Toularynx bromhexine 5 mg/5 ml

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Toularynx bromhexine, 5mg/5ml, siroop
Broomhexine Hydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat
heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste
resultaat.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht na 4 of 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Toularynx bromhexine ingenomen?
2. Wanneer mag u Toularynx bromhexine niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Toularynx bromhexine in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Toularynx bromhexine?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1. WAARVOOR WORDT TOULARYNX BROMHEXINE INGENOMEN?
Toularynx bromhexine hoort bij de groep geneesmiddelen die slijm in de luchtwegen, neus en luchtpijptakken
vloeibaar maakt.
Toularynx bromhexine wordt toegepast bij de behandeling van aandoeningen van de luchtwegen die gepaard
gaan met afscheiding van kleverig slijm: acute en chronische bronchitis, ontsteking van de luchtpijp en de
1/4
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
luchtpijpvertakkingen (tracheobronchitis), chronische aandoeningen van de longen en de luchtpijpvertakkingen
(chronische bronchopulmonale aandoeningen); acute en chronische ontsteking van de neusbijholte (sinusitis).
Toularynx bromhexine wordt ook gebruikt bij droge ogen (keratoconjunctivitis sicca, syndroom van Sjögren).
Toularynx bromhexine is suikervrij en mag dus gebruikt worden door suikerzieken.
2. WANNEER MAG U TOULARYNX BROMHEXINE NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Toularynx bromhexine niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Toularynx bromhexine?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Toularynx bromhexine inneemt.
-
Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Kinderen
Kinderen onder 2 jaar mogen Toularynx bromhexine niet innemen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Toularynx bromhexine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Toularynx bromhexine mag gedurende de zwangerschap en tijdens de borstvoeding worden gebruikt, behalve
wanneer de arts dit afraadt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Toularynx bromhexine bevat sorbitol, methylparahydroxybenzoaat, propylparahydroxybenzoaat en
propyleenglycol
-
Dit geneesmiddel bevat sorbitol (E420). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Sorbitol kan een licht
laxerende werking hebben. De calorische waarde is 2,6 kcal/g sorbitol.
2/4
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
-
-
Dit geneesmiddel bevat methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216). Deze
stoffen kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).
Dit geneesmiddel bevat propyleenglycol (E1520). Dit kan vergelijkbare symptomen als alcohol
veroorzaken.
3. HOE NEEMT U TOULARYNX BROMHEXINE IN?
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat
heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Toedieningsweg: oraal gebruik. De siroop mag niet verdund worden en moet na de maaltijd worden
ingenomen.
De verpakking bevat een maatbekertje dat tot 30 ml kan afmeten. De fles wordt afgesloten door een kindveilige
sluiting die als volgt moet geopend worden: duw de dop naar beneden terwijl u tegen de wijzers van de klok in
draait (zie figuur).
De gebruikelijke dosering is:
-
-
-
-
Volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar: 3 x per dag 15 ml
Kinderen van 10 tot 15 jaar: 3 x per dag 10 ml
Kinderen van 5 tot 10 jaar: 3 x per dag 5 ml
Kinderen van 2 tot 5 jaar: 2 tot 3 x per dag 2 ml tot 5 ml, afhankelijk van het gewicht van het kind.
Toularynx bromhexine wordt goed verdragen en mag dus bij chronische gevallen lange tijd zonder nadelen
worden gebruikt. U mag Toularynx bromhexine echter niet langer dan 7 dagen gebruiken zonder een arts te
raadplegen.
Heeft u te veel van Toularynx bromhexine ingenomen?
Wanneer u teveel van Toularynx bromhexine heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bij inname van een veel te grote hoeveelheid, kan een daling van de bloeddruk optreden.
Bent u vergeten Toularynx bromhexine in te nemen?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Als u stopt met het innemen van Toularynx bromhexine
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
3/4
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Zoals elk geneesmiddel kan ook Toularynx bromhexine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Toularynx bromhexine wordt in het algemeen goed verdragen, zowel op korte als op lange termijn.
Erg zeldzaam: misselijkheid, zwaartegevoel in de maag.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TOULARYNX BROMHEXINE?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Bewaren beneden
25°C. Gebruik Toularynx bromhexine niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het
etiket/de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de
volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Toularynx bromhexine?
-
-
De werkzame stof in Toularynx bromhexine is: broomhexine hydrochloride 5 mg/5 ml.
De andere stoffen in Toularynx bromhexine zijn: L-wijnsteenzuur - sucralose - sorbitol 70% oplossing
kristalliseerbaar (E420) - methylparahydroxybenzoaat (E218) - propylparahydroxybenzoaat (E216) -
propyleenglycol (E1520) - frambozenaroma - gezuiverd water.
Hoe ziet Toularynx bromhexine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Toularynx bromhexine is beschikbaar in de vorm van siroop.
Glazen fles met 180 ml siroop voorzien van een kindveilige sluiting uit polypropyleen met een polyethyleen
inlage, geleverd met maatbekertje van 30 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE155364
Afleveringswijze:
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 01/2013.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2013
4/4

Toularynx bromhexine, 5mg/5ml, siroop
Broomhexine Hydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat
heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste
resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 4 of 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt Toularynx bromhexine ingenomen?
2. Wanneer mag u Toularynx bromhexine niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Toularynx bromhexine in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Toularynx bromhexine?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1. WAARVOOR WORDT TOULARYNX BROMHEXINE INGENOMEN?
Toularynx bromhexine hoort bij de groep geneesmiddelen die slijm in de luchtwegen, neus en luchtpijptakken
vloeibaar maakt.
Toularynx bromhexine wordt toegepast bij de behandeling van aandoeningen van de luchtwegen die gepaard
gaan met afscheiding van kleverig slijm: acute en chronische bronchitis, ontsteking van de luchtpijp en de
luchtpijpvertakkingen (tracheobronchitis), chronische aandoeningen van de longen en de luchtpijpvertakkingen
(chronische bronchopulmonale aandoeningen); acute en chronische ontsteking van de neusbijholte (sinusitis).
Toularynx bromhexine wordt ook gebruikt bij droge ogen (keratoconjunctivitis sicca, syndroom van Sjögren).
Toularynx bromhexine is suikervrij en mag dus gebruikt worden door suikerzieken.
2. WANNEER MAG U TOULARYNX BROMHEXINE NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Toularynx bromhexine niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Toularynx bromhexine?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Toularynx bromhexine inneemt.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Kinderen
Kinderen onder 2 jaar mogen Toularynx bromhexine niet innemen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Toularynx bromhexine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Toularynx bromhexine mag gedurende de zwangerschap en tijdens de borstvoeding worden gebruikt, behalve
wanneer de arts dit afraadt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Toularynx bromhexine bevat sorbitol, methylparahydroxybenzoaat, propylparahydroxybenzoaat en
propyleenglycol
- Dit geneesmiddel bevat sorbitol (E420). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Sorbitol kan een licht
laxerende werking hebben. De calorische waarde is 2,6 kcal/g sorbitol.
- Dit geneesmiddel bevat methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216). Deze
stoffen kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).
- Dit geneesmiddel bevat propyleenglycol (E1520). Dit kan vergelijkbare symptomen als alcohol
veroorzaken.
3. HOE NEEMT U TOULARYNX BROMHEXINE IN?
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat
heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Toedieningsweg: oraal gebruik. De siroop mag niet verdund worden en moet na de maaltijd worden
ingenomen.
De verpakking bevat een maatbekertje dat tot 30 ml kan afmeten. De fles wordt afgesloten door een kindveilige
sluiting die als volgt moet geopend worden: duw de dop naar beneden terwijl u tegen de wijzers van de klok in
draait (zie figuur).
De gebruikelijke dosering is:
- Volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar: 3 x per dag 15 ml
- Kinderen van 10 tot 15 jaar: 3 x per dag 10 ml
- Kinderen van 5 tot 10 jaar: 3 x per dag 5 ml
- Kinderen van 2 tot 5 jaar: 2 tot 3 x per dag 2 ml tot 5 ml, afhankelijk van het gewicht van het kind.
Toularynx bromhexine wordt goed verdragen en mag dus bij chronische gevallen lange tijd zonder nadelen
worden gebruikt. U mag Toularynx bromhexine echter niet langer dan 7 dagen gebruiken zonder een arts te
raadplegen.
Heeft u te veel van Toularynx bromhexine ingenomen?
Wanneer u teveel van Toularynx bromhexine heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bij inname van een veel te grote hoeveelheid, kan een daling van de bloeddruk optreden.
Bent u vergeten Toularynx bromhexine in te nemen?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Als u stopt met het innemen van Toularynx bromhexine
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan ook Toularynx bromhexine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Toularynx bromhexine wordt in het algemeen goed verdragen, zowel op korte als op lange termijn.
Erg zeldzaam: misselijkheid, zwaartegevoel in de maag.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TOULARYNX BROMHEXINE?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Bewaren beneden
25°C. Gebruik Toularynx bromhexine niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het
etiket/de doos na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de
volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Toularynx bromhexine?
- De werkzame stof in Toularynx bromhexine is: broomhexine hydrochloride 5 mg/5 ml.
- De andere stoffen in Toularynx bromhexine zijn: L-wijnsteenzuur - sucralose - sorbitol 70% oplossing
kristalliseerbaar (E420) - methylparahydroxybenzoaat (E218) - propylparahydroxybenzoaat (E216) -
propyleenglycol (E1520) - frambozenaroma - gezuiverd water.
Hoe ziet Toularynx bromhexine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Toularynx bromhexine is beschikbaar in de vorm van siroop.
Glazen fles met 180 ml siroop voorzien van een kindveilige sluiting uit polypropyleen met een polyethyleen
inlage, geleverd met maatbekertje van 30 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE155364
Afleveringswijze: Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 01/2013.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2013

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG