Toularynx codeine 11,49 mg/15 ml

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
TOULARYNX CODEINE, 11,49 mg/15 ml, siroop
Codeïne fosfaat hemihydraat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
-
-
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Toularynx codeine gebruikt?
2. Wanneer mag u Toularynx codeine niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Toularynx codeine in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Toularynx codeine?
6. Aanvullende informatie.
1. WAARVOOR WORDT TOULARYNX CODEINE GEBRUIKT?
Toularynx codeine is een geneesmiddel voor de behandeling van de symptomen van droge hoest.
2. WANNEER MAG U TOULARYNX CODEINE NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Toularynx codeine niet gebruiken?
-
-
-
-
-
-
-
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.
Bij kinderen jonger dan 3 jaar.
Indien u lijdt aan astma of ademhalingsmoeilijkheden.
Toularynx codeine mag niet langdurig gebruikt worden. Indien er bij gebruik van de vermelde
hoeveelheid na 4 à 5 dagen geen verbetering optreedt, is het aan te raden uw arts te raadplegen.
Bij hoest met opgeven van fluimen. Dit is een verdedigingsmechanisme van de longen. Een
hoestremmend middel is in dat geval niet aangewezen.
Indien u last heeft van verstopping. Toularynx codeine kan deze problemen verergeren.
Langdurig gebruik of inname van grote hoeveelheden kan aanleiding geven tot verslaving, met
euforie en aanhoudende slaperigheid en sufheid.
Indien u diabetes heeft. Toularynx codeine bevat sucrose. Gelieve ook de rubriek “Stoffen in
Toularynx codeine waarmee u rekening moet houden” te lezen.
1/4
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Toularynx codeine?
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
-
Indien u lijdt aan epilepsie of een leveraandoening of indien u lijdt aan alcoholisme. Toularynx
codeine bevat alcohol. Gelieve ook de rubriek “Stoffen in Toularynx codeine waarmee u rekening
moet houden” te lezen.
-
Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Toularynx codeine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Bepaalde geneesmiddelen kunnen het kalmerende effect van Toularynx codeine versterken. Het is aan te
raden Toularynx codeine niet samen met één van de volgende geneesmiddelen te gebruiken: pijnstillers,
andere hoestremmende middelen, slaap- en kalmeermiddelen, bepaalde middelen tegen allergie
(antihistaminica) en MAO-remmers (groep van geneesmiddelen gebruikt bij depressie).
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Toularynx codeine niet gelijktijdig gebruiken met alcohol of alcoholhoudende dranken.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Toularynx codeine bevat alcohol. Gelieve ook de rubriek “Stoffen in Toularynx codeine waarmee u
rekening moet houden” te lezen wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft.
U mag Toularynx codeine niet gebruiken tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap en tijdens
de laatste weken vóór de bevalling. Gedurende de overige maanden kan dit geneesmiddel gebruikt
worden, mits de nodige voorzichtigheid en na overleg met uw arts.
Het gebruik van Toularynx codeine tijdens de periode van borstvoeding wordt afgeraden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Inname van dit geneesmiddel kan aanleiding geven tot slaperigheid, vooral bij gelijktijdig gebruik van
alcohol. Houd daar rekening mee als u tijdens de behandeling met dit geneesmiddel wilt autorijden of een
machine wilt bedienen.
Stoffen in Toularynx codeine waarmee u rekening moet houden
Toularynx codeine bevat 1,8 % (v/v) ethanol (alcohol), 218 mg per eetlepel, equivalent aan 5,5 ml bier
of 2,3 ml wijn per eetlepel. Dit is schadelijk voor mensen die lijden aan alcoholisme. Men moet
hiermee ook rekening houden bij inname door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven,
door kinderen of door risicogroepen zoals patiënten met leveraandoeningen of epilepsie.
Toularynx codeine bevat 11,1 g sucrose per eetlepel, en 3,7 g per koffielepel. Patiënten met diabetes
mellitus (suikerziekte) moeten hiermee rekening houden.
2
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts vooraleer u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U TOULARYNX CODEINE IN?
Gebruik Toularynx codeine altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
-
-
-
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
1 à 2 eetlepels, 3 à 4 maal per dag; maximaal 10
eetlepels per 24 uur.
Kinderen van 6 tot 12 jaar:
2 à 3 koffielepels, 4 maal per dag; maximaal 15 koffielepels per 24
uur.
Kinderen van 3 tot 6 jaar:
1 koffielepel, 3 à 4 maal per dag; maximaal 4 koffielepels per 24 uur.
De toediening van Toularynx codeine bij kinderen van 3 tot 6 jaar moet beperkt worden.
Kinderen onder de 3 jaar mogen Toularynx codeine niet innemen.
De laatste dosis wordt best genomen vlak voor het slapengaan en mag verdubbeld worden.
Dit geneesmiddel mag niet langdurig gebruikt worden. Indien er na 4 à 5 dagen geen verbetering optreedt,
is het aan te raden uw arts te raadplegen.
Heeft u te veel van Toularynx codeine ingenomen?
Wanneer u te veel van Toularynx codeine heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bij goed gebruik in de aangegeven hoeveelheid zijn de risico's op overdosering zeer klein.
Symptomen van overdosering zijn:
duizeligheid, misselijkheid, braken, vertraging van de ademhaling,
slaperigheid, bloeddrukdaling, huiduitslag, coma, en, in zeldzame gevallen, stuipen (bij kinderen).
Behandeling:
inname stopzetten, ondersteunen van de ademhaling.
Tegengif:
Uw arts zal u bij een overdosering met Naloxone behandelen.
Bent u vergeten Toularynx codeine in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Toularynx codeine
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan Toularynx codeine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Bij correct gebruik in de aangegeven hoeveelheid wordt dit geneesmiddel gewoonlijk goed verdragen.
3
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Volgende bijwerkingen kunnen optreden: slaperigheid, duizeligheid, misselijkheid, braken, verstopping,
allergische huidreacties, stuipen (bij kleine kinderen).
Bij hogere dosis is onderdrukking van de ademhaling mogelijk.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TOULARYNX CODEINE?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C), in de
oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Gebruik Toularynx codeine niet meer na de
uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos/het etiket na “EXP”. Daar staat een maand en
een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste
dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
6. AANVULLENDE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Toularynx codeine?
-
-
De werkzame stof in Toularynx codeine is codeïne fosfaat hemihydraat 11,49 mg/15 ml.
De andere stoffen in Toularynx codeine zijn euphorbia vloeibaar extract – tolubalsem siroop –
benzoëzuur – glycerol – ethanol – aroma – suikerstroop – gezuiverd water.
Hoe ziet Toularynx codeine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Fles met 180 ml siroop.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. – Rijksweg 9 – 2880 Bornem – België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE190906
Op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 09/2013.
4

TOULARYNX CODEINE, 11,49 mg/15 ml, siroop
Codeïne fosfaat hemihydraat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Toularynx codeine gebruikt?
2. Wanneer mag u Toularynx codeine niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Toularynx codeine in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Toularynx codeine?
6. Aanvullende informatie.
1. WAARVOOR WORDT TOULARYNX CODEINE GEBRUIKT?
Toularynx codeine is een geneesmiddel voor de behandeling van de symptomen van droge hoest.
2. WANNEER MAG U TOULARYNX CODEINE NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Toularynx codeine niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder punt 6.
- Bij kinderen jonger dan 3 jaar.
- Indien u lijdt aan astma of ademhalingsmoeilijkheden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Toularynx codeine?
- Toularynx codeine mag niet langdurig gebruikt worden. Indien er bij gebruik van de vermelde
hoeveelheid na 4 à 5 dagen geen verbetering optreedt, is het aan te raden uw arts te raadplegen.
- Bij hoest met opgeven van fluimen. Dit is een verdedigingsmechanisme van de longen. Een
hoestremmend middel is in dat geval niet aangewezen.
- Indien u last heeft van verstopping. Toularynx codeine kan deze problemen verergeren.
- Langdurig gebruik of inname van grote hoeveelheden kan aanleiding geven tot verslaving, met
euforie en aanhoudende slaperigheid en sufheid.
- Indien u diabetes heeft. Toularynx codeine bevat sucrose. Gelieve ook de rubriek 'Stoffen in
Toularynx codeine waarmee u rekening moet houden' te lezen.
- Indien u lijdt aan epilepsie of een leveraandoening of indien u lijdt aan alcoholisme. Toularynx
codeine bevat alcohol. Gelieve ook de rubriek 'Stoffen in Toularynx codeine waarmee u rekening
moet houden' te lezen.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Toularynx codeine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Bepaalde geneesmiddelen kunnen het kalmerende effect van Toularynx codeine versterken. Het is aan te
raden Toularynx codeine niet samen met één van de volgende geneesmiddelen te gebruiken: pijnstillers,
andere hoestremmende middelen, slaap- en kalmeermiddelen, bepaalde middelen tegen allergie
(antihistaminica) en MAO-remmers (groep van geneesmiddelen gebruikt bij depressie).
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Toularynx codeine niet gelijktijdig gebruiken met alcohol of alcoholhoudende dranken.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Toularynx codeine bevat alcohol. Gelieve ook de rubriek 'Stoffen in Toularynx codeine waarmee u
rekening moet houden' te lezen wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft.
U mag Toularynx codeine niet gebruiken tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap en tijdens
de laatste weken vóór de bevalling. Gedurende de overige maanden kan dit geneesmiddel gebruikt
worden, mits de nodige voorzichtigheid en na overleg met uw arts.
Het gebruik van Toularynx codeine tijdens de periode van borstvoeding wordt afgeraden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Inname van dit geneesmiddel kan aanleiding geven tot slaperigheid, vooral bij gelijktijdig gebruik van
alcohol. Houd daar rekening mee als u tijdens de behandeling met dit geneesmiddel wilt autorijden of een
machine wilt bedienen.
Stoffen in Toularynx codeine waarmee u rekening moet houden
Toularynx codeine bevat 1,8 % (v/v) ethanol (alcohol), 218 mg per eetlepel, equivalent aan 5,5 ml bier
of 2,3 ml wijn per eetlepel. Dit is schadelijk voor mensen die lijden aan alcoholisme. Men moet
hiermee ook rekening houden bij inname door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven,
door kinderen of door risicogroepen zoals patiënten met leveraandoeningen of epilepsie.
Toularynx codeine bevat 11,1 g sucrose per eetlepel, en 3,7 g per koffielepel. Patiënten met diabetes
mellitus (suikerziekte) moeten hiermee rekening houden.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts vooraleer u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U TOULARYNX CODEINE IN?
Gebruik Toularynx codeine altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
-
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: 1 à 2 eetlepels, 3 à 4 maal per dag; maximaal 10
eetlepels per 24 uur.
-
Kinderen van 6 tot 12 jaar: 2 à 3 koffielepels, 4 maal per dag; maximaal 15 koffielepels per 24
uur.
-
Kinderen van 3 tot 6 jaar: 1 koffielepel, 3 à 4 maal per dag; maximaal 4 koffielepels per 24 uur.
De toediening van Toularynx codeine bij kinderen van 3 tot 6 jaar moet beperkt worden.
Kinderen onder de 3 jaar mogen Toularynx codeine niet innemen.
De laatste dosis wordt best genomen vlak voor het slapengaan en mag verdubbeld worden.
Dit geneesmiddel mag niet langdurig gebruikt worden. Indien er na 4 à 5 dagen geen verbetering optreedt,
is het aan te raden uw arts te raadplegen.
Heeft u te veel van Toularynx codeine ingenomen?
Wanneer u te veel van Toularynx codeine heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bij goed gebruik in de aangegeven hoeveelheid zijn de risico's op overdosering zeer klein.
Symptomen van overdosering zijn: duizeligheid, misselijkheid, braken, vertraging van de ademhaling,
slaperigheid, bloeddrukdaling, huiduitslag, coma, en, in zeldzame gevallen, stuipen (bij kinderen).
Behandeling: inname stopzetten, ondersteunen van de ademhaling.
Tegengif: Uw arts zal u bij een overdosering met Naloxone behandelen.
Bent u vergeten Toularynx codeine in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Toularynx codeine
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan Toularynx codeine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Bij correct gebruik in de aangegeven hoeveelheid wordt dit geneesmiddel gewoonlijk goed verdragen.
Volgende bijwerkingen kunnen optreden: slaperigheid, duizeligheid, misselijkheid, braken, verstopping,
allergische huidreacties, stuipen (bij kleine kinderen).
Bij hogere dosis is onderdrukking van de ademhaling mogelijk.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TOULARYNX CODEINE?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C), in de
oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Gebruik Toularynx codeine niet meer na de
uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos/het etiket na 'EXP'. Daar staat een maand en
een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste
dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
6. AANVULLENDE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Toularynx codeine?
- De werkzame stof in Toularynx codeine is codeïne fosfaat hemihydraat 11,49 mg/15 ml.
- De andere stoffen in Toularynx codeine zijn euphorbia vloeibaar extract ­ tolubalsem siroop ­
benzoëzuur ­ glycerol ­ ethanol ­ aroma ­ suikerstroop ­ gezuiverd water.
Hoe ziet Toularynx codeine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Fles met 180 ml siroop.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. ­ Rijksweg 9 ­ 2880 Bornem ­ België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE190906
Op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 09/2013.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG