Tobrex 0,3 %

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
TOBREX 3 mg/ml oogdruppels, oplossing
Tobramycine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt TOBREX gebruikt?
2.
Wanneer mag u TOBREX niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u TOBREX?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5
Hoe bewaart u TOBREX?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT TOBREX GEBRUIKT?
TOBREX is een antibioticum voor het oog (bevat tobramycine).
TOBREX is aangewezen voor de lokale behandeling van infecties van het oog en de weefsels
rond het oog, bij volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar, veroorzaakt door bacteriën die
gevoelig zijn voor tobramycine. Dit zijn in het bijzonder bacteriën die bestand zijn tegen de
meeste andere antibiotica, vooral
Pseudomonas aeruginosa.
2.
WANNEER MAG U TOBREX NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u TOBREX niet gebruiken?
U bent allergisch voor tobramycine of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel
zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
U bent allergisch voor aminoglycosiden, een groep antibiotica waartoe onder andere
TOBREX behoort.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met TOBREX?
TOBREX moet worden gebruikt in het
oog.
Het mag niet worden ingespoten of ingeslikt.
Als tekenen optreden van ernstige allergische reacties
(zoals roodheid, jeuk van het
oog en de weefsels er rond, zwelling van de lichaamsstructuren, ademloosheid, piepende
ademhaling), stop dan met de behandeling en raadpleeg uw arts opnieuw.
Als u
nog andere antibiotica
via de mond of via injectie
of gelijk welke andere
geneesmiddelen gebruikt
(via de mond, injectie of lokaal), informeer dan uw arts.
1/5
Langdurig gebruik
kan leiden tot een bijkomende infectie. Als er een bijkomende
infectie optreedt, neem dan contact op met uw arts zodat de gepaste therapie kan worden
gestart.
Als u contactlenzen draagt:
Het dragen van contactlenzen (harde of zachte) wordt afgeraden tijdens de duur
van de behandeling van een ooginfectie.
Als u toch contactlenzen blijft dragen, doe ze dan uit voordat u TOBREX
gebruikt en wacht 15 minuten voordat u uw lenzen weer inzet.
Als u andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit
middel gebruikt.
Kinderen
TOBREX mag gebruikt worden bij kinderen vanaf 1 jaar.
Dien TOBREX niet toe aan kinderen jonger dan 1 jaar. De veiligheid en werkzaamheid
bij kinderen jonger dan 1 jaar werden niet vastgesteld.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als u nog andere oogproducten gebruikt, moet u minstens 5 tot 10 minuten wachten tussen
elke toediening.
Gebruikt u naast TOBREX nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan, of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Geen invloed.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
TOBREX is niet aanbevolen tijdens de zwangerschap.
Uw arts zal beslissen of u TOBREX mag gebruiken tijdens de borstvoeding ofwel de
borstvoeding moet stoppen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u na het gebruik van TOBREX een tijdje wazig ziet, niet rijden of geen machines
bedienen totdat uw zicht weer helder is.
TOBREX bevat benzalkoniumchloride
Het bewaarmiddel in TOBREX (benzalkoniumchloride) kan oogirritatie veroorzaken en
zachte contactlenzen doen verkleuren. Voorkom contact met zachte contactlenzen.
Contactlenzen voor het toedienen verwijderen en ten minste 15 minuten wachten voor het
terugplaatsen.
3.
HOE GEBRUIKT U TOBREX?
Gebruik TOBREX altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
.
2/5
Uw arts zal u zeggen hoe lang u TOBREX moet gebruiken.
Stop de behandeling niet
voortijdig,
zelfs als de symptomen verbeteren.
De gebruikelijke dosering
bij volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar:
bij milde aandoeningen:
1 of 2 druppels in het aangedane oog (de aangedane ogen) elke 4 uur
in ernstige gevallen:
2 druppels in het aangedane oog (de aangedane ogen) elk uur, totdat er
verbetering optreedt
Verminder bij verbetering geleidelijk het aantal toedieningen per dag. Stop niet
plots met de behandeling.
De lengte van de behandeling is afhankelijk van de aard van de infectie en kan variëren van
enkele dagen tot een aantal weken.
Gebruik TOBREX
uitsluitend
in uw ogen.
Wijze van gebruik:
1
a.
b.
c.
d.
2
3
Was uw handen
voordat u TOBREX gebruikt.
Ga voor een spiegel zitten zodat u ziet wat u doet.
Draai de dop van het flesje.
Zorg ervoor dat de druppelteller niets anders aanraakt,
anders kan de inhoud ervan
besmet geraken.
e.
Houd het flesje ondersteboven vast in één hand tussen uw duim en middelvinger.
f.
Houd uw hoofd achterover.
g.
Trek met de wijsvinger van uw andere hand het onderste ooglid van het aangedane oog
voorzichtig naar beneden (Afbeelding 1).
h.
Breng de druppelteller dicht tegen uw oog zonder dit aan te raken en druk
zachtjes
op de
onderkant van het flesje met uw wijsvinger (Afbeelding 2) zodat de 1 of 2 druppels die u
werden voorgeschreven in de ruimte tussen het oog en het onderste ooglid vallen.
i.
Laat nu het onderste ooglid los.
j.
Houd het ooglid gesloten en druk met een vinger in uw ooghoek naast de neus
gedurende 2 minuten (Afbeelding 3).
Dit beperkt de hoeveelheid geneesmiddel die in
uw bloed terechtkomt.
k.
Herhaal indien nodig de stappen e tot en met i voor het andere oog. Schroef de dop weer
stevig op het flesje.
Als een druppel niet in uw oog is terechtgekomen,
probeer het dan opnieuw.
Heeft u te veel van TOBREX gebruikt?
Als u meer van TOBREX in uw oog heeft ingedruppeld dan nodig, spoel het er dan uit met
lauw water. Druppel niet meer in tot het tijd is voor uw volgende dosis.
Wanneer u teveel van TOBREX heeft gebruikt of het per ongeluk heeft
ingeslikt,
neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum
(070/245.245).
3/5
Bent u vergeten TOBREX te gebruiken?
Dien zo vlug mogelijk de vergeten dosis toe.
Gebruik echter geen dubbele dosis om de
gemiste dosis in te halen:
als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste
dosis over en schakel opnieuw over op het gewone doseringsschema.
Als u stopt met het gebruik van TOBREX
Stop het gebruik van TOBREX niet vóór het einde van de aangegeven behandelingsperiode.
Bij vroegtijdige onderbreking van de behandeling kan de infectie opnieuw opflakkeren.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook TOBREX bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De bijwerkingen werden gegroepeerd naargelang de frequentie waarmee ze optreden: “zeer
vaak”:
treedt op bij meer dan 1 op 10 patiënten, “vaak”: tussen 1 op 10 en 1 op 100
patiënten, “soms”: tussen 1 op 100 en 1 op 1000 patiënten, “zelden”: tussen 1 op 1000 en 1
op 10000 patiënten, “zeer
zelden”:
treedt op bij minder dan 1 op 10000 patiënten en “niet
bekend”:
kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.
Oogaandoeningen:
Vaak:
oogallergie - jeukend oog - jeukend of opgezwollen ooglid - roodheid van
het oog - verhoogde traanproductie.
Soms:
roodheid van de oogleden - oogafscheiding - abnormaal ooglid - zwelling van
de ogen - oogongemak - oogirritatie.
Niet bekend:
ontsteking van het oogoppervlak - oogpijn - abnormaal gevoel in het
oog - wazig zicht.
Reacties in andere delen van uw lichaam:
Niet bekend:
uitslag - netelroos - rode huid.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TOBREX?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik TOBREX niet langer dan 4 weken na eerste opening.
Gebruik TOBREX niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket
en het doosje na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
4/5
Welke stoffen zitten er in TOBREX?
De werkzame stof is tobramycine (3 mg/ml).
De andere stoffen zijn benzalkoniumchloride, boorzuur, anhydrisch natriumsulfaat,
natriumchloride, tyloxapol en gezuiverd water.
Zeer kleine hoeveelheden zwavelzuur en/of natriumhydroxide worden soms toegevoegd
om de zuurgraad (pH-waarde) op peil te houden.
Zie ook rubriek 2 “TOBREX bevat benzalkoniumchloride”.
Hoe ziet TOBREX eruit en hoeveel zit er in de verpakking?
TOBREX oogdruppels, oplossing wordt geleverd in een plastic container met druppelpipet
van 5 ml (DROPTAINER®) met een schroefdop.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
ALCON NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
SA ALCON-COUVREUR NV
Rijksweg 14B-2870 Puurs
ALCON CUSI S.A.
Camil Fabra 58
08320 El Masnou, Barcelona
Spanje
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE125176
Wijze van aflevering
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in december 2012.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/2013.
5/5

TOBREX 3 mg/ml oogdruppels, oplossing
Tobramycine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
·
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Waarvoor wordt TOBREX gebruikt?
2.
Wanneer mag u TOBREX niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u TOBREX?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5
Hoe bewaart u TOBREX?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT TOBREX GEBRUIKT?
TOBREX is een antibioticum voor het oog (bevat tobramycine).
TOBREX is aangewezen voor de lokale behandeling van infecties van het oog en de weefsels
rond het oog, bij volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar, veroorzaakt door bacteriën die
gevoelig zijn voor tobramycine. Dit zijn in het bijzonder bacteriën die bestand zijn tegen de
meeste andere antibiotica, vooral Pseudomonas aeruginosa.
2.
WANNEER MAG U TOBREX NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u TOBREX niet gebruiken?
·
U bent allergisch voor tobramycine of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel
zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U bent allergisch voor aminoglycosiden, een groep antibiotica waartoe onder andere
TOBREX behoort.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met TOBREX?
·
TOBREX moet worden gebruikt in het
oog. Het mag niet worden ingespoten of ingeslikt.
-
Als tekenen optreden van ernstige allergische reacties (zoals roodheid, jeuk van het
oog en de weefsels er rond, zwelling van de lichaamsstructuren, ademloosheid, piepende
ademhaling), stop dan met de behandeling en raadpleeg uw arts opnieuw.
- Als u
nog andere antibiotica via de mond of via injectie
of gelijk welke andere
geneesmiddelen gebruikt
(via de mond, injectie of lokaal), informeer dan uw arts.
Langdurig gebruik kan leiden tot een bijkomende infectie. Als er een bijkomende
infectie optreedt, neem dan contact op met uw arts zodat de gepaste therapie kan worden
gestart.
-
Als u contactlenzen draagt:
- Het dragen van contactlenzen (harde of zachte) wordt afgeraden tijdens de duur
van de behandeling van een ooginfectie.
- Als u toch contactlenzen blijft dragen, doe ze dan uit voordat u TOBREX
gebruikt en wacht 15 minuten voordat u uw lenzen weer inzet.
- Als u andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit
middel gebruikt.
Kinderen
·
TOBREX mag gebruikt worden bij kinderen vanaf 1 jaar.
- Dien TOBREX niet toe aan kinderen jonger dan 1 jaar. De veiligheid en werkzaamheid
bij kinderen jonger dan 1 jaar werden niet vastgesteld.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als u nog andere oogproducten gebruikt, moet u minstens 5 tot 10 minuten wachten tussen
elke toediening.
Gebruikt u naast TOBREX nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan, of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Geen invloed.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
TOBREX is niet aanbevolen tijdens de zwangerschap.
Uw arts zal beslissen of u TOBREX mag gebruiken tijdens de borstvoeding ofwel de
borstvoeding moet stoppen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u na het gebruik van TOBREX een tijdje wazig ziet, niet rijden of geen machines
bedienen totdat uw zicht weer helder is.
TOBREX bevat benzalkoniumchloride
Het bewaarmiddel in TOBREX (benzalkoniumchloride) kan oogirritatie veroorzaken en
zachte contactlenzen doen verkleuren. Voorkom contact met zachte contactlenzen.
Contactlenzen voor het toedienen verwijderen en ten minste 15 minuten wachten voor het
terugplaatsen.
3.
HOE GEBRUIKT U TOBREX?
Gebruik TOBREX altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering bij volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar:
·
bij milde aandoeningen:
- 1 of 2 druppels in het aangedane oog (de aangedane ogen) elke 4 uur
- in ernstige gevallen:
- 2 druppels in het aangedane oog (de aangedane ogen) elk uur, totdat er
verbetering optreedt
- Verminder bij verbetering geleidelijk het aantal toedieningen per dag. Stop niet
plots met de behandeling.
De lengte van de behandeling is afhankelijk van de aard van de infectie en kan variëren van
enkele dagen tot een aantal weken.
Gebruik TOBREX
uitsluitend in uw ogen.
Wijze van gebruik:
1
2
3
a.
Was uw handen voordat u TOBREX gebruikt.
b. Ga voor een spiegel zitten zodat u ziet wat u doet.
c.
Draai de dop van het flesje.
d.
Zorg ervoor dat de druppelteller niets anders aanraakt, anders kan de inhoud ervan
besmet geraken.
e.
Houd het flesje ondersteboven vast in één hand tussen uw duim en middelvinger.
f.
Houd uw hoofd achterover.
g. Trek met de wijsvinger van uw andere hand het onderste ooglid van het aangedane oog
voorzichtig naar beneden (Afbeelding 1).
h. Breng de druppelteller dicht tegen uw oog zonder dit aan te raken en druk
zachtjes op de
onderkant van het flesje met uw wijsvinger (Afbeelding 2) zodat de 1 of 2 druppels die u
werden voorgeschreven in de ruimte tussen het oog en het onderste ooglid vallen.
i.
Laat nu het onderste ooglid los.
j.
Houd het ooglid gesloten en druk met een vinger in uw ooghoek naast de neus
gedurende 2 minuten (Afbeelding 3).
Dit beperkt de hoeveelheid geneesmiddel die in
uw bloed terechtkomt.
k. Herhaal indien nodig de stappen e tot en met i voor het andere oog. Schroef de dop weer
stevig op het flesje.
Als een druppel niet in uw oog is terechtgekomen, probeer het dan opnieuw.
Heeft u te veel van TOBREX gebruikt?
Als u meer van TOBREX in uw oog heeft ingedruppeld dan nodig, spoel het er dan uit met
lauw water. Druppel niet meer in tot het tijd is voor uw volgende dosis.
Wanneer u teveel van TOBREX heeft gebruikt of het per ongeluk heeft
ingeslikt, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum
(070/245.245).
Als u stopt met het gebruik van TOBREX
Stop het gebruik van TOBREX niet vóór het einde van de aangegeven behandelingsperiode.
Bij vroegtijdige onderbreking van de behandeling kan de infectie opnieuw opflakkeren.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook TOBREX bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De bijwerkingen werden gegroepeerd naargelang de frequentie waarmee ze optreden: '
zeer
vaak
': treedt op bij meer dan 1 op 10 patiënten, '
vaak': tussen 1 op 10 en 1 op 100
patiënten, '
soms': tussen 1 op 100 en 1 op 1000 patiënten, '
zelden': tussen 1 op 1000 en 1
op 10000 patiënten, '
zeer zelden': treedt op bij minder dan 1 op 10000 patiënten en '
niet
bekend
': kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.
-
Oogaandoeningen:
-
Vaak: oogallergie - jeukend oog - jeukend of opgezwollen ooglid - roodheid van
het oog - verhoogde traanproductie.
-
Soms: roodheid van de oogleden - oogafscheiding - abnormaal ooglid - zwelling van
de ogen - oogongemak - oogirritatie.
-
Niet bekend: ontsteking van het oogoppervlak - oogpijn - abnormaal gevoel in het
oog - wazig zicht.
-
Reacties in andere delen van uw lichaam:
-
Niet bekend: uitslag - netelroos - rode huid.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TOBREX?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik TOBREX niet langer dan 4 weken na eerste opening.
Gebruik TOBREX niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket
en het doosje na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
De werkzame stof is tobramycine (3 mg/ml).
- De andere stoffen zijn benzalkoniumchloride, boorzuur, anhydrisch natriumsulfaat,
natriumchloride, tyloxapol en gezuiverd water.
- Zeer kleine hoeveelheden zwavelzuur en/of natriumhydroxide worden soms toegevoegd
om de zuurgraad (pH-waarde) op peil te houden.
Zie ook rubriek 2 'TOBREX bevat benzalkoniumchloride'.
Hoe ziet TOBREX eruit en hoeveel zit er in de verpakking?
TOBREX oogdruppels, oplossing wordt geleverd in een plastic container met druppelpipet
van 5 ml (DROPTAINER®) met een schroefdop.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
ALCON NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
SA ALCON-COUVREUR NV
Rijksweg 14B-2870 Puurs
ALCON CUSI S.A.
Camil Fabra 58
08320 El Masnou, Barcelona
Spanje
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE125176
Wijze van aflevering
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in december 2012.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/2013.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG