Totalip 20 mg

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
14A08
14A08
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Totalip 10 mg filmomhulde tabletten
Totalip 20 mg filmomhulde tabletten
Totalip 40 mg filmomhulde tabletten
Totalip 80 mg filmomhulde tabletten
Atorvastatine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Totalip en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS TOTALIP EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Totalip behoort tot een groep van geneesmiddelen die bekend zijn als de statines. Dit zijn lipide- (vet-)
regulerende geneesmiddelen.
Totalip wordt gebruikt om de lipiden, bekend als cholesterol en triglyceriden, in het bloed te verlagen
wanneer een vetbeperkt dieet en levensstijlveranderingen alleen onvoldoende zijn gebleken. Als u een
verhoogd risico op hartziekte heeft, kan Totalip ook worden gebruikt om een dergelijk risico te
verminderen, zelfs als uw cholesterolspiegels normaal zijn. Een standaard cholesterolverlagend dieet
moet tijdens de behandeling worden voortgezet.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Totalip niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor Totalip of een soortgelijk geneesmiddel dat gebruikt wordt voor het
verlagen van lipiden in het bloed of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt
u vinden in rubriek 6.
-
U heeft een ziekte die de lever aantast of u heeft deze ziekte gehad.
-
Uit bloedonderzoek zijn niet verklaarde abnormale waarden voor de leverfunctie naar voren
gekomen.
-
U bent een vrouw die kinderen kan krijgen en geen betrouwbare anticonceptie gebruikt.
-
U bent zwanger of probeert zwanger te worden.
-
U geeft borstvoeding.
1/7
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
14A08
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Totalip?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.
Hieronder volgen redenen waarom Totalip mogelijk niet geschikt is voor u:
-
Als u eerder een beroerte met een hersenbloeding heeft gehad of vochtblaasjes in de hersenen
heeft door eerdere beroertes.
-
Als u nierproblemen heeft.
-
Als u een schildklier heeft die niet goed genoeg functioneert (hypothyreoïdie).
-
Als u herhaalde of onverklaarde spierpijn heeft gehad of een persoonlijke of familiale
voorgeschiedenis van spierproblemen.
-
Als u eerder spierproblemen heeft gehad tijdens een behandeling met andere lipidenverlagende
geneesmiddelen (bijv. andere ‘-statine’ of ‘-fibraat’ geneesmiddelen).
-
Als u regelmatig een grote hoeveelheid alcohol drinkt.
-
Als u een voorgeschiedenis van leverziekte heeft.
-
Als u ouder bent dan 70 jaar.
Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u Totalip inneemt
-
Als u aan ernstige ademhalingsinsufficiëntie lijdt.
Als één van deze waarschuwingen op u van toepassing is, zal uw arts vóór en mogelijk tijdens uw
Totalip behandeling een bloedonderzoek moeten uitvoeren om uw kans op bijwerkingen ter hoogte
van de spieren te voorspellen. Het is bekend dat het risico op bijwerkingen ter hoogte van de spieren
zoals rabdomyolyse toeneemt als bepaalde geneesmiddelen tegelijkertijd worden ingenomen (zie
rubriek 2 ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).
Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel zal uw arts u nauwgezet controleren als u diabetes heeft of
het risico loopt om diabetes te ontwikkelen. U loopt een risico op het ontwikkelen van diabetes
wanneer u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, overgewicht heeft en een hoge bloeddruk
heeft.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Totalip nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Sommige geneesmiddelen kunnen het effect van Totalip beïnvloeden of kunnen
door Totalip beïnvloed worden.
Dit soort wisselwerking kan één of beide geneesmiddel(en) minder effectief maken. Daarnaast kan dit
het risico of de ernst van de bijwerkingen vergroten, waaronder de belangrijke spierafbrekende
aandoening die bekend staat als rabdomyolyse en die beschreven is in rubriek 4:
-
Geneesmiddelen die gebruikt worden om de manier waarop uw immuunsysteem werkt te
beïnvloeden, bijv. ciclosporine.
-
Bepaalde antibiotica of antischimmelmiddelen, bijv. erytromycine, claritromycine, telitromycine,
ketoconazol, itraconazol, voriconazol, fluconazol, posaconazol, rifampine, fusidinezuur.
-
Andere geneesmiddelen om de lipidespiegels te reguleren, bijv. gemfibrozil, andere fibraten,
colestipol.
-
Sommige calciumkanaalblokkers die gebruikt worden voor angina pectoris of verhoogde
bloeddruk, bijv. amlodipine, diltiazem; geneesmiddelen om uw hartritme te reguleren, bijv.
digoxine, verapamil, amiodaron.
-
Geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van HIV, bijv. ritonavir, lopinavir,
atazanavir, indinavir, darunavir, de combinatie van tipranavir/ritonavir, enz.
-
Sommige geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van hepatitis C, bijv. telaprevir.
-
Andere geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze een wisselwerking hebben met Totalip zijn
onder andere ezetimibe (verlaagt cholesterol), warfarine (wat de bloedstolling vermindert), orale
anticonceptiemiddelen, stiripentol (een middel tegen toevallen dat wordt gebruikt bij epilepsie),
cimetidine (gebruikt bij brandend maagzuur en maagdarmzweren), fenazon (een pijnstiller),
colchicine (gebruikt voor de behandeling van jicht), antacida (maagzuurbindende middelen die
2/7
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
14A08
-
aluminium of magnesium bevatten) en boceprevir (gebruikt voor de behandeling van
leveraandoeningen zoals hepatitis C).
Geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn: sint-janskruid.
Gebruikt u naast Totalip nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Zie rubriek 3 voor instructies m.b.t. het gebruik van Totalip. Let op het volgende:
Grapefruitsap (pompelmoessap)
Drink niet meer dan één of twee kleine glazen grapefruitsap per dag, omdat grote hoeveelheden
grapefruitsap de effecten van Totalip kunnen veranderen.
Alcohol
Vermijd het drinken van teveel alcohol terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Zie rubriek 2 ‘Wanneer
moet u extra voorzichtig zijn met Totalip?’ voor nadere informatie.
Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik Totalip niet als u zwanger bent of als u probeert zwanger te worden.
Gebruik Totalip niet als u zwanger kunt worden, tenzij u betrouwbare anticonceptiemaatregelen
neemt.
Gebruik Totalip niet als u borstvoeding geeft.
De veiligheid van Totalip gedurende de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding is nog niet
bewezen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Normaal beïnvloedt dit geneesmiddel uw vermogen om te rijden of machines te bedienen niet. U mag
echter niet rijden als dit geneesmiddel uw rijvaardigheid beïnvloedt. Gebruik geen gereedschap of
machines als uw vermogen om ze te gebruiken wordt beïnvloed door dit geneesmiddel.
Totalip bevat lactose
Dit geneesmiddel bevat lactose monohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Voordat de behandeling wordt gestart, zal uw arts u op een cholesterolverlagend dieet zetten. U dient
met dit dieet door te gaan gedurende de behandeling met Totalip.
De aanbevolen startdosering van Totalip is 10 mg eenmaal daags bij volwassenen en kinderen van 10
jaar en ouder. Indien noodzakelijk kan deze worden verhoogd door uw arts totdat u de hoeveelheid
gebruikt die u nodig heeft. Uw arts zal de dosering aanpassen met tussenpozen van 4 weken of meer.
De maximumdosering van Totalip is 80 mg eenmaal daags voor volwassenen en 20 mg eenmaal daags
voor kinderen.
Totalip tabletten dienen in hun geheel te worden doorgeslikt met een slok water en kunnen op ieder
tijdstip van de dag worden ingenomen, met of zonder voedsel. Probeer echter wel uw tablet elke dag
op hetzelfde tijdstip in te nemen.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De duur van de behandeling met Totalip wordt bepaald door uw arts.
3/7
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
14A08
Raadpleeg uw arts als u denkt dat het effect van Totalip te sterk of te zwak is.
Heeft u te veel van Totalip ingenomen?
Indien u per ongeluk teveel Totalip tabletten heeft ingenomen (meer dan uw gebruikelijke dagelijkse
dosis), neem dan contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor advies, apotheker of
het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Totalip in te nemen?
Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem dan de geplande volgende dosis op het correcte
tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Totalip
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel of wenst u de behandeling stop te
zetten? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Als u één van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van uw
tabletten en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de spoedafdeling van het
dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Zelden: kan tot 1 op 1.000 mensen treffen
-
Ernstige allergische reactie die zwelling van het gezicht, de tong en de keel veroorzaakt, wat kan
leiden tot ernstige ademhalingsmoeilijkheden.
-
Ernstige ziekte met hevige schilfering en zwelling van de huid, blaarvorming ter hoogte van de
huid, mond, ogen, genitaliën en koorts. Huiduitslag met roze-rode vlekken, vooral op handpalmen
of voetzolen. Mogelijk met blaarvorming.
-
Spierzwakte, -gevoeligheid of -pijn, vooral als u zich tegelijkertijd onwel voelt of koorts heeft,
wat kan veroorzaakt worden door abnormale spierafbraak. De abnormale spierafbraak verdwijnt
niet altijd, zelfs nadat men gestopt is met de inname van atorvastatine, kan levensbedreigend zijn
en tot nierproblemen leiden.
Zeer zelden: kan tot 1 op 10.000 mensen treffen
-
Als u problemen krijgt met onverwachte of ongebruikelijke bloedingen of blauwe plekken, dan
kan dit wijzen op een leveraandoening. Raadpleeg dan zo snel mogelijk uw arts.
Andere mogelijke bijwerkingen van Totalip:
Vaak (kan tot 1 op 10 mensen treffen):
ontsteking van de neusholten, pijn in de keel, bloedneus
allergische reacties
verhoging van de bloedglucosespiegel (als u diabetes heeft, moet u uw bloedglucosespiegel
nauwlettend in de gaten blijven houden), verhoging van de concentratie creatinekinase in het
bloed
hoofdpijn
misselijkheid, verstopping, winderigheid, spijsverteringsstoornissen, diarree
gewrichtspijn, spierpijn en rugpijn
uitslagen van bloedonderzoek waaruit blijkt dat uw leverfunctie abnormaal kan worden
Soms (kan tot 1 op 1.000 mensen treffen):
4/7
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
14A08
anorexie (verlies van eetlust), gewichtstoename, daling van de bloedglucosespiegel (als u
diabetes heeft, moet u uw bloedglucosespiegel nauwlettend in de gaten blijven houden)
nachtmerries, slapeloosheid
duizeligheid, gevoelloosheid of tintelend gevoel in de vingers en tenen, vermindering van
pijngevoel of tastzin, smaakverandering, geheugenverlies
wazig zien
suizingen in oren en/of hoofd
braken, oprispingen, pijn in onder- en bovenbuik, pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier
leidend tot maagpijn)
hepatitis (leverontsteking)
huiduitslag en jeuk, netelroos, haaruitval
nekpijn, vermoeide spieren
vermoeidheid, zich onwel voelen, zwakte, pijn op de borst, zwelling vooral van de enkels
(oedeem), verhoogde temperatuur
urineonderzoeken die positief zijn voor witte bloedcellen
Zelden (kan tot 1 op 1.000 mensen treffend):
gezichtsstoornissen
onverwachte bloedingen of blauwe plekken
cholestase (gele verkleuring van de huid en het wit van de ogen)
peesletsel
Zeer zelden (kan tot 1 op 10.000 mensen treffen):
een allergische reactie: symptomen kunnen bestaan uit plotselinge piepende ademhaling en
pijn of beklemd gevoel ter hoogte van de borst, zwelling van oogleden, gezicht, lippen, mond,
tong of keel, ademhalingsmoeilijkheden, collaps
gehoorverlies
gynaecomastie (vergroting van de borsten bij mannen en vrouwen)
Mogelijke bijwerkingen die zijn gemeld bij een aantal statines (geneesmiddelen van hetzelfde soort):
seksuele problemen
depressie
ademhalingsproblemen waaronder aanhoudende hoest en/of kortademigheid of koorts
diabetes. Dit is waarschijnlijker wanneer u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft,
overgewicht heeft en een hoge bloeddruk heeft. Uw arts zal u nauwgezet controleren wanneer
u dit geneesmiddel gebruikt.
Het melden van bijwerking
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten -
Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel (website:
www.fagg.be;
e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be).
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie
te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
de buitenverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
5/7
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
14A08
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Totalip?
-
De werkzame stof in Totalip is atorvastatine. Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg, 20 mg, 40 mg
of 80 mg atorvastatine (als atorvastatinecalciumtrihydraat).
-
De andere stoffen in Totalip zijn: calciumcarbonaat, microkristallijne cellulose, lactose
monohydraat, croscarmellose natrium, polysorbaat 80, hydroxypropylcellulose en
magnesiumstearaat.
Filmomhulling: hypromellose, macrogol 8000, titaandioxide (E171), talk, simeticone-emulsie die
simeticone bevat, stearaat-emulgatoren (polyethyleenglycol, sorbitan tristearaat, polyethoxylaat
stearaat, glyceriden), verdikkingsmiddel (methylcellulose, xanthaangom), benzoëzuur,
sorbinezuur.
Hoe ziet Totalip eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Totalip 10 mg bestaat in witte en ronde, filmomhulde tabletten (diameter 5,6 mm) met het opschrift
"10" aan de ene kant en "ATV" aan de andere kant.
Totalip 20 mg bestaat in witte en ronde, filmomhulde tabletten (diameter 7,1 mm) met het opschrift
"20" aan de ene kant en "ATV" aan de andere kant.
Totalip 40 mg bestaat in witte en ronde, filmomhulde tabletten (diameter 9,5 mm) met het opschrift
"40" aan de ene kant en "ATV" aan de andere kant.
Totalip 80 mg bestaat in witte en ronde, filmomhulde tabletten (diameter 11,9 mm) met het opschrift
"80" aan de ene kant en "ATV" aan de andere kant.
Totalip is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 en 100
filmomhulde tabletten; ziekenhuisverpakkingen met 200 (10 x 20) of 500 filmomhulde tabletten en
flessen met 90 filmomhulde tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen :
Pfizer NV, Pleinlaan 17, B-1050 Brussel,
België.
Fabrikant:
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1,
79090 Freiburg, Duitsland.
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Totalip 10 mg filmomhulde tabletten (in blisterverpakkingen): BE401064
Totalip 10 mg filmomhulde tabletten (in fles): BE401073
Totalip 20 mg filmomhulde tabletten (in blisterverpakkingen): BE401091
Totalip 20 mg filmomhulde tabletten (in fles): BE401107
Totalip 40 mg filmomhulde tabletten (in blisterverpakkingen): BE401116
Totalip 40 mg filmomhulde tabletten (in fles): BE401125
Totalip 80 mg filmomhulde tabletten (in blisterverpakkingen): BE401143
Totalip 80 mg filmomhulde tabletten (in fles): BE401152
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
6/7
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
14A08
België
Duitsland
Luxemburg
Totalip [10, 20, 40, 80] mg filmomhulde tabletten
Torvast [10, 20, 40, 80] mg Filmtabletten
Totalip [10, 20, 40, 80] mg comprimés pelliculés
Deze bijsluiter is voor het laatst gewijzigd in 01/2014.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 05/2014.
14A08
7/7
14A08
14A08
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Totalip 10 mg filmomhulde tabletten
Totalip 20 mg filmomhulde tabletten
Totalip 40 mg filmomhulde tabletten
Totalip 80 mg filmomhulde tabletten

Atorvastatine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wat is Totalip en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS TOTALIP EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Totalip behoort tot een groep van geneesmiddelen die bekend zijn als de statines. Dit zijn lipide- (vet-)
regulerende geneesmiddelen.
Totalip wordt gebruikt om de lipiden, bekend als cholesterol en triglyceriden, in het bloed te verlagen
wanneer een vetbeperkt dieet en levensstijlveranderingen alleen onvoldoende zijn gebleken. Als u een
verhoogd risico op hartziekte heeft, kan Totalip ook worden gebruikt om een dergelijk risico te
verminderen, zelfs als uw cholesterolspiegels normaal zijn. Een standaard cholesterolverlagend dieet
moet tijdens de behandeling worden voortgezet.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Totalip niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor Totalip of een soortgelijk geneesmiddel dat gebruikt wordt voor het
verlagen van lipiden in het bloed of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt
u vinden in rubriek 6.
- U heeft een ziekte die de lever aantast of u heeft deze ziekte gehad.
- Uit bloedonderzoek zijn niet verklaarde abnormale waarden voor de leverfunctie naar voren
gekomen.
- U bent een vrouw die kinderen kan krijgen en geen betrouwbare anticonceptie gebruikt.
- U bent zwanger of probeert zwanger te worden.
- U geeft borstvoeding.
14A08
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Totalip?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.
Hieronder volgen redenen waarom Totalip mogelijk niet geschikt is voor u:
-
Als u eerder een beroerte met een hersenbloeding heeft gehad of vochtblaasjes in de hersenen
heeft door eerdere beroertes.
- Als u nierproblemen heeft.
- Als u een schildklier heeft die niet goed genoeg functioneert (hypothyreoïdie).
- Als u herhaalde of onverklaarde spierpijn heeft gehad of een persoonlijke of familiale
voorgeschiedenis van spierproblemen.
- Als u eerder spierproblemen heeft gehad tijdens een behandeling met andere lipidenverlagende
geneesmiddelen (bijv. andere `-statine' of `-fibraat' geneesmiddelen).
- Als u regelmatig een grote hoeveelheid alcohol drinkt.
- Als u een voorgeschiedenis van leverziekte heeft.
- Als u ouder bent dan 70 jaar.
Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u Totalip
inneemt
-
Als u aan ernstige ademhalingsinsufficiëntie lijdt.
Als één van deze waarschuwingen op u van toepassing is, zal uw arts vóór en mogelijk tijdens uw
Totalip behandeling een bloedonderzoek moeten uitvoeren om uw kans op bijwerkingen ter hoogte
van de spieren te voorspellen. Het is bekend dat het risico op bijwerkingen ter hoogte van de spieren
zoals rabdomyolyse toeneemt als bepaalde geneesmiddelen tegelijkertijd worden ingenomen (zie
rubriek 2 `Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?').
Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel zal uw arts u nauwgezet controleren als u diabetes heeft of
het risico loopt om diabetes te ontwikkelen. U loopt een risico op het ontwikkelen van diabetes
wanneer u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft, overgewicht heeft en een hoge bloeddruk
heeft.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Totalip nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Sommige geneesmiddelen kunnen het effect van Totalip beïnvloeden of kunnen
door Totalip beïnvloed worden.
Dit soort wisselwerking kan één of beide geneesmiddel(en) minder effectief maken. Daarnaast kan dit
het risico of de ernst van de bijwerkingen vergroten, waaronder de belangrijke spierafbrekende
aandoening die bekend staat als rabdomyolyse en die beschreven is in rubriek 4:
-
Geneesmiddelen die gebruikt worden om de manier waarop uw immuunsysteem werkt te
beïnvloeden, bijv. ciclosporine.
- Bepaalde antibiotica of antischimmelmiddelen, bijv. erytromycine, claritromycine, telitromycine,
ketoconazol, itraconazol, voriconazol, fluconazol, posaconazol, rifampine, fusidinezuur.
- Andere geneesmiddelen om de lipidespiegels te reguleren, bijv. gemfibrozil, andere fibraten,
colestipol.
- Sommige calciumkanaalblokkers die gebruikt worden voor angina pectoris of verhoogde
bloeddruk, bijv. amlodipine, diltiazem; geneesmiddelen om uw hartritme te reguleren, bijv.
digoxine, verapamil, amiodaron.
- Geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van HIV, bijv. ritonavir, lopinavir,
atazanavir, indinavir, darunavir, de combinatie van tipranavir/ritonavir, enz.
- Sommige geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van hepatitis C, bijv. telaprevir.
- Andere geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze een wisselwerking hebben met Totalip zijn
onder andere ezetimibe (verlaagt cholesterol), warfarine (wat de bloedstolling vermindert), orale
anticonceptiemiddelen, stiripentol (een middel tegen toevallen dat wordt gebruikt bij epilepsie),
cimetidine (gebruikt bij brandend maagzuur en maagdarmzweren), fenazon (een pijnstiller),
colchicine (gebruikt voor de behandeling van jicht), antacida (maagzuurbindende middelen die
14A08
aluminium of magnesium bevatten) en boceprevir (gebruikt voor de behandeling van
leveraandoeningen zoals hepatitis C).
- Geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn: sint-janskruid.
Gebruikt u naast Totalip nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Zie rubriek 3 voor instructies m.b.t. het gebruik van Totalip. Let op het volgende:
Grapefruitsap (pompelmoessap)
Drink niet meer dan één of twee kleine glazen grapefruitsap per dag, omdat grote hoeveelheden
grapefruitsap de effecten van Totalip kunnen veranderen.
Alcohol
Vermijd het drinken van teveel alcohol terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Zie rubriek 2 `Wanneer
moet u extra voorzichtig zijn met Totalip?' voor nadere informatie.
Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik Totalip niet als u zwanger bent of als u probeert zwanger te worden.
Gebruik Totalip niet als u zwanger kunt worden, tenzij u betrouwbare anticonceptiemaatregelen
neemt.
Gebruik Totalip niet als u borstvoeding geeft.
De veiligheid van Totalip gedurende de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding is nog niet
bewezen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Normaal beïnvloedt dit geneesmiddel uw vermogen om te rijden of machines te bedienen niet. U mag
echter niet rijden als dit geneesmiddel uw rijvaardigheid beïnvloedt. Gebruik geen gereedschap of
machines als uw vermogen om ze te gebruiken wordt beïnvloed door dit geneesmiddel.
Totalip bevat lactose
Dit geneesmiddel bevat lactose monohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Voordat de behandeling wordt gestart, zal uw arts u op een cholesterolverlagend dieet zetten. U dient
met dit dieet door te gaan gedurende de behandeling met Totalip.
De aanbevolen startdosering van Totalip is 10 mg eenmaal daags bij volwassenen en kinderen van 10
jaar en ouder. Indien noodzakelijk kan deze worden verhoogd door uw arts totdat u de hoeveelheid
gebruikt die u nodig heeft. Uw arts zal de dosering aanpassen met tussenpozen van 4 weken of meer.
De maximumdosering van Totalip is 80 mg eenmaal daags voor volwassenen en 20 mg eenmaal daags
voor kinderen.
Totalip tabletten dienen in hun geheel te worden doorgeslikt met een slok water en kunnen op ieder
tijdstip van de dag worden ingenomen, met of zonder voedsel. Probeer echter wel uw tablet elke dag
op hetzelfde tijdstip in te nemen.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De duur van de behandeling met Totalip wordt bepaald door uw arts.
14A08
Raadpleeg uw arts als u denkt dat het effect van Totalip te sterk of te zwak is.
Heeft u te veel van Totalip ingenomen?
Indien u per ongeluk teveel Totalip tabletten heeft ingenomen (meer dan uw gebruikelijke dagelijkse
dosis), neem dan contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor advies, apotheker of
het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Totalip in te nemen?
Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem dan de geplande volgende dosis op het correcte
tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Totalip
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel of wenst u de behandeling stop te
zetten? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Als u één van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van uw
tabletten en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de spoedafdeling van het
dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Zelden: kan tot 1 op 1.000 mensen treffen
-
Ernstige allergische reactie die zwelling van het gezicht, de tong en de keel veroorzaakt, wat kan
leiden tot ernstige ademhalingsmoeilijkheden.
- Ernstige ziekte met hevige schilfering en zwelling van de huid, blaarvorming ter hoogte van de
huid, mond, ogen, genitaliën en koorts. Huiduitslag met roze-rode vlekken, vooral op handpalmen
of voetzolen. Mogelijk met blaarvorming.
- Spierzwakte, -gevoeligheid of -pijn, vooral als u zich tegelijkertijd onwel voelt of koorts heeft,
wat kan veroorzaakt worden door abnormale spierafbraak. De abnormale spierafbraak verdwijnt
niet altijd, zelfs nadat men gestopt is met de inname van atorvastatine, kan levensbedreigend zijn
en tot nierproblemen leiden.
Zeer zelden: kan tot 1 op 10.000 mensen treffen
-
Als u problemen krijgt met onverwachte of ongebruikelijke bloedingen of blauwe plekken, dan
kan dit wijzen op een leveraandoening. Raadpleeg dan zo snel mogelijk uw arts.
Andere mogelijke bijwerkingen van Totalip:
Vaak (kan tot 1 op 10 mensen treffen):
· ontsteking van de neusholten, pijn in de keel, bloedneus
· allergische reacties
· verhoging van de bloedglucosespiegel (als u diabetes heeft, moet u uw bloedglucosespiegel
nauwlettend in de gaten blijven houden), verhoging van de concentratie creatinekinase in het
bloed
· hoofdpijn
· misselijkheid, verstopping, winderigheid, spijsverteringsstoornissen, diarree
· gewrichtspijn, spierpijn en rugpijn
· uitslagen van bloedonderzoek waaruit blijkt dat uw leverfunctie abnormaal kan worden
Soms (kan tot 1 op 1.000 mensen treffen):
14A08
· anorexie (verlies van eetlust), gewichtstoename, daling van de bloedglucosespiegel (als u
diabetes heeft, moet u uw bloedglucosespiegel nauwlettend in de gaten blijven houden)
· nachtmerries, slapeloosheid
· duizeligheid, gevoelloosheid of tintelend gevoel in de vingers en tenen, vermindering van
pijngevoel of tastzin, smaakverandering, geheugenverlies
· wazig zien
· suizingen in oren en/of hoofd
· braken, oprispingen, pijn in onder- en bovenbuik, pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier
leidend tot maagpijn)
· hepatitis (leverontsteking)
· huiduitslag en jeuk, netelroos, haaruitval
· nekpijn, vermoeide spieren
· vermoeidheid, zich onwel voelen, zwakte, pijn op de borst, zwelling vooral van de enkels
(oedeem), verhoogde temperatuur
· urineonderzoeken die positief zijn voor witte bloedcellen
Zelden (kan tot 1 op 1.000 mensen treffend):
· gezichtsstoornissen
· onverwachte bloedingen of blauwe plekken
· cholestase (gele verkleuring van de huid en het wit van de ogen)
· peesletsel
Zeer zelden (kan tot 1 op 10.000 mensen treffen):
· een allergische reactie: symptomen kunnen bestaan uit plotselinge piepende ademhaling en
pijn of beklemd gevoel ter hoogte van de borst, zwelling van oogleden, gezicht, lippen, mond,
tong of keel, ademhalingsmoeilijkheden, collaps
· gehoorverlies
· gynaecomastie (vergroting van de borsten bij mannen en vrouwen)
Mogelijke bijwerkingen die zijn gemeld bij een aantal statines (geneesmiddelen van hetzelfde soort):
· seksuele problemen
· depressie
· ademhalingsproblemen waaronder aanhoudende hoest en/of kortademigheid of koorts
· diabetes. Dit is waarschijnlijker wanneer u hoge suiker- en vetwaarden in uw bloed heeft,
overgewicht heeft en een hoge bloeddruk heeft. Uw arts zal u nauwgezet controleren wanneer
u dit geneesmiddel gebruikt.
Het melden van bijwerking
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten -
Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel (website: www.fagg.be;
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie
te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
de buitenverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
14A08
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Totalip?
-
De werkzame stof in Totalip is atorvastatine. Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg, 20 mg, 40 mg
of 80 mg atorvastatine (als atorvastatinecalciumtrihydraat).
- De andere stoffen in Totalip zijn: calciumcarbonaat, microkristallijne cellulose, lactose
monohydraat, croscarmellose natrium, polysorbaat 80, hydroxypropylcellulose en
magnesiumstearaat.
Filmomhulling: hypromellose, macrogol 8000, titaandioxide (E171), talk, simeticone-emulsie die
simeticone bevat, stearaat-emulgatoren (polyethyleenglycol, sorbitan tristearaat, polyethoxylaat
stearaat, glyceriden), verdikkingsmiddel (methylcellulose, xanthaangom), benzoëzuur,
sorbinezuur.
Hoe ziet Totalip
eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Totalip 10 mg bestaat in witte en ronde, filmomhulde tabletten (diameter 5,6 mm) met het opschrift
"10" aan de ene kant en "ATV" aan de andere kant.
Totalip 20 mg bestaat in witte en ronde, filmomhulde tabletten (diameter 7,1 mm) met het opschrift
"20" aan de ene kant en "ATV" aan de andere kant.
Totalip 40 mg bestaat in witte en ronde, filmomhulde tabletten (diameter 9,5 mm) met het opschrift
"40" aan de ene kant en "ATV" aan de andere kant.
Totalip 80 mg bestaat in witte en ronde, filmomhulde tabletten (diameter 11,9 mm) met het opschrift
"80" aan de ene kant en "ATV" aan de andere kant.
Totalip is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 en 100
filmomhulde tabletten; ziekenhuisverpakkingen met 200 (10 x 20) of 500 filmomhulde tabletten en
flessen met 90 filmomhulde tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen : Pfizer NV, Pleinlaan 17, B-1050 Brussel,
België.
Fabrikant: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1,
79090 Freiburg, Duitsland.
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Totalip 10 mg filmomhulde tabletten (in blisterverpakkingen): BE401064
Totalip 10 mg filmomhulde tabletten (in fles): BE401073
Totalip 20 mg filmomhulde tabletten (in blisterverpakkingen): BE401091
Totalip 20 mg filmomhulde tabletten (in fles): BE401107
Totalip 40 mg filmomhulde tabletten (in blisterverpakkingen): BE401116
Totalip 40 mg filmomhulde tabletten (in fles): BE401125
Totalip 80 mg filmomhulde tabletten (in blisterverpakkingen): BE401143
Totalip 80 mg filmomhulde tabletten (in fles): BE401152
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
14A08
België
Totalip [10, 20, 40, 80] mg filmomhulde tabletten
Duitsland
Torvast [10, 20, 40, 80] mg Filmtabletten
Luxemburg
Totalip [10, 20, 40, 80] mg comprimés pelliculés
Deze bijsluiter is voor het laatst gewijzigd in 01/2014.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 05/2014.

14A08

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG