Topiramate sandoz 25 mg

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS
Topiramate Sandoz 25 mg filmomhulde tabletten
Topiramate Sandoz 50 mg filmomhulde tabletten
Topiramate Sandoz 100 mg filmomhulde tabletten
Topiramate Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten
Topiramaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of heeft u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Aanvullende informatie
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Topiramate Sandoz behoort tot een groep geneesmiddelen, die “anti-epileptica” heten. Het wordt
gebruikt:
alleen om epilepsie bij volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar te behandelen
samen met andere geneesmiddelen om epilepsie bij volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar te
behandelen
om migraineaanvallen bij volwassenen te voorkomen
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch (overgevoelig) voor topiramaat of een van de andere bestanddelen van
Topiramate Sandoz (zie rubriek 6).
Voor de preventie van migraine als u zwanger bent of als u zwanger kunt worden, en als u
geen doeltreffend voorbehoedmiddel gebruikt (zie de rubriek “Zwangerschap en
borstvoeding” voor meer informatie).
Als u niet zeker weet of het bovenvermelde punt op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of
apotheker voor u Topiramate Sandoz gebruikt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Overleg met uw arts of apotheker voor u Topiramate Sandoz inneemt als u:
1/10
Bijsluiter
nierproblemen hebt, vooral nierstenen, of als u wordt behandeld met dialyse
een voorgeschiedenis heeft van afwijkingen van het bloed of de lichaamsvochten (metabole
acidose)
leverproblemen hebt
oogproblemen heeft, vooral glaucoom
een groeiprobleem hebt
een vetrijk dieet (ketogeen dieet) volgt
Als u niet zeker weet of een van de bovenvermelde punten op u van toepassing is, raadpleeg dan uw
arts of apotheker voor u Topiramate Sandoz gebruikt.
Het is belangrijk dat u de inname van uw geneesmiddel niet stopzet zonder eerst uw arts te
raadplegen.
U moet ook met uw arts spreken voor u een geneesmiddel begint in te nemen dat topiramaat bevat en
dat u wordt voorgeschreven als alternatief voor Topiramate Sandoz.
U zou kunnen vermageren als u Topiramate Sandoz gebruikt. Daarom moet uw gewicht regelmatig
worden gecontroleerd tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Als u te veel vermagert of als een
kind dat dit geneesmiddel gebruikt niet genoeg in gewicht aankomt, moet u uw arts raadplegen.
Een klein aantal mensen dat werd behandeld met anti-epileptica zoals Topiramate Sandoz, heeft
gedachten gekregen over zichzelf verwonden of zelfmoord plegen. Als u ooit dergelijke gedachten
krijgt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Topiramate Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft, voor vitamines en voor kruidenmiddelen. Topiramate Sandoz en sommige andere
geneesmiddelen kunnen elkaar beïnvloeden. Soms moet de dosering van sommige van de andere
geneesmiddelen of van Topiramate Sandoz worden aangepast.
Breng uw arts of apotheker zeker op de hoogte als u:
andere geneesmiddelen inneemt die uw denken, concentratie of spiercoördinatie verstoren of
verminderen (bv. geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken, zoals
spierontspanners en kalmeermiddelen).
Contraceptiva: Topiramate Sandoz kan de doeltreffendheid van contraceptiva verminderen.
Licht uw arts in als uw maandstonden veranderen terwijl u contraceptiva en Topiramate Sandoz
inneemt.
Hou een lijst bij van alle geneesmiddelen die u inneemt. Laat die lijst aan uw arts en apotheker zien
voor u met een nieuw geneesmiddel begint.
Andere geneesmiddelen die u met uw arts of apotheker moet bespreken, zijn andere anti-epileptica,
risperidon, lithium, hydrochloorthiazide, metformine, pioglitazon, glyburide, amitriptyline,
propranolol, diltiazem, venlafaxine en flunarazine.
Als u niet zeker weet of een van de bovenvermelde punten op u van toepassing is, raadpleeg dan uw
arts of apotheker voor u Topiramate Sandoz gebruikt.
2/10
Bijsluiter
Waarop moet u letten met eten en drinken?
U mag Topiramate Sandoz met of zonder voedsel innemen. Drink overdag veel vocht om nierstenen te
voorkomen tijdens inname van Topiramate Sandoz. U mag geen alcohol drinken als u Topiramate
Sandoz inneemt.
Zwangerschap en borstvoeding
Raadpleeg uw arts voor u Topiramate Sandoz gebruikt als u zwanger bent, probeert zwanger te
worden of borstvoeding geeft. Uw arts zal beslissen of u Topiramate Sandoz mag innemen. Zoals met
andere anti-epileptica is er een risico dat het ongeboren kind schade oploopt als Topiramate Sandoz
wordt gebruikt tijdens de zwangerschap. Zorg ervoor dat u heel goed op de hoogte bent van de
risico’s en de voordelen van gebruik van Topiramate Sandoz wegens epilepsie tijdens de
zwangerschap.
U mag Topiramate Sandoz niet innemen voor de preventie van migraine als u zwanger bent of als u
zwanger kunt worden en als u geen doeltreffend voorbehoedmiddel gebruikt.
Moeders die borstvoeding geven terwijl ze Topiramate Sandoz innemen, moeten de arts zo snel
mogelijk inlichten als de baby iets ongewoons vertoont.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Tijdens een behandeling met Topiramate Sandoz kunnen duizeligheid, vermoeidheid en
gezichtsproblemen optreden. Rijd niet en gebruik geen gereedschap of machines zonder eerst uw arts
te raadplegen.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Topiramate Sandoz bevat lactose. Als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet kunt
verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt.
3. Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Neem Topiramate Sandoz precies in zoals voorgeschreven. Uw arts zal gewoonlijk starten
met een lage dosis van Topiramate Sandoz en die dosis traag verhogen tot hij/zij de beste
dosering voor u heeft gevonden.
Topiramate Sandoz tabletten moeten in hun geheel worden ingeslikt. De tabletten niet kauwen
omdat ze een bittere smaak kunnen nalaten.
Topiramate Sandoz kan worden ingenomen voor, tijdens of na een maaltijd. Drink overdag
veel vocht om nierstenen te voorkomen tijdens de inname van Topiramate Sandoz.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
3/10
Bijsluiter
Wanneer u teveel van Topiramate Sandoz heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Neem de verpakking van het
geneesmiddel mee.
Tekenen en symptomen van overdosering kunnen zijn: stuipen, sufheid, spraakstoornissen,
dubbel zien, minder goed kunnen denken, abnormale coördinatie, bewustzijnsbeneveling, lage
bloeddruk, buikpijn, agitatie, duizeligheid en depressie.
Een overdosering kan optreden als u samen met Topiramate Sandoz nog andere geneesmiddelen
inneemt.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u een dosis vergeet in te nemen, neemt u die in zodra u het zich herinnert. Maar als het
bijna tijd is voor uw volgende dosis, slaat u de gemiste dosis over en gaat u verder zoals
gewoonlijk. Als u twee of meer doses overslaat, moet u contact opnemen met uw arts.
Neem geen dubbele dosis in (twee doses tegelijkertijd) om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
U mag de inname van dit geneesmiddel niet stopzetten tenzij uw arts u dat heeft gezegd. Uw
symptomen zouden kunnen terugkeren. Als uw arts beslist om dit geneesmiddel stop te zetten, kan uw
dosering geleidelijk over enkele dagen worden verminderd.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan Topiramate Sandoz bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
De frequentie van de onderstaande mogelijke bijwerkingen wordt conventioneel als volgt
gedefinieerd:
zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)
vaak (komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op de 100)
soms (komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op de 1 000)
zelden (komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op de 10 000)
zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 gebruiker op de 10 000)
niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen:
Gewichtsverlies
Tintelingen in armen en benen
Sufheid of slaperigheid
Duizeligheid
Diarree
Misselijkheid
Verstopte, lopende neus en keelpijn
Vermoeidheid
Depressie
4/10
Bijsluiter
Frequente bijwerkingen:
Stemmings- of gedragsveranderingen waaronder woede, zenuwachtigheid en droefheid
Gewichtstoename
Daling of verlies van eetlust
Gedaald aantal rode bloedcellen
Veranderingen van het denken en de alertheid zoals verwardheid, problemen met de
concentratie, het geheugen of traag denken
Onduidelijke spraak
Onhandigheid of stapproblemen
Onwillekeurig schudden van de armen, de handen of de benen
Verminderde tastzin of verminderd gevoel
Onwillekeurige bewegingen van de ogen
Verwrongen smaakzin
Gezichtsstoornissen, wazig zicht, dubbelzien
Oorsuizen
Oorpijn
Kortademigheid
Neusbloedingen
Braken
Constipatie
Maagpijn
Indigestie
Droge mond
Tintelingen of verdoofd gevoel in de mond
Nierstenen
Vaak wateren
Pijn bij het wateren
Haaruitval
Huiduitslag en/of jeukende huid.
Gewrichtspijn
Spierspasmen, spiertrekkingen of spierzwakte
Pijn in de borstkas
Koorts
Krachtsverlies
Algemeen gevoel van onwel zijn
Allergische reactie
Bijwerkingen die soms optreden, zijn:
Kristallen in the urine
Abnormaal aantal bloedcellen waaronder een daling van het aantal witte bloedcellen of
bloedplaatjes of een stijging van het aantal eosinofielen
Onregelmatige hartslag of trage hartslag
Gezwollen klieren in de nek, de oksel of de lies
Meer epilepsieaanvallen
Problemen met de verbale communicatie
Kwijlen
Rusteloosheid of verhoogde geestelijke en lichamelijke activiteit
Bewustzijnsverlies
Flauwvallen
Trage of verminderde bewegingen
5/10
Bijsluiter
Slaapstoornissen of slaap van slechte kwaliteit
Gestoorde of verwrongen reukzin
Problemen met het schrift
Gevoel van beweging onder de huid
Oogproblemen zoals droge ogen, overgevoeligheid voor licht, onwillekeurige trekkingen,
tranen en verminderd zicht
Gehoordaling of -verlies
Hese stem
Ontsteking van de alvleesklier
Gas
Brandend maagzuur
Verlies van tastzin in de mond
Bloedend tandvlees
Vol of opgezet gevoel
Pijnlijk of brandend gevoel in de mond
Slecht riekende adem
Verlies van urine en/of stoelgang
Sterke drang om te plassen
Pijn in de nierstreek en/of de blaas als gevolg van nierstenen
Minder of niet meer zweten
Verkleuring van de huid
Plaatselijke zwelling van de huid
Zwelling van het gezicht
Zwelling van de gewrichten
Musculoskeletale stijfheid
Verhoogd
zuurgehalte in het bloed
Laag kaliumgehalte in het bloed
Verhoogde eetlust
Meer dorst en abnormaal veel drinken
Lage bloeddruk of daling van de bloeddruk bij het overeind komen
Warmteopwellingen
Griepachtige ziekte
Koude extremiteiten (bv. handen en gezicht)
Leerproblemen
Stoornissen van de seksuele functie (erectiestoornissen, verlies van libido)
Hallucinaties
Verminderde verbale communicatie
Zeldzame bijwerkingen:
Verhoogde gevoeligheid van de huid
Gestoorde smaakzin
Glaucoom: een blokkade van het vocht in het oog waardoor de druk in het oog stijgt
met pijn en gezichtsdaling als gevolg
Renale tubulaire acidose
Ernstige huidreactie waaronder het Stevens-Johnsonsyndroom, een levensbedreigende
huidaandoening waarbij de bovenste laag van de huid loskomt van de onderste laag, en
erythema multiforme, een aandoening met verheven rode vlekken die blaren kunnen vormen
Geur
Zwelling van de weefsels rond het oog
6/10
Bijsluiter
Raynaudsyndroom: een aandoening die de bloedvaten van de vingers, de tenen en de oren
aantast en pijn en gevoeligheid voor koude veroorzaakt
Weefselverkalking (calcinosis).
Bijwerkingen waarvan de frequentie niet bekend is
Maculopathie is een ziekte van de macula, de kleine plek van het netvlies waar het zicht het scherpst
is. U moet contact opnemen met uw arts als u een verandering of vermindering van uw zicht
waarneemt.
Zwelling van het oogbindvlies.
Toxische epidermale necrolyse, een ernstigere vorm van het Stevens-Johnsonsyndroom (zie
bijwerkingen die soms optreden).
Bijwerkingen in klinische studies bij kinderen
Bijwerkingen die in klinische studies vaker (> 2 keer meer) werden gerapporteerd bij kinderen dan bij
volwassenen, zijn:
verminderde eetlust
meer eetlust
verhoogd zuurgehalte in het bloed
laag kaliumgehalte in het bloed
abnormaal gedrag
agressie
moeilijk inslapen
zelfmoordgedachten
stemmings- of gedragsveranderingen
vermoeidheid, geen energie
slaapstoornissen of slechte kwaliteit van de slaap
meer tranen
tragere hartslag
zich abnormaal voelen
gangstoornissen
Bijwerkingen die in klinische studies werden gerapporteerd bij kinderen, maar niet bij volwassenen,
zijn:
stijging van een bepaald type witte bloedcellen (eosinofilie)
verhoogde geestelijke en lichamelijke activiteit
duizeligheid
braken
abnormaal hoge temperatuur (hyperthermie)
koorts
leerproblemen
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
7/10
Bijsluiter
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de
doos na EXP. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
HDPE-containers: 1 maand na de eerste opening.
Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. Aanvullende informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is topiramaat.
Topiramate Sandoz 25 mg filmomhulde tabletten
Elke filmomhulde tablet bevat 25 mg topiramaat.
Topiramate Sandoz 50 mg filmomhulde tabletten
Elke filmomhulde tablet bevat 50 mg topiramaat.
Topiramate Sandoz 100 mg filmomhulde tabletten
Elke filmomhulde tablet bevat 100 mg topiramaat.
Topiramate Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten
Elke filmomhulde tablet bevat 200 mg topiramaat.
De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, zetmeel,
natriumzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat, hypromellose, titaandioxide (E 171), macrogol,
polysorbaat 80,
Topiramate Sandoz 50/200 mg filmomhulde tabletten: geel ijzeroxide (E 172)
Hoe ziet Topiramate Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Filmomhulde tabletten
Topiramate 25 mg filmomhulde tablet:
Witte, ronde filmomhulde tablet, aan beide kanten vlak.
Topiramate 50 mg filmomhulde tablet:
Gele, ronde filmomhulde tablet, aan beide kanten vlak.
Topiramate 100 mg filmomhulde tablet:
Witte, ronde filmomhulde tablet, aan beide kanten vlak.
Topiramate 200 mg filmomhulde tablet:
Gele, ronde filmomhulde tablet, aan beide kanten vlak.
Blisterverpakkingen: 5, 6, 10, 20, 60 en 100 filmomhulde tabletten.
HDPE tablettencontainer met PP dop met droogmiddel: 20, 28, 50, 60, 100 en 200 filmomhulde
tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
8/10
Bijsluiter
Sandoz NV, Telecom Gardens, Medialaan 40, B-1800 Vilvoorde
Fabrikant:
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, SI-1526 Ljubljana, Slovenië
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Duitsland
Salutas Pharma GmbH Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Duitsland
LEK S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warschau, Polen
Lek Pharmaceuticals d.d, Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenië
Nummers van de vergunningen voor het in handel brengen:
25 mg : BE293946 (blisterverpakking)
25 mg : BE293973 (tablettencontainer)
50 mg : BE293982 (blisterverpakking)
50 mg : BE294131 (tablettencontainer)
100 mg : BE294147 (blisterverpakking)
100 mg: BE294156 (tablettencontainer)
200 mg : BE294165 (blisterverpakking)
200 mg : BE294174 (tablettencontainer)
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Dit geneesmiddel is goedgekeurd in lidstaten van de EER onder de volgende namen:
Oostenrijk:
Topiramat Sandoz 25 mg - Filmtabletten
Topiramat Sandoz 50 mg – Filmtabletten
Topiramat Sandoz 100 mg - Filmtabletten
Topiramat Sandoz 200 mg - Filmtabletten
België:
Topiramate Sandoz 25 mg filmomhulde tabletten
Topiramate Sandoz 50 mg filmomhulde tabletten
Topiramate Sandoz 100 mg filmomhulde tabletten
Topiramate Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten
Tsjechië:
Topiramat Sandoz 25 mg, tbl.
Topiramat Sandoz 50 mg, tbl
Topiramat Sandoz 100 mg, tbl.
Topiramat Sandoz 200 mg, tbl.
Estland:
Topiramate Sandoz 25mg
Topiramate Sandoz 50mg
Topiramate Sandoz 100mg
Finland:
Topiramat Sandoz 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Topiramat Sandoz 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Topiramat Sandoz 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Topiramat Sandoz 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Duitsland:
Topiramat Sandoz 25 mg Filmtabletten
Topiramat Sandoz 50 mg Filmtabletten
Topiramat Sandoz 100 mg Filmtabletten
Topiramat Sandoz 200 mg Filmtabletten
Griekenland:
LETOP
Hongarije:
Topiramat Sandoz 25 mg filmtabletta
Topiramat Sandoz 50 mg filmtabletta
Topiramat Sandoz 100 mg filmtabletta
Topiramat Sandoz 200 mg filmtabletta
Ierland:
Topiramate 25 mg Film-Coated Tablets
9/10
Bijsluiter
Topiramate 50 mg Film-Coated Tablets
Topiramate 100 mg Film-Coated Tablets
Topiramate 200 mg Film-Coated Tablets
Italië:
TOPIRAMATO SANDOZ 25 mg compresse rivestite con film
TOPIRAMATO SANDOZ 50 mg compresse rivestite con film
TOPIRAMATO SANDOZ 100 mg compresse rivestite con film
TOPIRAMATO SANDOZ 200 mg compresse rivestite con film
Letland:
Topiramate Sandoz 25 mg apvalkotās tabletes
Topiramate Sandoz 50 mg apvalkotās tabletes
Topiramate Sandoz 100 mg apvalkotās tabletes
Litouwen:
Topiramate Sandoz 25 mg plėvele dengtos tabletės
Topiramate Sandoz 50 mg plėvele dengtos tabletės
Topiramate Sandoz 100 mg plėvele dengtos tabletės
Topiramate Sandoz 200 mg plėvele dengtos tabletės
Nederland:
Topiramaat Sandoz 25 mg tabletten
Topiramaat Sandoz 100 mg tabletten
Topiramaat Sandoz 200 mg tabletten
Noorwegen:
Topiramat Sandoz 25 mg filmdrasjerte tabletter
Topiramat Sandoz 50 mg filmdrasjerte tabletter
Topiramat Sandoz 100 mg filmdrasjerte tabletter
Topiramat Sandoz 200 mg filmdrasjerte tabletter
Polen:
TopiLek 25
TopiLek 50
TopiLek 100
TopiLek 200
Portugal:
Topiramato SANDOZ 25 mg Comprimidos
Topiramato SANDOZ 50 mg Comprimidos
Topiramato SANDOZ 100 mg Comprimidos
Topiramato SANDOZ 200 mg Comprimidos
Slowakije:
Topiramát Sandoz 25 mg filmom obalené tablety
Topiramát Sandoz 50 mg filmom obalené tablety
Topiramát Sandoz 100 mg filmom obalené tablety
Slovenië:
LETOP 25 mg tablete
LETOP 50 mg tablete
LETOP 100 mg tablete
LETOP 200 mg tablete
Zweden:
Topiramat Sandoz
Verenigd Koninkrijk: Topiramate 25mg tablets
Topiramate 50mg tablets
Topiramate 100mg tablets
Topiramate 200mg tablets
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 06/2013
10/10

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS
Topiramate Sandoz 25 mg filmomhulde tabletten
Topiramate Sandoz 50 mg filmomhulde tabletten
Topiramate Sandoz 100 mg filmomhulde tabletten
Topiramate Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten

Topiramaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of heeft u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Aanvullende informatie
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Topiramate Sandoz behoort tot een groep geneesmiddelen, die 'anti-epileptica' heten. Het wordt
gebruikt:
· alleen om epilepsie bij volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar te behandelen
· samen met andere geneesmiddelen om epilepsie bij volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar te
behandelen
· om migraineaanvallen bij volwassenen te voorkomen
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch (overgevoelig) voor topiramaat of een van de andere bestanddelen van
Topiramate Sandoz (zie rubriek 6).
- Voor de preventie van migraine als u zwanger bent of als u zwanger kunt worden, en als u
geen doeltreffend voorbehoedmiddel gebruikt (zie de rubriek 'Zwangerschap en
borstvoeding' voor meer informatie).
Als u niet zeker weet of het bovenvermelde punt op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of
apotheker voor u Topiramate Sandoz gebruikt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Overleg met uw arts of apotheker voor u Topiramate Sandoz inneemt als u:
- nierproblemen hebt, vooral nierstenen, of als u wordt behandeld met dialyse
- een voorgeschiedenis heeft van afwijkingen van het bloed of de lichaamsvochten (metabole
acidose)
- leverproblemen hebt
- oogproblemen heeft, vooral glaucoom
- een groeiprobleem hebt
- een vetrijk dieet (ketogeen dieet) volgt
Als u niet zeker weet of een van de bovenvermelde punten op u van toepassing is, raadpleeg dan uw
arts of apotheker voor u Topiramate Sandoz gebruikt.
Het is belangrijk dat u de inname van uw geneesmiddel niet stopzet zonder eerst uw arts te
raadplegen.
U moet ook met uw arts spreken voor u een geneesmiddel begint in te nemen dat topiramaat bevat en
dat u wordt voorgeschreven als alternatief voor Topiramate Sandoz.
U zou kunnen vermageren als u Topiramate Sandoz gebruikt. Daarom moet uw gewicht regelmatig
worden gecontroleerd tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Als u te veel vermagert of als een
kind dat dit geneesmiddel gebruikt niet genoeg in gewicht aankomt, moet u uw arts raadplegen.
Een klein aantal mensen dat werd behandeld met anti-epileptica zoals Topiramate Sandoz, heeft
gedachten gekregen over zichzelf verwonden of zelfmoord plegen. Als u ooit dergelijke gedachten
krijgt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Topiramate Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft, voor vitamines en voor kruidenmiddelen. Topiramate Sandoz en sommige andere
geneesmiddelen kunnen elkaar beïnvloeden. Soms moet de dosering van sommige van de andere
geneesmiddelen of van Topiramate Sandoz worden aangepast.
Breng uw arts of apotheker zeker op de hoogte als u:
·
andere geneesmiddelen inneemt die uw denken, concentratie of spiercoördinatie verstoren of
verminderen (bv. geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken, zoals
spierontspanners en kalmeermiddelen).
- Contraceptiva: Topiramate Sandoz kan de doeltreffendheid van contraceptiva verminderen.
Licht uw arts in als uw maandstonden veranderen terwijl u contraceptiva en Topiramate Sandoz
inneemt.
Hou een lijst bij van alle geneesmiddelen die u inneemt. Laat die lijst aan uw arts en apotheker zien
voor u met een nieuw geneesmiddel begint.
Andere geneesmiddelen die u met uw arts of apotheker moet bespreken, zijn andere anti-epileptica,
risperidon, lithium, hydrochloorthiazide, metformine, pioglitazon, glyburide, amitriptyline,
propranolol, diltiazem, venlafaxine en flunarazine.
Als u niet zeker weet of een van de bovenvermelde punten op u van toepassing is, raadpleeg dan uw
arts of apotheker voor u Topiramate Sandoz gebruikt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
U mag Topiramate Sandoz met of zonder voedsel innemen. Drink overdag veel vocht om nierstenen te
voorkomen tijdens inname van Topiramate Sandoz. U mag geen alcohol drinken als u Topiramate
Sandoz inneemt.
Zwangerschap en borstvoeding
Raadpleeg uw arts voor u Topiramate Sandoz gebruikt als u zwanger bent, probeert zwanger te
worden of borstvoeding geeft. Uw arts zal beslissen of u Topiramate Sandoz mag innemen. Zoals met
andere anti-epileptica is er een risico dat het ongeboren kind schade oploopt als Topiramate Sandoz
wordt gebruikt tijdens de zwangerschap. Zorg ervoor dat u heel goed op de hoogte bent van de
risico's en de voordelen van gebruik van Topiramate Sandoz wegens epilepsie tijdens de
zwangerschap.
U mag Topiramate Sandoz niet innemen voor de preventie van migraine als u zwanger bent of als u
zwanger kunt worden en als u geen doeltreffend voorbehoedmiddel gebruikt.
Moeders die borstvoeding geven terwijl ze Topiramate Sandoz innemen, moeten de arts zo snel
mogelijk inlichten als de baby iets ongewoons vertoont.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Tijdens een behandeling met Topiramate Sandoz kunnen duizeligheid, vermoeidheid en
gezichtsproblemen optreden. Rijd niet en gebruik geen gereedschap of machines zonder eerst uw arts
te raadplegen.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Topiramate Sandoz bevat lactose. Als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet kunt
verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt.
3. Hoe gebruikt u dit middel?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
·
Neem Topiramate Sandoz precies in zoals voorgeschreven. Uw arts zal gewoonlijk starten
met een lage dosis van Topiramate Sandoz en die dosis traag verhogen tot hij/zij de beste
dosering voor u heeft gevonden.
- Topiramate Sandoz tabletten moeten in hun geheel worden ingeslikt. De tabletten niet kauwen
omdat ze een bittere smaak kunnen nalaten.
- Topiramate Sandoz kan worden ingenomen voor, tijdens of na een maaltijd. Drink overdag
veel vocht om nierstenen te voorkomen tijdens de inname van Topiramate Sandoz.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
- Wanneer u teveel van Topiramate Sandoz heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Neem de verpakking van het
geneesmiddel mee.
· Tekenen en symptomen van overdosering kunnen zijn: stuipen, sufheid, spraakstoornissen,
dubbel zien, minder goed kunnen denken, abnormale coördinatie, bewustzijnsbeneveling, lage
bloeddruk, buikpijn, agitatie, duizeligheid en depressie.
Een overdosering kan optreden als u samen met Topiramate Sandoz nog andere geneesmiddelen
inneemt.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
- Als u een dosis vergeet in te nemen, neemt u die in zodra u het zich herinnert. Maar als het
bijna tijd is voor uw volgende dosis, slaat u de gemiste dosis over en gaat u verder zoals
gewoonlijk. Als u twee of meer doses overslaat, moet u contact opnemen met uw arts.
- Neem geen dubbele dosis in (twee doses tegelijkertijd) om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
U mag de inname van dit geneesmiddel niet stopzetten tenzij uw arts u dat heeft gezegd. Uw
symptomen zouden kunnen terugkeren. Als uw arts beslist om dit geneesmiddel stop te zetten, kan uw
dosering geleidelijk over enkele dagen worden verminderd.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan Topiramate Sandoz bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
De frequentie van de onderstaande mogelijke bijwerkingen wordt conventioneel als volgt
gedefinieerd:
zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)
vaak (komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op de 100)
soms (komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op de 1 000)
zelden (komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op de 10 000)
zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 gebruiker op de 10 000)
niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen:
·
Gewichtsverlies
- Tintelingen in armen en benen
- Sufheid of slaperigheid
- Duizeligheid
- Diarree
- Misselijkheid
- Verstopte, lopende neus en keelpijn
- Vermoeidheid
- Depressie
Frequente bijwerkingen:
·
Stemmings- of gedragsveranderingen waaronder woede, zenuwachtigheid en droefheid
- Gewichtstoename
- Daling of verlies van eetlust
- Gedaald aantal rode bloedcellen
- Veranderingen van het denken en de alertheid zoals verwardheid, problemen met de
concentratie, het geheugen of traag denken
- Onduidelijke spraak
- Onhandigheid of stapproblemen
- Onwillekeurig schudden van de armen, de handen of de benen
- Verminderde tastzin of verminderd gevoel
- Onwillekeurige bewegingen van de ogen
- Verwrongen smaakzin
- Gezichtsstoornissen, wazig zicht, dubbelzien
- Oorsuizen
- Oorpijn
- Kortademigheid
- Neusbloedingen
- Braken
- Constipatie
- Maagpijn
- Indigestie
- Droge mond
- Tintelingen of verdoofd gevoel in de mond
- Nierstenen
- Vaak wateren
- Pijn bij het wateren
- Haaruitval
- Huiduitslag en/of jeukende huid.
- Gewrichtspijn
- Spierspasmen, spiertrekkingen of spierzwakte
- Pijn in de borstkas
- Koorts
- Krachtsverlies
- Algemeen gevoel van onwel zijn
- Allergische reactie
Bijwerkingen die soms optreden, zijn:
·
Kristallen in the urine
- Abnormaal aantal bloedcellen waaronder een daling van het aantal witte bloedcellen of
bloedplaatjes of een stijging van het aantal eosinofielen
- Onregelmatige hartslag of trage hartslag
- Gezwollen klieren in de nek, de oksel of de lies
- Meer epilepsieaanvallen
- Problemen met de verbale communicatie
- Kwijlen
- Rusteloosheid of verhoogde geestelijke en lichamelijke activiteit
- Bewustzijnsverlies
- Flauwvallen
- Trage of verminderde bewegingen
- Slaapstoornissen of slaap van slechte kwaliteit
- Gestoorde of verwrongen reukzin
- Problemen met het schrift
- Gevoel van beweging onder de huid
- Oogproblemen zoals droge ogen, overgevoeligheid voor licht, onwillekeurige trekkingen,
tranen en verminderd zicht
- Gehoordaling of -verlies
- Hese stem
- Ontsteking van de alvleesklier
- Gas
- Brandend maagzuur
- Verlies van tastzin in de mond
- Bloedend tandvlees
- Vol of opgezet gevoel
- Pijnlijk of brandend gevoel in de mond
- Slecht riekende adem
- Verlies van urine en/of stoelgang
- Sterke drang om te plassen
- Pijn in de nierstreek en/of de blaas als gevolg van nierstenen
-
Minder of niet meer zweten
- Verkleuring van de huid
- Plaatselijke zwelling van de huid
- Zwelling van het gezicht
- Zwelling van de gewrichten
- Musculoskeletale stijfheid
-
Verhoogd zuurgehalte in het bloed
- Laag kaliumgehalte in het bloed
- Verhoogde eetlust
- Meer dorst en abnormaal veel drinken
- Lage bloeddruk of daling van de bloeddruk bij het overeind komen
- Warmteopwellingen
- Griepachtige ziekte
- Koude extremiteiten (bv. handen en gezicht)
- Leerproblemen
- Stoornissen van de seksuele functie (erectiestoornissen, verlies van libido)
- Hallucinaties
- Verminderde verbale communicatie
Zeldzame bijwerkingen:
- Verhoogde gevoeligheid van de huid
- Gestoorde smaakzin
-
Glaucoom: een blokkade van het vocht in het oog waardoor de druk in het oog stijgt
met pijn en gezichtsdaling als gevolg

- Renale tubulaire acidose
- Ernstige huidreactie waaronder het Stevens-Johnsonsyndroom, een levensbedreigende
huidaandoening waarbij de bovenste laag van de huid loskomt van de onderste laag, en
erythema multiforme, een aandoening met verheven rode vlekken die blaren kunnen vormen
- Geur
- Zwelling van de weefsels rond het oog
- Raynaudsyndroom: een aandoening die de bloedvaten van de vingers, de tenen en de oren
aantast en pijn en gevoeligheid voor koude veroorzaakt
- Weefselverkalking (calcinosis).
Bijwerkingen waarvan de frequentie niet bekend is
Maculopathie is een ziekte van de macula, de kleine plek van het netvlies waar het zicht het scherpst
is. U moet contact opnemen met uw arts als u een verandering of vermindering van uw zicht
waarneemt.
Zwelling van het oogbindvlies.
Toxische epidermale necrolyse, een ernstigere vorm van het Stevens-Johnsonsyndroom (zie
bijwerkingen die soms optreden).
Bijwerkingen in klinische studies bij kinderen
Bijwerkingen die in klinische studies vaker (> 2 keer meer) werden gerapporteerd bij kinderen dan bij
volwassenen, zijn:
· verminderde eetlust
· meer eetlust
· verhoogd zuurgehalte in het bloed
· laag kaliumgehalte in het bloed
· abnormaal gedrag
· agressie
· moeilijk inslapen
· zelfmoordgedachten
· stemmings- of gedragsveranderingen
· vermoeidheid, geen energie
· slaapstoornissen of slechte kwaliteit van de slaap
· meer tranen
· tragere hartslag
· zich abnormaal voelen
· gangstoornissen
Bijwerkingen die in klinische studies werden gerapporteerd bij kinderen, maar niet bij volwassenen,
zijn:
· stijging van een bepaald type witte bloedcellen (eosinofilie)
· verhoogde geestelijke en lichamelijke activiteit
· duizeligheid
· braken
· abnormaal hoge temperatuur (hyperthermie)
· koorts
· leerproblemen
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de
doos na EXP. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
HDPE-containers: 1 maand na de eerste opening.
Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6. Aanvullende informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is topiramaat.
Topiramate Sandoz 25 mg filmomhulde tabletten
Elke filmomhulde tablet bevat 25 mg topiramaat.
Topiramate Sandoz 50 mg filmomhulde tabletten
Elke filmomhulde tablet bevat 50 mg topiramaat.
Topiramate Sandoz 100 mg filmomhulde tabletten
Elke filmomhulde tablet bevat 100 mg topiramaat.
Topiramate Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten
Elke filmomhulde tablet bevat 200 mg topiramaat.
De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, zetmeel,
natriumzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat, hypromellose, titaandioxide (E 171), macrogol,
polysorbaat 80,
Topiramate Sandoz 50/200 mg filmomhulde tabletten: geel ijzeroxide (E 172)
Hoe ziet Topiramate Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Filmomhulde tabletten
Topiramate 25 mg filmomhulde tablet:
Witte, ronde filmomhulde tablet, aan beide kanten vlak.
Topiramate 50 mg filmomhulde tablet:
Gele, ronde filmomhulde tablet, aan beide kanten vlak.
Topiramate 100 mg filmomhulde tablet:
Witte, ronde filmomhulde tablet, aan beide kanten vlak.
Topiramate 200 mg filmomhulde tablet:
Gele, ronde filmomhulde tablet, aan beide kanten vlak.
Blisterverpakkingen: 5, 6, 10, 20, 60 en 100 filmomhulde tabletten.
HDPE tablettencontainer met PP dop met droogmiddel: 20, 28, 50, 60, 100 en 200 filmomhulde
tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Sandoz NV, Telecom Gardens, Medialaan 40, B-1800 Vilvoorde
Fabrikant:
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, SI-1526 Ljubljana, Slovenië
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Duitsland
Salutas Pharma GmbH Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Duitsland
LEK S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warschau, Polen
Lek Pharmaceuticals d.d, Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenië
Nummers van de vergunningen voor het in handel brengen:
25 mg : BE293946 (blisterverpakking)
25 mg : BE293973 (tablettencontainer)
50 mg : BE293982 (blisterverpakking)
50 mg : BE294131 (tablettencontainer)
100 mg : BE294147 (blisterverpakking)
100 mg: BE294156 (tablettencontainer)
200 mg : BE294165 (blisterverpakking)
200 mg : BE294174 (tablettencontainer)
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Dit geneesmiddel is goedgekeurd in lidstaten van de EER onder de volgende namen:
Oostenrijk:
Topiramat Sandoz 25 mg - Filmtabletten
Topiramat Sandoz 50 mg ­ Filmtabletten
Topiramat Sandoz 100 mg - Filmtabletten
Topiramat Sandoz 200 mg - Filmtabletten
België:
Topiramate Sandoz 25 mg filmomhulde tabletten
Topiramate Sandoz 50 mg filmomhulde tabletten
Topiramate Sandoz 100 mg filmomhulde tabletten
Topiramate Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten
Tsjechië:
Topiramat Sandoz 25 mg, tbl.
Topiramat Sandoz 50 mg, tbl
Topiramat Sandoz 100 mg, tbl.
Topiramat Sandoz 200 mg, tbl.
Estland:
Topiramate Sandoz 25mg
Topiramate Sandoz 50mg
Topiramate Sandoz 100mg
Finland:
Topiramat Sandoz 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Topiramat Sandoz 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Topiramat Sandoz 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Topiramat Sandoz 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Duitsland:
Topiramat Sandoz 25 mg Filmtabletten
Topiramat Sandoz 50 mg Filmtabletten
Topiramat Sandoz 100 mg Filmtabletten
Topiramat Sandoz 200 mg Filmtabletten
Griekenland:
LETOP
Hongarije:
Topiramat Sandoz 25 mg filmtabletta
Topiramat Sandoz 50 mg filmtabletta
Topiramat Sandoz 100 mg filmtabletta
Topiramat Sandoz 200 mg filmtabletta
Ierland:
Topiramate 25 mg Film-Coated Tablets
Topiramate 50 mg Film-Coated Tablets
Topiramate 100 mg Film-Coated Tablets
Topiramate 200 mg Film-Coated Tablets
Italië:
TOPIRAMATO SANDOZ 25 mg compresse rivestite con film
TOPIRAMATO SANDOZ 50 mg compresse rivestite con film
TOPIRAMATO SANDOZ 100 mg compresse rivestite con film
TOPIRAMATO SANDOZ 200 mg compresse rivestite con film
Letland:
Topiramate Sandoz 25 mg apvalkots tabletes
Topiramate Sandoz 50 mg apvalkots tabletes
Topiramate Sandoz 100 mg apvalkots tabletes
Litouwen:
Topiramate Sandoz 25 mg plvele dengtos tablets
Topiramate Sandoz 50 mg plvele dengtos tablets
Topiramate Sandoz 100 mg plvele dengtos tablets
Topiramate Sandoz 200 mg plvele dengtos tablets
Nederland:
Topiramaat Sandoz 25 mg tabletten
Topiramaat Sandoz 100 mg tabletten
Topiramaat Sandoz 200 mg tabletten
Noorwegen:
Topiramat Sandoz 25 mg filmdrasjerte tabletter
Topiramat Sandoz 50 mg filmdrasjerte tabletter
Topiramat Sandoz 100 mg filmdrasjerte tabletter
Topiramat Sandoz 200 mg filmdrasjerte tabletter
Polen:
TopiLek 25
TopiLek 50
TopiLek 100
TopiLek 200
Portugal:
Topiramato SANDOZ 25 mg Comprimidos
Topiramato SANDOZ 50 mg Comprimidos
Topiramato SANDOZ 100 mg Comprimidos
Topiramato SANDOZ 200 mg Comprimidos
Slowakije:
Topiramát Sandoz 25 mg filmom obalené tablety
Topiramát Sandoz 50 mg filmom obalené tablety
Topiramát Sandoz 100 mg filmom obalené tablety
Slovenië:
LETOP 25 mg tablete
LETOP 50 mg tablete
LETOP 100 mg tablete
LETOP 200 mg tablete
Zweden:
Topiramat Sandoz
Verenigd Koninkrijk:
Topiramate 25mg tablets
Topiramate 50mg tablets
Topiramate 100mg tablets
Topiramate 200mg tablets
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 06/2013

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG