Tobradex 1 mg/ml - 3 mg/ml

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
TOBRADEX 3 mg/ml + 1 mg/ml oogdruppels, suspensie
Tobramycine / Dexamethasone
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Geeft dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt TOBRADEX gebruikt?
2. Wanneer mag u TOBRADEX niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
3. Hoe gebruikt u TOBRADEX?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u TOBRADEX?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT TOBRADEX GEBRUIKT
TOBRADEX is een associatie van een corticosteroïde voor de behandeling van
oogontstekingen en een antibioticum voor de behandeling van ooginfecties.
TOBRADEX is aangewezen bij de behandeling van steroïdgevoelige ontstekingen
van het oogoppervlak (hoornvlies en bindvlies) en het voorste gedeelte van het oog
(uveitis) in geval van een bacteriële besmetting of als het risico op een bacteriële
besmetting bestaat, bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar.
2.
WANNEER MAG U TOBRADEX NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u TOBRADEX niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze
stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
-
Als u een oogontsteking heeft of een infectie veroorzaakt door virussen
(waaronder herpes simplex, vaccinia, varicella en vele anderen), schimmels of
mycobacteria (zoals tuberculose).
-
Als u een letsel of infectie heeft beperkt tot het oogoppervlak.
-
Zonder nauwgezette medische controle.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met TOBRADEX?
-
als u glaucoom heeft. Uw arts zal bepalen of de voordelen van een behandeling
met TOBRADEX groter zijn dan het risico op verslechtering van uw aandoening.
Uw oogdruk moet wekelijks gecontroleerd worden.
-
bij langdurig gebruik van corticosteroïden in het oog.
1/5
1
-
-
-
-
-
-
-
Bij sommige patiënten kan dit leiden tot een abnormaal hoge druk in het oog.
Langdurig gebruik van corticosteroïden in het oog kan leiden tot glaucoom met
beschadiging van de oogzenuw en verminderd zicht, of tot cataractvorming. De
oogdruk moet regelmatig gemeten worden tijdens de behandeling.
- Uw weerstandsreacties kunnen onderdrukt worden en het risico verhogen op
een bijkomende ooginfectie, waaronder infecties van het hoornvlies
veroorzaakt door schimmels en virussen.
- In zeldzame gevallen kunnen er systemische effecten optreden.
Corticosteroïden kunnen uw normaal vermogen om het hormoon cortisol aan te
maken onderdrukken of de groei bij kinderen vertragen, vooral bij een
behandeling met hoge doses of van lange duur.
als u behandeld bent of wordt voor een herpes-ooginfectie. Het gebruik van een
corticosteroïde in het oog kan uw infectie doen heropflakkeren of verslechteren
en vereist grote voorzichtigheid. Uw ogen moeten regelmatig onderzocht worden
door uw arts.
als u een aandoening heeft die een verdunning van de oogweefsels (hoornvlies
of harde oogrok) veroorzaakt. Plaatselijk gebruik van corticosteroïden kan een
doorboring van de oogbol veroorzaken.
bij vroegtijdige onderbreking van de behandeling. Als een behandeling met een
antibioticum of hoge doses corticosteroïden in het oog plots onderbroken wordt,
kan de oorspronkelijke aandoening opnieuw opflakkeren.
als u overgevoelig bent voor andere antibiotica van de aminoglycoside-groep,
aangezien een kruisreactie met tobramycine mogelijk is.
in geval van langdurig gebruik van antibiotica in het oog. Zoals andere antibiotica,
kan langdurig gebruik van antibiotica in het oog de ontwikkeling van resistente
organismen bevorderen.
als u contactlenzen draagt. Het dragen van lenzen (harde of zachte) wordt
afgeraden tijdens de behandeling met antibiotica of corticosteroïden aangezien
dit uw aandoening kan verergeren. Vraag uw arts om advies. Gebruik bovendien
de oogdruppels niet terwijl u uw contactlenzen in uw ogen heeft. Wacht minstens
15 minuten na gebruik van de oogdruppels alvorens uw lenzen opnieuw in uw
ogen in te brengen. Een bewaarmiddel in TOBRADEX (benzalkoniumchloride)
kan oogirritatie veroorzaken en het is ook geweten dat het zachte contactlenzen
kan doen verkleuren.
als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog
andere geneesmiddelen?” te lezen.
-
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Neem contact op met uw arts of
apotheker voordat u TOBRADEX gebruikt.
Kinderen
TOBRADEX mag gebruikt worden bij kinderen vanaf 2 jaar.
De druk in het oog moet regelmatig gecontroleerd worden, vooral bij kinderen
jonger dan 6 jaar die dexamethasone-bevattende producten toegediend krijgen.
Dien TOBRADEX niet toe aan kinderen jonger dan 2 jaar. De veiligheid en
werkzaamheid bij kinderen jonger dan 2 jaar werden niet vastgesteld.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als u meer dan een oogpreparaat gebruikt, wacht 15 minuten tussen elke toediening.
Gebruikt u naast TOBRADEX nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
2/5
2
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Gebruik TOBRADEX tijdens de zwangerschap slechts wanneer het strikt
noodzakelijk is.
TOBRADEX moet met omzichtigheid worden gebruikt tijdens het geven van
borstvoeding, aangezien het mogelijk is dat het geneesmiddel in de moedermelk
overgaat.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u
borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit
geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het kan zijn dat u na het gebruik van TOBRADEX een tijdje wazig ziet. Rijd niet of
bedien geen machines totdat uw zicht weer helder is.
TOBRADEX bevat benzalkoniumchloride
Het bewaarmiddel in TOBRADEX (benzalkoniumchloride) kan oogirritatie
veroorzaken en zachte contactlenzen doen verkleuren. Voorkom contact met zachte
contactlenzen. Contactlenzen voor het toedienen verwijderen en ten minste 15
minuten wachten voor het terugplaatsen.
3.
HOE GEBRUIKT U TOBRADEX?
Gebruik TOBRADEX altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering
bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar:
Druppel één tot twee druppels in om de 4 uur. Gedurende de eerste 2 dagen mag de
dosis verhoogd worden tot één tot twee druppels om de 2 uur.
Volgende maatregelen zijn, na toediening van de oogdruppel, nuttig om systemische
resorptie te verminderen:
-
het ooglid gedurende 2 minuten gesloten houden;
-
het traankanaal met de vinger toedrukken gedurende 2 minuten.
Zet de behandeling voort gedurende de ganse periode aanbevolen door uw arts,
zelfs als de symptomen verdwenen zijn. Onderbreek de behandeling vooral niet
vroegtijdig, om een heropflakkering van de ontsteking of infectie te vermijden.
Heeft u te veel van TOBRADEX gebruikt?
Wanneer u teveel TOBRADEX heeft ingedruppeld, spoel uw oog dan met stromend
water.
Wanneer u het product accidenteel heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
3/5
3
Bent u vergeten TOBRADEX te gebruiken?
Als u TOBRADEX vergeet te gebruiken, gebruik dan een enkele dosis zo gauw u er
aan denkt. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over
en ga verder met uw doseerschema zoals u gewoon bent. Gebruik geen dubbele
dosis om de gemiste dosis te compenseren.
Als u stopt met het gebruik van TOBRADEX
Een heropflakkering van de ontsteking of infectie kan zich voordoen indien de
behandeling vroegtijdig wordt stopgezet. Stop het gebruik van dit product niet plots
zonder advies van uw arts. Het is mogelijk dat uw arts u de gebruikte hoeveelheid
geleidelijk laat afbouwen om het risico op bijwerkingen te beperken.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook TOBRADEX bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Het is mogelijk dat u de volgende bijwerkingen in uw oog ondervindt:
Soms: verhoogde oogdruk, oogirritatie (branden of prikken na indruppeling), rode
ogen, wazig zicht, plaatselijke allergische reacties.
Zelden: zwellen van de oogleden of jeuk, pijn of roodheid ter hoogte van het oog,
glaucoom met beschadiging van de oogzenuw en verminderd zicht, cataractvorming,
ontwikkeling van ooginfecties of verslechtering van aanwezige ooginfecties,
vertraagde wondheling.
Zeer zelden: doorboring van de oogbol.
Het is onwaarschijnlijk dat er bijwerkingen in andere delen van uw lichaam optreden
aangezien een dosis in het oog zoveel lager is dan een dosis via de mond of via
inspuiting, maar het is mogelijk dat een zekere hoeveelheid geneesmiddel in uw
bloedsomloop terecht komt. Systemische aminoglycosides kunnen de nieren of de
oorzenuwen beschadigen. Hoge doses of langdurig gebruik van corticosteroïden in
het oog zouden uw normale vermogen voor het aanmaken van het hormoon cortisol
kunnen verminderen of de groei bij kinderen vertragen.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TOBRADEX?
Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Na gebruik het flesje goed sluiten en
de opening van het flesje niet aanraken.
Niet langer gebruiken dan vier weken na het eerste openen van het flesje.
Gebruik TOBRADEX niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden
op het etiket / doosje na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag
van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
4/5
4
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de
vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet
meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet
in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in TOBRADEX?
-
De werkzame stoffen zijn tobramycine 3 mg/ml en dexamethasone 1 mg/ml.
-
De andere stoffen zijn benzalkoniumchloride, tyloxapol, dinatriumedetaat,
natriumchloride, hydroxyethylcellulose, anhydrisch natriumsulfaat, zwavelzuur
en/of natriumhydroxide en gezuiverd water tot 1 ml.
Zie ook rubriek 2 “TOBRADEX bevat benzalkoniumchloride”.
Hoe ziet TOBRADEX eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
TOBRADEX oogdruppels, suspensie wordt verpakt in een container met druppelpipet
van 5 ml.
TOBRADEX is ook verkrijgbaar onder de vorm van een oogzalf.
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw
arts of apotheker.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
ALCON NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
SA ALCON-COUVREUR NV
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
ALCON CUSI S.A.
Camil Fabra 5
08320 El Masnou,Barcelona
Spanje
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE144873
Afleveringswijze:
geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in december 2012.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2014.
5/5
5

TOBRADEX 3 mg/ml + 1 mg/ml oogdruppels, suspensie
Tobramycine / Dexamethasone
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geeft dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is al een aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt TOBRADEX gebruikt?
2. Wanneer mag u TOBRADEX niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
3. Hoe gebruikt u TOBRADEX?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u TOBRADEX?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT TOBRADEX GEBRUIKT
TOBRADEX is een associatie van een corticosteroïde voor de behandeling van
oogontstekingen en een antibioticum voor de behandeling van ooginfecties.
TOBRADEX is aangewezen bij de behandeling van steroïdgevoelige ontstekingen
van het oogoppervlak (hoornvlies en bindvlies) en het voorste gedeelte van het oog
(uveitis) in geval van een bacteriële besmetting of als het risico op een bacteriële
besmetting bestaat, bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar.
2.
WANNEER MAG U TOBRADEX NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u TOBRADEX niet gebruiken?
-
U bent al ergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze
stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Als u een oogontsteking heeft of een infectie veroorzaakt door virussen
(waaronder herpes simplex, vaccinia, varicel a en vele anderen), schimmels of
mycobacteria (zoals tuberculose).
- Als u een letsel of infectie heeft beperkt tot het oogoppervlak.
- Zonder nauwgezette medische controle.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met TOBRADEX?
-
als u glaucoom heeft. Uw arts zal bepalen of de voordelen van een behandeling
met TOBRADEX groter zijn dan het risico op verslechtering van uw aandoening.
Uw oogdruk moet wekelijks gecontroleerd worden.
- bij langdurig gebruik van corticosteroïden in het oog.
1/5
Bij sommige patiënten kan dit leiden tot een abnormaal hoge druk in het oog.
Langdurig gebruik van corticosteroïden in het oog kan leiden tot glaucoom met
beschadiging van de oogzenuw en verminderd zicht, of tot cataractvorming. De
oogdruk moet regelmatig gemeten worden tijdens de behandeling.
- Uw weerstandsreacties kunnen onderdrukt worden en het risico verhogen op
een bijkomende ooginfectie, waaronder infecties van het hoornvlies
veroorzaakt door schimmels en virussen.
- In zeldzame geval en kunnen er systemische effecten optreden.
Corticosteroïden kunnen uw normaal vermogen om het hormoon cortisol aan te
maken onderdrukken of de groei bij kinderen vertragen, vooral bij een
behandeling met hoge doses of van lange duur.
- als u behandeld bent of wordt voor een herpes-ooginfectie. Het gebruik van een
corticosteroïde in het oog kan uw infectie doen heropflakkeren of verslechteren
en vereist grote voorzichtigheid. Uw ogen moeten regelmatig onderzocht worden
door uw arts.
- als u een aandoening heeft die een verdunning van de oogweefsels (hoornvlies
of harde oogrok) veroorzaakt. Plaatselijk gebruik van corticosteroïden kan een
doorboring van de oogbol veroorzaken.
- bij vroegtijdige onderbreking van de behandeling. Als een behandeling met een
antibioticum of hoge doses corticosteroïden in het oog plots onderbroken wordt,
kan de oorspronkelijke aandoening opnieuw opflakkeren.
- als u overgevoelig bent voor andere antibiotica van de aminoglycoside-groep,
aangezien een kruisreactie met tobramycine mogelijk is.
- in geval van langdurig gebruik van antibiotica in het oog. Zoals andere antibiotica,
kan langdurig gebruik van antibiotica in het oog de ontwikkeling van resistente
organismen bevorderen.
- als u contactlenzen draagt. Het dragen van lenzen (harde of zachte) wordt
afgeraden tijdens de behandeling met antibiotica of corticosteroïden aangezien
dit uw aandoening kan verergeren. Vraag uw arts om advies. Gebruik bovendien
de oogdruppels niet terwijl u uw contactlenzen in uw ogen heeft. Wacht minstens
15 minuten na gebruik van de oogdruppels alvorens uw lenzen opnieuw in uw
ogen in te brengen. Een bewaarmiddel in TOBRADEX (benzalkoniumchloride)
kan oogirritatie veroorzaken en het is ook geweten dat het zachte contactlenzen
kan doen verkleuren.
- als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog
andere geneesmiddelen?' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Neem contact op met uw arts of
apotheker voordat u TOBRADEX gebruikt.
Kinderen
·
TOBRADEX mag gebruikt worden bij kinderen vanaf 2 jaar.
- De druk in het oog moet regelmatig gecontroleerd worden, vooral bij kinderen
jonger dan 6 jaar die dexamethasone-bevattende producten toegediend krijgen.
- Dien TOBRADEX niet toe aan kinderen jonger dan 2 jaar. De veiligheid en
werkzaamheid bij kinderen jonger dan 2 jaar werden niet vastgesteld.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als u meer dan een oogpreparaat gebruikt, wacht 15 minuten tussen elke toediening.
Gebruikt u naast TOBRADEX nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
2/5
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Gebruik TOBRADEX tijdens de zwangerschap slechts wanneer het strikt
noodzakelijk is.
TOBRADEX moet met omzichtigheid worden gebruikt tijdens het geven van
borstvoeding, aangezien het mogelijk is dat het geneesmiddel in de moedermelk
overgaat.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u
borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit
geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het kan zijn dat u na het gebruik van TOBRADEX een tijdje wazig ziet. Rijd niet of
bedien geen machines totdat uw zicht weer helder is.
TOBRADEX bevat benzalkoniumchloride
Het bewaarmiddel in TOBRADEX (benzalkoniumchloride) kan oogirritatie
veroorzaken en zachte contactlenzen doen verkleuren. Voorkom contact met zachte
contactlenzen. Contactlenzen voor het toedienen verwijderen en ten minste 15
minuten wachten voor het terugplaatsen.
3.
HOE GEBRUIKT U TOBRADEX?
Gebruik TOBRADEX altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar:
Druppel één tot twee druppels in om de 4 uur. Gedurende de eerste 2 dagen mag de
dosis verhoogd worden tot één tot twee druppels om de 2 uur.
Volgende maatregelen zijn, na toediening van de oogdruppel, nuttig om systemische
resorptie te verminderen:
-
het ooglid gedurende 2 minuten gesloten houden;
- het traankanaal met de vinger toedrukken gedurende 2 minuten.
Zet de behandeling voort gedurende de ganse periode aanbevolen door uw arts,
zelfs als de symptomen verdwenen zijn. Onderbreek de behandeling vooral niet
vroegtijdig, om een heropflakkering van de ontsteking of infectie te vermijden.
Heeft u te veel van TOBRADEX gebruikt?
Wanneer u teveel TOBRADEX heeft ingedruppeld, spoel uw oog dan met stromend
water.
Wanneer u het product accidenteel heeft ingeslikt, neem dan onmiddel ijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
3/5
Als u stopt met het gebruik van TOBRADEX
Een heropflakkering van de ontsteking of infectie kan zich voordoen indien de
behandeling vroegtijdig wordt stopgezet. Stop het gebruik van dit product niet plots
zonder advies van uw arts. Het is mogelijk dat uw arts u de gebruikte hoeveelheid
geleidelijk laat afbouwen om het risico op bijwerkingen te beperken.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook TOBRADEX bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Het is mogelijk dat u de volgende bijwerkingen in uw oog ondervindt:
Soms: verhoogde oogdruk, oogirritatie (branden of prikken na indruppeling), rode
ogen, wazig zicht, plaatselijke allergische reacties.
Zelden: zwellen van de oogleden of jeuk, pijn of roodheid ter hoogte van het oog,
glaucoom met beschadiging van de oogzenuw en verminderd zicht, cataractvorming,
ontwikkeling van ooginfecties of verslechtering van aanwezige ooginfecties,
vertraagde wondheling.
Zeer zelden: doorboring van de oogbol.
Het is onwaarschijnlijk dat er bijwerkingen in andere delen van uw lichaam optreden
aangezien een dosis in het oog zoveel lager is dan een dosis via de mond of via
inspuiting, maar het is mogelijk dat een zekere hoeveelheid geneesmiddel in uw
bloedsomloop terecht komt. Systemische aminoglycosides kunnen de nieren of de
oorzenuwen beschadigen. Hoge doses of langdurig gebruik van corticosteroïden in
het oog zouden uw normale vermogen voor het aanmaken van het hormoon cortisol
kunnen verminderen of de groei bij kinderen vertragen.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TOBRADEX?
Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Na gebruik het flesje goed sluiten en
de opening van het flesje niet aanraken.
Niet langer gebruiken dan vier weken na het eerste openen van het flesje.
Gebruik TOBRADEX niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden
op het etiket / doosje na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag
van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
4/5
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in TOBRADEX?
-
De werkzame stoffen zijn tobramycine 3 mg/ml en dexamethasone 1 mg/ml.
- De andere stoffen zijn benzalkoniumchloride, tyloxapol, dinatriumedetaat,
natriumchloride, hydroxyethylcel ulose, anhydrisch natriumsulfaat, zwavelzuur
en/of natriumhydroxide en gezuiverd water tot 1 ml.
Zie ook rubriek 2 'TOBRADEX bevat benzalkoniumchloride'.
Hoe ziet TOBRADEX eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
TOBRADEX oogdruppels, suspensie wordt verpakt in een container met druppelpipet
van 5 ml.
TOBRADEX is ook verkrijgbaar onder de vorm van een oogzalf.
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw
arts of apotheker.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
ALCON NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
SA ALCON-COUVREUR NV

Rijksweg 14
B-2870 Puurs
ALCON CUSI S.A.
Camil Fabra 5
08320 El Masnou,Barcelona
Spanje
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE144873
Afleveringswijze: geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in december 2012.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2014.
5/5

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG