Torrem 2,5 mg

TORREM – bijsluiter – Closing ID 71352 2011-11
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIÊNT
TORREM 2,5 mg tabletten
TORREM 10 mg tabletten
Torasemide
Lees goed de hele bijsluiter voordat U dit geneesmiddel gaat innemen want er staat
belangrijke informatie in voor U.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft U hem later weer nodig.
Heeft U nog vragen? Neem dan contact op met Uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan U voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als U.
Krijgt U veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt U een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met Uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen ?
2. Wanneer mag U dit middel niet innemen of moet U er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt U dit middel in ?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel ?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN ?
Het aktief bestanddeel van Torrem is torasemide. Het is een geneesmiddel dat de productie van urine
verhoogt (waterafdrijvend middel).
Torrem is aangewezen voor de behandeling van lichte tot matige bloeddrukverhoging en van elke
opzwelling die te wijten is aan het ophouden van water (oedeem) Dit ophouden van water kan het
gevolg zijn van een onvoldoende werking van:
- het hart,
- de nieren,
- de lever.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE
ZIJN
Wanneer mag U dit middel niet gebruiken?
-
U bent
allergisch
(overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt U vinden onder rubriek 6..
-
U bent
allergisch
(overgevoelig) voor
antidiabetische geneesmiddelen
van het type “sulfonylurea”
-
Indien Uw arts U heeft medegedeeld dat
U bepaalde suikers niet verdraagt,
neem dan contact op
met Uw arts voordat U dit geneesmiddel inneemt.
-
U heeft
ernstige nierstoornissen
-
bij patiënten in
precoma en coma
als gevolg van een leverziekte.
-
in geval van vermindering van het bloedvolume
-
in geval van vermindering van de natrium- of kaliumconcentratie in het bloed (het gaat hier om
stoffen die bepaald worden tijdens een bloedonderzoek)
-
bij kinderen jonger dan 16 jaar.
De arts bepaalt of Torrem ingenomen kan worden bij moeilijk urineren, veroorzaakt door een
prostaatvergroting (dit is een mannelijke klier onder de blaas).
Wanneer moet U extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met Uw arts of apotheker voordat U dit middel inneemt.
Verwittig Uw arts:
- als U
moeilijkheden ondervindt bij het urineren
1
TORREM – bijsluiter – Closing ID 71352 2011-11
- als U
voeding inneemt die rijk is aan kalium.
De arts om een passend dieet vragen.
Verwittig hem in geval van
diarree
Vertel hem ook als U
gelijktijdig:
- een geneesmiddel inneemt om de passage door de darmen te versnellen (een laxeermiddel),
- een geneesmiddel voor het hart (een digitalispreparaat)
- een geneesmiddel dat de kaliumconcentratie in het bloed doet dalen.
De arts waarschuwen in geval van:
- een vermindering van de rode bloedcellen in Uw bloed (voorafbestaande anemie),
- leverstoornissen,
- huidallergie,
- wanneer infecties optreden tijdens de behandeling.
De
aanwijzingen van de arts volgen
in geval van jicht of diabetes.
Neemt U nog andere geneesmiddelen in?
Neemt U naast Torrem nog andere geneesmiddelen in, of heeft U dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat U in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan
Uw arts of apotheker.
Men moet rekening houden met de volgende mogelijkheden:
-
-
-
-
-
-
-
-
toename van de
ongewenste effecten
van geneesmiddelen op basis van digitalis (geneesmiddel
voor het hart),
verhoogd risico op
hartritmestoornissen
met geneesmiddelen die het electrocardiogram
(grafische voorstelling van het hartritme) wijzigen.
verhoging van het effect van andere
geneesmiddelen gebruikt bij bloeddrukverhoging.
versterkte afname van de
kaliumconcentratie
in het bloed door het samen toedienen met
geneesmiddelen die op zich al deze concentratie doen dalen.
vermindering van het effect van Torrem door
ontstekingsremmende geneesmiddelen
(mogelijkheid van ernstige nierstoornissen).
vermindering van het effect van bepaalde geneesmiddelen gebruikt bij diabetes (ziekte die
gekenmerkt wordt door een abnormale toename van het suikergehalte in het bloed).
vermindering van het effect van Torrem door colestyramine en colestipol (geneesmiddelen voor
het verminderen van het cholesterolgehalte) .
verhoging van de ongewenste effecten van:
geneesmiddelen op basis van
lithium,
aminoglycosiden (klasse van
antibiotica),
cefalosporinen (klasse van
antibiotica),
cisplatinum (geneesmiddel
tegen kanker).
verhoging van de werking van curariserende middelen (geneesmiddelen gebruikt in de
anesthesie).
verhoging van de werking van
theofylline
(geneesmiddel gebruikt bij
astma).
-
-
Waarop moet U letten met eten en drinken?
Niet van toepassing
Zwangerschap en borstvoeding
Bent U zwanger, denkt U zwanger te zijn, wilt U zwanger worden of geeft U borstvoeding? Neem dan
contact op met Uw arts of apotheker voordat U dit geneesmiddel gebruikt.
Geen Torrem innemen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Mogelijk risico voor lage bloeddruk, vooral bij het begin van de behandeling. Dit kan hinderlijk zijn bij
het autorijden of het bedienen van machines.
Torrem bevat lactose.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
2
TORREM – bijsluiter – Closing ID 71352 2011-11
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals Uw arts of apotheker U dat heeft verteld. Twijfelt U over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met Uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is :
Bij bloeddrukverhoging :
De gebruikelijke dosering is
1 tablet à 2,5 mg per dag,
bij voorkeur 's ochtends bij het ontbijt met een
beetje water.
Bij oedemen :
Men start de behandeling met
10 mg per dag,
bij voorkeur ‘s ochtends bij het ontbijt met een beetje
water. Indien het effect onvoldoende is kan de arts, indien noodzakelijk, deze dosis verhogen of
overgaan tot een andere behandeling.
Heeft U te veel van dit middel ingenomen?:
Wanneer u te veel van Torrem heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw
apotheker, de spoedgevallendienst of het Antigifcentrum (070/245.245).
Raadpleeg uw arts bij
overvloedige urinevorming.
Hij treft dan de nodige maatregelen ter
compensatie van het vochtverlies en de via de urine uitgescheiden stoffen en hij zal de bloeddruk en
het hart controleren. Zitten of zelfs gaan liggen indien duizeligheid optreedt.
Doktersadvies is vooral vereist wanneer :
- Torrem gelijktijdig ingenomen wordt met geneesmiddelen uit de
digitalisgroep
- bij
hartaandoeningen.
Bent U vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel:
Niet van toepassing.
Heeft U nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met Uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
De frequentie van het voorkomen van de bijwerkingen wordt als volgt aangegeven : Zeer vaak (bij >
1/10 patiënten) ; Vaak (bij > 1/100 en < 1/10 patiënten) ; Soms (bij > 1/1000 en <1/100 patiënten) ;
Zelden (bij > 1/10000 en < 1/1000 patiënten) ; Zeer zelden (bij < 1/10000 patiënten).
Bloed- en lymfestelselaandoeningen :
Zeer zelden : vermindering van het aantal bloedcellen.
Een afname van de bloeddruk, verwarring, hartritmestoornissen, angina pectoris (pijn in de borst),
hartinfarct of flauwvallen kunnen voorkomen.
Voedings- en stofwisselingsstoornissen :
Soms : milieu in het lichaam te weinig zuur, een vermindering van de kaliumconcentratie in het bloed.
Dit wordt bevorderd door een kaliumarm regime, door het gebruik van laxeermiddelen, door diarree,
braken of leverziekten.
Men moet eveneens rekening houden met een mogelijke daling van de hoeveelheid zouten in het
bloed, in het bijzonder wanneer ook minder zout wordt ingenomen. Een verstoring van
het evenwicht van de verschillende zouten in het bloed kan krampen veroorzaken in de
kuiten, een gevoel van zwakte, duizeligheid of hoofdpijn, meestal bij het begin van de
behandeling. Deze bijwerkingen, waaraan vooral oudere patiënten gevoelig zijn, zijn
afhankelijk van de dosis en de duur van de behandeling en verminderen over het
algemeen door de dosis aan te passen.
Zenuwstelselaandoeningen :
3
TORREM – bijsluiter – Closing ID 71352 2011-11
Soms: hoofdpijn, duizeligheid en slaperigheid, vooral bij het begin van de behandeling.
Zelden: valse gewaarwordingen ter hoogte van de ledematen.
Oogaandoeningen :
Zeer zelden : gezichtsstoornissen.
Ooraandoeningen :
Zeer zelden: oorsuizen en verlies van het gehoor.
Maagdarmstelselaandoeningen :
Soms : smaakverlies, nausea, braken, diarree, verstopping of maagpijn, vooral bij het begin van de
behandeling.
Zelden : droge mond.
Zeer zelden : ontsteking van de pancreas.
Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden : ernstige huidreacties.
Skeletspierstelsel aandoeningen
Soms : spierkrampen, vooral bij het begin van de behandeling.
Nier- en urinewegaandoeningen
Urineophouding en uitzetting van de blaas tengevolge van de verhoging van de urineproductie
kunnen zich voordien bii patiënten met urinewegvernauwing zoals bij prostaatvergroting.
Algemene aandoeningen
Soms : zwaktegevoel, vooral bij het begin van de behandeling..
Een
te hoge startdosis
kan een uitgesproken urineverlies teweegbrengen. Het gevolg hiervan kan
zijn:
een daling van de bloeddruk
een verstooring van de bloedcirculatie en de elektrolytenbalans.
Oudere patiënten zijn meestal gevoelig aan deze wijzigingen.
Eveneens kan een
behandeling die te intensief is
een abnormaal verlies aan calcium
teweegbrengen. Dit zal een abnormaal gevoel veroorzaken:
rond de mond,
ter hoogte van de handen,
ter hoogte van de voeten.
In geval dergelijke klachten voorkomen, raadpleeg dan uw geneesheer.
Krijgt U veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt U een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met Uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25° C).
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
4
TORREM – bijsluiter – Closing ID 71352 2011-11
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag Uw
apoitheker wat U met geneesmiddelen moet doen die U niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is torasemide.
- De andere stoffen in dit middel zijn : lactose monohydraat, maïszetmeel, watervrij colloïdaal silicium,
magnesiumstearaat
Hoe ziet Torrem er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Torrem 2,5 mg tabletten : ronde, witte tot gebroken witte tabletten, met gegraveerde tekst « BM B4 ».
Doosjes met 28 en 56 tabletten in blisterverpakking Alu/PVC.
Torrem 10 mg comprimés : ronde, deelbare, witte tot gebroken witte tabletten met gegraveerde tekst
« BM D7 ». Doosjes met 20 en 50 tabletten in blisterverpakking Alu/PVC.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Meda Pharma n.v. - Terhulpsesteenweg 166 – 1170 Brussel
Fabrikant
Meda Pharma GmbH & Co. KG – Benzstrasse 1 – 61352 Bad Homburg - Duitsland
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Torrem 2,5 mg tabletten : BE156317
Torrem 10 mg tabletten : BE137977
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in: 11/2011
5

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIÊNT
TORREM 2,5 mg tabletten
TORREM 10 mg tabletten
Torasemide
Lees goed de hele bijsluiter voordat U dit geneesmiddel gaat innemen want er staat
belangrijke informatie in voor U.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft U hem later weer nodig.
- Heeft U nog vragen? Neem dan contact op met Uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is al een aan U voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als U.
- Krijgt U veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt U een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met Uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen ?
2. Wanneer mag U dit middel niet innemen of moet U er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt U dit middel in ?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel ?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN ?
Het aktief bestanddeel van Torrem is torasemide. Het is een geneesmiddel dat de productie van urine
verhoogt (waterafdrijvend middel).
Torrem is aangewezen voor de behandeling van lichte tot matige bloeddrukverhoging en van elke
opzwel ing die te wijten is aan het ophouden van water (oedeem) Dit ophouden van water kan het
gevolg zijn van een onvoldoende werking van:
- het hart,
- de nieren,
- de lever.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE
ZIJN

Wanneer mag U dit middel niet gebruiken?
-
U bent
allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt U vinden onder rubriek 6..
- U bent
allergisch (overgevoelig) voor
antidiabetische geneesmiddelen van het type 'sulfonylurea'
- Indien Uw arts U heeft medegedeeld dat
U bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met Uw arts voordat U dit geneesmiddel inneemt.
- U heeft
ernstige nierstoornissen
- bij patiënten in
precoma en coma als gevolg van een leverziekte.
- in geval van vermindering van het bloedvolume
- in geval van vermindering van de natrium- of kaliumconcentratie in het bloed (het gaat hier om
stoffen die bepaald worden tijdens een bloedonderzoek)
- bij kinderen jonger dan 16 jaar.
De arts bepaalt of Torrem ingenomen kan worden bij moeilijk urineren, veroorzaakt door een
prostaatvergroting (dit is een mannelijke klier onder de blaas).
Wanneer moet U extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met Uw arts of apotheker voordat U dit middel inneemt.
Verwittig Uw arts:
- als U
moeilijkheden ondervindt bij het urineren
- als U
voeding inneemt die rijk is aan kalium.
De arts om een passend dieet vragen.
Verwittig hem in geval van
diarree
Vertel hem ook als U
gelijktijdig:
- een geneesmiddel inneemt om de passage door de darmen te versnel en (een laxeermiddel),
- een geneesmiddel voor het hart (een digitalispreparaat)
- een geneesmiddel dat de kaliumconcentratie in het bloed doet dalen.
De arts waarschuwen in geval van:
- een vermindering van de rode bloedcel en in Uw bloed (voorafbestaande anemie),
- leverstoornissen,
- huidal ergie,
- wanneer infecties optreden tijdens de behandeling.
De
aanwijzingen van de arts volgen in geval van jicht of diabetes.
Neemt U nog andere geneesmiddelen in?
Neemt U naast Torrem nog andere geneesmiddelen in, of heeft U dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat U in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan
Uw arts of apotheker.
Men moet rekening houden met de volgende mogelijkheden:
- toename van de
ongewenste effecten van geneesmiddelen op basis van digitalis (geneesmiddel
voor het hart),
- verhoogd risico op
hartritmestoornissen met geneesmiddelen die het electrocardiogram
(grafische voorstel ing van het hartritme) wijzigen.
- verhoging van het effect van andere
geneesmiddelen gebruikt bij bloeddrukverhoging.
- versterkte afname van de
kaliumconcentratie in het bloed door het samen toedienen met
geneesmiddelen die op zich al deze concentratie doen dalen.
- vermindering van het effect van Torrem door
ontstekingsremmende geneesmiddelen
(mogelijkheid van ernstige nierstoornissen).
- vermindering van het effect van bepaalde geneesmiddelen gebruikt bij diabetes (ziekte die
gekenmerkt wordt door een abnormale toename van het suikergehalte in het bloed).
- vermindering van het effect van Torrem door colestyramine en colestipol (geneesmiddelen voor
het verminderen van het cholesterolgehalte) .
- verhoging van de ongewenste effecten van:
· geneesmiddelen op basis van
lithium,
· aminoglycosiden (klasse van
antibiotica),
· cefalosporinen (klasse van
antibiotica),
· cisplatinum (geneesmiddel
tegen kanker).
- verhoging van de werking van curariserende middelen (geneesmiddelen gebruikt in de
anesthesie).
- verhoging van de werking van
theofylline (geneesmiddel gebruikt bij
astma).
Waarop moet U letten met eten en drinken?
Niet van toepassing
Zwangerschap en borstvoeding
Bent U zwanger, denkt U zwanger te zijn, wilt U zwanger worden of geeft U borstvoeding? Neem dan
contact op met Uw arts of apotheker voordat U dit geneesmiddel gebruikt.
Geen Torrem innemen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Mogelijk risico voor lage bloeddruk, vooral bij het begin van de behandeling. Dit kan hinderlijk zijn bij
het autorijden of het bedienen van machines.
Torrem bevat lactose.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals Uw arts of apotheker U dat heeft verteld. Twijfelt U over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met Uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is :
Bij bloeddrukverhoging :
De gebruikelijke dosering is
1 tablet à 2,5 mg per dag, bij voorkeur 's ochtends bij het ontbijt met een
beetje water.
Bij oedemen :
Men start de behandeling met
10 mg per dag, bij voorkeur `s ochtends bij het ontbijt met een beetje
water. Indien het effect onvoldoende is kan de arts, indien noodzakelijk, deze dosis verhogen of
overgaan tot een andere behandeling.
Heeft U te veel van dit middel ingenomen?:
Wanneer u te veel van Torrem heeft ingenomen, neem dan onmiddel ijk contact op met uw arts, uw
apotheker, de spoedgeval endienst of het Antigifcentrum (070/245.245).
Raadpleeg uw arts bij
overvloedige urinevorming. Hij treft dan de nodige maatregelen ter
compensatie van het vochtverlies en de via de urine uitgescheiden stoffen en hij zal de bloeddruk en
het hart controleren. Zitten of zelfs gaan liggen indien duizeligheid optreedt.
Doktersadvies is vooral vereist wanneer :
- Torrem gelijktijdig ingenomen wordt met geneesmiddelen uit de
digitalisgroep
- bij
hartaandoeningen.
Bent U vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel:
Niet van toepassing.
Heeft U nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met Uw arts of
apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
De frequentie van het voorkomen van de bijwerkingen wordt als volgt aangegeven : Zeer vaak (bij >
1/10 patiënten) ; Vaak (bij > 1/100 en < 1/10 patiënten) ; Soms (bij >
1/1000 en <1/100 patiënten) ;
Ze
lden (bij > 1/10000 en < 1/1000 patiënten) ; Zeer zelden (bij < 1/10000 patiënten).
Bloed- en lymfestelselaandoeningen :
Zeer zelden : vermindering van het aantal bloedcel en.
Een afname van de bloeddruk, verwarring, hartritmestoornissen, angina pectoris (pijn in de borst),
hartinfarct of flauwval en kunnen voorkomen.
Voedings- en stofwisselingsstoornissen :
Soms : milieu in het lichaam te weinig zuur, een vermindering van de kaliumconcentratie in het bloed.
Dit wordt bevorderd door een kaliumarm regime, door het gebruik van laxeermiddelen, door diarree,
braken of leverziekten.
Men moet eveneens rekening houden met een mogelijke daling van de hoeveelheid zouten in het
bloed, in het bijzonder wanneer ook minder zout wordt ingenomen. Een verstoring van
het evenwicht van de verschil ende zouten in het bloed kan krampen veroorzaken in de
kuiten, een gevoel van zwakte, duizeligheid of hoofdpijn, meestal bij het begin van de
behandeling. Deze bijwerkingen, waaraan vooral oudere patiënten gevoelig zijn, zijn
afhankelijk van de dosis en de duur van de behandeling en verminderen over het
algemeen door de dosis aan te passen.
Zenuwstelselaandoeningen :
Soms: hoofdpijn, duizeligheid en slaperigheid, vooral bij het begin van de behandeling.
Zelden: valse gewaarwordingen ter hoogte van de ledematen.
Oogaandoeningen :
Zeer zelden : gezichtsstoornissen.
Ooraandoeningen :
Zeer zelden: oorsuizen en verlies van het gehoor.
Maagdarmstelselaandoeningen :
Soms : smaakverlies, nausea, braken, diarree, verstopping of maagpijn, vooral bij het begin van de
behandeling.
Zelden : droge mond.
Zeer zelden : ontsteking van de pancreas.
Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden : ernstige huidreacties.
Skeletspierstelsel aandoeningen
Soms : spierkrampen, vooral bij het begin van de behandeling.
Nier- en urinewegaandoeningen
Urineophouding en uitzetting van de blaas tengevolge van de verhoging van de urineproductie
kunnen zich voordien bi patiënten met urinewegvernauwing zoals bij prostaatvergroting.
Algemene aandoeningen
Soms : zwaktegevoel, vooral bij het begin van de behandeling..
Een
te hoge startdosis kan een uitgesproken urineverlies teweegbrengen. Het gevolg hiervan kan
zijn: · een daling van de bloeddruk
- een verstooring van de bloedcirculatie en de elektrolytenbalans.
Oudere patiënten zijn meestal gevoelig aan deze wijzigingen.
Eveneens kan een
behandeling die te intensief is een abnormaal verlies aan calcium
teweegbrengen. Dit zal een abnormaal gevoel veroorzaken:
- rond de mond,
- ter hoogte van de handen,
- ter hoogte van de voeten.
In geval dergelijke klachten voorkomen, raadpleeg dan uw geneesheer.
Krijgt U veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt U een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met Uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25° C).
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag Uw
apoitheker wat U met geneesmiddelen moet doen die U niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is torasemide.
- De andere stoffen in dit middel zijn : lactose monohydraat, maïszetmeel, watervrij col oïdaal silicium,
magnesiumstearaat
Hoe ziet Torrem er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Torrem 2,5 mg tabletten : ronde, witte tot gebroken witte tabletten, met gegraveerde tekst « BM B4 ».
Doosjes met 28 en 56 tabletten in blisterverpakking Alu/PVC.
Torrem 10 mg comprimés : ronde, deelbare, witte tot gebroken witte tabletten met gegraveerde tekst
« BM D7 ». Doosjes met 20 en 50 tabletten in blisterverpakking Alu/PVC.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Meda Pharma n.v. - Terhulpsesteenweg 166 ­ 1170 Brussel
Fabrikant
Meda Pharma GmbH & Co. KG ­ Benzstrasse 1 ­ 61352 Bad Homburg - Duitsland
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Torrem 2,5 mg tabletten : BE156317
Torrem 10 mg tabletten : BE137977
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in: 11/2011

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG