Travogen 1 %

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Travogen 1% crème
Isoconazolnitraat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Travogen bevat een stof die schimmelinfecties behandelt (isoconazolnitraat). Het behoort tot
de groep van breedspectrum-antischimmelmiddelen. Het is een gemakkelijk af te wassen
middel.
Travogen is geschikt voor de behandeling van oppervlakkige schimmelinfecties van de
onbehaarde huid, b.v. in de ruimten tussen de tenen en de vingers, in de lies en in de genitale
zones.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt
u vinden onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
U moet extra voorzichtig zijn in de volgende gevallen:
Laat Travogen niet in contact komen met uw ogen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Travogen nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
1/4
Het is niet bekend dat Travogen de werking van andere geneesmiddelen beïnvloedt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Het is niet bekend dat het gebruik van Travogen tijdens zwangerschap effect heeft op het
ongeboren kind.
Het is onwaarschijnlijk dat werkzame hoeveelheden van isoconazole terecht komen in de
moedermelk.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Travogen is een crème voor uitwendig gebruik.
Wanneer de arts niet anders voorschrijft, brengt u Travogen éénmaal per dag aan op de
aangetaste huidgedeelten.
Bij aandoeningen tussen de vingers of tenen verdient het dikwijls aanbeveling een
strookje gaas met Travogen tussen de vingers of de tenen te leggen.
Regelmatige hygiënische maatregelen zijn noodzakelijk voor een succesvolle behandeling met
Travogen. Bij voetschimmel moet de ruimten tussen de tenen grondig worden gedroogd na wassen, en
nylonkousen of sokken moeten dagelijks worden gewisseld.
Om een hernieuwde infectie te voorkomen, zou persoonlijk linnengoed (washandjes, handdoeken,
ondergoed e.d. - bij voorkeur van katoen) dagelijks moeten worden verschoond en worden gekookt.
In het algemeen moet een lokale behandeling van schimmelinfecties gedurende een periode
van 2 tot 3 weken toegepast worden. Bij hardnekkige infecties (vooral tussen de tenen of
vingers ) kan de behandeling tot 4 weken duren.
Op uitdrukkelijk medisch voorschrift zijn ook langere behandelingsperiodes mogelijk.
Om te voorkomen dat de schimmelinfectie terugkomt, dient de behandeling na het verdwijnen
van de laatste symptomen nog minstens 2 weken voortgezet te worden.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van dit middel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
2/4
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Stop niet met het gebruik van Travogen voordat uw arts u daarvoor toestemming heeft
gegeven.Voortijdig stoppen kan er toe lijden dat de symptomen kunnen terug komen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Travogen bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Zelden voorkomende bijwerkingen
In zeldzame gevallen kunnen irritatie- en uitdrogingsverschijnselen van de huid optreden, in
de vorm van branderig gevoel, jeuk, het vrijkomen van vocht bij de ontsteking (exsudatie),
ontsteking van de huid (dermatitis) en allergische reactie.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 30° C.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is isoconazolnitraat.
De andere stoffen in dit middel zijn: vaseline, dikvloeibare paraffine,
cetylstearylalcohol, polysorbaat 60, sorbitaanstearaat, gezuiverd water.
Hoe ziet Travogen eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Travogen is beschikbaar in tubes met 20 g, 30 g en 50 g crème.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
3/4
Bayer SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
B-1831 Diegem (Machelen)
Fabrikant:
Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.
Via E. Schering 21
I-20090 Segrate (MI)
Italië
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE121545
Afleveringswijze
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 01/2014.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 06/2014.
4/4

Travogen 1% crème
Isoconazolnitraat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.

· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Travogen bevat een stof die schimmelinfecties behandelt (isoconazolnitraat). Het behoort tot
de groep van breedspectrum-antischimmelmiddelen. Het is een gemakkelijk af te wassen
middel.
Travogen is geschikt voor de behandeling van oppervlakkige schimmelinfecties van de
onbehaarde huid, b.v. in de ruimten tussen de tenen en de vingers, in de lies en in de genitale
zones.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt
u vinden onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
U moet extra voorzichtig zijn in de volgende gevallen:
· Laat Travogen niet in contact komen met uw ogen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Travogen nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Het is niet bekend dat het gebruik van Travogen tijdens zwangerschap effect heeft op het
ongeboren kind.
Het is onwaarschijnlijk dat werkzame hoeveelheden van isoconazole terecht komen in de
moedermelk.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Travogen is een crème voor uitwendig gebruik.
- Wanneer de arts niet anders voorschrijft, brengt u Travogen éénmaal per dag aan op de
aangetaste huidgedeelten.
- Bij aandoeningen tussen de vingers of tenen verdient het dikwijls aanbeveling een
strookje gaas met Travogen tussen de vingers of de tenen te leggen.
Regelmatige hygiënische maatregelen zijn noodzakelijk voor een succesvolle behandeling met
Travogen. Bij voetschimmel moet de ruimten tussen de tenen grondig worden gedroogd na wassen, en
nylonkousen of sokken moeten dagelijks worden gewisseld.
Om een hernieuwde infectie te voorkomen, zou persoonlijk linnengoed (washandjes, handdoeken,
ondergoed e.d. - bij voorkeur van katoen) dagelijks moeten worden verschoond en worden gekookt.
In het algemeen moet een lokale behandeling van schimmelinfecties gedurende een periode
van 2 tot 3 weken toegepast worden. Bij hardnekkige infecties (vooral tussen de tenen of
vingers ) kan de behandeling tot 4 weken duren.
Op uitdrukkelijk medisch voorschrift zijn ook langere behandelingsperiodes mogelijk.
Om te voorkomen dat de schimmelinfectie terugkomt, dient de behandeling na het verdwijnen
van de laatste symptomen nog minstens 2 weken voortgezet te worden.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van dit middel
heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Stop niet met het gebruik van Travogen voordat uw arts u daarvoor toestemming heeft
gegeven.Voortijdig stoppen kan er toe lijden dat de symptomen kunnen terug komen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Travogen bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Zelden voorkomende bijwerkingen
In zeldzame gevallen kunnen irritatie- en uitdrogingsverschijnselen van de huid optreden, in
de vorm van branderig gevoel, jeuk, het vrijkomen van vocht bij de ontsteking (exsudatie),
ontsteking van de huid (dermatitis) en allergische reactie.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 30° C.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is isoconazolnitraat.
· De andere stoffen in dit middel zijn: vaseline, dikvloeibare paraffine,
cetylstearylalcohol, polysorbaat 60, sorbitaanstearaat, gezuiverd water.
Hoe ziet Travogen eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Travogen is beschikbaar in tubes met 20 g, 30 g en 50 g crème.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Fabrikant
:
Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.
Via E. Schering 21
I-20090 Segrate (MI)
Italië
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE121545
Afleveringswijze
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 01/2014.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 06/2014.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG