Torasemide sandoz 5 mg

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Torasemide Sandoz 5 mg tabletten
Torasemide Sandoz 10 mg tabletten
Torasemide Sandoz 20 mg tabletten
Torasemide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2.
Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u dit middel in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
Torasemide Sandoz 5mg wordt gebruikt voor de behandeling van:
hoge bloeddruk
Torasemide Sandoz 5mg - 10mg - 20mg wordt gebruikt voor de behandeling van:
zwelling veroorzaakt door te veel vocht in de weefsels
bij patiënten met hartfalen.
Torasemide is een diureticum, een geneesmiddel dat de urineproductie verhoogt.
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Neem Torasemide Sandoz
niet
in als u
allergisch
bent
voor:
torasemide
of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6
vergelijkbare scheikundige stoffen zoals bepaalde geneesmiddelen om suikerziekte te
behandelen, die werkzame bestanddelen bevatten waarvan de naam meestal eindigt op "-mide"
nierinsufficiëntie
vertoont met onvoldoende urineproductie
ernstige leverstoornissen
vertoont met bewustzijnsverlies
een bloeddruk hebt lager dan 100/60 mmHg (vrouwen) of 110/60 mmHg (mannen)
verminderd bloedvolume
borstvoeding geeft
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts voordat u Torasemide Sandoz inneemt als één van de volgende punten
op u van toepassing is:
jicht en/of stijging van het urinezuurgehalte in het bloed
een onregelmatige hartslag
een verminderd bloedvolume
een verlaagd kalium- of natriumgehalte in het bloed
abnormale veranderingen van de hoeveelheid zuur en base in het lichaam
ernstige stoornissen van de urinestroom veroorzaakt bijvoorbeeld door een vergrote prostaat.
verminderde nierfunctie door geneesmiddelen die de nieren beschadigen
suikerziekte
u neemt bepaalde geneesmiddelen in - zie “Neemt
u nog andere geneesmiddelen in?”
Als u torasemide continu gebruikt, zal uw arts regelmatig een bloedonderzoek uitvoeren om uw cellen
en de spiegels van bepaalde stoffen te controleren, vooral als u nog andere geneesmiddelen gebruikt.
Kinderen jonger dan 12 jaar
Bij gebrek aan voldoende gegevens zal de arts torasemide
enkel
voorschrijven
als het absoluut
noodzakelijk
is.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Torasemide Sandoz nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel
dat dan uw arts of apotheker..
De volgende geneesmiddelen kunnen invloed hebben op of worden beïnvloed door Torasemide
Sandoz:
geneesmiddelen om hoge bloeddruk te behandelen,
vooral geneesmiddelen met werkzame
bestanddelen waarvan de naam eindigt op “-pril”
geneesmiddelen om de pompkracht van het hart te versterken, zoals
digitoxine, digoxine
of
methyldigoxine
geneesmiddelen om suikerziekte te behandelen
probenecide,
een geneesmiddel om jicht te behandelen
geneesmiddelen om ontsteking en pijn te behandelen,
zoals acetylsalicylzuur of indometacine
sulfasalazine, mesalazine
of
olsalazine,
geneesmiddelen om chronische inflammatoire
darmaandoeningen te behandelen
geneesmiddelen om infecties te behandelen
zoals cefixime, cefuroxime, cefaclor, cefalexine,
cefadroxil, cefpodoxime proxetil, kanamycine, neomycine, gentamicine, amikacine of
tobramycine
cisplatinum,
een geneesmiddel om kanker te behandelen
lithium,
een geneesmiddel om depressie te behandelen
theofylline,
een geneesmiddel om astma te behandelen
bepaalde
spierontspannende geneesmiddelen
met werkzame bestanddelen waarvan de naam
eindigt op “-curonium” of “-curium”
alle geneesmiddelen om verstopping te behandelen
geneesmiddelen die cortison bevatten,
zoals hydrocortison, prednison of prednisolon
colestyramine,
een geneesmiddel om het vetgehalte in het bloed te verlagenadrenaline of
noradrenaline,
geneesmiddelen om de bloeddruk te verhogen
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Neem deze tabletten niet samen met alcohol in.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Neem Torasemide Sandoz tijdens de zwangerschap alleen in
als uw arts zegt dat het absoluut
noodzakelijk is.
In dat geval moet u een zo
laag mogelijke dosering
gebruiken.
Borstvoeding
Torasemide Sandoz
wordt niet aanbevolen
bij vrouwen die borstvoeding geven omdat dat de
baby schade zou kunnen berokkenen.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er kan duizeligheid of sufheid optreden bij inname van Torasemide Sandoz, vooral in het begin van de
behandeling, bij verhoging van de dosering, bij verandering van preparaat of bij gelijktijdige inname
van alcohol.
Als uw aandachtsvermogen vermindert, mag u niet rijden of machines bedienen.
Torasemide Sandoz bevat lactose
Dit geneesmiddel bevat lactose, een soort suiker. Als uw arts u heeft gezegd dat u
bepaalde suikers
niet kunt verdragen,
moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. Hoe neemt u dit middel in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De
aanbevolen dosering
is
Torasemide Sandoz 5 mg tabletten
Behandeling van hoge bloeddruk
½ tablet eenmaal per dag
Indien nodig, kan uw arts de dosering verhogen tot 1 tablet eenmaal per dag, ten vroegste na twee
maanden behandeling.
Behandeling van
zwelling veroorzaakt door te veel vocht in de weefsels
bij patiënten met hartfalen:
1 tablet eenmaal daags
Zo nodig zal uw arts de dosering geleidelijk verhogen tot 4 tabletten eenmaal daags.
De tablet verdelen:
De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.
Leg de tablet op een hard, vlak oppervlak met de breukstreep naar boven gericht.
Druk met een vinger op het midden van de tablet en de tablet zal in twee gelijke
helften breken.
Torasemide Sandoz 10 mg tabletten
½ tablet eenmaal daags
Zo nodig zal uw arts de dosering geleidelijk verhogen tot 2 tabletten eenmaal daags.
De tablet verdelen:
De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.
Leg de tablet op een hard, vlak oppervlak met de breukstreep naar boven gericht.
Druk met twee vingers links en rechts van de breukstreep en de tablet zal in twee
gelijke helften breken.
Torasemide Sandoz 20 mg tabletten
¼ tablet eenmaal daags
Zo nodig zal uw arts de dosering geleidelijk verhogen tot 1 tablet eenmaal daags.
De tablet verdelen:
De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.
Leg de tablet op een hard, vlak oppervlak met de breukstreep naar boven gericht.
Druk met een vinger op het midden van de tablet en de tablet zal in vier gelijke delen
breken.
Verminderde leverfunctie die niet ernstig is
Uw arts zal u zorgvuldig behandelen, omdat de torasemidespiegel kan stijgen.
Wijze van toediening
Neem de tabletten
elke ochtend
in ongeacht de maaltijd, zonder te kauwen, met 100 ml water (een
half glas).
Gebruiksduur
Wordt bepaald door de arts. Torasemide Sandoz kan continu gedurende jaren worden gebruikt of
totdat het teveel aan vocht in de weefsels verdwenen is.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Een overdosering zal waarschijnlijk een toename van de urineproductie, slaperigheid, verwardheid,
zwakte, duizeligheid, hypotensie, circulatoire collaps en maaglast veroorzaken.
Neem eventuele resterende tabletten met u mee en ook de doos. Dan kunnen de tabletten
gemakkelijker worden geïdentificeerd.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem de vergeten dosis nog diezelfde dag zo snel mogelijk in of neem de volgende dosis in de
volgende dag zoals gebruikelijk. Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Zet het gebruik van torasemide niet stop zonder toestemming van uw arts, omdat dat u ernstige schade
kan berokkenen en het effect van de behandeling kan verminderen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Bijwerkingen kunnen optreden met de volgende frequenties:
Vaak,
treedt op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers:
stoornissen van de hoeveelheid lichaamsvocht en mineralen, vooral bij een sterk verminderde
zoutinname
te hoog alkaligehalte in het lichaam
spierkrampen, vooral bij het begin van de behandeling
verhoogde bloedconcentraties van urinezuur, suiker en vetten
verlaagd kalium- en natriumgehalte in het bloed
verminderd bloedvolume
maag- en/of darmstoornissen, zoals verminderde eetlust, maagpijn, misselijkheid, braken, diarree,
verstopping
stijging van bepaalde leverenzymwaarden, zoals gamma-GT
hoofdpijn
duizeligheid
vermoeidheid
zwakte
Soms,
treedt op bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers:
verhoogde bloedconcentraties van de stoffen ureum en creatinine
droge mond
gevoel van mieren of tintelingen in armen en benen
last bij het plassen (urineren) (bijv. door prostaathyperplasie)
Zeer zelden,
treedt op minder dan 1 op de 10.000 gebruikers:
vernauwde of samengetrokken bloedvaten veroorzaakt door indikking van het bloed
lagere bloeddruk dan normaal
problemen met de bloedsomloop, vooral bij overeind staan
onregelmatige hartslag
angina pectoris, een toestand die vaak wordt gekenmerkt door ernstige pijn in de borstkas
hartaanval
flauwvallen
verwardheid
ontsteking van de alvleesklier
allergische reacties zoals jeuk en uitslag
verhoogde gevoeligheid voor licht
ernstige huidreacties
daling van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes
gezichtsproblemen
oorsuizen
afname van het hoorvermogen
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website:
www.fagg.be
e-mail:
patientinfo@fagg-afmps.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie
te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
“EXP”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 25 °C.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Wat bevat Torasemide Sandoz
Het
werkzame bestanddeel
is
torasemide.
Een tablet bevat 5 mg torasemide.
Een tablet bevat 10 mg torasemide.
Een tablet bevat 20 mg torasemide.
De andere bestanddelen zijn:
microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, maiszetmeel, watervrij
colloïdaal siliciumdioxide.
Hoe ziet Torasemide Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Torasemide Sandoz 5 mg tabletten
Torasemide Sandoz tabletten zijn rond, wit tot gebroken wit met een breukstreep.
Torasemide Sandoz 10 mg/- 20 mg tabletten
Torasemide Sandoz tabletten zijn rond, wit tot gebroken wit met een kruisbreukstreep.
Verpakkingsgrootten: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100, 400 (20 x 20) tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sandoz NV
Telecom Gardens
Medialaan 40
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
D-39179 Barleben
Duitsland
LEK S.A.
50C, Domaniewska Street
02-672 Warszawa
Polen
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Torasemide Sandoz 5 mg tabletten : BE259813 (Alu/Alu blisterverpakking) en BE259822
(PVC/PVDC/Alu blisterverpakking)
Torasemide Sandoz 10 mg tabletten : BE259795 (Alu/Alu blisterverpakking) en BE259804
(PVC/PVDC/Alu blisterverpakking)
Torasemide Sandoz 20 mg tabletten : BE259777 (Alu/Alu blisterverpakking) en BE259786
(PVC/PVDC/Alu blisterverpakking)
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Dit geneesmiddel werd goedgekeurd in de lidstaten van de EER onder de volgende namen:
Zweden : Torahexal 2,5 mg
Torahexal 5 mg
Torahexal 10 mg
Torahexal 20 mg
België : Torasemide Sandoz 5 mg tabletten
Torasemide Sandoz 10 mg tabletten
Torasemide Sandoz 20 mg tabletten
Duitsland : Torasemid Sandoz 2,5 mg Tabletten
Torasemid Sandoz 5 mg Tabletten
Torasemid Sandoz 10 mg Tabletten
Torasemid Sandoz 20 mg Tabletten
Italië : Torasemide Hexal 10 mg compresse
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2014.

Torasemide Sandoz 5 mg tabletten
Torasemide Sandoz 10 mg tabletten
Torasemide Sandoz 20 mg tabletten

Torasemide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.

· Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
· Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u
· Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2.
Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u dit middel in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
Torasemide Sandoz 5mg wordt gebruikt voor de behandeling van:
·
hoge bloeddruk
Torasemide Sandoz 5mg - 10mg - 20mg wordt gebruikt voor de behandeling van:
·
zwelling veroorzaakt door te veel vocht in de weefsels bij patiënten met hartfalen.
Torasemide is een diureticum, een geneesmiddel dat de urineproductie verhoogt.
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Neem Torasemide Sandoz niet in als u
·
allergisch bent
voor:
-
torasemide of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder rubriek 6
- vergelijkbare scheikundige stoffen zoals bepaalde geneesmiddelen om suikerziekte te
behandelen, die werkzame bestanddelen bevatten waarvan de naam meestal eindigt op "-mide"
-
nierinsufficiëntie vertoont met onvoldoende urineproductie
-
ernstige leverstoornissen vertoont met bewustzijnsverlies
-
een bloeddruk hebt lager dan 100/60 mmHg (vrouwen) of 110/60 mmHg (mannen)
-
verminderd bloedvolume
-
borstvoeding geeft
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts voordat u Torasemide Sandoz inneemt als één van de volgende punten
op u van toepassing is:
- een onregelmatige hartslag
- een verminderd bloedvolume
- een verlaagd kalium- of natriumgehalte in het bloed
- abnormale veranderingen van de hoeveelheid zuur en base in het lichaam
- ernstige stoornissen van de urinestroom veroorzaakt bijvoorbeeld door een vergrote prostaat.
- verminderde nierfunctie door geneesmiddelen die de nieren beschadigen
- suikerziekte
u neemt bepaalde geneesmiddelen in - zie 'Neemt u nog andere geneesmiddelen in?'
Als u torasemide continu gebruikt, zal uw arts regelmatig een bloedonderzoek uitvoeren om uw cellen
en de spiegels van bepaalde stoffen te controleren, vooral als u nog andere geneesmiddelen gebruikt.
Kinderen jonger dan 12 jaar
Bij gebrek aan voldoende gegevens zal de arts torasemide
enkel voorschrijven
als het absoluut
noodzakelijk
is.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Torasemide Sandoz nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel
dat dan uw arts of apotheker..
De volgende geneesmiddelen kunnen invloed hebben op of worden beïnvloed door Torasemide
Sandoz:
·
geneesmiddelen om hoge bloeddruk te behandelen, vooral geneesmiddelen met werkzame
bestanddelen waarvan de naam eindigt op '-pril'
· geneesmiddelen om de
pompkracht van het hart te versterken, zoals
digitoxine,
digoxine of
methyldigoxine
·
geneesmiddelen om suikerziekte te behandelen
·
probenecide, een geneesmiddel om jicht te behandelen
·
geneesmiddelen om ontsteking en pijn te behandelen, zoals acetylsalicylzuur of indometacine
·
sulfasalazine,
mesalazine of
olsalazine, geneesmiddelen om chronische inflammatoire
darmaandoeningen te behandelen
·
geneesmiddelen om infecties te behandelen zoals cefixime, cefuroxime, cefaclor, cefalexine,
cefadroxil, cefpodoxime proxetil, kanamycine, neomycine, gentamicine, amikacine of
tobramycine
·
cisplatinum, een geneesmiddel om kanker te behandelen
·
lithium, een geneesmiddel om depressie te behandelen
·
theofylline, een geneesmiddel om astma te behandelen
· bepaalde
spierontspannende geneesmiddelen met werkzame bestanddelen waarvan de naam
eindigt op '-curonium' of '-curium'
·
alle geneesmiddelen om verstopping te behandelen
·
geneesmiddelen die cortison bevatten, zoals hydrocortison, prednison of prednisolon
·
colestyramine, een geneesmiddel om het vetgehalte in het bloed te verlagen
adrenaline of
noradrenaline, geneesmiddelen om de bloeddruk te verhogen
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Neem deze tabletten niet samen met alcohol in.
Zwangerschap en borstvoeding
·
Zwangerschap
Torasemide Sandoz
wordt niet aanbevolen bij vrouwen die borstvoeding geven omdat dat de
baby schade zou kunnen berokkenen.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er kan duizeligheid of sufheid optreden bij inname van Torasemide Sandoz, vooral in het begin van de
behandeling, bij verhoging van de dosering, bij verandering van preparaat of bij gelijktijdige inname
van alcohol.
Als uw aandachtsvermogen vermindert, mag u niet rijden of machines bedienen.
Torasemide Sandoz bevat lactose
Dit geneesmiddel bevat lactose, een soort suiker. Als uw arts u heeft gezegd dat u
bepaalde suikers
niet kunt verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. Hoe neemt u dit middel in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De
aanbevolen dosering is
Torasemide Sandoz 5 mg tabletten
Behandeling van hoge bloeddruk
·
½ tablet eenmaal per dag
Indien nodig, kan uw arts de dosering verhogen tot 1 tablet eenmaal per dag, ten vroegste na twee
maanden behandeling.
Behandeling van
zwelling veroorzaakt door te veel vocht in de weefsels bij patiënten met hartfalen:
·
1
tablet eenmaal daags
Zo nodig zal uw arts de dosering geleidelijk verhogen tot 4 tabletten eenmaal daags.
De tablet verdelen:
De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.
Leg de tablet op een hard, vlak oppervlak met de breukstreep naar boven gericht.
Druk met een vinger op het midden van de tablet en de tablet zal in twee gelijke
helften breken.
Torasemide Sandoz 10 mg tabletten
·
½
tablet eenmaal daags
Leg de tablet op een hard, vlak oppervlak met de breukstreep naar boven gericht.
Druk met twee vingers links en rechts van de breukstreep en de tablet zal in twee
gelijke helften breken.
Torasemide Sandoz 20 mg tabletten
·
¼
tablet eenmaal daags
Zo nodig zal uw arts de dosering geleidelijk verhogen tot 1 tablet eenmaal daags.
De tablet verdelen:
De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.
Leg de tablet op een hard, vlak oppervlak met de breukstreep naar boven gericht.
Druk met een vinger op het midden van de tablet en de tablet zal in vier gelijke delen
breken.
Verminderde leverfunctie die niet ernstig is
Uw arts zal u zorgvuldig behandelen, omdat de torasemidespiegel kan stijgen.
Wijze van toediening
Neem de tabletten
elke ochtend in ongeacht de maaltijd, zonder te kauwen, met 100 ml water (een
half glas).
Gebruiksduur
Wordt bepaald door de arts. Torasemide Sandoz kan continu gedurende jaren worden gebruikt of
totdat het teveel aan vocht in de weefsels verdwenen is.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Een overdosering zal waarschijnlijk een toename van de urineproductie, slaperigheid, verwardheid,
zwakte, duizeligheid, hypotensie, circulatoire collaps en maaglast veroorzaken.
Neem eventuele resterende tabletten met u mee en ook de doos. Dan kunnen de tabletten
gemakkelijker worden geïdentificeerd.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem de vergeten dosis nog diezelfde dag zo snel mogelijk in of neem de volgende dosis in de
volgende dag zoals gebruikelijk. Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Bijwerkingen kunnen optreden met de volgende frequenties:
Vaak
, treedt op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers:
·
stoornissen van de hoeveelheid lichaamsvocht en mineralen, vooral bij een sterk verminderde
zoutinname
- te hoog alkaligehalte in het lichaam
- spierkrampen, vooral bij het begin van de behandeling
- verhoogde bloedconcentraties van urinezuur, suiker en vetten
- verlaagd kalium- en natriumgehalte in het bloed
- verminderd bloedvolume
- maag- en/of darmstoornissen, zoals verminderde eetlust, maagpijn, misselijkheid, braken, diarree,
verstopping
- stijging van bepaalde leverenzymwaarden, zoals gamma-GT
- hoofdpijn
- duizeligheid
- vermoeidheid
- zwakte
Soms, treedt op bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers:
·
verhoogde bloedconcentraties van de stoffen ureum en creatinine
- droge mond
- gevoel van mieren of tintelingen in armen en benen
· last bij het plassen (urineren) (bijv. door prostaathyperplasie)
Zeer zelden, treedt op minder dan 1 op de 10.000 gebruikers:
· vernauwde of samengetrokken bloedvaten veroorzaakt door indikking van het bloed
· lagere bloeddruk dan normaal
· problemen met de bloedsomloop, vooral bij overeind staan
· onregelmatige hartslag
· angina pectoris, een toestand die vaak wordt gekenmerkt door ernstige pijn in de borstkas
· hartaanval
· flauwvallen
· verwardheid
· ontsteking van de alvleesklier
· allergische reacties zoals jeuk en uitslag
· verhoogde gevoeligheid voor licht
· ernstige huidreacties
· daling van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes
· gezichtsproblemen
· oorsuizen
· afname van het hoorvermogen
5. Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
'EXP'. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 25 °C.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Wat bevat Torasemide Sandoz
· Het
werkzame bestanddeel is
torasemide.
Een tablet bevat 5 mg torasemide.
Een tablet bevat 10 mg torasemide.
Een tablet bevat 20 mg torasemide.
- De andere bestanddelen zijn:
microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, maiszetmeel, watervrij
colloïdaal siliciumdioxide.
Hoe ziet Torasemide Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Torasemide Sandoz 5 mg tabletten
Torasemide Sandoz tabletten zijn rond, wit tot gebroken wit met een breukstreep.
Torasemide Sandoz 10 mg/- 20 mg tabletten
Torasemide Sandoz tabletten zijn rond, wit tot gebroken wit met een kruisbreukstreep.
Verpakkingsgrootten: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100, 400 (20 x 20) tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
LEK S.A.
50C, Domaniewska Street
02-672 Warszawa
Polen
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Torasemide Sandoz 5 mg tabletten : BE259813 (Alu/Alu blisterverpakking) en BE259822
(PVC/PVDC/Alu blisterverpakking)
Torasemide Sandoz 10 mg tabletten : BE259795 (Alu/Alu blisterverpakking) en BE259804
(PVC/PVDC/Alu blisterverpakking)
Torasemide Sandoz 20 mg tabletten : BE259777 (Alu/Alu blisterverpakking) en BE259786
(PVC/PVDC/Alu blisterverpakking)
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Dit geneesmiddel werd goedgekeurd in de lidstaten van de EER onder de volgende namen:
Zweden : Torahexal 2,5 mg
Torahexal 5 mg
Torahexal 10 mg
Torahexal 20 mg
België : Torasemide Sandoz 5 mg tabletten
Torasemide Sandoz 10 mg tabletten
Torasemide Sandoz 20 mg tabletten
Duitsland : Torasemid Sandoz 2,5 mg Tabletten
Torasemid Sandoz 5 mg Tabletten
Torasemid Sandoz 10 mg Tabletten
Torasemid Sandoz 20 mg Tabletten
Italië : Torasemide Hexal 10 mg compresse

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG