Torental 400

Torental-pil-nl-010713
01/07/2013
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
TORENTAL 400 mg filmomhulde tabletten met verlengde afgifte
Pentoxyfylline
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt TORENTAL gebruikt?
2. Wanneer mag u TORENTAL niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u TORENTAL?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u TORENTAL?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT TORENTAL GEBRUIKT?
TORENTAL is een xanthinederivaat op basis van pentoxyfylline. Het zorgt ervoor dat uw bloed
minder dik is, en dus makkelijker door uw bloedvaten stroomt.
TORENTAL wordt voorgeschreven voor de symptomatische behandeling van
claudicatio
intermittens.
Deze aandoening wordt gekenmerkt door hevige pijn in de benen bij het lopen,
veroorzaakt door verstopping van de bloedcirculatie van de onderste ledematen.
2. WANNEER MAG U TORENTAL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u TORENTAL niet gebruiken?
-
-
-
-
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt
u vinden onder punt 6.
U bent allergisch aan derivaten van methylxanthine.
Als u lijdt aan bloedingen van de ogen, de hersenen of de maag.
Als u recent een myocardinfarct (hartaanval) gehad heeft.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met TORENTAL?
-
Als u problemen heeft met de algemene bloedcirculatie, omdat uw bloeddruk dan kan
dalen. Dit kan leiden tot angina pectoris (beklemmend pijnlijk gevoel op de borst) of een
versnelde hartslag. Uw arts zal uw behandeling met een lage dosis (1 tablet) starten en de
dosis geleidelijk aan verhogen tot het gewenste effect bereikt is.
Raadpleeg uw arts
als u één van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad, zodat
hij/zij de nodige maatregelen kan nemen:
-
onregelmatige hartslagen (hartritmestoornissen)
-
myocardinfarct (hartaanval)
-
Bijsluiter
Type IA change name address MAH
Basis: Approved 270112
1/5
Torental-pil-nl-010713
01/07/2013
-
-
-
te lage bloeddruk (hypotensie)
-
ernstige stoornissen in de nier- of leverfunctie
Als u om een of andere reden gemakkelijk bloedt of als u aan diabetes (suikerziekte) lijdt,
raadpleeg dan uw arts.
Als u gelijktijdig behandeld wordt met TORENTAL en geneesmiddelen tegen bloedstolling
of tegen diabetes. Zie ook "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?".
Stop uw behandeling
zodra de eerste tekens van een overgevoeligheidsreactie optreden.
Een medische interventie is absoluut noodzakelijk.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de toediening van TORENTAL aan kinderen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast TORENTAL nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.
Als TORENTAL wordt gecombineerd met
geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen,
kan
het nodig zijn om de dosis van het bloeddrukverlagende geneesmiddel te verlagen.
TORENTAL kan ook het effect van
anticoagulantia
(middelen die de bloedstolling tegengaan)
versterken, waardoor het risico op bloedingen toeneemt.
Bij diabetici die behandeld worden met
insuline of orale antidiabetica
kan TORENTAL het
effect van deze producten versterken.
Het gelijktijdig gebruik van TORENTAL en
theofylline
(vaak gebruikt voor de behandeling van
astma) kan leiden tot een opstapeling van theofylline in het bloed. De ongewenste effecten
van theofylline kunnen bijgevolg gemakkelijker optreden.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Neem de tabletten in tijdens of onmiddellijk na de maaltijden met voldoende (een half glas)
vloeistof, zonder erop te kauwen.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap:
Gebruik TORENTAL niet tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding:
TORENTAL en zijn afbraakproducten worden uitgescheiden in de moedermelk. Uw arts zal
beslissen of u de borstvoeding moet stopzetten of het gebruik van TORENTAL tijdelijk moet
onderbreken.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
In normale omstandigheden heeft TORENTAL geen invloed op het vermogen om deel te
nemen aan het verkeer en/of machines te bedienen.
3. HOE GEBRUIKT U TORENTAL?
Gebruik TORENTAL altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Bijsluiter
Type IA change name address MAH
Basis: Approved 270112
2/5
Torental-pil-nl-010713
01/07/2013
De gebruikelijke dosering is:
Uw arts zal u meestal 2 tot 3 tabletten per dag voorschrijven.
In geval van ernstige lever- of nierstoornissen, is het mogelijk dat uw arts u een lagere dosis
voorschrijft.
Als u gevoelig bent voor bloeddrukdalingen, zal uw arts de begindosis verlagen (1 tablet) en
de dosis daarna geleidelijk aan verhogen tot het gewenste effect is bereikt. Zie ook de rubriek
"Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met TORENTAL?".
Toedieningsweg en toedieningswijze:
Neem de tabletten in tijdens of onmiddellijk na de maaltijden. Slik ze in met voldoende (een half
glas) vloeistof, zonder erop te kauwen.
Heeft u te veel TORENTAL ingenomen?
Wanneer u te veel TORENTAL heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070 / 245 245).
Symptomen:
De eerste symptomen van overdosering met TORENTAL zijn misselijkheid,
duizeligheid, een versnelde hartslag of een bloeddrukdaling. Er kunnen ook nog andere
symptomen zoals koorts, opwinding, roodheid, bewustzijnsverlies, verlies van reflexen,
tonisch-clonische convulsies (stuipen) optreden. Braaksel met een bruinachtige kleur kan een
symptoom zijn van een maagdarmbloeding.
Behandeling:
Er is geen specifiek tegengif (antidotum) bekend. Als de inname recent is, zal
men proberen om de absorptie te verminderen door een maagspoeling of de toediening van
actieve kool.
Voor de behandeling van een acute overdosering en om complicaties te voorkomen, kunnen
algemene en specifieke intensieve zorgen en aangepaste therapeutische maatregelen nodig
zijn.
Bent u vergeten TORENTAL in te nemen?
Als u een dosis vergeet in te nemen, neem ze dan zodra u eraan denkt, tenzij het tijdstip van
de volgende dosis niet veraf is.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van TORENTAL
Stop uw behandeling nooit zonder uw arts te raadplegen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan TORENTAL bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
TORENTAL kan de volgende bijwerkingen veroorzaken:
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Daling van het aantal bloedplaatjes (thrombocytopenie).
Bijsluiter
Type IA change name address MAH
Basis: Approved 270112
3/5
Torental-pil-nl-010713
01/07/2013
Immuunsysteemaandoeningen
Ernstige overgevoeligheidsreacties (anafylactische reacties – anafylactoïde reacties) met
name zwelling van het gelaat, spasmen van de luchtpijptakken of soms een circulatoire shock.
Stop uw behandeling
zodra de eerste tekens van een overgevoeligheidsreactie optreden.
Een medische interventie is absoluut noodzakelijk.
Zenuwstelselaandoeningen
Duizeligheid, hoofdpijn, hersenvliesontsteking zonder infectieuze oorsprong (aseptische
hersenvliesontsteking)
Hartaandoeningen
Stoornissen van het hartritme, tachycardie (snellere hartslagen).
Angina pectoris (hartkramp).
Bloedvataandoeningen
Warmteopwellingen.
Bij patiënten die gevoelig zijn voor bloedingen, kunnen er bloedingen optreden ter hoogte van
de huid, de slijmvliezen, de maag en de darmen.
Hoewel het oorzakelijke verband niet werd aangetoond, werden er gevallen van bloedingen
van het netvlies gemeld, vooral bij risicopatiënten (diabetici).
Hypotensie(daling van de bloeddruk)
Maagdarmstelselaandoeningen
Maagdarmstoornissen zoals een drukkend gevoel in de maagstreek, een zwaar gevoel,
misselijkheid, braken of diarree.
Lever- en galaandoeningen
Geelzucht (hepatische cholestase).
Huid- en onderhuidaandoeningen
Overgevoeligheidsreacties zoals jeuk, erytheem en netelroos
Psychische stoornissen
Opwinding, slaapstoornissen
Onderzoeken
Stijging van de leverenzymen in het bloed (transaminasen).
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TORENTAL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Er zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen voor bewaring.
Gebruik TORENTAL niet meer na de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Die is te vinden op de
doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
Bijsluiter
Type IA change name address MAH
Basis: Approved 270112
4/5
Torental-pil-nl-010713
01/07/2013
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in TORENTAL?
De werkzame stof in TORENTAL is pentoxyfylline.
De andere stoffen in dit middel zijn: hydroxyethylcellulose – magnesiumstearaat – povidon –
talk per omhulde tablet. Erythrosine (E 127) – hypromellose – macrogol 8 000 – talk –
titaandioxide (E 171) voor de omhulling.
Hoe ziet TORENTAL eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
TORENTAL 400 mg filmomhulde tabletten met verlengde afgifte zijn beschikbaar in
verpakkingen met 30, 60 en 100 roze, langwerpige en biconvexe filmomhulde tabletten met
verlengde afgifte, aan één zijde gemerkt met ’ATA’, in blisterverpakking.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan
1831 Diegem
:
02/710.54.00
e-mail:
info.belgium@sanofi.com
Fabrikant
Sanofi Aventis S.p.A.
IT-67019 Scoppito
Italië
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE130006
Afleveringswijze:
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in: 1
2/2013
Datum van laatste revisie van de bijsluiter:
07/2013.
Bijsluiter
Type IA change name address MAH
Basis: Approved 270112
5/5
01/07/2013
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
TORENTAL 400 mg filmomhulde tabletten met verlengde afgifte
Pentoxyfylline
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is al een aan u voorgeschreven.
Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt TORENTAL gebruikt?
2. Wanneer mag u TORENTAL niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u TORENTAL?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u TORENTAL?
6. Aanvul ende informatie
1. WAARVOOR WORDT TORENTAL GEBRUIKT?
TORENTAL is een xanthinederivaat op basis van pentoxyfyl ine. Het zorgt ervoor dat uw bloed
minder dik is, en dus makkelijker door uw bloedvaten stroomt.
TORENTAL wordt voorgeschreven voor de symptomatische behandeling van
claudicatio
intermittens
. Deze aandoening wordt gekenmerkt door hevige pijn in de benen bij het lopen,
veroorzaakt door verstopping van de bloedcirculatie van de onderste ledematen.
2. WANNEER MAG U TORENTAL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u TORENTAL niet gebruiken?
-
U bent al ergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt
u vinden onder punt 6.
- U bent al ergisch aan derivaten van methylxanthine.
- Als u lijdt aan bloedingen van de ogen, de hersenen of de maag.
- Als u recent een myocardinfarct (hartaanval) gehad heeft.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met TORENTAL?
-
Als u problemen heeft met de algemene bloedcirculatie, omdat uw bloeddruk dan kan
dalen. Dit kan leiden tot angina pectoris (beklemmend pijnlijk gevoel op de borst) of een
versnelde hartslag. Uw arts zal uw behandeling met een lage dosis (1 tablet) starten en de
dosis geleidelijk aan verhogen tot het gewenste effect bereikt is.
-
Raadpleeg uw arts als u één van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad, zodat
hij/zij de nodige maatregelen kan nemen:
- onregelmatige hartslagen (hartritmestoornissen)
- myocardinfarct (hartaanval)
Bijsluiter
1/5
01/07/2013
- te lage bloeddruk (hypotensie)
- ernstige stoornissen in de nier- of leverfunctie
- Als u om een of andere reden gemakkelijk bloedt of als u aan diabetes (suikerziekte) lijdt,
raadpleeg dan uw arts.
- Als u gelijktijdig behandeld wordt met TORENTAL en geneesmiddelen tegen bloedstol ing
of tegen diabetes. Zie ook "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?".
Stop uw behandeling zodra de eerste tekens van een overgevoeligheidsreactie optreden.
Een medische interventie is absoluut noodzakelijk.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de toediening van TORENTAL aan kinderen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast TORENTAL nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.
Als TORENTAL wordt gecombineerd met
geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen, kan
het nodig zijn om de dosis van het bloeddrukverlagende geneesmiddel te verlagen.
TORENTAL kan ook het effect van
anticoagulantia (middelen die de bloedstol ing tegengaan)
versterken, waardoor het risico op bloedingen toeneemt.
Bij diabetici die behandeld worden met
insuline of orale antidiabetica kan TORENTAL het
effect van deze producten versterken.
Het gelijktijdig gebruik van TORENTAL en
theofylline (vaak gebruikt voor de behandeling van
astma) kan leiden tot een opstapeling van theofyl ine in het bloed. De ongewenste effecten
van theofyl ine kunnen bijgevolg gemakkelijker optreden.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Neem de tabletten in tijdens of onmiddel ijk na de maaltijden met voldoende (een half glas)
vloeistof, zonder erop te kauwen.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap:
Gebruik TORENTAL niet tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding:
TORENTAL en zijn afbraakproducten worden uitgescheiden in de moedermelk. Uw arts zal
beslissen of u de borstvoeding moet stopzetten of het gebruik van TORENTAL
tijdelijk moet
onderbreken.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
In normale omstandigheden heeft TORENTAL geen invloed op het vermogen om deel te
nemen aan het verkeer en/of machines te bedienen.
3. HOE GEBRUIKT U TORENTAL?
Gebruik TORENTAL altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Bijsluiter
2/5
01/07/2013
De gebruikelijke dosering is:
Uw arts zal u meestal 2 tot 3 tabletten per dag voorschrijven.
In geval van ernstige lever- of nierstoornissen, is het mogelijk dat uw arts u een lagere dosis
voorschrijft.
Als u gevoelig bent voor bloeddrukdalingen, zal uw arts de begindosis verlagen (1 tablet) en
de dosis daarna geleidelijk aan verhogen tot het gewenste effect is bereikt. Zie ook de rubriek
"Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met TORENTAL?".
Toedieningsweg en toedieningswijze:
Neem de tabletten in tijdens of onmiddel ijk na de maaltijden. Slik ze in met voldoende (een half
glas) vloeistof, zonder erop te kauwen.
Heeft u te veel TORENTAL ingenomen?
Wanneer u te veel TORENTAL heeft ingenomen, neem dan onmiddel ijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070 / 245 245).
Symptomen: De eerste symptomen van overdosering met TORENTAL zijn misselijkheid,
duizeligheid, een versnelde hartslag of een bloeddrukdaling. Er kunnen ook nog andere
symptomen zoals koorts, opwinding, roodheid, bewustzijnsverlies, verlies van reflexen,
tonisch-clonische convulsies (stuipen) optreden. Braaksel met een bruinachtige kleur kan een
symptoom zijn van een maagdarmbloeding.
Behandeling: Er is geen specifiek tegengif (antidotum) bekend. Als de inname recent is, zal
men proberen om de absorptie te verminderen door een maagspoeling of de toediening van
actieve kool.
Voor de behandeling van een acute overdosering en om complicaties te voorkomen, kunnen
algemene en specifieke intensieve zorgen en aangepaste therapeutische maatregelen nodig
zijn.
Bent u vergeten TORENTAL in te nemen?
Als u een dosis vergeet in te nemen, neem ze dan zodra u eraan denkt, tenzij het tijdstip van
de volgende dosis niet veraf is.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van TORENTAL
Stop uw behandeling nooit zonder uw arts te raadplegen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals elk geneesmiddel kan TORENTAL bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
TORENTAL kan de volgende bijwerkingen veroorzaken:
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Daling van het aantal bloedplaatjes (thrombocytopenie).
Bijsluiter
3/5
01/07/2013
Immuunsysteemaandoeningen
Ernstige overgevoeligheidsreacties (anafylactische reacties ­ anafylactoïde reacties) met
name zwel ing van het gelaat, spasmen van de luchtpijptakken of soms een circulatoire shock.
Stop uw behandeling zodra de eerste tekens van een overgevoeligheidsreactie optreden.
Een medische interventie is absoluut noodzakelijk.
Zenuwstelselaandoeningen
Duizeligheid, hoofdpijn, hersenvliesontsteking zonder infectieuze oorsprong (aseptische
hersenvliesontsteking)
Hartaandoeningen
Stoornissen van het hartritme, tachycardie (snel ere hartslagen).
Angina pectoris (hartkramp).
Bloedvataandoeningen
Warmteopwel ingen.
Bij patiënten die gevoelig zijn voor bloedingen, kunnen er bloedingen optreden ter hoogte van
de huid, de slijmvliezen, de maag en de darmen.
Hoewel het oorzakelijke verband niet werd aangetoond, werden er geval en van bloedingen
van het netvlies gemeld, vooral bij risicopatiënten (diabetici).
Hypotensie(daling van de bloeddruk)
Maagdarmstelselaandoeningen
Maagdarmstoornissen zoals een drukkend gevoel in de maagstreek, een zwaar gevoel,
misselijkheid, braken of diarree.
Lever- en galaandoeningen
Geelzucht (hepatische cholestase).
Huid- en onderhuidaandoeningen
Overgevoeligheidsreacties zoals jeuk, erytheem en netelroos
Psychische stoornissen
Opwinding, slaapstoornissen
Onderzoeken
Stijging van de leverenzymen in het bloed (transaminasen).
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TORENTAL?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Er zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen voor bewaring.
Gebruik TORENTAL niet meer na de
uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
Bijsluiter
4/5
01/07/2013
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in TORENTAL?
De werkzame stof in TORENTAL is pentoxyfyl ine.
De andere stoffen in dit middel zijn: hydroxyethylcel ulose ­ magnesiumstearaat ­ povidon ­
talk per omhulde tablet. Erythrosine (E 127) ­ hypromel ose ­ macrogol 8 000 ­ talk ­
titaandioxide (E 171) voor de omhul ing.
Hoe ziet TORENTAL eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
TORENTAL 400 mg filmomhulde tabletten met verlengde afgifte
zijn beschikbaar in
verpakkingen met 30, 60 en 100 roze, langwerpige en biconvexe filmomhulde tabletten met
verlengde afgifte, aan één zijde gemerkt met 'ATA', in blisterverpakking.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan
1831 Diegem
: 02/710.54.00
e-mail: info.belgium@sanofi.com

Fabrikant
Sanofi Aventis S.p.A.
IT-67019 Scoppito
Italië
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE130006
Afleveringswijze: Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is goedgekeurd in: 12/2013
Datum van laatste revisie van de bijsluiter:
07/2013.
Bijsluiter
5/5

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG