Tisseel duo

TISSEEL DUO
Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
1.
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Baxter AG
1/11
TISSEEL DUO
Fibrineweefsellijm met twee componenten, diepgevroren.
Met stoom behandeld.
2.
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
TISSEEL DUO is een biologische fibrineweefsellijm met twee componenten, met name:
TISSEEL-oplossing (met aprotinine), diepgevroren,
en
trombine 500-oplossing (met calciumchloride), diepgevroren.
De
werkzame bestanddelen
van deze twee componenten zijn:
TISSEEL-oplossing, diepgevroren (humane oorsprong)
1 ml bevat:
Totaal proteïnen
Coaguleerbare proteïnen
waarvan fibrinogeen
plasmafibronectine
Factor XIII
Plasminogeen
Aprotinine
100 – 130 mg
75 – 115 mg
70 – 110 mg
2 – 9 mg
10 – 50 E
1
0,04 – 0,12 mg
3000 KIE
2
Trombine 500-oplossing, diepgevroren (humane oorsprong)
1 ml bevat:
Proteïnen
Trombine
Calciumchloride
50 mg
500 IE
3
40 µmol
Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.
3.
FARMACEUTISCHE VORM
Voorgevulde spuit.
Twee diepgevroren oplossingen in twee voorgevulde spuiten.
1
2
3
Eén eenheid factor XIII komt overeen met de activiteit in 1 ml normaal vers plasma.
Eén EFE (Europese farmacopee-eenheid) komt overeen met 1800 KIE (kallidinogenase-inactiverende
eenheid).
Eén internationale eenheid (IE) trombine komt overeen met de activiteit van 0,0853 mg van de eerste
internationale standaard voor humane trombine.
Version 10.1
TISSEEL DUO
Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
4.
4.1.
KLINISCHE GEGEVENS
Therapeutische indicaties
Baxter AG
2/11
TISSEEL DUO kan worden gebruikt voor hemostase om weefsels te hechten en de wondgenezing te
bevorderen.
In sommige gevallen kan TISSEEL worden gebruikt met biocompatibel materiaal zoals collageenvlies dat
als drager en als verstevigingsmiddel dient.
Hemostase
Hemostase bij diffuse, moeilijk controleerbare bloedingen, hemostase na prostatectomie en orthopedische
heelkundige ingrepen, hemostase na adenoïdectomie of amygdalectomie of ook na tandheelkundige ingrepen
bij patiënten met stoornissen van de hemostase, enz.
Dichting
Dichting van vasculaire prothesen, tympanoplastiek, behandeling van fistels van cerebrospinale vloeistof en
durale letsels, dichting van het amnionvlies bij een vroegtijdige ruptuur van de vruchtwaterzak, aërostase
van het longweefsel en de pleura, bescherming van hechtingen ter hoogte van de luchtpijp, luchtpijptakken
en slokdarm, behandeling van kwaadaardige pleurale effusies, dichting van de ooglens na letsels met
perforaties, dichting van digestieve anastomosen, versterking van vasculaire microanastomosen, enz.
Weefseldichting
Dichting van het parenchym bij heelkundige ingrepen aan de nieren, lever, milt en pancreas, pleurodese bij
spontane pneumothorax, huidtransplantaties, fixatie van osteocartilagineuze fragmenten tijdens plastische
chirurgie na opening van de sinus maxillaris, enz.
Bevordering van wondgenezing
Huidtransplantaties in slecht gevasculariseerde zones, behandeling van huidnecrose en slijmvliesulcera,
homologe beengreffen, enz.
4.2.
Dosering en wijze van toediening
TISSEEL DUO mag alleen worden gebruikt door ervaren chirurgen met een opleiding in het gebruik van
TISSEEL DUO.
Dosering
De hoeveelheid TISSEEL-trombineoplossing is afhankelijk van de grootte van het te dichten of te bedekken
oppervlak, de grootte van de te vullen holte en de applicatiemethode.
Ter informatie, TISSEEL DUO 1,0 ml (overeenkomend met 1 ml TISSEEL-oplossing en 1 ml
trombineoplossing) is voldoende om een oppervlak van 10 cm² te bedekken.
Bij het sprayen met de DUPLOJECT-spuithouder en DUPLOJECT Spray Set is het mogelijk met dezelfde
hoeveelheid een oppervlak van 25 tot 100 cm² te bedekken, afhankelijk van de dikte van de aangebrachte
laag.
Het wordt aanbevolen TISSEEL DUO in een dunne laag aan te brengen om een langzame resorptie te
voorkomen.
Version 10.1
TISSEEL DUO
Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
Wijze van toediening
Baxter AG
3/11
Volg voor optimaal veilig gebruik van TISSEEL DUO door verstuiving de onderstaande aanbevelingen op:
Bij open wondchirurgie – er dient een drukregelaar te worden gebruikt die een maximumdruk van niet meer
dan 2,0 bar (28,5 psi) levert.
Bij minimaal invasieve/laparoscopische procedures – er dient een drukregelaar te worden gebruikt die een
maximumdruk van niet meer dan 1,5 bar (22 psi) levert en die alleen werkt op kooldioxide.
Voordat TISSEEL DUO wordt aangebracht, dient het oppervlak van de wond met standaardtechnieken te
worden gedroogd (zoals intermitterende applicatie van kompressen, wattenstaafjes, gebruik van een
zuigapparaat).
TISSEEL DUO mag alleen worden gereconstitueerd en aangebracht volgens de instructies en met de voor
dit product aanbevolen hulpmiddelen (zie rubriek 6.6).
Zie bij aanbrengen via verstuiven de rubrieken 4.4 en 6.6 voor specifieke aanbevelingen voor de vereiste
druk en afstand tot het weefsel per chirurgische procedure en lengte van de applicatortips.
Nadat TISSEEL DUO opgewarmd is tot maximaal 37°C zoals beschreven in rubriek 6.6., “Speciale
voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies”, kunt u de twee weefsellijmcomponenten
via de volgende methoden aanbrengen:
1. Gelijktijdige applicatie
a) met DUPLOJECT-spuithouder, koppelstuk en applicatienaald.
b) met DUPLOJECT-spuithouder, DUPLOJECT Spray Set en TISSOMAT-drukregelaar.
c) met DUPLOJECT-spuithouder en applicatiekatheter.
Opmerking:
Enkele seconden nadat de twee weefsellijmcomponenten gemengd zijn, stolt de fibrineweefsellijm
vanwege de hoge concentratie aan trombineoplossing. Als er meer tijd nodig is voor de applicatie en bevestiging van de
te dichten oppervlakken (bijvoorbeeld gelijktijdige applicatie na voorafgaande menging), wordt het aanbevolen een
andere verpakkingsgrootte van TISSEEL te gebruiken, waar een trombineoplossing van 4 IE/ml kan worden gebruikt.
2. Opeenvolgende applicatie
1. Gelijktijdige applicatie
Met de DUPLOJECT-spuithouder kunt u dezelfde hoeveelheid TISSEEL-oplossing en trombineoplossing
terzelfder tijd aanbrengen. De twee componenten worden snel en grondig gemengd, wat essentieel is voor
een goede hechting.
a) Gelijktijdige applicatie met DUPLOJECT-spuithouder, koppelstuk en applicatienaald
De DUPLOJECT-spuithouder bestaat uit een houder voor twee identieke spuiten en een
gemeenschappelijke plunjer. Hierdoor is het mogelijk gelijke hoeveelheden van beide componenten aan
te brengen met het koppelstuk en de applicatienaald. De voorgevulde spuiten zijn reeds gemonteerd in de
spuithouder.
Version 10.1
TISSEEL DUO
Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
DUPLOJECT-plunjer
Veiligheidsclip
Applicatienaald
Koppelstuk
Plunjer van de spuit
Baxter AG
4/11
DUPLOJECT-spuithouder
Gebruiksaanwijzing
- Verwijder de beschermdopjes van de spuiten en bevestig de conische uiteinden van de spuiten op het
koppelstuk. Controleer of de spuiten goed gemonteerd zijn. Bevestig het koppelstuk op de DUPLOJECT-
spuithouder met de veiligheidsclip.
- Bevestig de applicatienaald op het koppelstuk. Eventueel aanwezige lucht in het koppelstuk of de
applicatienaald mag u niet verwijderen om te voorkomen dat de naald verstopt raakt met weefsellijm.
- Breng de TISSEEL-trombineoplossing aan op één of beide te dichten oppervlakken. Als de hoeveelheid
TISSEEL-trombineoplossing in verschillende opeenvolgende keren moet worden aangebracht op het te
dichten oppervlak, wordt het aanbevolen de applicatienaald telkens te vervangen. (drie reservenaalden
ingesloten)
- Vervang de applicatienaald vlak vóór de applicatie om te voorkomen dat het koppelstuk verstopt raakt.
(Als dat het geval is, gebruikt u het reservekoppelstuk.)
b) Gelijktijdige applicatie met DUPLOJECT-spuithouder, DUPLOJECT Spray Set en TISSOMAT-
drukregelaar
Bij de verzorging van grote wondoppervlakken zoals (huid-)greffen of voor de hemostase bij diffuse,
moeilijk controleerbare bloedingen, kan de TISSEEL-trombineoplossing worden aangebracht met
bovenstaande hulpmiddelen.
Plunjer van de spuit
Spuit
Veiligheidsclip
DUPLOJECT-
plunjer
DUPLOJECT-spuithouder
Verstuiver
Verbindingsslang
Steriele filter
stérile
TISSOMAT
De verstuiver is vastgemaakt op de conische uiteinden van de twee spuiten. Druk op de
gemeenschappelijke plunjer om de twee oplossingen naar de twee aangrenzende uitlaatopeningen te
leiden, die omringd worden door de uitlaatopening voor het drijfgas. De gasstroom sprayt en mengt beide
componenten, die vervolgens gelijktijdig kunnen worden gesprayd met drijfgas (perslucht of stikstof) en
gesteriliseerd met een steriele filter.
Version 10.1
TISSEEL DUO
Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
Baxter AG
5/11
De DUPLOJECT-plunjer regelt de hoeveelheid oplossing die gesprayd wordt. De druk en stroomsnelheid
van het drijfgas worden met de TISSOMAT-drukregelaar gecontroleerd. De DUPLOJECT Spray Set mag
alleen in combinatie met de TISSOMAT-drukregelaar worden gebruikt.
De gebruiker wordt gewaarschuwd tegen de sprayapplicatie van de TISSEEL-trombineoplossing met
hulpmiddelen van andere fabrikanten.
Bij het aanbrengen van TISSEEL DUO met een vernevelaar, moet de druk zich altijd binnen het bereik
bevinden dat door de fabrikant van de vernevelaar aanbevolen wordt. Vernevel niet op een kleinere
afstand dan aanbevolen wordt door de fabrikant van de vernevelaar. Let bij het vernevelen van TISSEEL
DUO op veranderingen in bloeddruk, hartslag, zuurstof- en CO
2
-verzadiging na uitademing omwille van
de kans op een luchtembolie.
Opmerking:
Een gedetailleerde beschrijving van deze applicatiemethode vindt u in de gebruiksaanwijzing van de
DUPLOJECT Spray Set en TISSOMAT-drukregelaar.
c) Gelijktijdige applicatie met DUPLOJECT-spuithouder en applicatiekatheter
De TISSEEL- en trombineoplossing kunnen op moeilijk te bereiken plaatsen van het operatieveld, met
een endoscoop of trocart, worden aangebracht met de DUPLOJECT-spuithouder en een
applicatiekatheter (DUPLOCATH 25, DUPLOCATH 180, DUPLOCATH 35 M.I.C.).
Opmerking:
Een gedetailleerde beschrijving van deze applicatiemethode vindt u in de verpakking van het
accessoire (applicatiekatheter).
2. Opeenvolgende applicatie
Voor deze applicatiemethode neemt u de twee spuiten uit de spuithouder, zodat u die afzonderlijk kunt
gebruiken.
Alvorens beide te dichten oppervlakken tegen elkaar te brengen, brengt u de TISSEEL-oplossing aan op het
ene oppervlak en dezelfde hoeveelheid trombineoplossing op het andere.
Aangezien de weefsellijm snel stolt vanwege de hoge concentratie aan trombine, moet u de oppervlakken
onmiddellijk tegen elkaar brengen.
Opmerking:
Na de applicatie brengt u de te dichten oppervlakken tegen elkaar en oefent u gedurende drie tot vijf
minuten een lichte druk uit om een goede hechting van de weefsels met de weefsellijm te verzekeren. Na ongeveer
twee uur (waarvan 70 % na ongeveer 10 minuten) is de weefsellijm volledig gestold.
Handschoenen en instrumenten moeten worden bevochtigd met een fysiologische zoutoplossing om te
voorkomen dat de TISSEEL-trombineoplossing eraan kleeft.
4.3.
Contra-indicaties
TISSEEL DUO alleen is niet aangewezen voor de behandeling van omvangrijke en hevige arteriële of
veneuze bloedingen.
Bekende overgevoeligheid voor runderproteïnen (aprotinine) of de andere bestanddelen van TISSEEL DUO.
Injectie in het neusslijmvlies moet absoluut worden voorkomen aangezien er ernstige allergische en
anafylactoïde reacties gemeld zijn en er in de streek van de oogslagader trombo-embolische
complicaties kunnen optreden.
4.4.
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
Version 10.1
TISSEEL DUO
Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
Baxter AG
6/11
Bijzondere waarschuwingen
TISSEEL DUO wordt bereid uit humaan plasma. Geneesmiddelen bereid uit humaan bloed of plasma
kunnen ziekteverwekkers bevatten die niet helemaal uit het product kunnen worden uitgesloten. Dit geldt
tevens voor ziekteverwekkers van tot op heden onbekende oorsprong. Het risico op overdracht van
ziekteverwekkers wordt echter beperkt door:
de selectie van donaties via een medisch interview met de donoren en systematische
onderzoekstests van elke donatie en plasmapools op HBsAg en antistoffen tegen HIV en HCV.
tests van plasmapools op genoommateriaal van het HIV-1-, HIV-2-, HAV-, HBV- en HCV-virus en
het parvovirus B19.
virusinactivatie-/virusverwijderingsprocedures in het productieproces, waarvan de geschiktheid
gevalideerd is met modelvirussen. Deze procedures worden beschouwd als doeltreffend tegen
HIV-1, HIV-2, HAV, HBV en HCV.
De virusinactivatie-/virusverwijderingsprocedures kunnen van geringe waarde zijn tegenover niet-
ingekapselde virussen zoals parvovirus B19. Een infectie met het parvovirus B19 kan ernstige gevolgen
hebben voor zwangere vrouwen (foetale infectie) en personen met immuundeficiëntie of een verhoogde
productie van rode bloedcellen (zoals hemolytische anemie).
Voorzorgen bij gebruik
1. Voordelen en risico’s moeten zorgvuldig worden afgewogen bij patiënten met een allergische diathese of
bekende overgevoeligheid voor aprotinine en bij patiënten die vroeger aprotinine toegediend gekregen
hebben. Het wordt aanbevolen antihistaminica toe te dienen alvorens een behandeling met aprotinine in
te stellen.
2.
TISSEEL DUO mag niet intravasculair worden aangebracht omdat deze wijze van applicatie kan
leiden tot anafylactische reacties en/of trombo-embolische complicaties, die beide levensgevaarlijk
kunnen zijn. Vooral bij coronaire-bypassoperaties moet TISSEEL DUO voorzichtig worden
aangebracht om het risico op een intravasculaire applicatie tot een minimum te beperken.
3.
De injectie van TISSEEL DUO houdt verband met het risico op een anafylactische reactie.
Daarom
moet u de TISSEEL- en/of trombineoplossing altijd plaatselijk aanbrengen. Als echter om bijzondere
redenen de injectie van de TISSEEL- en/of trombineoplossing in weefsel of een bloedvat aangewezen is,
moeten de voordelen en risico’s per patiënt zorgvuldig worden afgewogen.
Bij de behandeling van ulcereuze bloedingen door submukeuze applicatie van fibrineweefsellijm in holle
organen (maag, duodenum) moet u de volgende waarschuwingen in acht nemen:
Door de naald in de wand van het te behandelen orgaan te brengen, kunt u die per vergissing
perforeren. In zeldzame gevallen kan dat leiden tot letsels van aangrenzende organen of bloedvaten.
Een verkeerd geplaatste injectie van fibrineweefsellijm in een bloedvat heeft in één geval geleid tot
ernstige ischemische complicaties als gevolg van trombo-embolische incidenten in de intra-
abdominale organen (lever, pancreas, maag, milt). Om het risico op dergelijke complicaties tot een
minimum te beperken, moet u in alle omstandigheden rekening houden met het volgende:
de
applicatie van meer dan 1 ml fibrineweefsellijm (0,5 ml TISSEEL-oplossing en 0,5 ml
trombineoplossing) op één enkele injectieplaats moet worden voorkomen.
Als de submukeuze
injectie van fibrineweefsellijm geen of slechts een verwaarloosbaar hemostatisch effect heeft, of als
de bloeding na enige tijd met dezelfde intensiteit herbegint terwijl de applicatiekatheter nog steeds op
zijn plaats zit, moet u rekening houden met de mogelijkheid van een verkeerd geplaatste injectie van
fibrineweefsellijm in een bloedvat.
Version 10.1
TISSEEL DUO
Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
Baxter AG
7/11
Als er geen hemostase kan worden bereikt door de applicatie van enkelvoudige doses, zoals hierboven
gemeld, moeten adequate heelkundige ingrepen worden uitgevoerd.
De injectie in de submukeuze membranen van de maag of het duodenum kan in zeldzame gevallen
leiden tot de vorming van een lokaal intramuraal hematoom, wat een compressie van de afvoergang
van de pancreas tot gevolg kan hebben, in het bijzonder in de zone van de duodenumwand. Daarom
kunnen er zich symptomen voordoen die lijken te wijzen op acute pancreatitis.
4. TISSEEL DUO mag niet worden gebruikt om zenuwvezels te dichten omdat de hoge concentratie aan
aprotinine in de TISSEEL-oplossing (3000 KIE/ml) de resorptie van de fibrineweefsellijm vertraagt. Dat
kan leiden tot fibrose.
4
5.
TISSEEL DUO dient in een dunne laag te worden aangebracht. Overmatige stollingsdikte kan de
werkzaamheid van het product en het wondgenezingsproces negatief beïnvloeden.
Gevallen van levensbedreigende/fatale lucht of gasembolie hebben zich voorgedaan bij gebruik
van spraytoestellen met drukregelaar voor het aanbrengen van fibrineweefsellijmen. Dit blijkt
gerelateerd te zijn aan gebruik van het spraytoestel bij een hogere dan de aanbevolen druk en/of te
weinig afstand tot het weefseloppervlak. Het risico blijkt hoger te zijn wanneer
fibrineweefsellijmen worden verstoven met lucht in plaats van met CO
2
, en kan daarom niet
worden uitgesloten bij verstuiving van TISSEEL DUO tijdens open wondchirurgie.
Wanneer TISSEEL DUO wordt aangebracht met een spraytoestel, dient u een drukwaarde in te
stellen die valt in het drukwaardenbereik aanbevolen door de fabrikant van het spraytoestel (zie de
tabel in rubriek 6.6 voor drukken en afstanden).
Gebruik TISSEEL DUO als spraytoepassing alleen als u nauwkeurig de sprayafstand kunt
beoordelen die door de fabrikant wordt aanbevolen. Voorkom verstuiven op kortere dan de
aanbevolen afstand.
Bij verstuiving van TISSEEL DUO moeten wijzigingen in bloeddruk, polsslag, zuurstofsaturatie en
end tidal CO
2
nauwgezet worden gecontroleerd vanwege het mogelijk optreden van lucht- of
gasembolie (zie ook rubriek 4.2).
Er zijn gevallen gemeld van levensbedreigende luchtembolie, weefselscheuren, en luchtocclusie met
compressie bij gebruik van vernevelaars met een drukregelaar voor toediening van TISSEEL DUO.
Fibrineweefsellijm mag uitsluitend worden gesprayd met de TISSOMAT.
Het wordt ten zeerste afgeraden de TISSEEL- en trombineoplossing te sprayen met instrumenten van
andere fabrikanten. De TISSOMAT-drukregelaar en DUPLOJECT Spray Set zijn verkrijgbaar bij Baxter.
6. De TISSEEL- en trombineoplossing kunnen gedenatureerd zijn na contact met oplossingen die alcohol,
jood of zware metalen bevatten (zoals ontsmettingsmiddelen). Alvorens de weefsellijm aan te brengen,
moet u deze stoffen verwijderen.
7. Indien mogelijk, bedekt u alle weefsels in de nabijheid van het te dichten oppervlak alvorens de
TISSEEL- en trombineoplossing aan te brengen.
8. Om te voorkomen dat de fibrineweefsellijm aan handschoenen en instrumenten kleeft, moeten ze vóór
contact worden bevochtigd met een fysiologische zoutoplossing.
4
Om zenuwanastomosen te dichten, wordt doorgaans een TISSEEL-oplossing gebruikt met een concentratie aan
aprotinine van ongeveer 100 KIE/ml, zodat in een minimum van tijd (ongeveer twee dagen) de fibrineweefsellijm
volledig geabsorbeerd is. Er zijn geschikte verpakkingsgrootten verkrijgbaar voor een basisconcentratie aan
aprotinine.
Version 10.1
TISSEEL DUO
Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
Baxter AG
8/11
9. In het belang van de patiënt wordt het aanbevolen, indien mogelijk, de naam en het chargenummer (lot)
van het product te noteren telkens wanneer u TISSEEL DUO aanbrengt.
4.5.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen gemeld.
TISSEEL DUO mag zelfs worden gebruikt voor sterk gehepariniseerde patiënten (zoals in het geval van
extracorporale circulatie).
4.6.
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Er zijn geen bijwerkingen gemeld tijdens zwangerschap en borstvoeding.
Volgens de algemeen erkende aanbevelingen mogen er geen geneesmiddelen worden toegediend tijdens
zwangerschap en borstvoeding, tenzij strikt noodzakelijk.
4.7.
Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
Niet van toepassing.
4.8.
Bijwerkingen
Onderstaande bijwerkingen zijn gebaseerd op farmacovigilantieonderzoek voor dit soort product. De
frequentie ervan is geëvalueerd aan de hand van de volgende criteria: zeer vaak (≥ 10 %), vaak (< 10 %,
1
%), soms (< 1 %,
1 ‰), zelden (< 1 ‰,
1/10 000) en zeer zelden (< 1/10 000).
Onderstaande bijwerkingen behoren tot het soort bijwerkingen dat kan worden gemeld met TISSEEL DUO.
De incidentie van deze bijwerkingen is zeer zelden (< 1/10 000).
Immuunsysteemaandoeningen
anafylactische reacties, allergische reacties, anafylactische shock, urticaria
Hartaandoeningen
bradycardie, tachycardie
Bloedvataandoeningen
roodheid, (ernstige) hypotensie, trombo-embolische complicatie
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
dyspneu
Maag-darmstelselaandoeningen
misselijkheid
Huid- en onderhuidaandoeningen
jeuk
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
overgevoeligheidsreacties
Onderzoeken
daling van de bloeddruk
Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties
anafylactische reacties
Version 10.1
TISSEEL DUO
Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
Baxter AG
9/11
Bij herhaalde toediening van TISSEEL DUO, systemische toediening van aprotinine en/of een bekende
overgevoeligheid voor aprotinine kunnen er zich in zeer zeldzame gevallen anafylactische en anafylactoïde
reacties voordoen, als er geen profylactische premedicatie toegediend is.
Zelfs wanneer de tweede behandeling met TISSEEL DUO goed verdragen wordt, kan de volgende
toediening van TISSEEL DUO of systemische toediening van aprotinine leiden tot ernstige anafylactische
reacties. De symptomen die verband houden met allergische/anafylactische reacties, zijn roodheid, urticaria,
jeuk, misselijkheid, daling van de bloeddruk, tachycardie of bradycardie, dyspneu, ernstige hypotensie en
anafylactische shock.
In geval van overgevoeligheidsreacties moet de toediening worden stopgezet en moeten er adequate
noodmaatregelen worden genomen (volgens de regels van de moderne therapie).
In zeer zeldzame gevallen kunnen deze reacties optreden bij patiënten die voor de eerste keer aprotinine of
TISSEEL DUO toegediend krijgen.
TISSEEL DUO mag niet intravasculair worden aangebracht omdat deze wijze van applicatie kan
leiden tot anafylactische reacties en/of trombo-embolische complicaties, die beide levensgevaarlijk
kunnen zijn. Vooral bij coronaire-bypassoperaties moet TISSEEL DUO voorzichtig worden
aangebracht om het risico op een intravasculaire applicatie tot een minimum te beperken.
De injectie van TISSEEL DUO houdt verband met het risico op een anafylactische reactie.
Daarom
moet u de TISSEEL- en/of trombineoplossing altijd plaatselijk aanbrengen. Als echter om bijzondere
redenen de injectie van de TISSEEL- en/of trombineoplossing in weefsel of een bloedvat aangewezen is,
moeten de voordelen en risico’s per patiënt zorgvuldig worden afgewogen (zie ook “Voorzorgen bij
gebruik” in rubriek 4.4.).
Voor meer informatie over virale veiligheid, zie rubriek 4.4., “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen
bij gebruik”.
4.9.
Overdosering
TISSEEL DUO mag uitsluitend in een dunne laag worden aangebracht. Een overmatige dikte van de klonter
kan een negatieve invloed hebben op de werkzaamheid van het product en de wondgenezing.
5.
5.1.
FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
Farmacodynamische eigenschappen
Farmacotherapeutische categorie: Bloed en bloedproducerende organen/antihemorragica/vitamine K en
andere hemostatica/bloedstollingsfactoren.
ATC-code: B02BC.
TISSEEL DUO is een biologische fibrineweefsellijm met twee componenten (TISSEEL-oplossing en
trombineoplossing), diepgevroren, in twee voorgevulde spuiten. Deze twee componenten moeten vóór
gebruik worden ontdooid (zie “Wijze van toediening” in rubriek 4.2.) en worden gemengd op het moment
van applicatie. Het mengsel is in het begin viskeus (TISSEEL-trombineoplossing), stolt snel en krijgt een
witachtige kleur. Er vormt zich een elastische massa met gomachtige consistentie (TISSEEL) die zich stevig
aan de weefsels hecht. Deze reactie leidt tot de laatste stollingsfase. TISSEEL DUO kan worden gebruikt
voor hemostase om de hechting van weefsels en de wondgenezing te bevorderen.
TISSEEL-oplossing (met 3000 KIE aprotinine per ml)
TISSEEL-trombineoplossing
trombineoplossing (500 IE trombine per ml met 40 µmol
Version 10.1
TISSEEL DUO
Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
calciumchloride per ml)
Baxter AG
10/11
gestolde fibrineweefsellijm
5.2.
Farmacokinetische eigenschappen
De polymerisatie (omzetting van fibrinogeen in fibrine en polymerisatie van de fibrineketens) begint
onmiddellijk nadat de twee weefsellijmcomponenten gemengd zijn, wat binnen enkele seconden dichting
mogelijk maakt.
Tijdens het wondgenezingsproces wordt de gestolde fibrineweefsellijm volledig geresorbeerd.
5.3.
Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek
Vanwege de aard, de speciale applicatiemethode en het werkingsmechanisme (doorgaans één enkele
applicatie, in uitzonderlijke gevallen een herhaalde applicatie van kleine hoeveelheden; lokale
werkzaamheid) zijn er uit het preklinische veiligheidsonderzoek voor TISSEEL DUO geen gegevens
beschikbaar over de ernstige toxiciteit, subacute en chronische toxiciteit, carcinogeniteit of
immuunstimulatie. Noch de in TISSEEL DUO aanwezige proteïnen, noch de calciumchlorideoplossingen
hebben een mutageen effect.
Dierstudies op ratten hebben aangetoond dat TISSEEL DUO kan worden gebruikt zonder gevaar voor de
lokale toxiciteit.
Verhoogde doses aprotinine, via intraveneuze weg geïnjecteerd bij zwangere ratten, hadden noch een
toxisch, noch een teratogeen effect op het embryo.
6.
6.1.
FARMACEUTISCHE GEGEVENS
Lijst van hulpstoffen
6.2.
humane albumine;
glycine;
natriumchloride;
natriumcitraat;
tyloxapol;
creatinemonohydraat.
Gevallen van onverenigbaarheid
De TISSEEL- en trombineoplossing kunnen gedenatureerd zijn na contact met oplossingen die alcohol, jood
of zware metalen bevatten.
6.3.
Houdbaarheid
TISSEEL DUO heeft een houdbaarheid van 2 jaar.
Gebruik TISSEEL DUO niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “EXP”. De
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Na ontdooiing kan het product gedurende maximaal 48 uur worden gebruikt als het bewaard wordt in de
steriele, ongeopende en onbeschadigde verpakking bij een temperatuur beneden +25°C. Als TISSEEL DUO
niet gebruikt wordt binnen 48 uur na ontdooiing, moet het product worden vernietigd.
Version 10.1
TISSEEL DUO
Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
De oplossing niet in de vriezer of de koelkast bewaren na ontdooiing!
6.4.
Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Baxter AG
11/11
Bewaren in de vriezer beneden -18°C.
De koudeketen niet verbreken vóór gebruik.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
6.5.
Aard en inhoud van de verpakking
Zowel de TISSEEL-oplossing als de trombineoplossing bevinden zich in polypropyleen spuiten voor
eenmalig gebruik.
Het product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingsgrootten:
TISSEEL DUO 0,5 ml
bevat: 0,5 ml TISSEEL-oplossing (met aprotinine), diepgevroren
0,5 ml trombine 500-oplossing, diepgevroren
TISSEEL DUO 1,0 ml
bevat: 1 ml TISSEEL-oplossing (met aprotinine), diepgevroren
1 ml trombine 500-oplossing, diepgevroren
TISSEEL DUO 2,0 ml
bevat: 2 ml TISSEEL-oplossing (met aprotinine), diepgevroren
2 ml trombine 500-oplossing, diepgevroren
TISSEEL DUO 5,0 ml
bevat: 5 ml TISSEEL-oplossing (met aprotinine), diepgevroren
5 ml trombine 500-oplossing, diepgevroren
Elke verpakking bevat twee koppelstukken om op de spuiten te bevestigen die reeds gemonteerd zijn in de
DUPLOJECT-spuithouder, en vier applicatienaalden.
De volgende accessoires kunnen worden geleverd door Baxter:
Accessoires voor gebruik van de DUPLOJECT-spuithouder en applicatiekatheter:
- DUPLOCATH 25, DUPLOCATH 180, DUPLOCATH 35 M.I.C. (steriele
accessoires
voor eenmalig
gebruik).
Accessoires voor gebruik van de DUPLOJECT-spuithouder, DUPLOJECT Spray Set en TISSOMAT-
drukregelaar:
- TISSOMAT: drukregelaar met voetpedaal, manometer, ventiel van de voetpedaal en toevoerslang voor
drijfgas.
- DUPLOJECT Spray Set: kit met steriele accessoires voor eenmalig gebruik met sterilisatiefilter,
verbindingsslang en verstuiver.
6.6.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies
De twee voorgevulde spuiten met de respectievelijke oplossingen zijn reeds gemonteerd in de
DUPLOJECT-spuithouder. Het geheel is beschikbaar in een dubbele, steriele, plastic verpakking.
Version 10.1
TISSEEL DUO
Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
Baxter AG
12/11
Bij kamertemperatuur duurt de ontdooiing 20/30/50/90 minuten (0,5/1,0/2,0/5,0 ml). Deze tijd kan worden
beperkt tot enkele minuten door de twee componenten op te warmen in steriel water (beneden 37°C).
Het wordt aanbevolen de componenten op te warmen bij een temperatuur van (maximaal) 37°C om het
mengen van beide oplossingen alsook de polymerisatie van het product te vergemakkelijken. U mag de
spuithouder en twee voorgevulde spuiten slechts op het moment van gebruik uit de twee plastic zakjes
nemen. Vóór de applicatie verwijdert u de beschermdopjes van de spuiten.
Na ontdooiing heeft de TISSEEL-oplossing een viskeuze, honingachtige consistentie. (De kleine luchtbellen
in de TISSEEL-oplossing verwijdert u door de DUPLOJECT-spuithouder schuin of verticaal te houden.)
Als de TISSEEL-oplossing een gelatineachtige consistentie heeft, moet u die als gedenatureerd beschouwen.
In dat geval mag u de fibrineweefsellijm niet gebruiken. Deze denaturatie kan veroorzaakt zijn doordat de
koudeketen verbroken is.
De fibrineweefsellijm moet u binnen 48 uur na ontdooiing gebruiken.
Verstuiving
Wanneer TISSEEL DUO wordt aangebracht met een spraytoestel, moet u een drukwaarde en afstand tot het
weefsel gebruiken binnen het bereik dat wordt aanbevolen door de fabrikant:
Aanbevolen druk, afstand en toestellen voor verstuiving van TISSEEL DUO
Chirurgie
Te gebruiken
sprayset
Duploject-
sprayset
Tisseel /
Tissucol-
sprayset
Te gebruiken
applicatortips
n.v.t.
n.v.t.
Te gebruiken
drukregelaar
Tissomat
EasySpray
Aanbevolen
sprayafstand tot
weefsel
10-15 cm
10-15 cm
Aanbevolen druk
voor verstuiven
1,5-2,0 bar
(21,5-28,5 psi).
1,5-2,0 bar
(21,5-28,5 psi).
Open wond
Duplospray
MIS-applicator
20 cm
Laparosco-
pische /
minimaal
invasieve
procedures
Duplospray
MIS-applicator
30 cm
n.v.t.
Duplospray
MIS-applicator
40 cm
Verwisselbare
tip
Duplospray
MIS-regulator
Duplospray
MIS-regulator
NIST B11
Duplospray
MIS-regulator
Duplospray
MIS-regulator
NIST B11
Duplospray
MIS-regulator
Duplospray
MIS-regulator
NIST B11
Duplospray
MIS-regulator
Duplospray
MIS-regulator
NIST B11
2-5 cm
1,2-1,5 bar
(18-22 psi)
Bij verstuiving van TISSEEL DUO moeten wijzigingen in bloeddruk, polsslag, zuurstofsaturatie en
end tidal CO
2
nauwgezet worden gecontroleerd vanwege het mogelijk optreden van lucht of
gasembolie (zie ook rubrieken 4.2 en 4.4).
Alle ongebruikte producten en afvalstoffen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale
voorschriften.
Version 10.1
TISSEEL DUO
Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
Baxter AG
13/11
7.
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
Baxter AG,
Industriestrasse 67, A-1220 Wenen, Oostenrijk
8.
NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
BE194065.
BE194056.
BE194047.
BE194074.
TISSEEL DUO 0,5 ml:
TISSEEL DUO 1,0 ml:
TISSEEL DUO 2,0 ml:
TISSEEL DUO 5,0 ml:
9.
AFLEVERINGSWIJZE
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Uitsluitend onder medische controle en in het ziekenhuis.
10.
DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE
VERGUNNING
Datum van eerste verlening van de vergunning: 9 juni 1998.
Datum van laatste hernieuwing: 30 november 2006.
11.
DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST
Maart 2013.
Datum van goedkeuring van de samenvatting van de productkenmerken: 11/2013
Version 10.1

Baxter AG

Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
1/11
1.
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
TISSEEL DUO
Fibrineweefsellijm met twee componenten, diepgevroren.
Met stoom behandeld.
2.
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
TISSEEL DUO is een biologische fibrineweefsellijm met twee componenten, met name:
· TISSEEL-oplossing (met aprotinine), diepgevroren,
en
· trombine 500-oplossing (met calciumchloride), diepgevroren.
De
werkzame bestanddelen van deze twee componenten zijn:
TISSEEL-oplossing, diepgevroren (humane oorsprong)
1 ml bevat:
Totaal proteïnen
100 ­ 130 mg
Coaguleerbare proteïnen
75 ­ 115 mg
waarvan fibrinogeen
70 ­ 110 mg
plasmafibronectine
2 ­ 9 mg
Factor XIII
10 ­ 50 E1
Plasminogeen
0,04 ­ 0,12 mg
Aprotinine
3000 KIE2
Trombine 500-oplossing, diepgevroren (humane oorsprong)
1 ml bevat:
Proteïnen
50 mg
Trombine
500 IE3
Calciumchloride
40 µmol
Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.
3.
FARMACEUTISCHE VORM
Voorgevulde spuit.
Twee diepgevroren oplossingen in twee voorgevulde spuiten.
1 Eén eenheid factor XIII komt overeen met de activiteit in 1 ml normaal vers plasma.
2
Eén EFE (Europese farmacopee-eenheid) komt overeen met 1800 KIE (kallidinogenase-inactiverende
eenheid).
3
Eén internationale eenheid (IE) trombine komt overeen met de activiteit van 0,0853 mg van de eerste
internationale standaard voor humane trombine.

Baxter AG

Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
2/11
4.
KLINISCHE GEGEVENS
4.1. Therapeutische indicaties
TISSEEL DUO kan worden gebruikt voor hemostase om weefsels te hechten en de wondgenezing te
bevorderen.
In sommige gevallen kan TISSEEL worden gebruikt met biocompatibel materiaal zoals collageenvlies dat
als drager en als verstevigingsmiddel dient.
Hemostase
Hemostase bij diffuse, moeilijk controleerbare bloedingen, hemostase na prostatectomie en orthopedische
heelkundige ingrepen, hemostase na adenoïdectomie of amygdalectomie of ook na tandheelkundige ingrepen
bij patiënten met stoornissen van de hemostase, enz.
Dichting
Dichting van vasculaire prothesen, tympanoplastiek, behandeling van fistels van cerebrospinale vloeistof en
durale letsels, dichting van het amnionvlies bij een vroegtijdige ruptuur van de vruchtwaterzak, aërostase
van het longweefsel en de pleura, bescherming van hechtingen ter hoogte van de luchtpijp, luchtpijptakken
en slokdarm, behandeling van kwaadaardige pleurale effusies, dichting van de ooglens na letsels met
perforaties, dichting van digestieve anastomosen, versterking van vasculaire microanastomosen, enz.
Weefseldichting
Dichting van het parenchym bij heelkundige ingrepen aan de nieren, lever, milt en pancreas, pleurodese bij
spontane pneumothorax, huidtransplantaties, fixatie van osteocartilagineuze fragmenten tijdens plastische
chirurgie na opening van de sinus maxillaris, enz.
Bevordering van wondgenezing
Huidtransplantaties in slecht gevasculariseerde zones, behandeling van huidnecrose en slijmvliesulcera,
homologe beengreffen, enz.
4.2. Dosering en wijze van toediening
TISSEEL DUO mag alleen worden gebruikt door ervaren chirurgen met een opleiding in het gebruik van
TISSEEL DUO.
Dosering
De hoeveelheid TISSEEL-trombineoplossing is afhankelijk van de grootte van het te dichten of te bedekken
oppervlak, de grootte van de te vullen holte en de applicatiemethode.
Ter informatie, TISSEEL DUO 1,0 ml (overeenkomend met 1 ml TISSEEL-oplossing en 1 ml
trombineoplossing) is voldoende om een oppervlak van 10 cm² te bedekken.
Bij het sprayen met de DUPLOJECT-spuithouder en DUPLOJECT Spray Set is het mogelijk met dezelfde
hoeveelheid een oppervlak van 25 tot 100 cm² te bedekken, afhankelijk van de dikte van de aangebrachte
laag.
Het wordt aanbevolen TISSEEL DUO in een dunne laag aan te brengen om een langzame resorptie te
voorkomen.

Baxter AG

Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
3/11
Wijze van toediening
Volg voor optimaal veilig gebruik van TISSEEL DUO door verstuiving de onderstaande aanbevelingen op:
Bij open wondchirurgie ­ er dient een drukregelaar te worden gebruikt die een maximumdruk van niet meer
dan 2,0 bar (28,5 psi) levert.
Bij minimaal invasieve/laparoscopische procedures ­ er dient een drukregelaar te worden gebruikt die een
maximumdruk van niet meer dan 1,5 bar (22 psi) levert en die alleen werkt op kooldioxide.
Voordat TISSEEL DUO wordt aangebracht, dient het oppervlak van de wond met standaardtechnieken te
worden gedroogd (zoals intermitterende applicatie van kompressen, wattenstaafjes, gebruik van een
zuigapparaat).
TISSEEL DUO mag alleen worden gereconstitueerd en aangebracht volgens de instructies en met de voor
dit product aanbevolen hulpmiddelen (zie rubriek 6.6).
Zie bij aanbrengen via verstuiven de rubrieken 4.4 en 6.6 voor specifieke aanbevelingen voor de vereiste
druk en afstand tot het weefsel per chirurgische procedure en lengte van de applicatortips.
Nadat TISSEEL DUO opgewarmd is tot maximaal 37°C zoals beschreven in rubriek 6.6., 'Speciale
voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies', kunt u de twee weefsellijmcomponenten
via de volgende methoden aanbrengen:
1. Gelijktijdige applicatie
a) met DUPLOJECT-spuithouder, koppelstuk en applicatienaald.
b) met DUPLOJECT-spuithouder, DUPLOJECT Spray Set en TISSOMAT-drukregelaar.
c) met DUPLOJECT-spuithouder en applicatiekatheter.
Opmerking: Enkele seconden nadat de twee weefsellijmcomponenten gemengd zijn, stolt de fibrineweefsellijm
vanwege de hoge concentratie aan trombineoplossing. Als er meer tijd nodig is voor de applicatie en bevestiging van de
te dichten oppervlakken (bijvoorbeeld gelijktijdige applicatie na voorafgaande menging), wordt het aanbevolen een
andere verpakkingsgrootte van TISSEEL te gebruiken, waar een trombineoplossing van 4 IE/ml kan worden gebruikt.
2. Opeenvolgende applicatie
1. Gelijktijdige applicatie
Met de DUPLOJECT-spuithouder kunt u dezelfde hoeveelheid TISSEEL-oplossing en trombineoplossing
terzelfder tijd aanbrengen. De twee componenten worden snel en grondig gemengd, wat essentieel is voor
een goede hechting.
a) Gelijktijdige applicatie met DUPLOJECT-spuithouder, koppelstuk en applicatienaald
De DUPLOJECT-spuithouder bestaat uit een houder voor twee identieke spuiten en een
gemeenschappelijke plunjer. Hierdoor is het mogelijk gelijke hoeveelheden van beide componenten aan
te brengen met het koppelstuk en de applicatienaald. De voorgevulde spuiten zijn reeds gemonteerd in de
spuithouder.

Baxter AG

Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
4/11
DUPLOJECT-plunjer
Plunjer van de spuit
Veiligheidsclip
Applicatienaald
Koppelstuk
DUPLOJECT-spuithouder
Gebruiksaanwijzing
- Verwijder de beschermdopjes van de spuiten en bevestig de conische uiteinden van de spuiten op het
koppelstuk. Controleer of de spuiten goed gemonteerd zijn. Bevestig het koppelstuk op de DUPLOJECT-
spuithouder met de veiligheidsclip.
- Bevestig de applicatienaald op het koppelstuk. Eventueel aanwezige lucht in het koppelstuk of de
applicatienaald mag u niet verwijderen om te voorkomen dat de naald verstopt raakt met weefsellijm.
- Breng de TISSEEL-trombineoplossing aan op één of beide te dichten oppervlakken. Als de hoeveelheid
TISSEEL-trombineoplossing in verschillende opeenvolgende keren moet worden aangebracht op het te
dichten oppervlak, wordt het aanbevolen de applicatienaald telkens te vervangen. (drie reservenaalden
ingesloten)
- Vervang de applicatienaald vlak vóór de applicatie om te voorkomen dat het koppelstuk verstopt raakt.
(Als dat het geval is, gebruikt u het reservekoppelstuk.)
b) Gelijktijdige applicatie met DUPLOJECT-spuithouder, DUPLOJECT Spray Set en TISSOMAT-
drukregelaar
Bij de verzorging van grote wondoppervlakken zoals (huid-)greffen of voor de hemostase bij diffuse,
moeilijk controleerbare bloedingen, kan de TISSEEL-trombineoplossing worden aangebracht met
bovenstaande hulpmiddelen.
Plunjer van de spuit
Spuit
Veiligheidsclip
DUPLOJECT-
plunjer
Verstuiver
DUPLOJECT-spuithouder
Verbindingsslang
TISSOMAT
Steriele filter
stérile
De verstuiver is vastgemaakt op de conische uiteinden van de twee spuiten. Druk op de
gemeenschappelijke plunjer om de twee oplossingen naar de twee aangrenzende uitlaatopeningen te
leiden, die omringd worden door de uitlaatopening voor het drijfgas. De gasstroom sprayt en mengt beide
componenten, die vervolgens gelijktijdig kunnen worden gesprayd met drijfgas (perslucht of stikstof) en
gesteriliseerd met een steriele filter.

Baxter AG

Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
5/11
De DUPLOJECT-plunjer regelt de hoeveelheid oplossing die gesprayd wordt. De druk en stroomsnelheid
van het drijfgas worden met de TISSOMAT-drukregelaar gecontroleerd. De DUPLOJECT Spray Set mag
alleen in combinatie met de TISSOMAT-drukregelaar worden gebruikt.
De gebruiker wordt gewaarschuwd tegen de sprayapplicatie van de TISSEEL-trombineoplossing met
hulpmiddelen van andere fabrikanten.
Bij het aanbrengen van TISSEEL DUO met een vernevelaar, moet de druk zich altijd binnen het bereik
bevinden dat door de fabrikant van de vernevelaar aanbevolen wordt. Vernevel niet op een kleinere
afstand dan aanbevolen wordt door de fabrikant van de vernevelaar. Let bij het vernevelen van TISSEEL
DUO op veranderingen in bloeddruk, hartslag, zuurstof- en CO2-verzadiging na uitademing omwille van
de kans op een luchtembolie.
Opmerking: Een gedetailleerde beschrijving van deze applicatiemethode vindt u in de gebruiksaanwijzing van de
DUPLOJECT Spray Set en TISSOMAT-drukregelaar.
c) Gelijktijdige applicatie met DUPLOJECT-spuithouder en applicatiekatheter
De TISSEEL- en trombineoplossing kunnen op moeilijk te bereiken plaatsen van het operatieveld, met
een endoscoop of trocart, worden aangebracht met de DUPLOJECT-spuithouder en een
applicatiekatheter (DUPLOCATH 25, DUPLOCATH 180, DUPLOCATH 35 M.I.C.).
Opmerking: Een gedetailleerde beschrijving van deze applicatiemethode vindt u in de verpakking van het
accessoire (applicatiekatheter).
2. Opeenvolgende applicatie
Voor deze applicatiemethode neemt u de twee spuiten uit de spuithouder, zodat u die afzonderlijk kunt
gebruiken.
Alvorens beide te dichten oppervlakken tegen elkaar te brengen, brengt u de TISSEEL-oplossing aan op het
ene oppervlak en dezelfde hoeveelheid trombineoplossing op het andere.
Aangezien de weefsellijm snel stolt vanwege de hoge concentratie aan trombine, moet u de oppervlakken
onmiddellijk tegen elkaar brengen.
Opmerking: Na de applicatie brengt u de te dichten oppervlakken tegen elkaar en oefent u gedurende drie tot vijf
minuten een lichte druk uit om een goede hechting van de weefsels met de weefsellijm te verzekeren. Na ongeveer
twee uur (waarvan 70 % na ongeveer 10 minuten) is de weefsellijm volledig gestold.
Handschoenen en instrumenten moeten worden bevochtigd met een fysiologische zoutoplossing om te
voorkomen dat de TISSEEL-trombineoplossing eraan kleeft.
4.3. Contra-indicaties
TISSEEL DUO alleen is niet aangewezen voor de behandeling van omvangrijke en hevige arteriële of
veneuze bloedingen.
Bekende overgevoeligheid voor runderproteïnen (aprotinine) of de andere bestanddelen van TISSEEL DUO.
Injectie in het neusslijmvlies moet absoluut worden voorkomen aangezien er ernstige allergische en
anafylactoïde reacties gemeld zijn en er in de streek van de oogslagader trombo-embolische
complicaties kunnen optreden.

4.4. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Baxter AG

Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
6/11
Bijzondere waarschuwingen
TISSEEL DUO wordt bereid uit humaan plasma. Geneesmiddelen bereid uit humaan bloed of plasma
kunnen ziekteverwekkers bevatten die niet helemaal uit het product kunnen worden uitgesloten. Dit geldt
tevens voor ziekteverwekkers van tot op heden onbekende oorsprong. Het risico op overdracht van
ziekteverwekkers wordt echter beperkt door:
· de selectie van donaties via een medisch interview met de donoren en systematische
onderzoekstests van elke donatie en plasmapools op HBsAg en antistoffen tegen HIV en HCV.
· tests van plasmapools op genoommateriaal van het HIV-1-, HIV-2-, HAV-, HBV- en HCV-virus en
het parvovirus B19.
· virusinactivatie-/virusverwijderingsprocedures in het productieproces, waarvan de geschiktheid
gevalideerd is met modelvirussen. Deze procedures worden beschouwd als doeltreffend tegen
HIV-1, HIV-2, HAV, HBV en HCV.
De virusinactivatie-/virusverwijderingsprocedures kunnen van geringe waarde zijn tegenover niet-
ingekapselde virussen zoals parvovirus B19. Een infectie met het parvovirus B19 kan ernstige gevolgen
hebben voor zwangere vrouwen (foetale infectie) en personen met immuundeficiëntie of een verhoogde
productie van rode bloedcellen (zoals hemolytische anemie).
Voorzorgen bij gebruik
1. Voordelen en risico's moeten zorgvuldig worden afgewogen bij patiënten met een allergische diathese of
bekende overgevoeligheid voor aprotinine en bij patiënten die vroeger aprotinine toegediend gekregen
hebben. Het wordt aanbevolen antihistaminica toe te dienen alvorens een behandeling met aprotinine in
te stellen.
2.
TISSEEL DUO mag niet intravasculair worden aangebracht omdat deze wijze van applicatie kan
leiden tot anafylactische reacties en/of trombo-embolische complicaties, die beide levensgevaarlijk
kunnen zijn. Vooral bij coronaire-bypassoperaties moet TISSEEL DUO voorzichtig worden
aangebracht om het risico op een intravasculaire applicatie tot een minimum te beperken.

3.
De injectie van TISSEEL DUO houdt verband met het risico op een anafylactische reactie. Daarom
moet u de TISSEEL- en/of trombineoplossing altijd plaatselijk aanbrengen. Als echter om bijzondere
redenen de injectie van de TISSEEL- en/of trombineoplossing in weefsel of een bloedvat aangewezen is,
moeten de voordelen en risico's per patiënt zorgvuldig worden afgewogen.
Bij de behandeling van ulcereuze bloedingen door submukeuze applicatie van fibrineweefsellijm in holle
organen (maag, duodenum) moet u de volgende waarschuwingen in acht nemen:
· Door de naald in de wand van het te behandelen orgaan te brengen, kunt u die per vergissing
perforeren. In zeldzame gevallen kan dat leiden tot letsels van aangrenzende organen of bloedvaten.
- Een verkeerd geplaatste injectie van fibrineweefsellijm in een bloedvat heeft in één geval geleid tot
ernstige ischemische complicaties als gevolg van trombo-embolische incidenten in de intra-
abdominale organen (lever, pancreas, maag, milt). Om het risico op dergelijke complicaties tot een
minimum te beperken, moet u in alle omstandigheden rekening houden met het volgende:
de
applicatie van meer dan 1 ml fibrineweefsellijm (0,5 ml TISSEEL-oplossing en 0,5 ml
trombineoplossing) op één enkele injectieplaats moet worden voorkomen
. Als de submukeuze
injectie van fibrineweefsellijm geen of slechts een verwaarloosbaar hemostatisch effect heeft, of als
de bloeding na enige tijd met dezelfde intensiteit herbegint terwijl de applicatiekatheter nog steeds op
zijn plaats zit, moet u rekening houden met de mogelijkheid van een verkeerd geplaatste injectie van
fibrineweefsellijm in een bloedvat.

Baxter AG

Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
7/11
Als er geen hemostase kan worden bereikt door de applicatie van enkelvoudige doses, zoals hierboven
gemeld, moeten adequate heelkundige ingrepen worden uitgevoerd.
· De injectie in de submukeuze membranen van de maag of het duodenum kan in zeldzame gevallen
leiden tot de vorming van een lokaal intramuraal hematoom, wat een compressie van de afvoergang
van de pancreas tot gevolg kan hebben, in het bijzonder in de zone van de duodenumwand. Daarom
kunnen er zich symptomen voordoen die lijken te wijzen op acute pancreatitis.
4. TISSEEL DUO mag niet worden gebruikt om zenuwvezels te dichten omdat de hoge concentratie aan
aprotinine in de TISSEEL-oplossing (3000 KIE/ml) de resorptie van de fibrineweefsellijm vertraagt. Dat
kan leiden tot fibrose.4
5.
TISSEEL DUO dient in een dunne laag te worden aangebracht. Overmatige stollingsdikte kan de
werkzaamheid van het product en het wondgenezingsproces negatief beïnvloeden.
Gevallen van levensbedreigende/fatale lucht of gasembolie hebben zich voorgedaan bij gebruik
van spraytoestellen met drukregelaar voor het aanbrengen van fibrineweefsellijmen. Dit blijkt
gerelateerd te zijn aan gebruik van het spraytoestel bij een hogere dan de aanbevolen druk en/of te
weinig afstand tot het weefseloppervlak. Het risico blijkt hoger te zijn wanneer
fibrineweefsellijmen worden verstoven met lucht in plaats van met CO2, en kan daarom niet
worden uitgesloten bij verstuiving van TISSEEL DUO tijdens open wondchirurgie.

Wanneer TISSEEL DUO wordt aangebracht met een spraytoestel, dient u een drukwaarde in te
stellen die valt in het drukwaardenbereik aanbevolen door de fabrikant van het spraytoestel (zie de
tabel in rubriek 6.6 voor drukken en afstanden).

Gebruik TISSEEL DUO als spraytoepassing alleen als u nauwkeurig de sprayafstand kunt
beoordelen die door de fabrikant wordt aanbevolen. Voorkom verstuiven op kortere dan de
aanbevolen afstand.

Bij verstuiving van TISSEEL DUO moeten wijzigingen in bloeddruk, polsslag, zuurstofsaturatie en
end tidal CO2 nauwgezet worden gecontroleerd vanwege het mogelijk optreden van lucht- of
gasembolie (zie ook rubriek 4.2).

Er zijn gevallen gemeld van levensbedreigende luchtembolie, weefselscheuren, en luchtocclusie met
compressie bij gebruik van vernevelaars met een drukregelaar voor toediening van TISSEEL DUO.
Fibrineweefsellijm mag uitsluitend worden gesprayd met de TISSOMAT.
Het wordt ten zeerste afgeraden de TISSEEL- en trombineoplossing te sprayen met instrumenten van
andere fabrikanten. De TISSOMAT-drukregelaar en DUPLOJECT Spray Set zijn verkrijgbaar bij Baxter.
6. De TISSEEL- en trombineoplossing kunnen gedenatureerd zijn na contact met oplossingen die alcohol,
jood of zware metalen bevatten (zoals ontsmettingsmiddelen). Alvorens de weefsellijm aan te brengen,
moet u deze stoffen verwijderen.
7. Indien mogelijk, bedekt u alle weefsels in de nabijheid van het te dichten oppervlak alvorens de
TISSEEL- en trombineoplossing aan te brengen.
8. Om te voorkomen dat de fibrineweefsellijm aan handschoenen en instrumenten kleeft, moeten ze vóór
contact worden bevochtigd met een fysiologische zoutoplossing.
4 Om zenuwanastomosen te dichten, wordt doorgaans een TISSEEL-oplossing gebruikt met een concentratie aan
aprotinine van ongeveer 100 KIE/ml, zodat in een minimum van tijd (ongeveer twee dagen) de fibrineweefsellijm
volledig geabsorbeerd is. Er zijn geschikte verpakkingsgrootten verkrijgbaar voor een basisconcentratie aan
aprotinine.

Baxter AG

Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
8/11
9. In het belang van de patiënt wordt het aanbevolen, indien mogelijk, de naam en het chargenummer (lot)
van het product te noteren telkens wanneer u TISSEEL DUO aanbrengt.
4.5. Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen gemeld.
TISSEEL DUO mag zelfs worden gebruikt voor sterk gehepariniseerde patiënten (zoals in het geval van
extracorporale circulatie).
4.6. Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Er zijn geen bijwerkingen gemeld tijdens zwangerschap en borstvoeding.
Volgens de algemeen erkende aanbevelingen mogen er geen geneesmiddelen worden toegediend tijdens
zwangerschap en borstvoeding, tenzij strikt noodzakelijk.
4.7. Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
Niet van toepassing.
4.8. Bijwerkingen
Onderstaande bijwerkingen zijn gebaseerd op farmacovigilantieonderzoek voor dit soort product. De
frequentie ervan is geëvalueerd aan de hand van de volgende criteria: zeer vaak ( 10 %), vaak (< 10 %, 1
%), soms (< 1 %, 1 ), zelden (< 1 , 1/10 000) en zeer zelden (< 1/10 000).
Onderstaande bijwerkingen behoren tot het soort bijwerkingen dat kan worden gemeld met TISSEEL DUO.
De incidentie van deze bijwerkingen is zeer zelden (< 1/10 000).
Immuunsysteemaandoeningen
· anafylactische reacties, allergische reacties, anafylactische shock, urticaria
Hartaandoeningen
· bradycardie, tachycardie
Bloedvataandoeningen
· roodheid, (ernstige) hypotensie, trombo-embolische complicatie
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
· dyspneu
Maag-darmstelselaandoeningen
· misselijkheid
Huid- en onderhuidaandoeningen
· jeuk
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
· overgevoeligheidsreacties
Onderzoeken
· daling van de bloeddruk
Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties
· anafylactische reacties

Baxter AG

Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
9/11
Bij herhaalde toediening van TISSEEL DUO, systemische toediening van aprotinine en/of een bekende
overgevoeligheid voor aprotinine kunnen er zich in zeer zeldzame gevallen anafylactische en anafylactoïde
reacties voordoen, als er geen profylactische premedicatie toegediend is.
Zelfs wanneer de tweede behandeling met TISSEEL DUO goed verdragen wordt, kan de volgende
toediening van TISSEEL DUO of systemische toediening van aprotinine leiden tot ernstige anafylactische
reacties. De symptomen die verband houden met allergische/anafylactische reacties, zijn roodheid, urticaria,
jeuk, misselijkheid, daling van de bloeddruk, tachycardie of bradycardie, dyspneu, ernstige hypotensie en
anafylactische shock.
In geval van overgevoeligheidsreacties moet de toediening worden stopgezet en moeten er adequate
noodmaatregelen worden genomen (volgens de regels van de moderne therapie).
In zeer zeldzame gevallen kunnen deze reacties optreden bij patiënten die voor de eerste keer aprotinine of
TISSEEL DUO toegediend krijgen.
TISSEEL DUO mag niet intravasculair worden aangebracht omdat deze wijze van applicatie kan
leiden tot anafylactische reacties en/of trombo-embolische complicaties, die beide levensgevaarlijk
kunnen zijn. Vooral bij coronaire-bypassoperaties moet TISSEEL DUO voorzichtig worden
aangebracht om het risico op een intravasculaire applicatie tot een minimum te beperken.

De injectie van TISSEEL DUO houdt verband met het risico op een anafylactische reactie. Daarom
moet u de TISSEEL- en/of trombineoplossing altijd plaatselijk aanbrengen. Als echter om bijzondere
redenen de injectie van de TISSEEL- en/of trombineoplossing in weefsel of een bloedvat aangewezen is,
moeten de voordelen en risico's per patiënt zorgvuldig worden afgewogen (zie ook 'Voorzorgen bij
gebruik' in rubriek 4.4.).
Voor meer informatie over virale veiligheid, zie rubriek 4.4., 'Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen
bij gebruik'.
4.9. Overdosering
TISSEEL DUO mag uitsluitend in een dunne laag worden aangebracht. Een overmatige dikte van de klonter
kan een negatieve invloed hebben op de werkzaamheid van het product en de wondgenezing.
5.
FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
5.1. Farmacodynamische eigenschappen
Farmacotherapeutische categorie: Bloed en bloedproducerende organen/antihemorragica/vitamine K en
andere hemostatica/bloedstollingsfactoren.
ATC-code: B02BC.
TISSEEL DUO is een biologische fibrineweefsellijm met twee componenten (TISSEEL-oplossing en
trombineoplossing), diepgevroren, in twee voorgevulde spuiten. Deze twee componenten moeten vóór
gebruik worden ontdooid (zie 'Wijze van toediening' in rubriek 4.2.) en worden gemengd op het moment
van applicatie. Het mengsel is in het begin viskeus (TISSEEL-trombineoplossing), stolt snel en krijgt een
witachtige kleur. Er vormt zich een elastische massa met gomachtige consistentie (TISSEEL) die zich stevig
aan de weefsels hecht. Deze reactie leidt tot de laatste stollingsfase. TISSEEL DUO kan worden gebruikt
voor hemostase om de hechting van weefsels en de wondgenezing te bevorderen.
TISSEEL-oplossing (met 3000 KIE aprotinine per ml)
TISSEEL-trombineoplossing
trombineoplossing (500 IE trombine per ml met 40 µmol

Baxter AG

Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
10/11
calciumchloride per ml)
gestolde fibrineweefsellijm
5.2. Farmacokinetische eigenschappen
De polymerisatie (omzetting van fibrinogeen in fibrine en polymerisatie van de fibrineketens) begint
onmiddellijk nadat de twee weefsellijmcomponenten gemengd zijn, wat binnen enkele seconden dichting
mogelijk maakt.
Tijdens het wondgenezingsproces wordt de gestolde fibrineweefsellijm volledig geresorbeerd.
5.3. Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek
Vanwege de aard, de speciale applicatiemethode en het werkingsmechanisme (doorgaans één enkele
applicatie, in uitzonderlijke gevallen een herhaalde applicatie van kleine hoeveelheden; lokale
werkzaamheid) zijn er uit het preklinische veiligheidsonderzoek voor TISSEEL DUO geen gegevens
beschikbaar over de ernstige toxiciteit, subacute en chronische toxiciteit, carcinogeniteit of
immuunstimulatie. Noch de in TISSEEL DUO aanwezige proteïnen, noch de calciumchlorideoplossingen
hebben een mutageen effect.
Dierstudies op ratten hebben aangetoond dat TISSEEL DUO kan worden gebruikt zonder gevaar voor de
lokale toxiciteit.
Verhoogde doses aprotinine, via intraveneuze weg geïnjecteerd bij zwangere ratten, hadden noch een
toxisch, noch een teratogeen effect op het embryo.
6.
FARMACEUTISCHE GEGEVENS
6.1. Lijst van hulpstoffen
· humane albumine;
· glycine;
· natriumchloride;
· natriumcitraat;
· tyloxapol;
· creatinemonohydraat.
6.2. Gevallen van onverenigbaarheid
De TISSEEL- en trombineoplossing kunnen gedenatureerd zijn na contact met oplossingen die alcohol, jood
of zware metalen bevatten.
6.3. Houdbaarheid
TISSEEL DUO heeft een houdbaarheid van 2 jaar.
Gebruik TISSEEL DUO niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na 'EXP'. De
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Na ontdooiing kan het product gedurende maximaal 48 uur worden gebruikt als het bewaard wordt in de
steriele, ongeopende en onbeschadigde verpakking bij een temperatuur beneden +25°C. Als TISSEEL DUO
niet gebruikt wordt binnen 48 uur na ontdooiing, moet het product worden vernietigd.

Baxter AG

Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
11/11
De oplossing niet in de vriezer of de koelkast bewaren na ontdooiing!
6.4. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Bewaren in de vriezer beneden -18°C.
De koudeketen niet verbreken vóór gebruik.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
6.5. Aard en inhoud van de verpakking
Zowel de TISSEEL-oplossing als de trombineoplossing bevinden zich in polypropyleen spuiten voor
eenmalig gebruik.
Het product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingsgrootten:
TISSEEL DUO 0,5 ml
bevat:
0,5 ml TISSEEL-oplossing (met aprotinine), diepgevroren
0,5 ml trombine 500-oplossing, diepgevroren
TISSEEL DUO 1,0 ml
bevat:
1 ml TISSEEL-oplossing (met aprotinine), diepgevroren
1 ml trombine 500-oplossing, diepgevroren
TISSEEL DUO 2,0 ml
bevat:
2 ml TISSEEL-oplossing (met aprotinine), diepgevroren
2 ml trombine 500-oplossing, diepgevroren
TISSEEL DUO 5,0 ml
bevat:
5 ml TISSEEL-oplossing (met aprotinine), diepgevroren
5 ml trombine 500-oplossing, diepgevroren
Elke verpakking bevat twee koppelstukken om op de spuiten te bevestigen die reeds gemonteerd zijn in de
DUPLOJECT-spuithouder, en vier applicatienaalden.
De volgende accessoires kunnen worden geleverd door Baxter:
Accessoires voor gebruik van de DUPLOJECT-spuithouder en applicatiekatheter:
- DUPLOCATH 25, DUPLOCATH 180, DUPLOCATH 35 M.I.C. (steriele accessoires voor eenmalig
gebruik).
Accessoires voor gebruik van de DUPLOJECT-spuithouder, DUPLOJECT Spray Set en TISSOMAT-
drukregelaar:
- TISSOMAT: drukregelaar met voetpedaal, manometer, ventiel van de voetpedaal en toevoerslang voor
drijfgas.
- DUPLOJECT Spray Set: kit met steriele accessoires voor eenmalig gebruik met sterilisatiefilter,
verbindingsslang en verstuiver.
6.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies
De twee voorgevulde spuiten met de respectievelijke oplossingen zijn reeds gemonteerd in de
DUPLOJECT-spuithouder. Het geheel is beschikbaar in een dubbele, steriele, plastic verpakking.

Baxter AG

Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
12/11
Bij kamertemperatuur duurt de ontdooiing 20/30/50/90 minuten (0,5/1,0/2,0/5,0 ml). Deze tijd kan worden
beperkt tot enkele minuten door de twee componenten op te warmen in steriel water (beneden 37°C).
Het wordt aanbevolen de componenten op te warmen bij een temperatuur van (maximaal) 37°C om het
mengen van beide oplossingen alsook de polymerisatie van het product te vergemakkelijken. U mag de
spuithouder en twee voorgevulde spuiten slechts op het moment van gebruik uit de twee plastic zakjes
nemen. Vóór de applicatie verwijdert u de beschermdopjes van de spuiten.
Na ontdooiing heeft de TISSEEL-oplossing een viskeuze, honingachtige consistentie. (De kleine luchtbellen
in de TISSEEL-oplossing verwijdert u door de DUPLOJECT-spuithouder schuin of verticaal te houden.)
Als de TISSEEL-oplossing een gelatineachtige consistentie heeft, moet u die als gedenatureerd beschouwen.
In dat geval mag u de fibrineweefsellijm niet gebruiken. Deze denaturatie kan veroorzaakt zijn doordat de
koudeketen verbroken is.
De fibrineweefsellijm moet u binnen 48 uur na ontdooiing gebruiken.
Verstuiving
Wanneer TISSEEL DUO wordt aangebracht met een spraytoestel, moet u een drukwaarde en afstand tot het
weefsel gebruiken binnen het bereik dat wordt aanbevolen door de fabrikant:
Aanbevolen druk, afstand en toestellen voor verstuiving van TISSEEL DUO
Aanbevolen
Te gebruiken
Te gebruiken
Te gebruiken
Aanbevolen druk
Chirurgie
sprayafstand tot
sprayset
applicatortips
drukregelaar
voor verstuiven
weefsel
Duploject-
1,5-2,0 bar
n.v.t.
Tissomat
10-15 cm
sprayset
(21,5-28,5 psi).
Open wond
Tisseel /
1,5-2,0 bar
Tissucol-
n.v.t.
EasySpray
10-15 cm
(21,5-28,5 psi).
sprayset
Duplospray
Duplospray
MIS-regulator
MIS-applicator
Duplospray
20 cm
MIS-regulator
NIST B11
Duplospray
Duplospray
MIS-regulator
MIS-applicator
Laparosco-
Duplospray
30 cm
pische /
MIS-regulator
NIST B11
1,2-1,5 bar
minimaal
n.v.t.
2-5 cm
(18-22 psi)
invasieve
Duplospray
procedures
Duplospray
MIS-regulator
MIS-applicator
Duplospray
40 cm
MIS-regulator
NIST B11
Duplospray
MIS-regulator
Verwisselbare
Duplospray
tip
MIS-regulator
NIST B11
Bij verstuiving van TISSEEL DUO moeten wijzigingen in bloeddruk, polsslag, zuurstofsaturatie en
end tidal CO2 nauwgezet worden gecontroleerd vanwege het mogelijk optreden van lucht of
gasembolie (zie ook rubrieken 4.2 en 4.4).

Alle ongebruikte producten en afvalstoffen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale
voorschriften.

Baxter AG

Samenvatting van de productkenmerken = Bijsluiter
13/11
7.
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
Baxter AG, Industriestrasse 67, A-1220 Wenen, Oostenrijk
8.
NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
TISSEEL DUO 0,5 ml:
BE194065.
TISSEEL DUO 1,0 ml:
BE194056.
TISSEEL DUO 2,0 ml:
BE194047.
TISSEEL DUO 5,0 ml:
BE194074.
9.
AFLEVERINGSWIJZE
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Uitsluitend onder medische controle en in het ziekenhuis.
10.
DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE
VERGUNNING

Datum van eerste verlening van de vergunning: 9 juni 1998.
Datum van laatste hernieuwing: 30 november 2006.
11.
DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST
Maart 2013.
Datum van goedkeuring van de samenvatting van de productkenmerken: 11/2013

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG