Toltranil 50 mg/ml

Notice – Version NL
TOLTRANIL 50 MG/ML
BIJSLUITER
Toltranil 50 mg/ml orale suspensie voor varkens
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Registratiehouder en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
KRKA d.d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenië
Distributeur:
BE : Virbac Belgium S.A.
Rue de la station 17
B-1300 Wavre
België
NL: Virbac Nederland BV
Hermesweg 15
3771ND Barneveld
Nederland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Toltranil 50 mg/ml orale suspensie voor varkens
Toltrazuril
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
1 ml van de dikke, witte suspensie bevat 50 mg toltrazuril met 2,1 mg natriumbenzoaat
(E211) en 2,1 mg natriumpropionaat (E281)
4.
INDICATIES
Preventie van klinische tekenen van coccidiose in pasgeboren biggen (3 - 5 dagen oud) op
varkensfokkerijen met een bekende voorgeschiedenis van coccidiose veroorzaakt door
Isospora suis.
5.
Geen.
6.
BIJWERKINGEN
CONTRA-INDICATIES
Geen, voor zover bekend.
Notice – Version NL
TOLTRANIL 50 MG/ML
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Varkens (biggen, 3 - 5 dagen oud)
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG
Elke big dient te worden behandeld op levensdag 3-5 met een enkele orale dosis van 20 mg
toltrazuril per kg lichaamsgewicht, hetgeen overeenkomt met 0,4 ml orale suspensie per kg
lichaamsgewicht.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Orale toediening.
Individuele behandeling van de dieren.
Met het oog op de geringe aanbevolen hoeveelheid voor de behandeling van individuele
biggen wordt het gebruik van een doseringsapparat met een nauwkeurigheid van 0,1 ml
aanbevolen.
Schudden voor gebruik.
Behandeling gedurende het uitbreken van de ziekte zal van beperkte waarde blijken te zijn
voor de individuele big, aangezien in zo'n geval de schade aan de dunne darm reeds is
ontstaan.
10.
WACHTTERMIJN
(Orgaan)vlees:77 dagen
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de verpakking.
Houdbaarheid na eerste opening van de oorspronkelijke verpakking: 6 maanden
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Zoals bij elk antiparasiticide kan regelmatig en herhaald gebruik van antiprotozoica van
dezelfde klasse leiden tot ontwikkeling van resistentie .
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Geen, voor zover bekend, d.w.z. er is geen interactie in combinatie met ijzer supplementen.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
Een drievoudige overdosering wordt door gezonde biggen goed verdragen zonder tekenen van
intolerantie.
Notice – Version NL
TOLTRANIL 50 MG/ML
Onverenigbaarheden
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, mag het middel niet met
andere diergeneesmiddelen worden vermengd.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de
dieren toedient
Was eventuele spetters op huid of ogen onmiddellijk weg met water.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de
nationale vereisten te worden verwijderd.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen
dienen tevens ter bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
April 2012
15.
OVERIGE INFORMATIE
Toltranil is beschikbaar in flacons van 250 ml en 1000 ml.
De 250 ml flacon wordt geleverd in een doos.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Voor alle verdere inlichtingen omtrent dit diergeneesmiddel verzoeken wij u contact op te
nemen met uw lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de
handel brengen van dit diergeneesmiddel.
KANALISATIE
URA - op diergeneeskundig voorschrift
BE: BE-V377352
NL: REG NL 105731
TOLTRANIL 50 MG/ML
BIJSLUITER
Toltranil 50 mg/ml orale suspensie voor varkens
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
KRKA d.d. Novo mesto
Smarjeska cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenië
Distributeur:
BE : Virbac Belgium S.A.
Rue de la station 17
B-1300 Wavre
België
NL: Virbac Nederland BV
Hermesweg 15
3771ND Barneveld
Nederland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Toltranil 50 mg/ml orale suspensie voor varkens
Toltrazuril
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
1 ml van de dikke, witte suspensie bevat 50 mg toltrazuril met 2,1 mg natriumbenzoaat
(E211) en 2,1 mg natriumpropionaat (E281)
4.
INDICATIES
Preventie van klinische tekenen van coccidiose in pasgeboren biggen (3 - 5 dagen oud) op
varkensfokkerijen met een bekende voorgeschiedenis van coccidiose veroorzaakt door
Isospora suis.
5.
CONTRA-INDICATIES
Geen.
6.
BIJWERKINGEN
TOLTRANIL 50 MG/ML
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Varkens (biggen, 3 - 5 dagen oud)
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG

Elke big dient te worden behandeld op levensdag 3-5 met een enkele orale dosis van 20 mg
toltrazuril per kg lichaamsgewicht, hetgeen overeenkomt met 0,4 ml orale suspensie per kg
lichaamsgewicht.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Orale toediening.
Individuele behandeling van de dieren.
Met het oog op de geringe aanbevolen hoeveelheid voor de behandeling van individuele
biggen wordt het gebruik van een doseringsapparat met een nauwkeurigheid van 0,1 ml
aanbevolen.
Schudden voor gebruik.
Behandeling gedurende het uitbreken van de ziekte zal van beperkte waarde blijken te zijn
voor de individuele big, aangezien in zo'n geval de schade aan de dunne darm reeds is
ontstaan.
10.
WACHTTERMIJN
(Orgaan)vlees:77 dagen
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de verpakking.
Houdbaarheid na eerste opening van de oorspronkelijke verpakking: 6 maanden
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Zoals bij elk antiparasiticide kan regelmatig en herhaald gebruik van antiprotozoica van
dezelfde klasse leiden tot ontwikkeling van resistentie .
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Geen, voor zover bekend, d.w.z. er is geen interactie in combinatie met ijzer supplementen.
TOLTRANIL 50 MG/ML
Onverenigbaarheden
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, mag het middel niet met
andere diergeneesmiddelen worden vermengd.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de
dieren toedient
Was eventuele spetters op huid of ogen onmiddellijk weg met water.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de
nationale vereisten te worden verwijderd.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen
dienen tevens ter bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
April 2012
15.
OVERIGE INFORMATIE
Toltranil is beschikbaar in flacons van 250 ml en 1000 ml.
De 250 ml flacon wordt geleverd in een doos.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Voor alle verdere inlichtingen omtrent dit diergeneesmiddel verzoeken wij u contact op te
nemen met uw lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de
handel brengen van dit diergeneesmiddel.
KANALISATIE
URA - op diergeneeskundig voorschrift

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG