Transtec 52,5 µg/h

TRANSTEC
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Transtec 35 microgram/u / 52,5 microgram/u / 70 microgram/u, pleister voor transdermaal
gebruik
Buprenorfine
1/9
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Transtec en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Transtec niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Transtec?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Transtec
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. W
AT
T
RANSTEC EN WAARVOOR
WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT
?
IS
Transtec is een analgeticum (een pijnstillend geneesmiddel) bedoeld om matige tot ernstige
kankerpijn en ernstige pijn welke niet reageert op andere pijnstillers te verlichten. Transtec werkt door
de huid heen. Nadat de pleister voor transdermaal gebruik wordt aangebracht op de huid, gaat het
actieve bestanddeel buprenorfine door de huid in het bloed. Buprenorfine is een opioïd (sterke
pijnstiller), die de pijn vermindert door in te werken op het centrale zenuwstelsel (specifieke
zenuwcellen in het ruggenmerg en in de hersenen). Het effect van de pleister voor transdermaal
gebruik duurt tot 4 dagen. Transtec is niet geschikt voor de behandeling van acute (kort durende) pijn.
2. W
ANNEER MAG U TRANSTEC NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN
?
Wanneer mag u Transtec niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
Als u verslaafd bent aan sterke pijnstillers (opioïden).
Als u lijdt aan een ziekte waarbij u moeite heeft met ademhalen of waarbij belangrijke
ademhalingsproblemen zouden kunnen optreden.
Als u monoamine oxidase (MAO)-remmers (bepaalde geneesmiddelen bij de behandeling van
depressie) gebruikt, of dit soort geneesmiddelen heeft gebruikt tijdens de laatste twee weken (zie
ook “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).
Als u lijdt aan myastenia gravis (een bepaald type van ernstige spierzwakte).
Als u lijdt aan delirium tremens (verwardheid en beven na onthouding van alcohol als gevolg van
een gewoonte van overmatig drinken of optredend tijdens een periode van zwaar alcohol gebruik).
Als u zwanger bent.
Transtec mag niet
drugsverslaafden.
gebruikt
worden
om
ontwenningsverschijnselen
te
behandelen
bij
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
S.A. GRÜNENTHAL N.V.
NOTI 13E
TRANSTEC
2/9
Als u recent veel alcohol heeft gedronken.
Als u lijdt aan epileptische aanvallen of convulsies (toevallen).
Als uw bewustzijn gestoord is (licht gevoel in het hoofd of flauwvallen) door een onbekende reden.
Als u in een shocktoestand verkeert (koud zweet kan daarvan een teken zijn).
Als de druk in uw hoofd is verhoogd (bijvoorbeeld na een hoofdwond of wanneer u een
hersenziekte heeft) zonder de mogelijkheid van kunstmatige beademing.
Als u moeite heeft met ademen of medicijnen gebruikt waardoor u langzamer of zwakker gaat
ademen (zie “Inname met andere medicijnen”).
Als uw lever niet goed werkt.
Als u geneigd bent tot misbruik van geneesmiddelen of drugs.
Wees u ook bewust van de volgende voorzorgsmaatregelen:
Sommige mensen kunnen afhankelijk worden van sterke pijnstillers zoals Transtec, wanneer ze
gedurende een lange periode gebruikt worden. Men kan daardoor ontwenningsverschijnselen
krijgen wanneer men stopt met het gebruik (Zie “Als u stopt met het gebruik van Transtec”).
Koorts en uitwendige warmte kunnen leiden tot grotere hoeveelheden buprenorfine in het bloed
dan normaal. Daarnaast kan uitwendige warmte ervoor zorgen dat de pleister voor transdermaal
gebruik niet goed kleeft. Ga naar uw arts wanneer u koorts heeft en vermijd uitwendige warmte
(bijvoorbeeld sauna, infraroodlampen, elektrische dekens, warmwaterkruiken).
Atleten moeten zich ervan bewust zijn dat dit geneesmiddel een positieve reactie kan veroorzaken bij
sportieve doping controle testen.
Kinderen en adolescenten
Transtec mag niet gebruikt worden bij personen beneden de 18 jaar, aangezien er nog geen ervaring
is in deze leeftijdsgroep.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Transtec nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
Transtec mag niet gelijktijdig gebruikt worden met monoamine oxidase (MAO)-remmers (bepaalde
geneesmiddelen voor de behandeling van depressie), of als u dit type geneesmiddel heeft
genomen gedurende de laatste 2 weken.
Sommige mensen kunnen zich door Transtec slaperig of ziek voelen, of flauwvallen of langzamer
of zwakker ademhalen. Deze bijwerkingen kunnen versterkt worden wanneer andere
geneesmiddelen die dezelfde bijwerkingen kunnen veroorzaken gelijktijdig ingenomen worden.
Deze andere geneesmiddelen omvatten andere sterke pijnstillers (opioïden), bepaalde
slaapmiddelen, verdovende middelen en geneesmiddelen die gebruikt worden om bepaalde
psychische aandoeningen te behandelen zoals sommige kalmeermiddelen, antidepressiva en
neuroleptica.
Indien Transtec samen gebruikt wordt met sommige geneesmiddelen, kunnen de effecten van de
pleisters voor transdermaal gebruik toegenomen zijn. Deze geneesmiddelen omvatten bijv.
bepaalde anti-infectieuze/anti-fungale middelen (bijv. geneesmiddelen die erythromycine of
ketoconazol bevatten) of HIV geneesmiddelen (bijv. geneesmiddelen die ritonavir bevatten).
Indien Transtec gebruikt wordt samen met andere geneesmiddelen kunnen de effecten van de
pleisters voor transdermaal gebruik verminderd zijn. Deze geneesmiddelen omvatten bepaalde
producten, bijv. dexamethasone, geneesmiddelen om epilepsie te behandelen (bijv.
geneesmiddelen die carbamazepine of fenytoïne bevatten) of geneesmiddelen voor tuberculose
(bijv. rifampicine).
Waarop u moet letten met eten, drinken en alcohol.
U mag geen alcohol gebruiken wanneer u Transtec gebruikt. Alcohol kan bepaalde bijwerkingen van
de pleister voor transdermaal gebruik versterken en u kunt zich dan ziek voelen. Pompelmoessap
drinken kan de effecten van Transtec versterken.
S.A. GRÜNENTHAL N.V.
NOTI 13E
TRANSTEC
3/9
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Er is onvoldoende informatie over gebruik tijdens de zwangerschap, daarom mag Transtec niet
worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Buprenorfine, het werkzame bestanddeel in de pleister, kan de aanmaak van moedermelk remmen.
Buprenorfine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Transtec mag niet gebruikt worden gedurende
borstvoeding .
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Transtec kan u doen duizelig of slaperig voelen of kan u een troebel of dubbel zicht bezorgen en kan
uw reactievermogen dusdanig beïnvloeden dat u niet voldoende of snel genoeg kunt reageren in
geval van onverwachte of plotselinge gebeurtenissen.
Dit geldt in het bijzonder:
aan het begin van de behandeling,
wanneer de dosering wordt gewijzigd,
wanneer u van een andere pijnstiller overschakelt naar Transtec,
wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt die op de hersenen werken,
wanneer u alcohol drinkt.
Als u dit ondervindt, mag u niet autorijden of machines bedienen zolang u Transtec gebruikt. Dit geldt
ook op het einde van de behandeling met Transtec. Bestuur of bedien geen machines tot ten minste
24 uur na het verwijderen van de pleister.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
3. H
OE GEBRUIKT U TRANSTEC
?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Transtec is verkrijgbaar in drie sterktes: Transtec 35 microgram/u pleister voor transdermaal gebruik,
Transtec 52,5 microgram/u pleister voor transdermaal gebruik en Transtec 70 microgram/u pleister
voor transdermaal gebruik.
De keuze van welke sterkte van Transtec het best bij u past, zal door uw arts gemaakt worden.
Tijdens de behandeling kan uw arts de pleister voor transdermaal gebruik die u gebruikt veranderen
naar een kleinere of een grotere indien nodig.
De aanbevolen dosering is:
Volwassenen
Tenzij uw arts u anders heeft voorgeschreven, brengt u één Transtec pleister voor transdermaal
gebruik aan, (zoals hier beneden in detail beschreven is) en verwisselt u de pleister ten laatste na 4
dagen. Omwille van het gebruiksgemak kan de pleister voor transdermaal gebruik twee keer per week
op regelmatige tijdstippen vervangen worden, bijv. altijd op maandagochtend en donderdagavond. Om
u te helpen onthouden wanneer u de pleister voor transdermaal gebruik moet wisselen, kunt u dit best
op de kalender op de buitenverpakking noteren. Wanneer uw arts geadviseerd heeft om andere
pijnstillers bij de pleister te gebruiken, volg dan strikt de aanwijzingen van de arts op, anders zal u niet
volledig profiteren van de werking van de Transtec pleister.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Transtec mag niet gebruikt worden bij personen beneden 18 jaar aangezien er nog geen ervaring is in
deze groep.
S.A. GRÜNENTHAL N.V.
NOTI 13E
TRANSTEC
Ouderen
Er is geen dosisaanpassing nodig voor oudere patiënten.
Patiënten met nieraandoeningen/dialysepatiënten
Bij patiënten met een nieraandoening en bij dialysepatiënten is geen dosisaanpassing nodig.
4/9
Patiënten met leveraandoeningen
Bij patiënten met een leveraandoening kan de intensiteit en werkingsduur van Transtec beïnvloed
worden. Wanneer u tot deze patiëntengroep behoort, zal uw arts u meer van nabij controleren.
Manier van gebruiken
Voordat u een pleister voor transdermaal gebruik
opkleeft
Kies een gereinigde plek op uw bovenlichaam
waar de huid vlak en onbehaard is, het liefst op
de borstkas onder het sleutelbeen of aan de
bovenkant van de rug (zie de tekeningen
rug
hiernaast). Vraag hulp wanneer u niet zelf de borstkas
pleister voor transdermaal gebruik kunt
aanbrengen.
Wanneer de gekozen plek behaard is, knip de haren af met een schaar. Niet scheren!
Vermijd plaatsen waar de huid rood is, geïrriteerd is of andere onvolkomenheden heeft,
bijvoorbeeld grote littekens.
De plaats op de huid die u kiest moet droog en schoon zijn. Zo nodig kunt u de plek met koud of
lauwwarm water wassen. Gebruik geen zeep of andere zeepachtige producten. Na een heet bad
of douche moet u wachten tot uw huid volkomen droog en afgekoeld is. Gebruik geen lotion,
crème of zalf in het gekozen gebied. Dit kan er voor zorgen dat de pleister voor transdermaal
gebruik minder goed kleeft.
Het opkleven van de pleister voor transdermaal gebruik
Stap 1:
Elke pleister voor transdermaal gebruik zit in een verzegeld zakje.
Open, vlak voor gebruik, het zakje door het bij de inkeping in te
scheuren. Neem de pleister voor transdermaal gebruik uit het
zakje.
Stap 2:
De kleefzijde van de pleister voor transdermaal gebruik is bedekt
met een zilverachtige folie. Verwijder door voorzichtig trekken de
helft
van de folie. Zorg ervoor hierbij de kleverige kant van de
pleister voor transdermaal gebruik niet aan te raken.
Stap 3:
Plak de pleister voor transdermaal gebruik op de plek die u hebt
uitgekozen en verwijder de resterende folie.
S.A. GRÜNENTHAL N.V.
NOTI 13E
TRANSTEC
5/9
Stap 4:
Druk de pleister voor transdermaal gebruik tegen de huid met de
palm van uw hand en tel langzaam tot 30. Let er op dat de hele
pleister voor transdermaal gebruik contact maakt met de huid, en
zeker bij de hoeken.
Het dragen van de pleister
Nu kunt u de pleister voor transdermaal gebruik tot vier dagen dragen. Ervan uitgaande dat u de
pleister voor transdermaal gebruik op de juiste manier heeft aangebracht is de kans klein dat de
pleister loslaat. U mag douchen, een bad nemen of zwemmen, terwijl u de pleister draagt. Maar u mag
de pleister niet blootstellen aan extreme hitte (bijvoorbeeld sauna’s, infraroodlampen, elektrische
lakens, warmwaterkruiken).
In het onwaarschijnlijke geval dat de pleister voor transdermaal gebruik loslaat voordat u hem moet
verwisselen, mag u niet dezelfde pleister voor transdermaal gebruik gebruiken. Plak direct een nieuwe
pleister (zie “verwisselen van de pleister voor transdermaal gebruik”).
Verwisselen van de pleister voor transdermaal gebruik:
Verwijder de oude pleister voor transdermaal gebruik.
Vouw hem dubbel met de kleverige kanten naar elkaar toe.
Gooi hem zorgvuldig weg,
buiten het zicht en bereik van kinderen.
Plak een nieuwe pleister voor transdermaal gebruik op een andere geschikte plek op de huid
(zoals hierboven beschreven). Wacht ten minste één week vooraleer dezelfde plek opnieuw te
gebruiken.
De duur van de behandeling
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Transtec moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat
de pijn terug kan komen en u zich ziek kunt voelen (zie ook “Als u stopt met het gebruik van
Transtec”).
Wanneer u het idee heeft dat het effect van de Transtec pleister voor transdermaal gebruik te zwak of
te sterk is, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer dit gebeurt, kunnen er tekenen van een overdosering van het actieve bestanddeel
buprenorfine optreden. Een overdosis kan bijwerkingen van buprenorfine, zoals sufheid, misselijkheid
en braken versterken. U kunt vernauwde pupillen krijgen en het ademen kan langzamer en zwakker
worden. U kunt ook een cardiovasculaire collaps krijgen.
Zodra u ontdekt dat u meer pleisters voor transdermaal gebruik heeft gebruikt dan u zou moeten,
verwijder dan de pleisters voor transdermaal gebruik die te veel zijn en informeer uw arts of apotheker.
Wanneer u te veel van Transtec heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Wanneer u een pleister voor transdermaal gebruik bent vergeten, plak dan, zodra u dit merkt een
nieuwe pleister op. U zult dan uw verwisselingsritme moeten veranderen, bijv. als u gewoon bent op
maandag en op donderdag uw pleisters voor transdermaal gebruik te kleven, maar u vergeet het en
kleeft geen nieuwe pleister voor transdermaal gebruik tot woensdag, dan zal u vanaf dan uw pleisters
voor transdermaal gebruik moeten wisselen op woensdag en zaterdag. Noteer het nieuwe koppel
dagen op de kalender van de buitenverpakking. Als u ooit zeer laat bent met het verwisselen van uw
pleister voor transdermaal gebruik, kan de pijn terugkomen. Gelieve in dat geval uw arts te
raadplegen.
Gebruik nooit het dubbele van uw aantal pleisters voor transdermaal gebruik om een vergeten
toepassing goed te maken!
S.A. GRÜNENTHAL N.V.
NOTI 13E
TRANSTEC
6/9
Als u stopt met het gebruik van Transtec:
Wanneer u de behandeling met Transtec te snel onderbreekt of stopt, kan de pijn terugkomen.
Wanneer u wilt stoppen met de behandeling vanwege vervelende bijwerkingen, neem dan contact op
met uw arts. Hij/Zij zal u vertellen wat kan gedaan worden en of u behandeld kan worden met andere
geneesmiddelen.
Sommige mensen kunnen ontwenningsverschijnselen krijgen nadat zij gedurende een lange tijd sterke
pijnstillers gebruikt hebben en dan gestopt zijn. Het risico op deze
ontwenningsverschijnselen na het stoppen met Transtec is zeer klein. Wanneer u zich echter
geprikkeld, angstig, nerveus of beverig voelt, u overactief bent, slaapproblemen heeft of
spijsverteringsproblemen, waarschuw dan uw arts.
Als u nog bijkomende vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of
apotheker.
4. M
OGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld:
zeer vaak:
meer dan 1 op 10 personen
soms:
meer dan 1 op 1000 personen
en minder dan 1 op 100 personen
zeer zelden:
minder dan 1 op 10 000 personen
vaak:
meer dan 1 op 100 personen
en minder dan 1 op 10 personen
zelden:
meer dan 1 op 10 000 personen
en minder dan 1 op 1000 personen
De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd:
Immuunsysteemaandoeningen:
Zeer zelden:
ernstige overgevoeligheidsreacties (zie hieronder)
Voedings- en stofwisselingsstoornissen:
Zelden:
verlies van eetlust
Psychische stoornissen:
Soms:
verwardheid, slaapstoornissen, rusteloosheid
Zelden:
waanvoorstellingen zoals hallucinaties, angst, nachtmerries, verminderd libido
Zeer zelden:
afhankelijkheid, stemmingsveranderingen
Zenuwstelselaandoeningen:
Vaak:
duizeligheid, hoofdpijn
Soms:
verschillende gradatie van sedatie (kalmte), gaande van vermoeidheid tot sufheid.
Zelden:
concentratiemoeilijkheden, spraakstoornissen, mentaal wazig, evenwichts-stoornissen,
abnormale huidgewaarwordingen (gevoelloos, prikkelend of brandend gevoel)
Zeer zelden:
kleine, onwillekeurige spiersamentrekkingen, smaakstoornissen
Oogaandoeningen:
Zelden:
gezichtsstoornissen, wazig zicht, gezwollen oogleden
S.A. GRÜNENTHAL N.V.
NOTI 13E
TRANSTEC
Zeer zelden:
vernauwde pupillen
Ooraandoeningen
Zeer zelden:
oorpijn
Hart- en bloedvataandoeningen:
Soms:
problemen met de bloedsomloop (bijv. lage bloeddruk of, zelden, collaps van de
bloedsomloop)
Zelden:
warmteopwellingen
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:
Vaak:
kortademigheid
Zelden:
onderdrukking van de ademhaling (ademhalingsdepressie)
Zeer zelden:
abnormaal snel ademen, hikken
Maagdarmstelselaandoeningen:
Zeer vaak:
misselijkheid
Vaak:
braken, constipatie
Soms:
droge mond
Zelden:
maagzuur
Zeer zelden:
kokhalzen
Huid- en onderhuidaandoeningen (meestal op de plaats van toediening):
Zeer vaak:
roodheid, jeuk
Vaak:
veranderingen van de huid (huiduitslag, meestal na herhaaldelijk gebruik), zweten
Soms:
huiduitslag
Zelden:
netelroos
Zeer zelden:
puisten, kleine blaasjes
Nier- en urinewegaandoeningen:
Soms:
moeilijkheden bij het plassen, urineretentie (minder urine dan gewoonlijk).
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen:
Zelden:
erectieproblemen
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
Vaak:
oedeem (bijv. opzwellen van de benen), vermoeidheid
Soms:
vermoeidheid
Zelden:
ontwenningsverschijnselen (zie hieronder), toedieningsplaatsstoornissen
Zeer zelden:
pijn t.h.v. de borstkas
7/9
Wanneer een bijwerking optreedt die hierboven vermeld staat, meld dit dan zo snel mogelijk aan uw
arts.
In sommige gevallen kunnen late allergische reacties optreden met ontstekingsverschijnselen. Indien
dit zich voordoet moet u stoppen met het gebruik van Transtec nadat u met uw arts heeft gesproken.
Indien u gezwollen handen, voeten, enkels, gezicht, lippen, mond of keel die slik- of
ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken, netelroos, flauwvallen, geel worden van huid en
ogen (ook geelzucht genoemd) opmerkt, verwijder dan de pleister voor transdermaal gebruik
en bel onmiddellijk uw arts of ga hulp zoeken in de spoeddienst van het dichtstbij gelegen
ziekenhuis. Dit kunnen de symptomen zijn van een zeer zeldzame ernstige allergische reactie.
Sommige mensen kunnen last hebben van ontwenningsverschijnselen, wanneer zij gedurende een
langere tijd sterke pijnstillers hebben gebruikt en daarna gestopt zijn. Het risico op deze
ontwenningsverschijnselen wanneer de behandeling met de Transtec pleister gestopt wordt, is klein.
Echter, wanneer u zich opgewonden, angstig, nerveus of beverig voelt, wanneer u overactief bent,
moeite heeft met slapen of spijsverteringsproblemen heeft, vertel dit dan aan uw arts.
S.A. GRÜNENTHAL N.V.
NOTI 13E
TRANSTEC
8/9
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via:
Voor België: het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling
Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40 , B-1060 Brussel. Website:
www.fagg.be,
e-
mail: patientinfo@fagg-afmps.be.
Voor Luxemburg: Website : http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5. H
OE BEWAART U
T
RANSTEC
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
kartonnen verpakking en op het zakje na "Exp (maand/jaar):". Daar staat een maand en een jaar. De
laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
Het werkzame bestanddeel van Transtec is buprenorfine.
Transtec 35
microgram/h
Transtec 52,5
microgram/h
Transtec 70
microgram/h
Elke pleister voor transdermaal gebruik bevat 20 mg buprenorfine en
geeft ongeveer 35 microgram buprenorfine per uur af. De oppervlakte
van de pleister met het actieve bestanddeel is 25 cm
2
.
Elke pleister voor transdermaal gebruik bevat 30 mg buprenorfine en
geeft ongeveer 52,5 microgram buprenorfine per uur af. De oppervlakte
van de pleister met het actieve bestanddeel is 37,5 cm
2
.
Elke pleister voor transdermaal gebruik bevat 40 mg buprenorfine en
geeft ongeveer 70 microgram buprenorfine per uur af. De oppervlakte
van de pleister met het actieve bestanddeel is 50 cm
2
.
De andere bestanddelen van Transtec zijn:
Adhesieve matrix: [(Z)-octadec-9-en-1-yl]oleaat; povidon K90; 4-oxopentaanzuur; poly[acrylzuur-co-
butylacrylaat-co-(2-ethylhexyl)acrylaat-co-vinylacetaat]
(5:15:75:5)
copolymeer
(buprenorfine
bevattende oppervlakte) of polymeer (geen buprenorfine bevattende oppervlakte); scheidingsfolie
tussen beide matrixoppervlakten: poly(ethyleentereftalaat)-folie; deklaag: poly(ethyleentereftalaat)-
weefsel. De afgiftebeschermingsfolie die verwijderd wordt vóór het gebruik van de pleister voor
transdermaal gebruik bestaat uit gesiliconiseerd poly(ethyleentereftalaat)-folie die aan één zijde
bekleed is met aluminium.
Hoe ziet Transtec er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Transtec pleisters voor transdermaal gebruik zijn huidkleurig met afgeronde hoeken en zijn bedrukt:
Transtec 35 microgram/h, buprenorphinum 20 mg.
Transtec 52,5 microgram/h, buprenorphinum 30 mg.
Transtec 70 microgram/h, buprenorphinum 40 mg.
S.A. GRÜNENTHAL N.V.
NOTI 13E
TRANSTEC
9/9
Transtec is beschikbaar in verpakkingen van 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20 of 24 individueel
verpakte pleisters voor transdermaal gebruik.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
S.A. Grünenthal N.V.
Lenneke Marelaan 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe
België
Fabrikant: Grünenthal GmbH
Zieglerstrasse 6
D-52078 Aachen
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België, Denemarken, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Verenigd
Koninkrijk:
Transtec
Duitsland: Transtec PRO
Registratienummer:
BE233956
BE233965
BE233974
Afleveringswijze:
geneesmiddel op medisch voorschrift
Datum van laatste herziening:
07/2014
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 11/2014
S.A. GRÜNENTHAL N.V.
NOTI 13E
ANSTEC

1 / 9
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Transtec 35 microgram/u / 52,5 microgram/u / 70 microgram/u, pleister voor transdermaal
gebruik
Buprenorfine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is al een aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Transtec en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Transtec niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Transtec?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Transtec
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAT IS TRANSTEC EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Transtec is een analgeticum (een pijnstil end geneesmiddel) bedoeld om matige tot ernstige
kankerpijn en ernstige pijn welke niet reageert op andere pijnstil ers te verlichten. Transtec werkt door
de huid heen. Nadat de pleister voor transdermaal gebruik wordt aangebracht op de huid, gaat het
actieve bestanddeel buprenorfine door de huid in het bloed. Buprenorfine is een opioïd (sterke
pijnstil er), die de pijn vermindert door in te werken op het centrale zenuwstelsel (specifieke
zenuwcel en in het ruggenmerg en in de hersenen). Het effect van de pleister voor transdermaal
gebruik duurt tot 4 dagen. Transtec is niet geschikt voor de behandeling van acute (kort durende) pijn.
2. WANNEER MAG U TRANSTEC NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Transtec niet gebruiken?
- U bent al ergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
- Als u verslaafd bent aan sterke pijnstil ers (opioïden).
- Als u lijdt aan een ziekte waarbij u moeite heeft met ademhalen of waarbij belangrijke
ademhalingsproblemen zouden kunnen optreden.
- Als u monoamine oxidase (MAO)-remmers (bepaalde geneesmiddelen bij de behandeling van
depressie) gebruikt, of dit soort geneesmiddelen heeft gebruikt tijdens de laatste twee weken (zie
ook 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?').
- Als u lijdt aan myastenia gravis (een bepaald type van ernstige spierzwakte).
- Als u lijdt aan delirium tremens (verwardheid en beven na onthouding van alcohol als gevolg van
een gewoonte van overmatig drinken of optredend tijdens een periode van zwaar alcohol gebruik).
- Als u zwanger bent.
Transtec mag niet gebruikt worden om ontwenningsverschijnselen te behandelen bij
drugsverslaafden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
S.A. GRÜNENTHAL N.V.
ANSTEC

2 / 9
· Als u recent veel alcohol heeft gedronken.
· Als u lijdt aan epileptische aanval en of convulsies (toeval en).
· Als uw bewustzijn gestoord is (licht gevoel in het hoofd of flauwval en) door een onbekende reden.
· Als u in een shocktoestand verkeert (koud zweet kan daarvan een teken zijn).
· Als de druk in uw hoofd is verhoogd (bijvoorbeeld na een hoofdwond of wanneer u een
hersenziekte heeft) zonder de mogelijkheid van kunstmatige beademing.
· Als u moeite heeft met ademen of medicijnen gebruikt waardoor u langzamer of zwakker gaat
ademen (zie 'Inname met andere medicijnen').
· Als uw lever niet goed werkt.
· Als u geneigd bent tot misbruik van geneesmiddelen of drugs.
Wees u ook bewust van de volgende voorzorgsmaatregelen:
· Sommige mensen kunnen afhankelijk worden van sterke pijnstil ers zoals Transtec, wanneer ze
gedurende een lange periode gebruikt worden. Men kan daardoor ontwenningsverschijnselen
krijgen wanneer men stopt met het gebruik (Zie 'Als u stopt met het gebruik van Transtec').
· Koorts en uitwendige warmte kunnen leiden tot grotere hoeveelheden buprenorfine in het bloed
dan normaal. Daarnaast kan uitwendige warmte ervoor zorgen dat de pleister voor transdermaal
gebruik niet goed kleeft. Ga naar uw arts wanneer u koorts heeft en vermijd uitwendige warmte
(bijvoorbeeld sauna, infraroodlampen, elektrische dekens, warmwaterkruiken).
Atleten moeten zich ervan bewust zijn dat dit geneesmiddel een positieve reactie kan veroorzaken bij
sportieve doping controle testen.
Kinderen en adolescenten
Transtec mag niet gebruikt worden bij personen beneden de 18 jaar, aangezien er nog geen ervaring
is in deze leeftijdsgroep.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Transtec nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
· Transtec mag niet gelijktijdig gebruikt worden met monoamine oxidase (MAO)-remmers (bepaalde
geneesmiddelen voor de behandeling van depressie), of als u dit type geneesmiddel heeft
genomen gedurende de laatste 2 weken.
· Sommige mensen kunnen zich door Transtec slaperig of ziek voelen, of flauwval en of langzamer
of zwakker ademhalen. Deze bijwerkingen kunnen versterkt worden wanneer andere
geneesmiddelen die dezelfde bijwerkingen kunnen veroorzaken gelijktijdig ingenomen worden.
Deze andere geneesmiddelen omvatten andere sterke pijnstil ers (opioïden), bepaalde
slaapmiddelen, verdovende middelen en geneesmiddelen die gebruikt worden om bepaalde
psychische aandoeningen te behandelen zoals sommige kalmeermiddelen, antidepressiva en
neuroleptica.
· Indien Transtec samen gebruikt wordt met sommige geneesmiddelen, kunnen de effecten van de
pleisters voor transdermaal gebruik toegenomen zijn. Deze geneesmiddelen omvatten bijv.
bepaalde anti-infectieuze/anti-fungale middelen (bijv. geneesmiddelen die erythromycine of
ketoconazol bevatten) of HIV geneesmiddelen (bijv. geneesmiddelen die ritonavir bevatten).
· Indien Transtec gebruikt wordt samen met andere geneesmiddelen kunnen de effecten van de
pleisters voor transdermaal gebruik verminderd zijn. Deze geneesmiddelen omvatten bepaalde
producten, bijv. dexamethasone, geneesmiddelen om epilepsie te behandelen (bijv.
geneesmiddelen die carbamazepine of fenytoïne bevatten) of geneesmiddelen voor tuberculose
(bijv. rifampicine).

Waarop u moet letten met eten, drinken en alcohol.
U mag geen alcohol gebruiken wanneer u Transtec gebruikt. Alcohol kan bepaalde bijwerkingen van
de pleister voor transdermaal gebruik versterken en u kunt zich dan ziek voelen. Pompelmoessap
drinken kan de effecten van Transtec versterken.
S.A. GRÜNENTHAL N.V.
ANSTEC

3 / 9
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Er is onvoldoende informatie over gebruik tijdens de zwangerschap, daarom mag Transtec niet
worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Buprenorfine, het werkzame bestanddeel in de pleister, kan de aanmaak van moedermelk remmen.
Buprenorfine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Transtec mag niet gebruikt worden gedurende
borstvoeding .
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Transtec kan u doen duizelig of slaperig voelen of kan u een troebel of dubbel zicht bezorgen en kan
uw reactievermogen dusdanig beïnvloeden dat u niet voldoende of snel genoeg kunt reageren in
geval van onverwachte of plotselinge gebeurtenissen.
Dit geldt in het bijzonder:
· aan het begin van de behandeling,
· wanneer de dosering wordt gewijzigd,
· wanneer u van een andere pijnstil er overschakelt naar Transtec,
· wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt die op de hersenen werken,
· wanneer u alcohol drinkt.
Als u dit ondervindt, mag u niet autorijden of machines bedienen zolang u Transtec gebruikt. Dit geldt
ook op het einde van de behandeling met Transtec. Bestuur of bedien geen machines tot ten minste
24 uur na het verwijderen van de pleister.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
3. HOE GEBRUIKT U TRANSTEC?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Transtec is verkrijgbaar in drie sterktes: Transtec 35 microgram/u pleister voor transdermaal gebruik,
Transtec 52,5 microgram/u pleister voor transdermaal gebruik en Transtec 70 microgram/u pleister
voor transdermaal gebruik.
De keuze van welke sterkte van Transtec het best bij u past, zal door uw arts gemaakt worden.
Tijdens de behandeling kan uw arts de pleister voor transdermaal gebruik die u gebruikt veranderen
naar een kleinere of een grotere indien nodig.
De aanbevolen dosering is:

Volwassenen
Tenzij uw arts u anders heeft voorgeschreven, brengt u één Transtec pleister voor transdermaal
gebruik aan, (zoals hier beneden in detail beschreven is) en verwisselt u de pleister ten laatste na 4
dagen. Omwil e van het gebruiksgemak kan de pleister voor transdermaal gebruik twee keer per week
op regelmatige tijdstippen vervangen worden, bijv. altijd op maandagochtend en donderdagavond. Om
u te helpen onthouden wanneer u de pleister voor transdermaal gebruik moet wisselen, kunt u dit best
op de kalender op de buitenverpakking noteren. Wanneer uw arts geadviseerd heeft om andere
pijnstil ers bij de pleister te gebruiken, volg dan strikt de aanwijzingen van de arts op, anders zal u niet
vol edig profiteren van de werking van de Transtec pleister.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Transtec mag niet gebruikt worden bij personen beneden 18 jaar aangezien er nog geen ervaring is in
deze groep.
S.A. GRÜNENTHAL N.V.
TR
ANSTEC

4 / 9

Ouderen
Er is geen dosisaanpassing nodig voor oudere patiënten.

Patiënten met nieraandoeningen/dialysepatiënten
Bij patiënten met een nieraandoening en bij dialysepatiënten is geen dosisaanpassing nodig.

Patiënten met leveraandoeningen
Bij patiënten met een leveraandoening kan de intensiteit en werkingsduur van Transtec beïnvloed
worden. Wanneer u tot deze patiëntengroep behoort, zal uw arts u meer van nabij controleren.
Manier van gebruiken

Voordat u een pleister voor transdermaal gebruik


opkleeft

· Kies een gereinigde plek op uw bovenlichaam
waar de huid vlak en onbehaard is, het liefst op
de borstkas onder het sleutelbeen of aan de
bovenkant van de rug (zie de tekeningen
hiernaast). Vraag hulp wanneer u niet zelf de borstkas
rug
pleister voor transdermaal gebruik kunt
aanbrengen.
· Wanneer de gekozen plek behaard is, knip de haren af met een schaar. Niet scheren!
· Vermijd plaatsen waar de huid rood is, geïrriteerd is of andere onvolkomenheden heeft,
bijvoorbeeld grote littekens.
· De plaats op de huid die u kiest moet droog en schoon zijn. Zo nodig kunt u de plek met koud of
lauwwarm water wassen. Gebruik geen zeep of andere zeepachtige producten. Na een heet bad
of douche moet u wachten tot uw huid volkomen droog en afgekoeld is. Gebruik geen lotion,
crème of zalf in het gekozen gebied. Dit kan er voor zorgen dat de pleister voor transdermaal
gebruik minder goed kleeft.

Het opkleven van de pleister voor transdermaal gebruik

Stap 1:
Elke pleister voor transdermaal gebruik zit in een verzegeld zakje.
Open, vlak voor gebruik, het zakje door het bij de inkeping in te
scheuren. Neem de pleister voor transdermaal gebruik uit het
zakje.
Stap 2:
De kleefzijde van de pleister voor transdermaal gebruik is bedekt
met een zilverachtige folie. Verwijder door voorzichtig trekken de
helft van de folie. Zorg ervoor hierbij de kleverige kant van de
pleister voor transdermaal gebruik niet aan te raken.
Stap 3:
Plak de pleister voor transdermaal gebruik op de plek die u hebt
uitgekozen en verwijder de resterende folie.
S.A. GRÜNENTHAL N.V.
TR
ANSTEC

5 / 9
Stap 4:
Druk de pleister voor transdermaal gebruik tegen de huid met de
palm van uw hand en tel langzaam tot 30. Let er op dat de hele
pleister voor transdermaal gebruik contact maakt met de huid, en
zeker bij de hoeken.

Het dragen van de pleister
Nu kunt u de pleister voor transdermaal gebruik tot vier dagen dragen. Ervan uitgaande dat u de
pleister voor transdermaal gebruik op de juiste manier heeft aangebracht is de kans klein dat de
pleister loslaat. U mag douchen, een bad nemen of zwemmen, terwijl u de pleister draagt. Maar u mag
de pleister niet blootstel en aan extreme hitte (bijvoorbeeld sauna's, infraroodlampen, elektrische
lakens, warmwaterkruiken).
In het onwaarschijnlijke geval dat de pleister voor transdermaal gebruik loslaat voordat u hem moet
verwisselen, mag u niet dezelfde pleister voor transdermaal gebruik gebruiken. Plak direct een nieuwe
pleister (zie 'verwisselen van de pleister voor transdermaal gebruik').

Verwisselen van de pleister voor transdermaal gebruik:

· Verwijder de oude pleister voor transdermaal gebruik.
· Vouw hem dubbel met de kleverige kanten naar elkaar toe.
· Gooi hem zorgvuldig weg,
buiten het zicht en bereik van kinderen.
· Plak een nieuwe pleister voor transdermaal gebruik op een andere geschikte plek op de huid
(zoals hierboven beschreven). Wacht ten minste één week vooraleer dezelfde plek opnieuw te
gebruiken.

De duur van de behandeling
Uw arts zal u vertel en hoe lang u Transtec moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat
de pijn terug kan komen en u zich ziek kunt voelen (zie ook 'Als u stopt met het gebruik van
Transtec').
Wanneer u het idee heeft dat het effect van de Transtec pleister voor transdermaal gebruik te zwak of
te sterk is, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer dit gebeurt, kunnen er tekenen van een overdosering van het actieve bestanddeel
buprenorfine optreden. Een overdosis kan bijwerkingen van buprenorfine, zoals sufheid, misselijkheid
en braken versterken. U kunt vernauwde pupil en krijgen en het ademen kan langzamer en zwakker
worden. U kunt ook een cardiovasculaire col aps krijgen.
Zodra u ontdekt dat u meer pleisters voor transdermaal gebruik heeft gebruikt dan u zou moeten,
verwijder dan de pleisters voor transdermaal gebruik die te veel zijn en informeer uw arts of apotheker.
Wanneer u te veel van Transtec heeft gebruikt, neem dan onmiddel ijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Wanneer u een pleister voor transdermaal gebruik bent vergeten, plak dan, zodra u dit merkt een
nieuwe pleister op. U zult dan uw verwisselingsritme moeten veranderen, bijv. als u gewoon bent op
maandag en op donderdag uw pleisters voor transdermaal gebruik te kleven, maar u vergeet het en
kleeft geen nieuwe pleister voor transdermaal gebruik tot woensdag, dan zal u vanaf dan uw pleisters
voor transdermaal gebruik moeten wisselen op woensdag en zaterdag. Noteer het nieuwe koppel
dagen op de kalender van de buitenverpakking. Als u ooit zeer laat bent met het verwisselen van uw
pleister voor transdermaal gebruik, kan de pijn terugkomen. Gelieve in dat geval uw arts te
raadplegen.
Gebruik nooit het dubbele van uw aantal pleisters voor transdermaal gebruik om een vergeten
toepassing goed te maken!
S.A. GRÜNENTHAL N.V.
ANSTEC

6 / 9
Als u stopt met het gebruik van Transtec:
Wanneer u de behandeling met Transtec te snel onderbreekt of stopt, kan de pijn terugkomen.
Wanneer u wilt stoppen met de behandeling vanwege vervelende bijwerkingen, neem dan contact op
met uw arts. Hij/Zij zal u vertel en wat kan gedaan worden en of u behandeld kan worden met andere
geneesmiddelen.
Sommige mensen kunnen ontwenningsverschijnselen krijgen nadat zij gedurende een lange tijd sterke
pijnstil ers gebruikt hebben en dan gestopt zijn. Het risico op deze
ontwenningsverschijnselen na het stoppen met Transtec is zeer klein. Wanneer u zich echter
geprikkeld, angstig, nerveus of beverig voelt, u overactief bent, slaapproblemen heeft of
spijsverteringsproblemen, waarschuw dan uw arts.
Als u nog bijkomende vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld:
zeer vaak:
vaak:
meer dan 1 op 10 personen
meer dan 1 op 100 personen
en minder dan 1 op 10 personen
soms:
zelden:
meer dan 1 op 1000 personen
meer dan 1 op 10 000 personen
en minder dan 1 op 100 personen
en minder dan 1 op 1000 personen
zeer zelden:
minder dan 1 op 10 000 personen
De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd:
Immuunsysteemaandoeningen:
Zeer zelden: ernstige overgevoeligheidsreacties (zie hieronder)
Voedings- en stofwisselingsstoornissen:
Zelden: verlies van eetlust
Psychische stoornissen:
Soms: verwardheid, slaapstoornissen, rusteloosheid
Zelden: waanvoorstel ingen zoals hal ucinaties, angst, nachtmerries, verminderd libido
Zeer zelden: afhankelijkheid, stemmingsveranderingen
Zenuwstelselaandoeningen:
Vaak: duizeligheid, hoofdpijn
Soms: verschil ende gradatie van sedatie (kalmte), gaande van vermoeidheid tot sufheid.
Zelden: concentratiemoeilijkheden, spraakstoornissen, mentaal wazig, evenwichts-stoornissen,
abnormale huidgewaarwordingen (gevoel oos, prikkelend of brandend gevoel)
Zeer zelden: kleine, onwil ekeurige spiersamentrekkingen, smaakstoornissen
Oogaandoeningen:
Zelden: gezichtsstoornissen, wazig zicht, gezwol en oogleden
S.A. GRÜNENTHAL N.V.
ANSTEC

7 / 9
Zeer zelden: vernauwde pupil en
Ooraandoeningen
Zeer zelden: oorpijn
Hart- en bloedvataandoeningen:
Soms: problemen met de bloedsomloop (bijv. lage bloeddruk of, zelden, col aps van de
bloedsomloop)
Zelden: warmteopwel ingen
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:
Vaak: kortademigheid
Zelden: onderdrukking van de ademhaling (ademhalingsdepressie)
Zeer zelden: abnormaal snel ademen, hikken
Maagdarmstelselaandoeningen:
Zeer vaak: misselijkheid
Vaak: braken, constipatie
Soms: droge mond
Zelden: maagzuur
Zeer zelden: kokhalzen
Huid- en onderhuidaandoeningen (meestal op de plaats van toediening):
Zeer vaak: roodheid, jeuk
Vaak: veranderingen van de huid (huiduitslag, meestal na herhaaldelijk gebruik), zweten
Soms: huiduitslag
Zelden: netelroos
Zeer zelden: puisten, kleine blaasjes
Nier- en urinewegaandoeningen:
Soms: moeilijkheden bij het plassen, urineretentie (minder urine dan gewoonlijk).
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen:
Zelden: erectieproblemen
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
Vaak: oedeem (bijv. opzwel en van de benen), vermoeidheid
Soms: vermoeidheid
Zelden: ontwenningsverschijnselen (zie hieronder), toedieningsplaatsstoornissen
Zeer zelden: pijn t.h.v. de borstkas
Wanneer een bijwerking optreedt die hierboven vermeld staat, meld dit dan zo snel mogelijk aan uw
arts.
In sommige geval en kunnen late al ergische reacties optreden met ontstekingsverschijnselen. Indien
dit zich voordoet moet u stoppen met het gebruik van Transtec nadat u met uw arts heeft gesproken.
Indien u gezwollen handen, voeten, enkels, gezicht, lippen, mond of keel die slik- of
ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken, netelroos, flauwvallen, geel worden van huid en
ogen (ook geelzucht genoemd) opmerkt, verwijder dan de pleister voor transdermaal gebruik
en bel onmiddellijk uw arts of ga hulp zoeken in de spoeddienst van het dichtstbij gelegen
ziekenhuis. Dit kunnen de symptomen zijn van een zeer zeldzame ernstige allergische reactie.

Sommige mensen kunnen last hebben van ontwenningsverschijnselen, wanneer zij gedurende een
langere tijd sterke pijnstil ers hebben gebruikt en daarna gestopt zijn. Het risico op deze
ontwenningsverschijnselen wanneer de behandeling met de Transtec pleister gestopt wordt, is klein.
Echter, wanneer u zich opgewonden, angstig, nerveus of beverig voelt, wanneer u overactief bent,
moeite heeft met slapen of spijsverteringsproblemen heeft, vertel dit dan aan uw arts.
S.A. GRÜNENTHAL N.V.
ANSTEC

8 / 9
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via:
Voor België: het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling
Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40 , B-1060 Brussel. Website: www.fagg.be, e-
mail: patientinfo@fagg-afmps.be.
Voor Luxemburg: Website : http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit
geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U TRANSTEC
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
kartonnen verpakking en op het zakje na "Exp (maand/jaar):". Daar staat een maand en een jaar. De
laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
Het werkzame bestanddeel van Transtec is buprenorfine.
Transtec 35
Elke pleister voor transdermaal gebruik bevat 20 mg buprenorfine en
microgram/h
geeft ongeveer 35 microgram buprenorfine per uur af. De oppervlakte
van de pleister met het actieve bestanddeel is 25 cm2.
Transtec 52,5
Elke pleister voor transdermaal gebruik bevat 30 mg buprenorfine en
microgram/h
geeft ongeveer 52,5 microgram buprenorfine per uur af. De oppervlakte
van de pleister met het actieve bestanddeel is 37,5 cm2.
Transtec 70
Elke pleister voor transdermaal gebruik bevat 40 mg buprenorfine en
microgram/h
geeft ongeveer 70 microgram buprenorfine per uur af. De oppervlakte
van de pleister met het actieve bestanddeel is 50 cm2.
De andere bestanddelen van Transtec zijn:
Adhesieve matrix: [(Z)-octadec-9-en-1-yl]oleaat; povidon K90; 4-oxopentaanzuur; poly[acrylzuur-co-
butylacrylaat-co-(2-ethylhexyl)acrylaat-co-vinylacetaat] (5:15:75:5) copolymeer (buprenorfine
bevattende oppervlakte) of polymeer (geen buprenorfine bevattende oppervlakte); scheidingsfolie
tussen beide matrixoppervlakten: poly(ethyleentereftalaat)-folie; deklaag: poly(ethyleentereftalaat)-
weefsel. De afgiftebeschermingsfolie die verwijderd wordt vóór het gebruik van de pleister voor
transdermaal gebruik bestaat uit gesiliconiseerd poly(ethyleentereftalaat)-folie die aan één zijde
bekleed is met aluminium.
Hoe ziet Transtec er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Transtec pleisters voor transdermaal gebruik zijn huidkleurig met afgeronde hoeken en zijn bedrukt:
Transtec 35 microgram/h, buprenorphinum 20 mg.
Transtec 52,5 microgram/h, buprenorphinum 30 mg.
Transtec 70 microgram/h, buprenorphinum 40 mg.
S.A. GRÜNENTHAL N.V.
ANSTEC

9 / 9
Transtec is beschikbaar in verpakkingen van 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20 of 24 individueel
verpakte pleisters voor transdermaal gebruik.
Het kan voorkomen dat niet al e verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
S.A. Grünenthal N.V. · Lenneke Marelaan 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe · België
Fabrikant: Grünenthal GmbH · Zieglerstrasse 6 · D-52078 Aachen
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België, Denemarken, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Verenigd
Koninkrijk:
Transtec
Duitsland: Transtec PRO
Registratienummer:
BE233956
BE233965
BE233974

Afleveringswijze: geneesmiddel op medisch voorschrift
Datum van laatste herziening: 07/2014
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 11/2014
S.A. GRÜNENTHAL N.V.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG