemt, want bijwerkingen kunnen dan vaker optreden.
- Als u andere geneesmiddelen met serotonerge werking inneemt, zoals andere antidepressiva
(bijv. tricyclische antidepressiva, SSRI's, SNRI's en MAO-remmers) en neuroleptica.
- Bij de toediening van trazodon aan jongeren (> 12 jaar). Dit dient nauwlettend opgevolgd te
worden. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op zelfmoordpogingen, zelf-
moordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij
behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Dit risico kan met trazo-
don niet uitgesloten zijn. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar Trazolan
voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw arts Trazolan heeft voorgeschre-
ven aan een patiënt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht contact op
te nemen met uw arts. Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de hiervoor genoemde
symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van Trazolan, dan wordt u verzocht uw
arts hierover te informeren. Langetermijnveiligheidsgegevens van Trazolan over groei, ontwik-
keling en cognitieve en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.
- Als u reeds andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek `Gebruikt u nog andere ge-
neesmiddelen?' te lezen.
Zelfmoordgedachten en verergering van uw depressie of angststoornis
Indien u depressief bent of angststoornissen heeft, kan u soms gedachten hebben om uzelf te
kwetsen of te doden. Deze gedachten kunnen meer voorkomen bij het voor de eerste keer starten van
antidepressiva, gezien deze geneesmiddelen tijd nodig hebben om te werken, normaal gezien
ongeveer 2 weken, maar soms ook langer.
Het is meer waarschijnlijk dat u dit denkt, indien:
-
u voorheen al gedachten gehad hebt om uzelf te kwetsen of te doden
- u een
jong volwassene bent. Uit informatie uit klinische studies is gebleken dat volwassenen
jonger dan 25 jaar, met psychische problemen en behandeld met antidepressiva, een verhoogd
risico lopen.
Indien u voortdurend eraan denkt uzelf schade toe te brengen of uzelf te doden,
neem dan
onmiddellijk contact op met uw dokter of ga direct naar het ziekenhuis.

U vindt het misschien nuttig om een familielid of een goede vriend te vertellen dat u een
depressie of angststoornissen heeft, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kan hen vragen om u te
waarschuwen wanneer zij vinden dat uw depressie of angst verergert, of wanneer zij ongerust zijn
over veranderingen in uw gedrag.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat
in het verleden is geweest.
Raadpleeg uw arts vóór elke wijziging van de behandeling die u werd voorgeschreven.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Waarschuw uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt, omdat een dosisaanpassing
van Trazolan of toezicht nodig kan zijn:
-
warfarine (bloedverdunner)
- digoxine (bij hartfalen)
- barbituraten (slaapmiddelen)
- orale voorbehoedsmiddelen
- cimetidine (bij bepaalde verteringsstoornissen)
- fenytoïne (in geval van epilepsie)
Waarschuw uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt, omdat een dosisverlaging
van Trazolan of toezicht nodig kan zijn:
- geneesmiddelen die werkzaam zijn ter hoogte van het centrale zenuwstelsel zoals opiaten (sterke
pijnstillers), neuroleptica en antipsychotica (bij mentale stoornissen), selectieve serotonine-
heropnameremmers (SSRI's) (gebruikt tegen depressie), benzodiazepines (slaapmiddelen,
angstbestrijdende geneesmiddelen), antihistaminica (bij allergie)
- ketoconazol, itraconazol (bij schimmels)
- ritonavir en indinavir (antivirale producten)
- erythromycine (antibioticum)
- nefazodon (bij depressie)
- antihypertensiva
Omgekeerd kan een dosisverhoging van Trazolan nodig zijn als u carbamazepine inneemt (in geval
van epilepsie).
De bijwerkingen kunnen frequenter zijn als Trazolan samen met preparaten die Sint-Janskruid
bevatten, wordt toegediend.
Gebruikt u naast Trazolan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Het gebruik van alcohol tijdens een behandeling met Trazolan wordt afgeraden.
Zwangerschap en borstvoeding
Raadpleeg uw geneesheer alvorens Trazolan te gebruiken. Het gebruik van Trazolan tijdens de
lactatieperiode wordt afgeraden.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voorzichtigheid wordt aangeraden bij het besturen van een voertuig en het gebruik van machines, van-
wege de slaperigheid die kan optreden bij sommige personen. Dit risico wordt verhoogd door het ge-
lijktijdig gebruik van alcohol.
Trazolan bevat lactose
Indien uw arts u eerder verteld heeft dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, raadpleeg dan uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. Hoe gebruikt u Trazolan?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De dosis zal bepaald worden door
de arts en aangepast worden in functie van elke patiënt.
Men zal ermee rekening houden dat het antidepressieve effect na 2 tot 3 weken behandeling optreedt
terwijl het kalmerend effect al merkbaar wordt na enkele dagen.
Volwassenen:
Begin de behandeling met een dosis van 100 mg per dag die om de 3 tot 4 dagen met 50 mg zal
verhoogd worden.
Om de behandeling stop te zetten, is het aangeraden de dosis geleidelijk aan te verminderen.
Ouderen:
Voor zeer oude of zwakke patiënten wordt de aanbevolen aanvangsdosering verlaagd tot 100 mg per
dag, toegediend in verdeelde dosissen of als een eenmalige dosis 's avonds (zie `Wanneer moet u
extra voorzichtig zijn met Trazolan?'). In het algemeen dienen eenmalige dosissen hoger dan 100
mg te worden vermeden. Een dosis van 300 mg per dag dient niet overschreden te worden.
Gebruik bij kinderen:
Trazolan wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 18 jaar.
Een vermindering van de bijwerkingen kan worden verkregen door inname van Trazolan na de
maaltijd.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Trazolan moet gebruiken. De behandeling niet vroegtijdig stopzetten
en niet zonder de toelating van uw geneesheer.
Heeft u te veel van Trazolan ingenomen?
Een vrijwillige of toevallige overdosering veroorzaakt in het algemeen volgende symptomen:
bewusteloosheid, convulsies, blijvende erectie, ademnood, hartritmestoornissen, duizeligheid,
slaperigheid, braken.
Zoals bij elke overdosering, dient men rekening te houden met de mogelijkheid dat ook andere
producten gelijktijdig werden ingenomen.
Wanneer u teveel van Trazolan heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Trazolan in te nemen?
Indien u een dosis vergeten bent, neem dan de volgende dosis op het voorziene uur. Neem geen
dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Trazolan
Ontwenningsverschijnselen kunnen uitzonderlijk optreden bij het stopzetten van de behandeling.
Vastgestelde ontwenningsverschijnselen zijn: vermoeidheid, misselijkheid, braken, diarree, anorexia,
buikpijn, hoofdpijn, rillingen, hartkloppingen, spierpijn.
De symptomen zijn in het algemeen zwak van intensiteit, verschijnen spontaan, onmiddellijk na
vermindering of stopzetten van de behandeling en verdwijnen na 3 tot 4 dagen. Om deze
symptomen te vermijden moet de behandeling geleidelijk aan afgebouwd worden.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Gevallen van zelfmoordgedachten en zelfmoordgedrag werden gemeld tijdens of kort na de
behandeling met Trazolan.
MedDRA systeem-/orgaanklasse

Bijwerking (Frequentie niet bekend
)
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Verandering van de samenstelling van de bloedelementen
(agranulocytose, trombocytopenie, eosinofilie, leukopenie en
anemie)
Zenuwstelselaandoeningen
Slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, geheugenstoornissen,
tintelingen, beven, serotoninesyndroom (syndroom
geassocieerd met spierstijfheid en ­contracties, agitatie,
overdreven reflexen, gedragsstoornissen, hyperthermie en
verwikkelingen zoals convulsies, coma, shock), malign
neurolepticasyndroom (syndroom geassocieerd met
hyperthermie, spierstijfheid, bewustzijnsstoornissen,
bleekheid, verhoogde speekselvloed en transpiratie, versnelde
hartslag, verhoogde bloeddruk, incontinentie en
hallucinaties), draaierigheid, verminderde alertheid, snelle
spiercontractie (myoclonus), moeite om zijn ideeën
mondeling uit te drukken (afasie van Broca), kriebelingen,
abnormale spierbewegingen (dystonie), veranderde smaakzin
Psychische stoornissen
Zelfmoordgedachten of -gedrag, verwardheid, slapeloosheid,
desoriëntatie, manie, angst, zenuwachtigheid, agitatie (soms
verergerend tot delirium), waanbeelden, agressieve reactie,
hallucinaties, nachtmerries, verminderd libido,
ontwenningssyndroom
Maagdarmstelselaandoeningen
Misselijkheid en braken, in zeldzame gevallen droge mond,
gewichtswijzigingen, darmstoornissen of buikklachten,
verstopping, buikloop, smaakstoornissen, verhoogde
speekselvloed
Lever- en galaandoeningen
In zeldzame gevallen tekens van levertoxiciteit (toxiciteit voor
levercellen), geelzucht
Bloedvataandoeningen
Hoge of lage bloeddruk, bewustzijnsverlies
Hartaandoeningen
Versnelde hartslag (tachycardie),
verminderde hartslag (bradycardie)
Oogaandoeningen
Gezichtsstoornissen, jeuk in de ogen
Algemene aandoeningen en
Vermoeidheid, zwakte, oedeem (gevoel van zwelling),
toedieningsplaatsstoornissen
griepachtige symptomen, pijn in de buik, koorts
Huid- en onderhuidaandoeningen
Roodheid, huiduitslag, jeuk, verhoogde transpiratie
Immuunsysteemaandoeningen
Allergische reacties
Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Hyponatriëmie (vermindering van natrium in het bloed),
gewichtsverlies of -toename, anorexie, verhoogde of
verminderde eetlust
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en
Neusverstopping, ademhalingsmoeilijkheden (dyspneu)
mediastinumaandoeningen
Skeletspierstelsel- en

Pijn in de ledematen, rugpijn, spierpijn, gewrichtspijn
bindweefselaandoeningen
Nier- en urinewegaandoeningen

Plasstoornissen (onwillekeurige urinelozing)
Voortplantingsstelsel- en
Blijvende erectie
borstaandoeningen
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks mel-
den via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling Vigi-
lantie, Eurostation II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel (website: www.fagg.be; e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Trazolan?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°-25°C) in de oorspronkelijke verpakking.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Trazolan?
-
De werkzame stof in Trazolan is trazodonhydrochloride: elke tablet bevat 100 mg
trazodonhydrochloride.
- De andere stoffen in Trazolan zijn: lactose, calciumwaterstoffosfaat, maïszetmeel, polyvidon,
natriumzetmeelglycolaat, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, Opadry OY-
29020/Opadry OY-S-29019.
Hoe ziet Trazolan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Trazolan wordt afgeleverd in de vorm van filmomhulde tabletten beschikbaar in blisterverpakkingen
van 30 en 90 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
CONTINENTAL Pharma Inc.- Rijksweg 12 - B-2870 Puurs.
Fabrikant:
FARMEA, 10 rue Bouché Thomas, ZAC Sud d'Orgemont 49007 Angers Cedex, Frankrijk.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE151715
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2014

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG