Toux-san dextromethorfan suikervrij 1 mg/ml

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 1 mg/ml siroop
Toux-San Dextromethorphan met Honing 3 mg/ml siroop
Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 3 mg/ml siroop
Dextromethorfan hydrobromide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u
het beste resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht na enkele dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met
uw arts.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Waarvoor wordt Toux-San Dextromethorphan siroop gebruikt?
Wanneer mag u Toux-San Dextromethorphan siroop niet gebruiken of moet u er extra
voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u Toux-San Dextromethorphan siroop?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u Toux-San Dextromethorphan siroop?
Inhoud van de verpakking en overige informatie
WAARVOOR WORDT TOUX-SAN DEXTROMETHORPHAN SIROOP GEBRUIKT?
Toux-San Dextromethorphan is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij een behandeling van een
droge hoest zonder slijmvorming. Het bestrijdt niet de onderliggende oorzaak van de hoest.
2.
WANNEER MAG U TOUX-SAN DEXTROMETHORPHAN SIROOP NIET
GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Toux-San Dextromethorphan niet gebruiken?
-
-
-
-
-
-
-
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
Bij ademhalingsproblemen.
Bij hoest ten gevolge van astma.
Bij gelijktijdige behandeling met mono-amine-oxidaseremmers (geneesmiddelen tegen
depressie).
Bij gelijktijdige inname van alcohol.
Bij kinderen jonger dan 6 jaar.
Tijdens de borstvoedingsperiode.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Toux-San Dextromethorphan?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Toux-San Dextromethorphan gebruikt.
-
Als de hoest langer aanhoudt dan 4 tot 5 dagen en/of bij koorts, raadpleeg dan uw arts.
-
Als u nier- of leverproblemen hebt, raadpleeg dan uw arts omdat de dosis verminderd moet
worden.
-
Bij een hoest met slijmvorming mag u geen middel innemen dat de hoest remt, zoals Toux-San
Dextromethorphan. Het natuurlijk verwijderen van slijmen door te hoesten dient immers
behouden te blijven.
-
Het is weinig zinvol middelen die de hoest remmen, zoals Toux-San Dextromethorphan, samen in
te nemen met middelen die het ophoesten van slijmen bevorderen (expectorantia) of met middelen
gebruikt bij vastzittende hoest door taai slijm (mucolytica).
-
Alvorens een middel dat de hoest remt in te nemen, moeten andere oorzaken van hoest worden
onderzocht door uw arts.
-
Gedurende de behandeling is het gebruik van alcoholische dranken af te raden.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Toux-San Dextromethorphan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Raadpleeg uw arts als u van plan bent Toux-San Dextromethorphan samen met één van onderstaande
geneesmiddelen in te nemen:
-
Mono-amine-oxidaseremmers (middelen tegen depressie). Gelijktijdige inname kan het
serotoninesyndroom uitlokken: zeer hoge koorts, spierstijfheid, krampen ter hoogte van het
strottenhoofd en apnoe (tijdelijk ophouden van de ademhaling).
Narcotische analgetica (sterk werkzame pijnstillers), middelen tegen depressie, neuroleptica
(middelen tegen ernstige geestesziektes), slaapverwekkende antihistaminica (middelen tegen
overgevoeligheidsreacties), benzodiazepines en barbituraten (middelen met rustgevende en
slaapverwekkende eigenschappen), clonidine (een bloeddrukverlagend middel) en
aanverwanten. Sommige bijwerkingen van deze stoffen kunnen versterkt worden bij
gelijktijdige inname.
Codeïne en andere afgeleiden van morfine. Bij gelijktijdige inname is er een risico op het
onderdrukken van de ademhaling en het kan ook leiden tot verstopping.
Bèta-blokkers (bepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of
verhoogde oogdruk) én u lijdt ook aan astma. Gelijktijdig gebruik kan de luchtpijptakken
vernauwen.
Alcoholische dranken en geneesmiddelen die alcohol bevatten. Alcohol kan het kalmerend effect
versterken.
Fluoxetine, paroxetine, sertraline, fluvoxamine (geneesmiddelen gebruikt bij depressie),
amiodarone, quinidine (geneesmiddelen gebruikt bij hartritmestoornissen) en haloperidol
(geneesmiddelen gebruikt bij geestesziekte). Raadpleeg in dat geval uw arts.
-
-
-
-
-
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Alcohol kan de slaapverwekkende eigenschappen van dextromethorfan versterken.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Aangezien er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, is het gebruik van Toux-San Dextromethorphan
tijdens te zwangerschap af te raden.
Toux-San Dextromethorphan mag niet gebruikt worden tijdens de periode van borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u last heeft van slaperigheid of duizeligheid na inname van Toux-San Dextromethorphan bestuur
dan geen voertuigen en/of bedien geen machines. De inname van alcohol kan dit effect nog versterken.
Toux-San Dextromethorphan bevat
-
-
-
Deze geneesmiddelen bevatten kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per
maximale dosis per keer.
parahydroxybenzoaten (bewaarmiddelen: propylparahydroxybenzoaat (E216) en
methylparahydroxybenzoaat (E218)). Dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht
vertraagd).
sorbitol (E420). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem
dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Toux-San Dextromethorphan Suikervrij siroop kan door diabetici gebruikt worden.
3.
HOE GEBRUIKT U TOUX-SAN DEXTROMETHORPHAN SIROOP?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
De gebruikelijke dosering is :
Toux-San Dextromethorphan
1 mg/ml
(doseerdop ingesloten)
Niet toedienen.
15 ml per 6 tot 8 uur.
Max. 60 ml per dag.
-
Toux-San Dextromethorphan
3 mg/ml
(doseerdop ingesloten)
Niet toedienen.
5 ml per 6 tot 8 uur.
Max. 20 ml per dag.
10 ml per 6 tot 8 uur.
Max. 10 ml per keer.
Max. 40 ml per dag.
Kinderen onder de 6 jaar
Kinderen van 6-12 jaar
Volwassenen en kinderen
ouder dan 12 jaar
Gebruik voor een juiste dosering de bijgevoegde doseerdop.
Bij bejaarden en patiënten met leverproblemen moet de dosering van de volwassenen gehalveerd
worden.
Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 1 mg/ml en 3 mg/ml siroop bevatten geen suiker. Deze siropen
kunnen door diabetici gebruikt worden.
U mag het product niet langer dan enkele dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.
Heeft u te veel van Toux-San Dextromethorphan ingenomen?
Wanneer u te veel van Toux-San Dextromethorphan heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Symptomen van overdosering zijn: misselijkheid, braken, duizeligheid, opgewondenheid, verwarring,
slapeloosheid, verminderd bewustzijn, geestelijke stoornissen, verwijde pupillen, afwijkende
oogbewegingen, coördinatieproblemen, wijzigingen in de spierreflex, versneld hartritme en in ernstige
gevallen: coma, onderdrukking van de ademhaling en stuipen.
Bij langdurig gebruik is broomvergiftiging mogelijk.
Bij inname van zeer grote hoeveelheden is verslaving mogelijk.
Bent u vergeten Toux-San Dextromethorphan in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Toux-San Dextromethorphan
Gebruik deze siroop enkel zolang u klachten heeft.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Bijwerkingen zijn ingedeeld volgens orgaansysteem met evaluatie van de frequentie: zeer vaak
(≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer
zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Allergische reacties: opzwellen van gezicht en ledematen (angio-oedeem), samentrekken van de
luchtpijptakken (bronchospasmen)
Maagdarmstelselaandoeningen
Misselijkheid, braken, verstopping (constipatie)
Oogaandoeningen
Pupilverwijding
Psychische stoornissen
Soms: manie (overdreven opgewektheid) en hallucinaties (waarnemingen van dingen die er niet zijn)
Zenuwstelselaandoeningen
Soms: duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid, stoornis in de tonus van de spieren
Opgewondenheid, verwardheid
Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden: gefixeerde huiduitslag
Allergische reacties: huiduitslag, jeuk, netelroos
Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties
Zeer zelden: misbruik is opgetreden
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TOUX-SAN DEXTROMETHORPHAN SIROOP?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor deze geneesmiddelen zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles en
de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Toux-San Dextromethorphan 1 mg/ml en 3 mg/ml siroop
-
-
-
-
-
De werkzame stof is dextromethorfan. Dit is aanwezig in de vorm van dextromethorfan
hydrobromide respectievelijk aan 1,0 mg/ml en 3,0 mg/ml.
De andere stoffen in Toux-San Dextromethorphan siroop zijn: glycerol, ethanol 96°,
propylparahydroxybenzoaat (E216), methylparahydroxybenzoaat (E218), propyleenglycol,
vloeibare sorbitol (E420) en water. Zie ook rubriek “Toux-San Dextromethorphan bevat”.
Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 1 mg/ml siroop bevat ook nog natriumsaccharine en
rode vruchten- en citroenaroma.
Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 3 mg/ml siroop bevat ook nog natriumsaccharine en
grenadine-aroma.
Toux-San Dextromethorphan met Honing 3 mg/ml siroop bevat ook nog honing, honingaroma
en karamel-vanille aroma.
Hoe ziet Toux-San Dextromethorphan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Toux-San Dextromethorphan is een siroop in een bruine, glazen fles van 120 ml afgesloten met een
witte, kindveilige sluiting (polyethyleen aan binnenzijde). De verpakking bevat eveneens een
doseerdop in polypropyleen gegradueerd van 5 ml tot 30 ml.
Afleveringswijze
Vrije aflevering.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
TAKEDA BELGIUM
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel
Fabrikant
Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 1 mg/ml siroop:TAKEDA CHRISTIAENS
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel
Toux-San Dextromethorphan met Honing 3 mg/ml siroop & Toux-San Dextromethorphan Suikervrij
3 mg/ml siroop:
TAKEDA CHRISTIAENS
TAKEDA PHARMA SP. ZO.O
Gentsesteenweg 615
12, Ksiestwa Lowickiego Str.
1080 Brussel
99-420 Lyszkowice
België
Polen
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
-
-
-
Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 1 mg/ml siroop: BE269701
Toux-San Dextromethorphan met Honing 3 mg/ml siroop: BE228462
Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 3 mg/ml siroop: BE269717
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 06/2014.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in : 07/2014

Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 1 mg/ml siroop
Toux-San Dextromethorphan met Honing 3 mg/ml siroop
Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 3 mg/ml siroop
Dextromethorfan hydrobromide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat er staat
belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u
het beste resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na enkele dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met
uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt Toux-San Dextromethorphan siroop gebruikt?
2.
Wanneer mag u Toux-San Dextromethorphan siroop niet gebruiken of moet u er extra
voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u Toux-San Dextromethorphan siroop?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Toux-San Dextromethorphan siroop?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT TOUX-SAN DEXTROMETHORPHAN SIROOP
GEBRUIKT?
Toux-San Dextromethorphan is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij een behandeling van een
droge hoest zonder slijmvorming. Het bestrijdt niet de onderliggende oorzaak van de hoest.
2.
WANNEER MAG U TOUX-SAN DEXTROMETHORPHAN SIROOP
NIET
GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Toux-San Dextromethorphan
niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6.
- Bij ademhalingsproblemen.
- Bij hoest ten gevolge van astma.
- Bij gelijktijdige behandeling met mono-amine-oxidaseremmers (geneesmiddelen tegen
depressie).
- Bij gelijktijdige inname van alcohol.
- Bij kinderen jonger dan 6 jaar.
- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Toux-San Dextromethorphan gebruikt.
-
Als de hoest langer aanhoudt dan 4 tot 5 dagen en/of bij koorts, raadpleeg dan uw arts.
- Als u nier- of leverproblemen hebt, raadpleeg dan uw arts omdat de dosis verminderd moet
worden.
- Bij een hoest met slijmvorming mag u geen middel innemen dat de hoest remt, zoals Toux-San
Dextromethorphan. Het natuurlijk verwijderen van slijmen door te hoesten dient immers
behouden te blijven.
- Het is weinig zinvol middelen die de hoest remmen, zoals Toux-San Dextromethorphan, samen in
te nemen met middelen die het ophoesten van slijmen bevorderen (expectorantia) of met middelen
gebruikt bij vastzittende hoest door taai slijm (mucolytica).
- Alvorens een middel dat de hoest remt in te nemen, moeten andere oorzaken van hoest worden
onderzocht door uw arts.
- Gedurende de behandeling is het gebruik van alcoholische dranken af te raden.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Toux-San Dextromethorphan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Raadpleeg uw arts als u van plan bent Toux-San Dextromethorphan samen met één van onderstaande
geneesmiddelen in te nemen:
- Mono-amine-oxidaseremmers (middelen tegen depressie). Gelijktijdige inname kan het
serotoninesyndroom uitlokken: zeer hoge koorts, spierstijfheid, krampen ter hoogte van het
strottenhoofd en apnoe (tijdelijk ophouden van de ademhaling).
- Narcotische analgetica (sterk werkzame pijnstillers), middelen tegen depressie, neuroleptica
(middelen tegen ernstige geestesziektes), slaapverwekkende antihistaminica (middelen tegen
overgevoeligheidsreacties), benzodiazepines en barbituraten (middelen met rustgevende en
slaapverwekkende eigenschappen), clonidine (een bloeddrukverlagend middel) en
aanverwanten. Sommige bijwerkingen van deze stoffen kunnen versterkt worden bij
gelijktijdige inname.
- Codeïne en andere afgeleiden van morfine. Bij gelijktijdige inname is er een risico op het
onderdrukken van de ademhaling en het kan ook leiden tot verstopping.
- Bèta-blokkers (bepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of
verhoogde oogdruk) én u lijdt ook aan astma. Gelijktijdig gebruik kan de luchtpijptakken
vernauwen.
- Alcoholische dranken en geneesmiddelen die alcohol bevatten. Alcohol kan het kalmerend effect
versterken.
- Fluoxetine, paroxetine, sertraline, fluvoxamine (geneesmiddelen gebruikt bij depressie),
amiodarone, quinidine (geneesmiddelen gebruikt bij hartritmestoornissen) en haloperidol
(geneesmiddelen gebruikt bij geestesziekte). Raadpleeg in dat geval uw arts.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Alcohol kan de slaapverwekkende eigenschappen van dextromethorfan versterken.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u last heeft van slaperigheid of duizeligheid na inname van Toux-San Dextromethorphan bestuur
dan geen voertuigen en/of bedien geen machines. De inname van alcohol kan dit effect nog versterken.
Toux-San Dextromethorphan
bevat
- Deze geneesmiddelen bevatten kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per
maximale dosis per keer.
- parahydroxybenzoaten (bewaarmiddelen: propylparahydroxybenzoaat (E216) en
methylparahydroxybenzoaat (E218)). Dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht
vertraagd).
- sorbitol (E420). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem
dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Toux-San Dextromethorphan Suikervrij siroop kan door diabetici gebruikt worden.
3.
HOE GEBRUIKT U TOUX-SAN DEXTROMETHORPHAN SIROOP?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
De gebruikelijke dosering is :
Toux-San Dextromethorphan
Toux-San Dextromethorphan
1 mg/ml
3 mg/ml
(doseerdop ingesloten)
(doseerdop ingesloten)
Kinderen onder de 6 jaar
Niet toedienen.
Niet toedienen.
Kinderen van 6-12 jaar
15 ml per 6 tot 8 uur.
5 ml per 6 tot 8 uur.
Max. 60 ml per dag.
Max. 20 ml per dag.
Volwassenen en kinderen
- 10 ml per 6 tot 8 uur.
ouder dan 12 jaar
Max. 10 ml per keer.
Max. 40 ml per dag.
Gebruik voor een juiste dosering de bijgevoegde doseerdop.
Bij bejaarden en patiënten met leverproblemen moet de dosering van de volwassenen gehalveerd
worden.
Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 1 mg/ml en 3 mg/ml siroop bevatten geen suiker. Deze siropen
kunnen door diabetici gebruikt worden.
U mag het product niet langer dan enkele dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.
Heeft u te veel van Toux-San Dextromethorphan
ingenomen?
Bent u vergeten Toux-San Dextromethorphan
in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Toux-San Dextromethorphan
Gebruik deze siroop enkel zolang u klachten heeft.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Bijwerkingen zijn ingedeeld volgens orgaansysteem met evaluatie van de frequentie: zeer vaak
( 1/10), vaak ( 1/100, < 1/10), soms ( 1/1.000, < 1/100), zelden ( 1/10.000, < 1/1.000), zeer
zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Allergische reacties: opzwellen van gezicht en ledematen (angio-oedeem), samentrekken van de
luchtpijptakken
(bronchospasmen)
Maagdarmstelselaandoeningen
Misselijkheid, braken, verstopping (constipatie)
Oogaandoeningen
Pupilverwijding
Psychische stoornissen
Soms: manie (overdreven opgewektheid) en hallucinaties (waarnemingen van dingen die er niet zijn)
Zenuwstelselaandoeningen
Soms: duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid, stoornis in de tonus van de spieren
Opgewondenheid, verwardheid
Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden: gefixeerde huiduitslag
Allergische reacties: huiduitslag, jeuk, netelroos
Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties
Zeer zelden: misbruik is opgetreden
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TOUX-SAN DEXTROMETHORPHAN SIROOP?
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles en
de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Toux-San Dextromethorphan 1 mg/ml en 3 mg/ml siroop
- De werkzame stof is dextromethorfan. Dit is aanwezig in de vorm van dextromethorfan
hydrobromide respectievelijk aan 1,0 mg/ml en 3,0 mg/ml.
- De andere stoffen in Toux-San Dextromethorphan siroop zijn: glycerol, ethanol 96°,
propylparahydroxybenzoaat (E216), methylparahydroxybenzoaat (E218), propyleenglycol,
vloeibare sorbitol (E420) en water. Zie ook rubriek 'Toux-San Dextromethorphan bevat'.
- Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 1 mg/ml siroop bevat ook nog natriumsaccharine en
rode vruchten- en citroenaroma.
- Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 3 mg/ml siroop bevat ook nog natriumsaccharine en
grenadine-aroma.
- Toux-San Dextromethorphan met Honing 3 mg/ml siroop bevat ook nog honing, honingaroma
en karamel-vanille aroma.
Hoe ziet Toux-San Dextromethorphan
eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Toux-San Dextromethorphan is een siroop in een bruine, glazen fles van 120 ml afgesloten met een
witte, kindveilige sluiting (polyethyleen aan binnenzijde). De verpakking bevat eveneens een
doseerdop in polypropyleen gegradueerd van 5 ml tot 30 ml.
Afleveringswijze
Vrije aflevering.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
TAKEDA BELGIUM
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel
Fabrikant
T
oux-San Dextromethorphan Suikervrij 1 m
g/ml siroop: TAKEDA CHRISTIAENS
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel
T
oux-San Dextromethorphan met Honing 3 m
g/ml siroop & Toux-San Dextromethorphan Suikervrij
3 mg/ml siroop:
TAKEDA CHRISTIAENS
TAKEDA PHARMA SP. ZO.O
Gentsesteenweg 615
12, Ksiestwa Lowickiego Str.
1080 Brussel
99-420 Lyszkowice
België
- Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 1 mg/ml siroop: BE269701
- Toux-San Dextromethorphan met Honing 3 mg/ml siroop: BE228462
- Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 3 mg/ml siroop: BE269717
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 06/2014.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG