Tobi podhaler 28 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
TOBI Podhaler 28 mg inhalatiepoeder in harde capsules
Tobramycine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt TOBI Podhaler gebruikt?
2.
Wanneer mag u TOBI Podhaler niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u TOBI Podhaler?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u TOBI Podhaler?
6.
Aanvullende informatie
Instructies voor gebruik van de Podhaler inhalator (aan
ommezijde)
1.
WAARVOOR WORDT TOBI PODHALER GEBRUIKT?
Wat is TOBI Podhaler?
TOBI Podhaler is een poeder voor inhalatie dat in capsules is uitgevuld. TOBI Podhaler bevat een
geneesmiddel dat tobramycine wordt genoemd en een antibioticum is. Dit antibioticum behoort tot een
klasse die aminoglycosiden worden genoemd.
Waarvoor wordt TOBI Podhaler gebruikt?
TOBI Podhaler wordt gebruikt bij patiënten van 6 jaar en ouder met cystic fibrosis, om longinfecties
die worden veroorzaakt door bacteriën die
Pseudomonas aeruginosa
worden genoemd, te behandelen.
Gebruik dit geneesmiddel zoals beschreven in deze bijsluiter voor de beste resultaten van dit
geneesmiddel.
Hoe werkt TOBI Podhaler?
Wanneer u TOBI Podhaler inhaleert, kan het antibioticum direct in uw longen komen en de bacteriën
bestrijden die de infectie veroorzaken en uw ademhaling vergemakkelijken.
Wat is
Pseudomonas aeruginosa
Het is een vaak voorkomende bacterie die de longen infecteert van bijna iedereen met cystic fibrosis
op enig moment in hun leven. Sommige mensen krijgen deze infectie pas op latere leeftijd, terwijl
anderen het op zeer jonge leeftijd krijgen. Het is één van de schadelijkste bacteriën voor mensen met
cystic fibrosis. Als de infectie niet op de juiste manier wordt bestreden, zal het uw longen verder
beschadigen en verdere problemen met uw ademhaling veroorzaken.
32
2.
WANNEER MAG U TOBI PODHALER NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u TOBI Podhaler niet gebruiken?
U bent allergisch voor
tobramycine, voor elk aminoglycoside antibioticum of voor een van de
andere stoffen die in TOBI Podhaler zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
Als dit op u van toepassing is,
neem dan contact op met uw arts zonder TOBI Podhaler te
gebruiken.
Als u denkt dat u allergisch bent, vraag uw arts dan om advies.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met TOBI Podhaler?
Vertel het uw arts als u een van de volgende aandoening heeft of heeft gehad:
problemen met het gehoor (waaronder oorsuizen en duizeligheid)
nierproblemen
ongebruikelijk moeilijke ademhaling met piepen of hoesten, beklemmend gevoel op de borst
bloed in uw sputum (de substantie die u ophoest)
spierzwakte die aanhoudt of verergert in de tijd, een symptoom dat vaak gerelateerd is aan
aandoeningen zoals myasthenie of ziekte van Parkinson.
Als een of meerdere gevallen op u van toepassing is,
neem dan contact op met uw arts voordat u
TOBI Podhaler gebruikt.
TOBI Podhaler mag worden gebruikt door kinderen en jongeren van 6 jaar en ouder. TOBI Podhaler
mag niet worden gegeven aan kinderen jonger dan 6 jaar.
Als u 65 jaar of ouder bent, kan uw arts aanvullend onderzoek doen om te beslissen of TOBI Podhaler
goed is voor u.
Het inhaleren van geneesmiddelen kan benauwdheid op de borst en een piepende ademhaling
veroorzaken. Dit kan onmiddellijk na het inhaleren van TOBI Podhaler optreden. Uw arts zal toezicht
houden wanneer u uw eerste dosis TOBI Podhaler gebruikt en uw longfunctie vóór en na de dosis
controleren. Uw arts kan u vragen om andere geschikte geneesmiddelen te gebruiken voordat u TOBI
Podhaler gebruikt.
Het inhaleren van geneesmiddelen kan ook hoest veroorzaken en dit kan optreden met TOBI Podhaler.
Overleg met uw arts als de hoest aanhoudt en u hier last van heeft.
Pseudomonas
stammen kunnen in de loop van de tijd resistent worden voor de behandeling met een
antibioticum. Dit betekent dat TOBI Podhaler in de loop van de tijd niet zo goed zou kunnen werken
als zou moeten. Praat erover met uw arts als u zich hierover zorgen maakt.
Als u tobramycine of een ander aminoglycoside antibioticum per injectie gebruikt, kan het soms
gehoorverlies, duizeligheid of nierschade veroorzaken.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast TOBI Podhaler nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
U mag de volgende geneesmiddelen niet gebruiken terwijl u TOBI Podhaler gebruikt:
Furosemide of etacrynezuur, diuretica
Andere geneesmiddelen die het urineren bevorderen, zoals ureum of mannitol
Andere geneesmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor uw nieren of gehoor.
33
De volgende geneesmiddelen kunnen de kans op schadelijke effecten verhogen, als deze aan u worden
gegeven terwijl u ook tobramycine of andere aminoglycoside antibiotica
per injectie
krijgt:
Amfotericine B, cefalotine, polymyxinen (gebruikt om microbiële infecties te behandelen),
ciclosporine, tacrolimus (gebruikt om de werking van het afweersysteem te verminderen). Deze
geneesmiddelen kunnen de nieren beschadigen.
Platinumverbindingen zoals carboplatine en cisplatine (gebruikt om bepaalde vormen van
kanker te behandelen). Deze geneesmiddelen kunnen de nieren of het gehoor beschadigen.
Anticholinesterases zoals neostigmine en pyridostigmine (gebruikt om spierzwakte te
behandelen) of botulinetoxinen. Deze geneesmiddelen kunnen spierzwakte veroorzaken of
verergeren.
Als u één of meer van bovenstaande geneesmiddelen gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u TOBI
Podhaler gebruikt.
Zwangerschap en borstvoeding
Als u zwanger wilt worden of zwanger bent, moet u met uw arts praten over de mogelijkheid dat dit
geneesmiddel schadelijk zou kunnen zijn voor u of voor uw ongeboren kind.
Het is niet bekend of het inhaleren van dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaakt.wanneer u zwanger
bent.
Als tobramycine en andere aminoglycoside antibiotica per injectie worden gegeven, kunnen ze schade,
zoals doofheid, veroorzaken bij een ongeboren kind.
Als u borstvoeding geeft, moet u uw arts raadplegen voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
TOBI Podhaler heeft geen of verwaarloosbare invloed op het vermogen om te rijden en machines te
gebruiken.
3.
HOE GEBRUIKT U TOBI PODHALER?
Gebruik TOBI Podhaler altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Zorgverleners dienen ondersteuning te bieden aan kinderen die beginnen met TOBI Podhaler
behandeling, met name kinderen van 10 jaar of jonger, en dienen hen te begeleiden totdat ze de
Podhaler zonder hulp op de juiste wijze kunnen gebruiken.
Hoeveel TOBI Podhaler moet u gebruiken?
Inhaleer de inhoud van 4 capsules tweemaal daags (4 capsules „s ochtends en 4 capsules „s avonds)
met de Podhaler.
De dosis is gelijk voor iedereen van 6 jaar en ouder. Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis.
Wanneer moet u TOBI Podhaler gebruiken?
Gebruik uw capsules elke dag op hetzelfde tijdstip. Dit zal u eraan helpen herinneren wanneer u ze
moet gebruiken. Inhaleer de inhoud van 4 capsules tweemaal daags als volgt:
„s morgens 4 capsules inhaleren met de Podhaler.
„s avonds 4 capsules inhaleren met de Podhaler.
De tijd tussen twee doses moet de 12 uur zo dicht mogelijk benaderen, maar er moet ten minste
6 uur tussen zitten.
Als u verschillende inhalatiebehandelingen gebruikt en andere behandelingen voor cystic fibrosis,
moet u TOBI Podhaler gebruiken nadat al deze behandelingen zijn ingenomen of gebruikt. Bespreek
de volgorde van uw geneesmiddelen met uw arts.
34
Hoe gebruikt u TOBI Podhaler?
Slik de capsules niet in.
Gebruik de capsules uitsluitend met de inhalator die in deze verpakking wordt geleverd. De
capsules moeten in de capsulestrip blijven totdat u ze nodig heeft.
Wanneer u met een nieuwe weekverpakking van de capsules begint, gebruik dan een nieuwe
inhalator die in de verpakking is geleverd. Elke inhalator is bestemd voor slechts voor 7 dagen
gebruik.
Lees de instructies aan het einde van deze bijsluiter voor meer informatie over het gebruik van
de inhalator.
Hoelang moet u TOBI Podhaler gebruiken?
Nadat u TOBI Podhaler 28 dagen heeft gebruikt, volgt een periode van 28 dagen waarin u geen TOBI
Podhaler gebruikt. Daarna begint u met een nieuwe kuur.
Het is belangrijk dat u het geneesmiddel tweemaal daags blijft gebruiken gedurende de 28 dagen met
behandeling en dat u zich houdt aan het schema van 28 dagen met behandeling en 28 dagen zonder
behandeling.
WEL TOBI Podhaler
Gebruik TOBI Podhaler
tweemaal daags, elke
dag gedurende 28 dagen
GEEN TOBI Podhaler
Gebruik geen TOBI
Podhaler in de
daaropvolgende
28 dagen
Herhaal de cyclus
Ga door met het gebruik TOBI Podhaler zolang uw arts u zegt dat dat moet.
Als u vragen heeft over hoe lang u TOBI Podhaler moet gebruiken, raadpleeg dan uw arts of
apotheker.
Heeft u te veel TOBI Podhaler gebruikt?
Informeer uw arts zo snel mogelijk, als u te veel TOBI Podhaler heeft gebruikt. Als TOBI Podhaler is
ingeslikt, wees dan niet bezorgd, maar informeer uw arts zo snel mogelijk.
Bent u vergeten TOBI Podhaler te gebruiken?
Als u bent vergeten TOBI Podhaler te gebruiken en het langer dan 6 uur duurt tot u uw volgende dosis
moet nemen, gebruik uw dosis dan zo snel mogelijk. Als dat niet het geval is, wacht dan met uw
volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan TOBI Podhaler bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Mensen met cystic fibrosis hebben veel symptomen van de ziekte. Deze kunnen nog steeds optreden
terwijl u TOBI Podhaler gebruikt, maar zouden niet vaker mogen optreden of erger mogen lijken dan
ervoor.
Informeer onmiddellijk uw arts,
als uw bestaande longaandoening erger lijkt te worden terwijl u
TOBI Podhaler gebruikt.
35
Bijwerkingen kunnen optreden met een bepaalde frequentie, die als volgt is gedefinieerd:
zeer vaak: treden op bij meer dan 1 op de 10 patiënten
vaak: treden op bij meer dan 1 tot 10 op de 100 patiënten
soms: treden op bij meer dan 1 tot 10 op de 1000 patiënten
zelden: treden op bij meer dan 1 tot 10 op de 10.000 patiënten
zeer zelden: treden op bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.
Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn
Ongewoon moeilijk kunnen ademhalen met piepende ademhaling of hoesten en benauwdheid
op de borst (vaak).
Als u één van deze bijwerkingen ervaart,
stop dan met het gebruik van TOBI Podhaler en
informeer onmiddellijk uw arts.
Ophoesten van bloed (zeer vaak)
Verminderd gehoor (gerinkel in de oren is een mogelijk waarschuwingssignaal van
gehoorverlies), geruis (zoals een sissend geluid) in de oren (vaak).
Als u één van deze bijwerkingen ervaart,
informeer onmiddellijk uw arts.
Andere bijwerkingen kunnen zijn:
Zeer vaak
Kortademigheid
Hoest, productieve hoest, stemverandering (heesheid)
Keelpijn
Koorts
Vaak
Piepende ademhaling, rochelende ademhaling
Benauwdheid op de borst, pijn op de borst afkomstig van spieren of botten
Verstopte neus
Neusbloeding
Braken, misselijkheid
Diarree
Huiduitslag
Gestoorde smaakgewaarwording.
Informeer uw arts,
als u veel last krijgt van één of meerdere van deze bijwerkingen.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TOBI PODHALER?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik TOBI Podhaler niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos of capsulestrip. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Eenmaal uit de capsulestrip (blisterverpakking) gehaald, moet een capsule onmiddellijk worden
gebruikt.
36
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in TOBI Podhaler?
De werkzame stof in dit middel is tobramycine. Eén capsule bevat 28 mg tobramycine.
De andere stoffen in dit middel zijn DSPC (1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine),
calciumchloride, zwavelzuur (om de zuurgraad in te stellen).
Hoe ziet TOBI Podhaler eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
TOBI Podhaler 28 mg inhalatiepoeder in harde capsules bestaat uit een wit tot nagenoeg wit poeder
voor inhalatie, gevuld in doorzichtige kleurloze harde capsules met “NVR AVCI” in blauw gedrukt op
het ene deel van de capsule en het Novartis logo in blauw gedrukt op het andere deel van de capsule.
TOBI Podhaler wordt geleverd in maandverpakkingen met 4 weekverpakkingen en een reserve
Podhaler in een bewaarkoker.
Elke weekverpakking bevat 7 blisterverpakkingen (capsulestrips) van elk 8 capsules, en een Podhaler
in een bewaarkoker.
De volgende verpakkingsgrootten zijn beschikbaar:
56 inhalatiepoeder in harde capsules en 1 inhalator (weekverpakking)
224 (4 x 56) inhalatiepoeder in harde capsules en 5 inhalators (maandelijkse multiverpakking)
448 (8 x 56) inhalatiepoeder in harde capsules en 10 inhalators (2 x maandelijkse multiverpakkingen,
verpakt in folie)
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht in uw land.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex, RH12 5AB
Verenigd Koninkrijk
Fabrikant
Novartis Pharmaceuticals UK Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex, RH12 5AB
Verenigd Koninkrijk
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
België/Belgique/Belgien
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11
България
Novartis Pharma Services Inc.
Тел.: +359 2 489 98 28
Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11
Magyarország
Novartis Hungária Kft. Pharma
Tel.: +36 1 457 65 00
37
Česká republika
Novartis s.r.o.
Tel: +420 225 775 111
Danmark
Novartis Healthcare A/S
Tlf: +45 39 16 84 00
Deutschland
Novartis Pharma GmbH
Tel: +49 911 273 0
Eesti
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +372 66 30 810
Ελλάδα
Novartis (Hellas) A.E.B.E.
Τηλ: +30 210 281 17 12
España
Novartis Farmacéutica, S.A.
Tel: +34 93 306 42 00
France
Novartis Pharma S.A.S.
Tél: +33 1 55 47 66 00
Ireland
Novartis Ireland Limited
Tel: +353 1 260 12 55
Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000
Italia
Novartis Farma S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 1
Κύπρος
Novartis Pharma Services Inc.
Τηλ: +357 22 690 690
Latvija
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +371 67 887 070
Malta
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +356 2298 3217
Nederland
Novartis Pharma B.V.
Tel: +31 26 37 82 111
Norge
Novartis Norge AS
Tlf: +47 23 05 20 00
Österreich
Novartis Pharma GmbH
Tel: +43 1 86 6570
Polska
Novartis Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 550 8888
Portugal
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tel: +351 21 000 8600
România
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +40 21 31299 01
Slovenija
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +386 1 300 75 77
Slovenská republika
Novartis Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 5542 5439
Suomi/Finland
Novartis Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200
Sverige
Novartis Sverige AB
Tel: +46 8 732 32 00
United Kingdom
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.
Tel: +44 1276 698370
38
Lietuva
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +370 5 269 16 50
Deze bijsluiter is goedgekeurd in
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese
Geneesmiddelen Bureau http://www.ema.europa.eu
39
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN DE PODHALER
Lees de volgende instructies over het gebruik en het behandelen van de Podhaler zorgvuldig door.
Wat zit er in uw TOBI Podhaler weekverpakking?
Elke weekverpakking van TOBI Podhaler bevat:
1 inhalator (de Podhaler) en de bewaarkoker.
7 capsulestrips (één strip voor elke dag van de week).
Elke capsulestrip bevat 8 capsules (overeenkomend met een dagdosis: de inhoud van 4 capsules,
‟s ochtends te inhaleren en de inhoud van 4 capsules, ‟s avonds te inhaleren).
Capsulestrip
Inhalator
Bewaarkoker
Hoe moet u uw geneesmiddel inhaleren met de Podhaler?
Gebruik uitsluitend de Podhaler die in deze verpakking zit.
Gebruik de TOBI Podhaler
capsules niet met een ander apparaat en gebruik de Podhaler niet om andere geneesmiddelen in
te nemen of te inhaleren.
Wanneer u met een nieuwe weekverpakking begint, gebruik dan een nieuwe Podhaler die in de
verpakking is geleverd. Elke Podhaler mag uitsluitend 7 dagen worden gebruikt. Vraag uw
apotheker hoe u geneesmiddelen en inhalators die niet langer nodig zijn moet weggooien.
Slik de capsules niet in.
Het poeder in de capsules is bedoeld voor inhalatie.
Bewaar de capsules altijd in de capsulestrip totdat u ze moet gebruiken. Haal de capsules niet
van te voren uit de capsulestrip.
Bewaar de Podhaler in de goed gesloten koker wanneer deze niet wordt gebruikt.
1.
Was uw handen en
droog ze goed af.
2.
• Haal de inhalator vlak voor gebruik uit de koker door de
onderkant vast te houden en de bovenkant van de koker
eraf te draaien, tegen de wijzers van de klok in.
• Leg de bovenkant van de koker opzij.
• Controleer de inhalator op beschadigingen en kijk of de
inhalator schoon is.
• Laat de inhalator rechtop staan in de onderkant van de
koker.
40
3.
• Houd de romp van de inhalator vast en draai het
mondstuk ervan af, tegen de wijzers van de klok in.
• Leg het mondstuk opzij op een schoon en droog
oppervlak.
4.
Scheur langs de perforaties eerst in de lengte, dan in de
breedte, zoals afgebeeld in tekening (1) en (2).
5.
• Haal de folie zover van de capsulestrip af, dat er slechts
één capsule uit gehaald kan worden.
• Haal de capsule uit de strip.
6.
• Doe de capsule direct in de capsuleruimte in de inhalator
(1).
• Zet het mondstuk er weer op.
• Draai het mondstuk er goed op totdat dit niet verder kan
draaien. Draai dit er niet te strak op (2).
41
7.
• Houd de inhalator met het mondstuk naar beneden, om
de capsule door te prikken.
• Druk de blauwe knop stevig in met uw duim tot het niet
verder kan en laat de knop vervolgens los.
• U bent nu klaar om de capsule twee keer afzonderlijk te
inhaleren (Stap 8 en stap 9).
8.
Inhaleer de capsule – 1
e
keer:
Adem volledig uit voordat u het mondstuk in uw mond
stopt, draai uw hoofd weg van de inhalator bij het
uitademen.
Doe uw lippen stevig rondom het mondstuk.
Inhaleer het poeder diep in, in één enkele ademhaling.
Haal de inhalator uit uw mond en houd uw adem nog
ongeveer 5 seconden in.
Adem vervolgens normaal uit. Draai uw hoofd weg van
de inhalator bij het uitademen.
Inhaleer de capsule – 2
e
keer:
• Adem een paar keer normaal in en uit, waarbij u uw
hoofd wegdraait van de inhalator bij het uitademen.
• Wanneer u er klaar voor bent, inhaleer dezelfde capsule
dan voor de tweede keer, door stap 8 te herhalen.
9.
10.
Draai het mondstuk eraf (1) en haal de capsule uit de
capsuleruimte (2).
42
11.
Controleer de gebruikte capsule. Deze moet
doorgeprikt en leeg zijn.
Gooi de capsule weg als deze
leeg is.
Wat moet u doen als de capsule doorgeprikt is maar er zit
nog wat poeder in?
• Stop de capsule terug in de capsuleruimte in de inhalator
(stap 6). Stop de zijde van de capsule waar de gaatjes
zitten er als eerste in.
• Doe het mondstuk er weer op en herhaal de stappen 8, 9
en 10.
Wat moet u doen als de capsule niet lijkt te zijn
doorgeprikt?
• Stop de capsule terug in de capsuleruimte van de
inhalator (stap 6)
• Plaats het mondstuk er weer op en herhaal de stappen 7,
8 en 9.
• Als de capsule dan nog steeds vol is en niet lijkt te zijn
doorgeprikt, gebruik dan de reserve inhalator en herhaal
de stappen 2, 3, 6, 7, 8, 9 en 10.
12.
Gebruik de andere 3 capsules op dezelfde manier.
• Voor elke resterende capsule, moet u dus de stappen 5,
6, 7, 8, 9, 10 en 11 herhalen.
• Gooi alle lege capsules weg.
13.
• Plaats het mondstuk er weer op en draai het stevig vast
tot het niet verder kan. Veeg het mondstuk schoon met
een schone en droge doek, nadat de volledige dosis
(4 capsules) is geïnhaleerd.
Maak de inhalator niet schoon met water.
43
14.
• Doe de inhalator terug in de bewaarkoker
• Draai de bovenkant van de koker er weer goed op, met
de wijzers van de klok mee.
OM TE ONTHOUDEN:
Slik de TOBI Podhaler capsules niet in.
Gebruik uitsluitend de inhalator die in deze verpakking zit.
Bewaar de TOBI Podhaler capsules altijd in de capsulestrip. Haal een capsule er uitsluitend vlak
voor gebruik uit. Bewaar de capsules niet in de inhalator.
Bewaar de TOBI Podhaler capsules en het apparaat op een droge plaats.
Stop nooit een TOBI Podhaler capsule direct in het mondstuk van het apparaat.
Druk de knop per keer niet vaker dan één keer in om de capsule door te prikken.
Blaas nooit in het mondstuk van het apparaat.
Maak de Podhaler nooit schoon met water. Houd hem droog en bewaar hem in de koker.
Aanvullende informatie
Het gebeurt soms dat hele kleine deeltjes van de capsule door het rooster gaan en in uw mond
terechtkomen.
Als dit gebeurt, kunt u deze stukjes voelen op uw tong.
Het is niet schadelijk als deze stukjes worden ingeslikt of geïnhaleerd.
De kans dat de capsule in stukjes breekt wordt groter als de capsule per ongeluk meer dan één
keer wordt doorgeprikt tijdens stap 7.
44

TOBI Podhaler 28 mg inhalatiepoeder in harde capsules
Tobramycine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt TOBI Podhaler gebruikt?
2.
Wanneer mag u TOBI Podhaler niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u TOBI Podhaler?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u TOBI Podhaler?
6.
Aanvullende informatie
Instructies voor gebruik van de Podhaler inhalator (aan ommezijde)
1.
WAARVOOR WORDT TOBI PODHALER GEBRUIKT?

Wat is TOBI Podhaler?
TOBI Podhaler is een poeder voor inhalatie dat in capsules is uitgevuld. TOBI Podhaler bevat een
geneesmiddel dat tobramycine wordt genoemd en een antibioticum is. Dit antibioticum behoort tot een
klasse die aminoglycosiden worden genoemd.
Waarvoor wordt TOBI Podhaler gebruikt?
TOBI Podhaler wordt gebruikt bij patiënten van 6 jaar en ouder met cystic fibrosis, om longinfecties
die worden veroorzaakt door bacteriën die Pseudomonas aeruginosa worden genoemd, te behandelen.
Gebruik dit geneesmiddel zoals beschreven in deze bijsluiter voor de beste resultaten van dit
geneesmiddel.
Hoe werkt TOBI Podhaler?
Wanneer u TOBI Podhaler inhaleert, kan het antibioticum direct in uw longen komen en de bacteriën
bestrijden die de infectie veroorzaken en uw ademhaling vergemakkelijken.
Wat is Pseudomonas aeruginosa
Het is een vaak voorkomende bacterie die de longen infecteert van bijna iedereen met cystic fibrosis
op enig moment in hun leven. Sommige mensen krijgen deze infectie pas op latere leeftijd, terwijl
anderen het op zeer jonge leeftijd krijgen. Het is één van de schadelijkste bacteriën voor mensen met
cystic fibrosis. Als de infectie niet op de juiste manier wordt bestreden, zal het uw longen verder
beschadigen en verdere problemen met uw ademhaling veroorzaken.
32

WANNEER MAG U TOBI PODHALER NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?


Wanneer mag u TOBI Podhaler niet gebruiken?

U bent allergisch voor tobramycine, voor elk aminoglycoside antibioticum of voor een van de
andere stoffen die in TOBI Podhaler zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
Als dit op u van toepassing is,
neem dan contact op met uw arts zonder TOBI Podhaler te
gebruiken
.
Als u denkt dat u allergisch bent, vraag uw arts dan om advies.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met TOBI Podhaler?
Vertel het uw arts als u een van de volgende aandoening heeft of heeft gehad:
problemen met het gehoor (waaronder oorsuizen en duizeligheid)
nierproblemen
ongebruikelijk moeilijke ademhaling met piepen of hoesten, beklemmend gevoel op de borst
bloed in uw sputum (de substantie die u ophoest)
spierzwakte die aanhoudt of verergert in de tijd, een symptoom dat vaak gerelateerd is aan
aandoeningen zoals myasthenie of ziekte van Parkinson.
Als een of meerdere gevallen op u van toepassing is,
neem dan contact op met uw arts voordat u
TOBI Podhaler gebruikt
.
TOBI Podhaler mag worden gebruikt door kinderen en jongeren van 6 jaar en ouder. TOBI Podhaler
mag niet worden gegeven aan kinderen jonger dan 6 jaar.
Als u 65 jaar of ouder bent, kan uw arts aanvullend onderzoek doen om te beslissen of TOBI Podhaler
goed is voor u.
Het inhaleren van geneesmiddelen kan benauwdheid op de borst en een piepende ademhaling
veroorzaken. Dit kan onmiddellijk na het inhaleren van TOBI Podhaler optreden. Uw arts zal toezicht
houden wanneer u uw eerste dosis TOBI Podhaler gebruikt en uw longfunctie vóór en na de dosis
controleren. Uw arts kan u vragen om andere geschikte geneesmiddelen te gebruiken voordat u TOBI
Podhaler gebruikt.
Het inhaleren van geneesmiddelen kan ook hoest veroorzaken en dit kan optreden met TOBI Podhaler.
Overleg met uw arts als de hoest aanhoudt en u hier last van heeft.
Pseudomonas stammen kunnen in de loop van de tijd resistent worden voor de behandeling met een
antibioticum. Dit betekent dat TOBI Podhaler in de loop van de tijd niet zo goed zou kunnen werken
als zou moeten. Praat erover met uw arts als u zich hierover zorgen maakt.
Als u tobramycine of een ander aminoglycoside antibioticum per injectie gebruikt, kan het soms
gehoorverlies, duizeligheid of nierschade veroorzaken.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast TOBI Podhaler nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
U mag de volgende geneesmiddelen niet gebruiken terwijl u TOBI Podhaler gebruikt:
Furosemide of etacrynezuur, diuretica
Andere geneesmiddelen die het urineren bevorderen, zoals ureum of mannitol
Andere geneesmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor uw nieren of gehoor.
33

Amfotericine B, cefalotine, polymyxinen (gebruikt om microbiële infecties te behandelen),
ciclosporine, tacrolimus (gebruikt om de werking van het afweersysteem te verminderen). Deze
geneesmiddelen kunnen de nieren beschadigen.
Platinumverbindingen zoals carboplatine en cisplatine (gebruikt om bepaalde vormen van
kanker te behandelen). Deze geneesmiddelen kunnen de nieren of het gehoor beschadigen.
Anticholinesterases zoals neostigmine en pyridostigmine (gebruikt om spierzwakte te
behandelen) of botulinetoxinen. Deze geneesmiddelen kunnen spierzwakte veroorzaken of
verergeren.
Als u één of meer van bovenstaande geneesmiddelen gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u TOBI
Podhaler gebruikt.
Zwangerschap en borstvoeding
Als u zwanger wilt worden of zwanger bent, moet u met uw arts praten over de mogelijkheid dat dit
geneesmiddel schadelijk zou kunnen zijn voor u of voor uw ongeboren kind.
Het is niet bekend of het inhaleren van dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaakt.wanneer u zwanger
bent.
Als tobramycine en andere aminoglycoside antibiotica per injectie worden gegeven, kunnen ze schade,
zoals doofheid, veroorzaken bij een ongeboren kind.
Als u borstvoeding geeft, moet u uw arts raadplegen voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
TOBI Podhaler heeft geen of verwaarloosbare invloed op het vermogen om te rijden en machines te
gebruiken.

3.
HOE GEBRUIKT U TOBI PODHALER?
Gebruik TOBI Podhaler altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Zorgverleners dienen ondersteuning te bieden aan kinderen die beginnen met TOBI Podhaler
behandeling, met name kinderen van 10 jaar of jonger, en dienen hen te begeleiden totdat ze de
Podhaler zonder hulp op de juiste wijze kunnen gebruiken.
Hoeveel TOBI Podhaler moet u gebruiken?
Inhaleer de inhoud van 4 capsules tweemaal daags (4 capsules ,,s ochtends en 4 capsules ,,s avonds)
met de Podhaler.
De dosis is gelijk voor iedereen van 6 jaar en ouder. Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis.
Wanneer moet u TOBI Podhaler gebruiken?
Gebruik uw capsules elke dag op hetzelfde tijdstip. Dit zal u eraan helpen herinneren wanneer u ze
moet gebruiken. Inhaleer de inhoud van 4 capsules tweemaal daags als volgt:
,,s morgens 4 capsules inhaleren met de Podhaler.
,,s avonds 4 capsules inhaleren met de Podhaler.
De tijd tussen twee doses moet de 12 uur zo dicht mogelijk benaderen, maar er moet ten minste
6 uur tussen zitten.
Als u verschillende inhalatiebehandelingen gebruikt en andere behandelingen voor cystic fibrosis,
moet u TOBI Podhaler gebruiken nadat al deze behandelingen zijn ingenomen of gebruikt. Bespreek
de volgorde van uw geneesmiddelen met uw arts.
34

Slik de capsules niet in.
Gebruik de capsules uitsluitend met de inhalator die in deze verpakking wordt geleverd. De
capsules moeten in de capsulestrip blijven totdat u ze nodig heeft.
Wanneer u met een nieuwe weekverpakking van de capsules begint, gebruik dan een nieuwe
inhalator die in de verpakking is geleverd. Elke inhalator is bestemd voor slechts voor 7 dagen
gebruik.
Lees de instructies aan het einde van deze bijsluiter voor meer informatie over het gebruik van
de inhalator.

Hoelang moet u TOBI Podhaler gebruiken?
Nadat u TOBI Podhaler 28 dagen heeft gebruikt, volgt een periode van 28 dagen waarin u geen TOBI
Podhaler gebruikt. Daarna begint u met een nieuwe kuur.
Het is belangrijk dat u het geneesmiddel tweemaal daags blijft gebruiken gedurende de 28 dagen met
behandeling en dat u zich houdt aan het schema van 28 dagen met behandeling en 28 dagen zonder
behandeling.

WEL TOBI Podhaler
GEEN TOBI Podhaler
Gebruik TOBI Podhaler Gebruik geen TOBI
tweemaal daags, elke
Podhaler in de
dag gedurende 28 dagen daaropvolgende
28 dagenHerhaal de cyclus
Ga door met het gebruik TOBI Podhaler zolang uw arts u zegt dat dat moet.
Als u vragen heeft over hoe lang u TOBI Podhaler moet gebruiken, raadpleeg dan uw arts of
apotheker.
Heeft u te veel TOBI Podhaler gebruikt?
Informeer uw arts zo snel mogelijk, als u te veel TOBI Podhaler heeft gebruikt. Als TOBI Podhaler is
ingeslikt, wees dan niet bezorgd, maar informeer uw arts zo snel mogelijk.
Bent u vergeten TOBI Podhaler te gebruiken?
Als u bent vergeten TOBI Podhaler te gebruiken en het langer dan 6 uur duurt tot u uw volgende dosis
moet nemen, gebruik uw dosis dan zo snel mogelijk. Als dat niet het geval is, wacht dan met uw
volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.

4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan TOBI Podhaler bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Mensen met cystic fibrosis hebben veel symptomen van de ziekte. Deze kunnen nog steeds optreden
terwijl u TOBI Podhaler gebruikt, maar zouden niet vaker mogen optreden of erger mogen lijken dan
ervoor.
Informeer onmiddellijk uw arts, als uw bestaande longaandoening erger lijkt te worden terwijl u
TOBI Podhaler gebruikt.
35

zeer vaak: treden op bij meer dan 1 op de 10 patiënten
vaak: treden op bij meer dan 1 tot 10 op de 100 patiënten
soms: treden op bij meer dan 1 tot 10 op de 1000 patiënten
zelden: treden op bij meer dan 1 tot 10 op de 10.000 patiënten
zeer zelden: treden op bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn
Ongewoon moeilijk kunnen ademhalen met piepende ademhaling of hoesten en benauwdheid
op de borst (vaak).
Als u één van deze bijwerkingen ervaart,
stop dan met het gebruik van TOBI Podhaler en
informeer onmiddellijk uw arts.


Ophoesten van bloed (zeer vaak)
Verminderd gehoor (gerinkel in de oren is een mogelijk waarschuwingssignaal van
gehoorverlies), geruis (zoals een sissend geluid) in de oren (vaak).
Als u één van deze bijwerkingen ervaart,
informeer onmiddellijk uw arts.
Andere bijwerkingen kunnen zijn:
Zeer vaak
Kortademigheid
Hoest, productieve hoest, stemverandering (heesheid)
Keelpijn
Koorts
Vaak
Piepende ademhaling, rochelende ademhaling
Benauwdheid op de borst, pijn op de borst afkomstig van spieren of botten
Verstopte neus
Neusbloeding
Braken, misselijkheid
Diarree
Huiduitslag
Gestoorde smaakgewaarwording.

Informeer uw arts, als u veel last krijgt van één of meerdere van deze bijwerkingen
.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

5.
HOE BEWAART U TOBI PODHALER?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik TOBI Podhaler niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos of capsulestrip. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Eenmaal uit de capsulestrip (blisterverpakking) gehaald, moet een capsule onmiddellijk worden
gebruikt.

36

AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in TOBI Podhaler?
De werkzame stof in dit middel is tobramycine. Eén capsule bevat 28 mg tobramycine.
De andere stoffen in dit middel zijn DSPC (1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine),
calciumchloride, zwavelzuur (om de zuurgraad in te stellen).

Hoe ziet TOBI Podhaler eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
TOBI Podhaler 28 mg inhalatiepoeder in harde capsules bestaat uit een wit tot nagenoeg wit poeder
voor inhalatie, gevuld in doorzichtige kleurloze harde capsules met 'NVR AVCI' in blauw gedrukt op
het ene deel van de capsule en het Novartis logo in blauw gedrukt op het andere deel van de capsule.
TOBI Podhaler wordt geleverd in maandverpakkingen met 4 weekverpakkingen en een reserve
Podhaler in een bewaarkoker.
Elke weekverpakking bevat 7 blisterverpakkingen (capsulestrips) van elk 8 capsules, en een Podhaler
in een bewaarkoker.
De volgende verpakkingsgrootten zijn beschikbaar:
56 inhalatiepoeder in harde capsules en 1 inhalator (weekverpakking)
224 (4 x 56) inhalatiepoeder in harde capsules en 5 inhalators (maandelijkse multiverpakking)
448 (8 x 56) inhalatiepoeder in harde capsules en 10 inhalators (2 x maandelijkse multiverpakkingen,
verpakt in folie)
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht in uw land.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex, RH12 5AB
Verenigd Koninkrijk
Fabrikant
Novartis Pharmaceuticals UK Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex, RH12 5AB
Verenigd Koninkrijk
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma N.V.
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11
Tél/Tel: +32 2 246 16 11Magyarország
Novartis Pharma Services Inc.
Novartis Hungária Kft. Pharma
.: +359 2 489 98 28
Tel.: +36 1 457 65 00

37

Malta
Novartis s.r.o.
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +420 225 775 111
Tel: +356 2298 3217


Danmark

Nederland
Novartis Healthcare A/S
Novartis Pharma B.V.
Tlf: +45 39 16 84 00
Tel: +31 26 37 82 111


Deutschland

Norge
Novartis Pharma GmbH
Novartis Norge AS
Tel: +49 911 273 0
Tlf: +47 23 05 20 00


Eesti

Österreich
Novartis Pharma Services Inc.
Novartis Pharma GmbH
Tel: +372 66 30 810
Tel: +43 1 86 6570Polska
Novartis (Hellas) A.E.B.E.
Novartis Poland Sp. z o.o.
: +30 210 281 17 12
Tel.: +48 22 550 8888


España

Portugal
Novartis Farmacéutica, S.A.
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tel: +34 93 306 42 00
Tel: +351 21 000 8600


France

România
Novartis Pharma S.A.S.
Novartis Pharma Services Inc.
Tél: +33 1 55 47 66 00
Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Slovenija
Novartis Ireland Limited
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +353 1 260 12 55
Tel: +386 1 300 75 77


Ísland

Slovenská republika
Vistor hf.
Novartis Slovakia s.r.o.
Sími: +354 535 7000
Tel: +421 2 5542 5439


Italia
Suomi/Finland
Novartis Farma S.p.A.
Novartis Finland Oy
Tel: +39 02 96 54 1
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Sverige
Novartis Pharma Services Inc.
Novartis Sverige AB
: +357 22 690 690
Tel: +46 8 732 32 00


Latvija
United Kingdom
Novartis Pharma Services Inc.
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.
Tel: +371 67 887 070
Tel: +44 1276 698370


38

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +370 5 269 16 50


Deze bijsluiter is goedgekeurd in

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese
Geneesmiddelen Bureau http://www.ema.europa.eu
39

Lees de volgende instructies over het gebruik en het behandelen van de Podhaler zorgvuldig door.
Wat zit er in uw TOBI Podhaler weekverpakking?
Elke weekverpakking van TOBI Podhaler bevat:
1 inhalator (de Podhaler) en de bewaarkoker.
7 capsulestrips (één strip voor elke dag van de week).
Elke capsulestrip bevat 8 capsules (overeenkomend met een dagdosis: de inhoud van 4 capsules,
s ochtends te inhaleren en de inhoud van 4 capsules, s avonds te inhaleren).


Capsulestrip
Inhalator
Bewaarkoker

Hoe moet u uw geneesmiddel inhaleren met de Podhaler?

Gebruik uitsluitend de Podhaler die in deze verpakking zit. Gebruik de TOBI Podhaler
capsules niet met een ander apparaat en gebruik de Podhaler niet om andere geneesmiddelen in
te nemen of te inhaleren.
Wanneer u met een nieuwe weekverpakking begint, gebruik dan een nieuwe Podhaler die in de
verpakking is geleverd. Elke Podhaler mag uitsluitend 7 dagen worden gebruikt. Vraag uw
apotheker hoe u geneesmiddelen en inhalators die niet langer nodig zijn moet weggooien.

Slik de capsules niet in. Het poeder in de capsules is bedoeld voor inhalatie.
Bewaar de capsules altijd in de capsulestrip totdat u ze moet gebruiken. Haal de capsules niet
van te voren uit de capsulestrip.
Bewaar de Podhaler in de goed gesloten koker wanneer deze niet wordt gebruikt.
1.
Was uw handen en
droog ze goed af.

2.
· Haal de inhalator vlak voor gebruik uit de koker door de
onderkant vast te houden en de bovenkant van de koker
eraf te draaien, tegen de wijzers van de klok in.
· Leg de bovenkant van de koker opzij.
· Controleer de inhalator op beschadigingen en kijk of de
inhalator schoon is.
· Laat de inhalator rechtop staan in de onderkant van de
koker.

40
· Houd de romp van de inhalator vast en draai het
mondstuk ervan af, tegen de wijzers van de klok in.
· Leg het mondstuk opzij op een schoon en droog
oppervlak.

4.
Scheur langs de perforaties eerst in de lengte, dan in de
breedte, zoals afgebeeld in tekening (1) en (2).

5.
· Haal de folie zover van de capsulestrip af, dat er slechts
één capsule uit gehaald kan worden.
· Haal de capsule uit de strip.
6.
· Doe de capsule direct in de capsuleruimte in de inhalator
(1).
· Zet het mondstuk er weer op.
· Draai het mondstuk er goed op totdat dit niet verder kan
draaien. Draai dit er niet te strak op (2).

41
7.
· Houd de inhalator met het mondstuk naar beneden, om
de capsule door te prikken.
· Druk de blauwe knop stevig in met uw duim tot het niet
verder kan en laat de knop vervolgens los.
· U bent nu klaar om de capsule twee keer afzonderlijk te
inhaleren (Stap 8 en stap 9).

8.
Inhaleer de capsule ­ 1e keer:
Adem volledig uit voordat u het mondstuk in uw mond
stopt, draai uw hoofd weg van de inhalator bij het
uitademen.
Doe uw lippen stevig rondom het mondstuk.
Inhaleer het poeder diep in, in één enkele ademhaling.
Haal de inhalator uit uw mond en houd uw adem nog
ongeveer 5 seconden in.
Adem vervolgens normaal uit. Draai uw hoofd weg van
de inhalator bij het uitademen.

9.
Inhaleer de capsule ­ 2e keer:
· Adem een paar keer normaal in en uit, waarbij u uw
hoofd wegdraait van de inhalator bij het uitademen.
· Wanneer u er klaar voor bent, inhaleer dezelfde capsule
dan voor de tweede keer, door stap 8 te herhalen.
10. Draai het mondstuk eraf (1) en haal de capsule uit de
capsuleruimte (2).

42
11.
Controleer de gebruikte capsule. Deze moet
doorgeprikt en leeg zijn. Gooi de capsule weg als deze
leeg is.

Wat moet u doen als de capsule doorgeprikt is maar er zit
nog wat poeder in?
· Stop de capsule terug in de capsuleruimte in de inhalator
(stap 6). Stop de zijde van de capsule waar de gaatjes
zitten er als eerste in.
· Doe het mondstuk er weer op en herhaal de stappen 8, 9
en 10.

Wat moet u doen als de capsule niet lijkt te zijn
doorgeprikt?
· Stop de capsule terug in de capsuleruimte van de
inhalator (stap 6)
· Plaats het mondstuk er weer op en herhaal de stappen 7,
8 en 9.
· Als de capsule dan nog steeds vol is en niet lijkt te zijn
doorgeprikt, gebruik dan de reserve inhalator en herhaal
de stappen 2, 3, 6, 7, 8, 9 en 10.
12. Gebruik de andere 3 capsules op dezelfde manier.
· Voor elke resterende capsule, moet u dus de stappen 5,
6, 7, 8, 9, 10 en 11 herhalen.
· Gooi alle lege capsules weg.

13.
· Plaats het mondstuk er weer op en draai het stevig vast
tot het niet verder kan. Veeg het mondstuk schoon met
een schone en droge doek, nadat de volledige dosis
(4 capsules) is geïnhaleerd.
·
Maak de inhalator niet schoon met water.

43
· Draai de bovenkant van de koker er weer goed op, met
de wijzers van de klok mee.


OM TE ONTHOUDEN:

Slik de TOBI Podhaler capsules niet in.

Gebruik uitsluitend de inhalator die in deze verpakking zit.
Bewaar de TOBI Podhaler capsules altijd in de capsulestrip. Haal een capsule er uitsluitend vlak
voor gebruik uit. Bewaar de capsules niet in de inhalator.
Bewaar de TOBI Podhaler capsules en het apparaat op een droge plaats.
Stop nooit een TOBI Podhaler capsule direct in het mondstuk van het apparaat.
Druk de knop per keer niet vaker dan één keer in om de capsule door te prikken.
Blaas nooit in het mondstuk van het apparaat.
Maak de Podhaler nooit schoon met water. Houd hem droog en bewaar hem in de koker.
Aanvullende informatie
Het gebeurt soms dat hele kleine deeltjes van de capsule door het rooster gaan en in uw mond
terechtkomen.
Als dit gebeurt, kunt u deze stukjes voelen op uw tong.
Het is niet schadelijk als deze stukjes worden ingeslikt of geïnhaleerd.
De kans dat de capsule in stukjes breekt wordt groter als de capsule per ongeluk meer dan één
keer wordt doorgeprikt tijdens stap 7.
44

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG