Travatan 40 µg/ml

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
TRAVATAN 40 microgram/ml oogdruppels, oplossing
Travoprost
Lees goed de hele bijsluiter
voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
Bewaar deze bijsluiter.
Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt TRAVATAN gebruikt?
2. Wanneer mag u TRAVATAN niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u TRAVATAN?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u TRAVATAN?
6. Aanvullende informatie
1.
WAARVOOR WORDT TRAVATAN GEBRUIKT?
TRAVATAN bevat travoprost.
Het behoort tot een groep geneesmiddelen die
prostaglandine-
analogen
worden genoemd. Het werkt door de druk in het oog te verlagen. Het kan alleen worden
gebruikt, of samen met andere oogdruppels zoals bètablokkers, die ook de druk verlagen.
TRAVATAN oogdruppels worden gebruikt voor de behandeling van verhoogde druk in het oog.
Deze druk kan leiden tot een ziekte die
glaucoom
wordt genoemd.
2.
WANNEER MAG U TRAVATAN NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u TRAVATAN niet gebruiken?
U bent allergisch
voor één van de stoffen die in TRAVATAN zitten.
Raadpleeg uw arts wanneer deze waarschuwing voor u van toepassing is.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met TRAVATAN?
Wanneer u jonger bent dan 18 jaar wordt het gebruik van TRAVATAN niet aangeraden.
Raadpleeg uw arts wanneer dit voor u van toepassing is.
TRAVATAN
kan de lengte, dikte, kleur en/of het aantal
wimpers doen toenemen
en kan
ongewone haargroei op uw oogleden veroorzaken.
TRAVATAN
kan de
kleur van uw iris
(het gekleurde gedeelte van uw oog)
veranderen.
Deze
verandering kan blijvend zijn.
20
TRAVATAN
kan in zeldzame gevallen
ademnood
of
piepende ademhaling
veroorzaken, of
de symptomen van
astma
verergeren. Als u zich zorgen maakt over veranderingen in uw
ademhaling wanneer u TRAVATAN gebruikt, raadpleeg dan zo snel mogelijk uw arts.
Travoprost
kan
door de huid
worden
opgenomen. Als
de vloeistof in
contact
komt
met de
huid,
moet deze onmiddellijk worden
afgewassen.
Dit is vooral belangrijk bij vrouwen die
zwanger zijn of zwanger proberen te worden.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast TRAVATAN nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik TRAVATAN niet als u zwanger bent.
Als u denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, neem
dan meteen contact op met uw arts. Als u zwanger zou kunnen raken, moet u een geschikt
anticonceptiemiddel gebruiken zolang u TRAVATAN gebruikt.
Gebruik TRAVATAN niet als u borstvoeding geeft.
TRAVATAN kan in uw melk terechtkomen.
Neem contact op met uw arts voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Mogelijk ziet u na het gebruik van TRAVATAN korte tijd wazig. Bestuur geen auto of ander voertuig
of gebruik geen machines of gereedschap totdat uw gezichtsvermogen weer helder is.
Stoffen in TRAVATAN waarmee u rekening moet houden
TRAVATAN bevat
gehydrogeneerde castorolie
en
propyleenglycol
die huidreacties en irritatie
kunnen veroorzaken.
3.
HOE GEBRUIKT U TRAVATAN?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is
1 druppel in het aangedane oog/de aangedane ogen, eenmaal per dag-'s
avonds.
Gebruik TRAVATAN alleen in beide ogen als uw arts u dat heeft gezegd. Gebruik het zolang als uw
arts heeft aangegeven.
Gebruik TRAVATAN
uitsluitend
om in uw ogen te druppelen.
1
2
3
4
21
Scheur vlak voordat u een flesje voor de eerste keer gebruikt het beschermende foliezakje open
en neem het flesje eruit
(figuur 1).
Noteer de datum van opening op de daarvoor aangegeven
ruimte op het etiket.
Was uw handen.
Draai de dop van het flesje.
Houd het flesje ondersteboven vast tussen uw duim en vingers.
Houd uw hoofd achterover. Trek uw ooglid met een schone vinger naar beneden, tot er een
'zakje' tussen het ooglid en uw oog ontstaat. De druppel moet hierin vallen
(figuur 2).
Breng het uiteinde van het flesje dicht bij uw oog. Gebruik een spiegel als u dat handig vindt.
Raak uw oog of ooglid, het gebied rond het oog of andere oppervlakken niet aan met de
druppelaar.
Het zou de druppels kunnen besmetten.
Knijp voorzichtig in het flesje zodat er één druppel TRAVATAN per keer uit komt
(figuur 3).
Druk
na gebruik van TRAVATAN
met een vinger in de hoek van uw oog,
bij de neus
(figuur 4).
Dit helpt te voorkomen dat TRAVATAN zich naar de rest van het lichaam
verspreidt.
Als u in beide ogen druppels gebruikt, herhaal deze handelingen dan voor uw andere oog.
Draai direct na gebruik de dop weer stevig op het flesje.
Gebruik maar één flesje per keer.
Maak het beschermende foliezakje niet open voordat u het
flesje gaat gebruiken.
Als een druppel naast uw oog terechtkomt,
probeer het dan nog eens.
Heeft u te veel van TRAVATAN gebruikt?
Spoel het dan allemaal uit uw oog met warm water.
Breng geen druppels meer in uw oog tot het tijd is voor uw volgende dosis.
Bent u vergeten TRAVATAN te gebruiken?
Ga dan verder met de volgende dosis volgens schema.
Gebruik geen dubbele dosis
om een vergeten dosis in te halen. Gebruik per dag nooit meer dan één
druppel in het aangedane oog/de aangedane ogen.
Als u stopt met het gebruik van TRAVATAN
zonder eerst met uw arts te praten zal de druk in uw
oog niet onder controle zijn. Dit kan leiden tot verlies van het gezichtsvermogen.
Als u zachte contactlenzen draagt,
gebruik dan de oogdruppels niet met uw lenzen in. Wacht
15 minuten na het indruppelen voordat u uw lenzen weer inzet.
Als u ook andere oogdruppels gebruikt,
wacht dan ten minste 5 minuten tussen het indruppelen van
TRAVATAN en de andere druppels.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
Draai nu om
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan TRAVATAN bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Over het algemeen kunt u de druppels blijven gebruiken,
tenzij de bijwerkingen ernstig zijn. Als u
zich zorgen maakt, raadpleeg dan een arts of apotheker. Stop niet met het gebruik van TRAVATAN
zonder uw arts te raadplegen.
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen
(komt voor bij meer dan 1 op 10 gebruikers)
22
Effecten op het oog:
roodheid, verandering van de kleur van de iris (het gekleurde deel van het oog)
Vaak voorkomende bijwerkingen
(komt voor bij 1 tot 10 op 100 gebruikers)
Effecten op het oog:
ontsteking in het oog, pijn of zwelling, irritatie, afscheiding, gevoeligheid voor
licht, wazig, verminderd of abnormaal zicht, droogheid, jeuk, verhoogde traanproductie, abnormaal of
verminderd gevoel; irritatie, jeuk, roodheid, pijn, zwelling van het ooglid of korstvorming op het
ooglid; verkleuring van de wimpers, toename of afname van de groei of het aantal wimpers.
Effecten op het lichaam:
hoofdpijn, donkere verkleuring van de huid rond het oog/de ogen.
Soms voorkomende bijwerkingen
(komt voor bij 1 tot 10 op 1000 gebruikers)
Effecten op het oog:
ontsteking of infectie van het oogbindvlies (conjunctivitis) of het hoornvlies,
waarnemen van lichtkringen rond een lichtpunt, aandoening van het hoornvlies, allergie, vermoeide
ogen, toename van de grootte van de pupil.
Effecten op het lichaam:
astma, kortademigheid, verhoogde of verlaagde bloeddruk, onregelmatige,
versnelde of vertraagde hartslag, duizeligheid, virale infectie, hoesten, algemeen gevoel van zwakte,
toename van allergische symptomen, irritatie van de keel, verstopte neus, veranderingen in de stem,
last van maag/darmen of zweer in maag/darmen, droge mond, verstopping, rode of jeukende huid, pijn
in de schouder, vieze smaak in de mond
De volgende aanvullende bijwerkingen zijn gemeld:
Effecten op het oog:
ontsteking achterin het oog.
Effecten op het lichaam:
verergeren van astma, rinkelend geluid in het oor, toename van
prostaatantigeen.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TRAVATAN?
Buiten
het bereik en zicht van kinderen
houden.
Gebruik TRAVATAN niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en
het flesje, na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Om infecties te voorkomen,
moet u het flesje 4 weken nadat u het voor het eerst hebt geopend
weggooien.
Gebruik daarna een nieuw flesje. Noteer de datum van opening in de daarvoor aangegeven
ruimte op het etiket van het flesje en het doosje.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
23
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in TRAVATAN?
De werkzame stof
is travoprost 40 microgram/ml.
De andere stoffen zijn
polyquaternium-1, polyoxyethyleen gehydrogeneerde castorolie 40,
propyleenglycol, natriumchloride, boorzuur, mannitol en gezuiverd water. Zeer kleine hoeveelheden
zoutzuur of natriumhydroxide zijn toegevoegd om de zuurgraad (pH) op peil te houden.
Hoe ziet TRAVATAN eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
TRAVATAN is een vloeistof (een heldere, kleurloze oplossing) die wordt geleverd in een verpakking
met een plastic flesje van 2,5 ml met een schroefdop of in een verpakking met drie plastic flesjes van
2,5 ml met schroefdop. Elk flesje is verpakt in een beschermend foliezakje. Niet alle genoemde
verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor
het in de handel brengen
Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Boundary Way
Hemel Hempstead
Herts. HP2 7UD
Verenigd Koninkrijk
Fabrikant
SA Alcon-Couvreur NV
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
België
Fabrikant
Alcon Cusí, S.A.
Camil Fabra 58
08320 El Masnou
Spanje
24
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
SA Alcon-Couvreur NV
+ 32 (0)3 890 27 11 (België/Belgique/Belgien)
България
Алко½ България ЕООД
+ 359 2 950 15 65
Česká
republika
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
+ 420 225 377 333
Danmark
Alcon Danmark A/S
+ 45 3636 3434
Deutschland
Alcon Pharma GmbH
+ 49 (0)761 1304-0
Ελλάδα
Κύπρος
Άλκο½ Λαμποράτορις Ελλάς ΑΕΒΕ
+ 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)
Eesti
Alcon Eesti
+ 372 6 313 214
España
Alcon Cusí, S.A.
+ 34 93 497 7000
France
Laboratoires Alcon
+ 33 (0)1 47 10 47 10
Ireland
Malta
United Kingdom
Alcon Laboratories (UK) Ltd.
+ 44 (0) 1442 34 1234 (United Kingdom)
Ísland
Alcon Danmark A/S
+ 45 3636 3434
Lietuva
Alcon Pharmaceuticals Ltd. atstovybė
+ 370 5 2 314 756
Magyarország
Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.
+ 36-1-463-9080
Nederland
Alcon Nederland BV
+ 31 (0) 183 654321
Norge
Alcon Norge AS
+ 47 23 25 25 50
Österreich
Alcon Ophthalmika GmbH
+ 43 (0)1 596 69 70
Polska
Alcon Polska Sp. z o.o.
+ 48 22 820 3450
Portugal
Alcon Portugal – Produtos e Equipamentos
Oftalmológicos, Lda.
+ 351 214 400 300
România
S.C. Alcon Romania S.R.L.
:
+ 40 21 203 93 24
Slovenija
Alcon d.o.o.
+ 386 1 422 5280
Slovenská republika
Alcon Pharmaceuticals Ltd – oz
+ 421 2 5441 0378
Suomi/Finland
Alcon Finland Oy
+358 207 871 600
25
Italia
Alcon Italia S.p.A.
+ 39 02 81803.1
Latvija
Alcon Pharmaceuticals Ltd
+ 371 7 321 121
Deze bijsluiter is goedgekeurd in
Sverige
Alcon Sverige AB
+ 46 (0)8 634 40 00
E-post: receptionen@alconlabs.com
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese
Geneesmiddelen Bureau http://www.ema.europa.eu/.
26


TRAVATAN 40 microgram/ml oogdruppels, oplossing
Travoprost
Lees goed de hele bijsluiter voordat
u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Bewaar deze bijsluiter.
Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt TRAVATAN gebruikt?
2. Wanneer mag u TRAVATAN niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u TRAVATAN?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u TRAVATAN?
6. Aanvullende informatie

1.
WAARVOOR WORDT TRAVATAN GEBRUIKT?

TRAVATAN bevat travoprost. Het behoort tot een groep geneesmiddelen die
prostaglandine-
analogen
worden genoemd. Het werkt door de druk in het oog te verlagen. Het kan alleen worden
gebruikt, of samen met andere oogdruppels zoals bètablokkers, die ook de druk verlagen.

TRAVATAN oogdruppels worden gebruikt voor de behandeling van verhoogde druk in het oog.

Deze druk kan leiden tot een ziekte die
glaucoom wordt genoemd.

2.
WANNEER MAG U TRAVATAN NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?


Wanneer mag u TRAVATAN niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in TRAVATAN zitten.
Raadpleeg uw arts wanneer deze waarschuwing voor u van toepassing is.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met TRAVATAN?

Wanneer u jonger bent dan 18 jaar wordt het gebruik van TRAVATAN niet aangeraden.
Raadpleeg uw arts wanneer dit voor u van toepassing is.
TRAVATAN kan de lengte, dikte, kleur en/of het aantal
wimpers
doen toenemen en kan
ongewone haargroei op uw oogleden veroorzaken.

TRAVATAN kan de
kleur van uw iris (het gekleurde gedeelte van uw oog)
veranderen. Deze
verandering kan blijvend zijn.
TRAVATAN kan in zeldzame gevallen
ademnood of
piepende ademhaling veroorzaken, of
de symptomen van
astma verergeren. Als u zich zorgen maakt over veranderingen in uw
ademhaling wanneer u TRAVATAN gebruikt, raadpleeg dan zo snel mogelijk uw arts.Travoprost kan
door de huid worden
opgenomen.
Als de vloeistof in
contact komt
met de
huid,
moet deze onmiddellijk worden
afgewassen. Dit is vooral belangrijk bij vrouwen die
zwanger zijn of zwanger proberen te worden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast TRAVATAN nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik TRAVATAN niet als u zwanger bent.
Als u denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, neem
dan meteen contact op met uw arts.
Als u zwanger zou kunnen raken, moet u een geschikt
anticonceptiemiddel gebruiken zolang u TRAVATAN gebruikt.
Gebruik TRAVATAN niet als u borstvoeding geeft. TRAVATAN kan in uw melk terechtkomen.
Neem contact op met uw arts voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Mogelijk ziet u na het gebruik van TRAVATAN korte tijd wazig. Bestuur geen auto of ander voertuig
of gebruik geen machines of gereedschap totdat uw gezichtsvermogen weer helder is.
Stoffen in TRAVATAN waarmee u rekening moet houden
TRAVATAN bevat
gehydrogeneerde castorolie en
propyleenglycol die huidreacties en irritatie
kunnen veroorzaken.

3.
HOE GEBRUIKT U TRAVATAN?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is

1 druppel in het aangedane oog/de aangedane ogen, eenmaal per dag-'s avonds.
Gebruik TRAVATAN alleen in beide ogen als uw arts u dat heeft gezegd. Gebruik het zolang als uw
arts heeft aangegeven.
Gebruik TRAVATAN
uitsluitend om in uw ogen te druppelen.

1
2
3
4
Scheur vlak voordat u een flesje voor de eerste keer gebruikt het beschermende foliezakje open
en neem het flesje eruit
(figuur 1). Noteer de datum van opening op de daarvoor aangegeven
ruimte op het etiket.
Was uw handen.
Draai de dop van het flesje.
Houd het flesje ondersteboven vast tussen uw duim en vingers.
Houd uw hoofd achterover. Trek uw ooglid met een schone vinger naar beneden, tot er een
'zakje' tussen het ooglid en uw oog ontstaat. De druppel moet hierin vallen
(figuur 2).
Breng het uiteinde van het flesje dicht bij uw oog. Gebruik een spiegel als u dat handig vindt.

Raak uw oog of ooglid, het gebied rond het oog of andere oppervlakken niet aan met de
druppelaar.
Het zou de druppels kunnen besmetten.
Knijp voorzichtig in het flesje zodat er één druppel TRAVATAN per keer uit komt
(figuur 3).

Druk na gebruik van TRAVATAN
met een vinger in de hoek van uw oog, bij de neus
(figuur 4). Dit helpt te voorkomen dat TRAVATAN zich naar de rest van het lichaam
verspreidt.
Als u in beide ogen druppels gebruikt, herhaal deze handelingen dan voor uw andere oog.
Draai direct na gebruik de dop weer stevig op het flesje.

Gebruik maar één flesje per keer. Maak het beschermende foliezakje niet open voordat u het
flesje gaat gebruiken.

Als een druppel naast uw oog terechtkomt, probeer het dan nog eens.
Heeft u te veel van TRAVATAN gebruikt? Spoel het dan allemaal uit uw oog met warm water.
Breng geen druppels meer in uw oog tot het tijd is voor uw volgende dosis.

Bent u vergeten TRAVATAN te gebruiken?
Ga dan verder met de volgende dosis volgens schema.
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Gebruik per dag nooit meer dan één
druppel in het aangedane oog/de aangedane ogen.
Als u stopt met het gebruik van TRAVATAN zonder eerst met uw arts te praten zal de druk in uw
oog niet onder controle zijn. Dit kan leiden tot verlies van het gezichtsvermogen.

Als u zachte contactlenzen draagt
, gebruik dan de oogdruppels niet met uw lenzen in. Wacht
15 minuten na het indruppelen voordat u uw lenzen weer inzet.

Als u ook andere oogdruppels gebruikt,
wacht dan ten minste 5 minuten tussen het indruppelen van
TRAVATAN en de andere druppels.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
Draai nu om

4. MOGELIJKE
BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan TRAVATAN bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.

Over het algemeen kunt u de druppels blijven gebruiken, tenzij de bijwerkingen ernstig zijn. Als u
zich zorgen maakt, raadpleeg dan een arts of apotheker. Stop niet met het gebruik van TRAVATAN
zonder uw arts te raadplegen.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen
(komt voor bij meer dan 1 op 10 gebruikers)
HOE BEWAART U TRAVATAN?

Buiten het bereik en zicht van kinderen
houden.


Gebruik TRAVATAN niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en
het flesje, na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Om infecties te voorkomen,
moet u het flesje 4 weken nadat u het voor het eerst hebt geopend
weggooien
. Gebruik daarna een nieuw flesje. Noteer de datum van opening in de daarvoor aangegeven
ruimte op het etiket van het flesje en het doosje.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in TRAVATAN?

De werkzame stof is travoprost 40 microgram/ml.
De andere stoffen zijn polyquaternium-1, polyoxyethyleen gehydrogeneerde castorolie 40,
propyleenglycol, natriumchloride, boorzuur, mannitol en gezuiverd water. Zeer kleine hoeveelheden
zoutzuur of natriumhydroxide zijn toegevoegd om de zuurgraad (pH) op peil te houden.
Hoe ziet TRAVATAN eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

TRAVATAN is een vloeistof (een heldere, kleurloze oplossing) die wordt geleverd in een verpakking
met een plastic flesje van 2,5 ml met een schroefdop of in een verpakking met drie plastic flesjes van
2,5 ml met schroefdop. Elk flesje is verpakt in een beschermend foliezakje. Niet alle genoemde
verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor
het in de handel brengen

Fabrikant
Fabrikant
Alcon Laboratories (UK) Ltd.
SA Alcon-Couvreur NV
Alcon Cusí, S.A.
Boundary Way
Rijksweg 14
Camil Fabra 58
Hemel Hempstead
B-2870 Puurs
08320 El Masnou
Herts. HP2 7UD
België
Spanje
Verenigd Koninkrijk
België/Belgique/Belgien
Lietuva
Luxembourg/Luxemburg
Alcon Pharmaceuticals Ltd. atstovyb
SA Alcon-Couvreur NV
+ 370 5 2 314 756
+ 32 (0)3 890 27 11 (België/Belgique/Belgien)

Magyarország
Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.
+ 359 2 950 15 65
+ 36-1-463-9080

Ceská republika
Nederland
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
Alcon Nederland BV
+ 420 225 377 333
+ 31 (0) 183 654321

Danmark
Norge
Alcon Danmark A/S
Alcon Norge AS
+ 45 3636 3434
+ 47 23 25 25 50

Deutschland
Österreich
Alcon Pharma GmbH
Alcon Ophthalmika GmbH
+ 49 (0)761 1304-0
+ 43 (0)1 596 69 70


Polska
Alcon Polska Sp. z o.o.
+ 48 22 820 3450
+ 30 210 68 78 300 ()
Eesti
Portugal
Alcon Eesti
Alcon Portugal ­ Produtos e Equipamentos
+ 372 6 313 214
Oftalmológicos, Lda.
+ 351 214 400 300
España
România
Alcon Cusí, S.A.
S.C. Alcon Romania S.R.L.
+ 34 93 497 7000
: + 40 21 203 93 24

France
Slovenija
Laboratoires Alcon
Alcon d.o.o.
+ 33 (0)1 47 10 47 10
+ 386 1 422 5280
Ireland
Slovenská republika
Malta
Alcon Pharmaceuticals Ltd ­ oz
United Kingdom
+ 421 2 5441 0378
Alcon Laboratories (UK) Ltd.
+ 44 (0) 1442 34 1234 (United Kingdom)
Ísland
Suomi/Finland
Alcon Danmark A/S
Alcon Finland Oy
+ 45 3636 3434
+358 207 871 600

Italia
Sverige
Alcon Italia S.p.A.
Alcon Sverige AB
+ 39 02 81803.1
+ 46 (0)8 634 40 00
E-post: receptionen@alconlabs.com
Latvija

Alcon Pharmaceuticals Ltd
+ 371 7 321 121
Deze bijsluiter is goedgekeurd in
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese
Geneesmiddelen Bureau http://www.ema.europa.eu/.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG