Toularynx dextromethorphan 1,5 mg/ml

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
TOULARYNX DEXTROMETHORPHAN 1,5 mg/ml, siroop
Dextromethorfan hydrobromide
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste
resultaat.
-
-
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
-
Krijgt u
Inhoud van deze bijsluiter:
veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan
1.
Waarvoor wordt Toularynx dextromethorphan gebruikt?
contact op met uw arts of apotheker.
2.
Wanneer mag u Toularynx dextromethorphan niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u Toularynx dextromethorphan in?
4.
Mogelijke bijwerkingen.
5.
Hoe bewaart u Toularynx dextromethorphan?
6.
Aanvullende informatie.
1. WAARVOOR WORDT TOULARYNX DEXTROMETHORPHAN GEBRUIKT?
Toularynx dextromethorphan behoort tot de groep van de hoestremmers.
Toularynx dextromethorphan is aangewezen bij behandeling van de symptomen van storende, droge hoest.
2. WANNEER MAG U TOULARYNX DEXTROMETHORPHAN NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Toularynx dextromethorphan niet gebruiken?
-
-
-
-
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder
punt 6.
Bij ernstige ademhalingsmoeilijkheden.
Bij kinderen jonger dan 2 jaar.
Bij stoornissen van de leverfunctie.
Indien u reeds bepaalde geneesmiddelen tegen depressie gebruikt (inhibitoren van het mono-amine-
oxidase).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Toularynx dextromethorphan?
-
-
Bij ademhalingsmoeilijkheden zal Toularynx dextromethorphan met de nodige voorzichtigheid toegediend
worden.
Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
1/3
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Toularynx dextromethorphan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Toularynx dextromethorphan mag in geen geval samen ingenomen worden met bepaalde geneesmiddelen
tegen depressie (inhibitoren van het mono-amine-oxidase).
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Toularynx dextromethorphan kan de werking van alcohol versterken.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
voordat u geneesmiddelen gebruikt.
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Toularynx dextromethorphan gedurende de zwangerschap, vooral
tijdens de eerste drie maanden. Het gebruik van Toularynx dextromethorphan op het einde van de
zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding dient te worden vermeden omdat het kan leiden tot een
onderdrukking van de ademhaling van de pasgeborene.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Personen die deelnemen aan het verkeer of machines bedienen moeten erop letten dat een verhoogde dosering
de waakzaamheid kan verminderen.
Het gebruik van alcohol kan deze werking nog versterken.
Stoffen in Toularynx dextromethorphan waarmee u rekening moet houden
Toularynx dextromethorphan bevat sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Sorbitol kan een licht
laxerende werking hebben. De calorische waarde is 2,6 kcal/g sorbitol.
Toularynx dextromethorphan bevat eveneens methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat. Deze
stoffen kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).
3. HOE NEEMT U TOULARYNX DEXTROMETHORPHAN IN?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
2 koffielepels (= 10 ml) 4 tot 6 maal per dag.
Kinderen van 6 tot 12 jaar:
2 koffielepels (= 10 ml) 2 tot 3 maal per dag.
Kinderen van 2 tot 6 jaar:
1 koffielepel (= 5 ml) 2 tot 3 maal per dag.
De toediening van dit geneesmiddel aan kinderen van 2 tot 6 jaar moet beperkt blijven.
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 2 jaar.
Toularynx dextromethorphan mag door suikerzieken ingenomen worden.
De duur van de behandeling moet zo kort mogelijk gehouden worden.
Heeft u te veel van Toularynx dextromethorphan ingenomen?
Wanneer u te veel van Toularynx dextromethorphan heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
De mogelijkheid bestaat dat er per ongeluk een te grote hoeveelheid wordt ingenomen, vooral bij kinderen. Bij
vermoedelijke overdosering zal men de patiënt zorgvuldig bewaken en zo nodig hospitaliseren.
2/3
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Tekenen van overdosering zijn: braakneigingen, verminderd gezichtsvermogen, stuipen, verwardheid, opwinding,
ademhalingsmoeilijkheden en slaperigheid.
Het tegengif is naloxone.
Bent u vergeten Toularynx dextromethorphan in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Toularynx dextromethorphan
Er zijn geen specifieke problemen te verwachten bij het stopzetten van de behandeling.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan Toularynx dextromethorphan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
-
-
-
Zeer zelden kan slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, opwinding, verwarring, en verstopping voorkomen.
Bij zeer hoge dosering kan de ademhaling onderdrukt worden.
Langdurig gebruik van hoge doses kan een afhankelijkheid doen ontstaan.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TOULARYNX DEXTROMETHORPHAN?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke
verpakking. Gebruik Toularynx dextromethorphan niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te
vinden op de doos/het etiket na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de
maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
6. AANVULLENDE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Toularynx dextromethorphan?
-
-
De werkzame stof in
Toularynx dextromethorphan
is: dextromethorfan hydrobromide 1,5 mg/ml.
De andere stoffen in
Toularynx dextromethorphan
zijn: natriumsaccharine - sorbitol oplossing -
methylparahydroxybenzoaat - propylparahydroxybenzoaat - propyleenglycol - aroma - gezuiverd water.
Hoe ziet Toularynx dextromethorphan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Toularynx dextromethorphan is beschikbaar in de vorm van siroop.
Een fles bevat 180 ml siroop.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A.
Rijksweg 9 – 2880 BORNEM – België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE156256
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 08/2013.
3/3

TOULARYNX DEXTROMETHORPHAN 1,5 mg/ml, siroop
Dextromethorfan hydrobromide
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste
resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze
-
bijs
K lu
ri ijtget r:
u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
1. Waarvoor wordt Toularynx de
d x
et
zro
e m
bi e
js t
lh
u o
it r
ep
rh
s a
t n
a
a g
t e
? b
N r
eu
eik
mt
?
dan contact op met uw arts of apotheker.
2. Wanneer mag u Toularynx dextromethorphan niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Toularynx dextromethorphan in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Toularynx dextromethorphan?
6. Aanvul ende informatie.
1. WAARVOOR WORDT TOULARYNX DEXTROMETHORPHAN GEBRUIKT?
Toularynx dextromethorphan behoort tot de groep van de hoestremmers.
Toularynx dextromethorphan is aangewezen bij behandeling van de symptomen van storende, droge hoest.
2. WANNEER MAG U TOULARYNX DEXTROMETHORPHAN NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Toularynx dextromethorphan niet gebruiken?
- U bent al ergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder
punt 6.
- Bij ernstige ademhalingsmoeilijkheden.
- Bij kinderen jonger dan 2 jaar.
- Bij stoornissen van de leverfunctie.
- Indien u reeds bepaalde geneesmiddelen tegen depressie gebruikt (inhibitoren van het mono-amine-
oxidase).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Toularynx dextromethorphan?
- Bij ademhalingsmoeilijkheden zal Toularynx dextromethorphan met de nodige voorzichtigheid toegediend
worden.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Toularynx dextromethorphan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Toularynx dextromethorphan mag in geen geval samen ingenomen worden met bepaalde geneesmiddelen
tegen depressie (inhibitoren van het mono-amine-oxidase).
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Toularynx dextromethorphan kan de werking van alcohol versterken.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
voordat u geneesmiddelen gebruikt.
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Toularynx dextromethorphan gedurende de zwangerschap, vooral
tijdens de eerste drie maanden. Het gebruik van Toularynx dextromethorphan op het einde van de
zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding dient te worden vermeden omdat het kan leiden tot een
onderdrukking van de ademhaling van de pasgeborene.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Personen die deelnemen aan het verkeer of machines bedienen moeten erop letten dat een verhoogde dosering
de waakzaamheid kan verminderen.
Het gebruik van alcohol kan deze werking nog versterken.
Stoffen in Toularynx dextromethorphan waarmee u rekening moet houden
Toularynx dextromethorphan bevat sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Sorbitol kan een licht
laxerende werking hebben. De calorische waarde is 2,6 kcal/g sorbitol.
Toularynx dextromethorphan bevat eveneens methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat. Deze
stoffen kunnen al ergische reacties veroorzaken (wel icht vertraagd).
3. HOE NEEMT U TOULARYNX DEXTROMETHORPHAN IN?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 2 koffielepels (= 10 ml) 4 tot 6 maal per dag.
Kinderen van 6 tot 12 jaar: 2 koffielepels (= 10 ml) 2 tot 3 maal per dag.
Kinderen van 2 tot 6 jaar: 1 koffielepel (= 5 ml) 2 tot 3 maal per dag.
De toediening van dit geneesmiddel aan kinderen van 2 tot 6 jaar moet beperkt blijven.
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 2 jaar.
Toularynx dextromethorphan mag door suikerzieken ingenomen worden.
De duur van de behandeling moet zo kort mogelijk gehouden worden.
Heeft u te veel van Toularynx dextromethorphan ingenomen?
Wanneer u te veel van Toularynx dextromethorphan heeft ingenomen, neem dan onmiddel ijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
De mogelijkheid bestaat dat er per ongeluk een te grote hoeveelheid wordt ingenomen, vooral bij kinderen. Bij
vermoedelijke overdosering zal men de patiënt zorgvuldig bewaken en zo nodig hospitaliseren.
Tekenen van overdosering zijn: braakneigingen, verminderd gezichtsvermogen, stuipen, verwardheid, opwinding,
ademhalingsmoeilijkheden en slaperigheid.
Het tegengif is naloxone.
Bent u vergeten Toularynx dextromethorphan in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Toularynx dextromethorphan
Er zijn geen specifieke problemen te verwachten bij het stopzetten van de behandeling.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan Toularynx dextromethorphan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
- Zeer zelden kan slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, opwinding, verwarring, en verstopping voorkomen.
- Bij zeer hoge dosering kan de ademhaling onderdrukt worden.
- Langdurig gebruik van hoge doses kan een afhankelijkheid doen ontstaan.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TOULARYNX DEXTROMETHORPHAN?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke
verpakking. Gebruik Toularynx dextromethorphan niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te
vinden op de doos/het etiket na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de
maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
6. AANVULLENDE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Toularynx dextromethorphan?
- De werkzame stof in Toularynx dextromethorphan is: dextromethorfan hydrobromide 1,5 mg/ml.
- De andere stoffen in Toularynx dextromethorphan zijn: natriumsaccharine - sorbitol oplossing -
methylparahydroxybenzoaat - propylparahydroxybenzoaat - propyleenglycol - aroma - gezuiverd water.
Hoe ziet Toularynx dextromethorphan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Toularynx dextromethorphan is beschikbaar in de vorm van siroop.
Een fles bevat 180 ml siroop.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A.
Rijksweg 9 ­ 2880 BORNEM ­ België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE156256
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 08/2013.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG