Tiorfix junior 30 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
Tiorfix Junior 30 mg granulaat voor orale suspensie
Racecadotril
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
-
-
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Waarvoor wordt Tiorfix Junior gebruikt?
Wanneer mag u Tiorfix Junior niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u Tiorfix Junior?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u Tiorfix Junior?
Inhoud van de verpakking en overige informatie
WAARVOOR WORDT TIORFIX JUNIOR GEBRUIKT?
Tiorfix is een geneesmiddel voor de behandeling van diarree.
Tiorfix wordt gebruikt voor de behandeling van symptomen van acute diarree bij kinderen ouder dan
drie maanden. Het moet worden gebruikt samen met veel vochtinname en de gebruikelijke
dieetmaatregelen, als die laatste op zichzelf niet volstaan om de diarree onder controle te krijgen en als
de oorzaak van de diarree niet kan behandeld worden.
Racecadotril kan toegediend worden als een aanvullende behandeling als een behandeling van de
oorzaak mogelijk is.
2.
WANNEER MAG U TIORFIX JUNIOR NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Tiorfix niet gebruiken?
-
-
als uw kind allergisch
(overgevoelig)
is voor racecadotril of voor één van de andere bestanddelen
van Tiorfix.
als uw arts u heeft gezegd dat uw kind bepaalde suikers niet verdraagt, vraag dan uw arts
voordat u Tiorfix geeft aan uw kind.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tiorfix?
Praat met uw arts of apotheker vooraleer Tiorfix aan uw kind te geven.
U moet uw arts inlichten als:
- uw kind jonger is dan drie maanden,
- er bloed of etter in de ontlasting van uw kind zit en als het koorts heeft. De oorzaak van de diarree
zou een bacteriële infectie kunnen zijn die door uw arts moet worden behandeld,
- uw kind chronische diarree heeft of diarree veroorzaakt door antibiotica,
- uw kind lijdt aan een nierziekte of een slechte werking van de lever,
-
-
uw kind lang of ongecontroleerd moet braken,
uw kind suikerziekte heeft (zie “Tiorfix bevat sucrose”).
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt uw kind naast Tiorfix nog andere geneesmiddelen, of heeft het dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat het in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Het gebruik van Tiorfix wordt niet aanbevolen als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of als u
borstvoeding geeft.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Tiorfix heeft weinig of geen effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.
Tiorfix bevat sucrose
Tiorfix bevat ongeveer 3 g sucrose per zakje.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat uw kind bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel aan uw kind geeft.
Bij kinderen met diabetes, moet de hoeveelheid sucrose opgenomen met Tiorfix in rekening worden
gebracht bij het berekenen van de totale daginname van suiker.
3.
HOE GEBRUIKT U TIORFIX JUNIOR?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Tiorfix wordt geleverd in de vorm van korrels.
De korrels kunnen aan voedsel worden toegevoegd of kunnen worden vermengd met water in een glas
of een zuigfles. Goed mengen en onmiddellijk toedienen.
De aanbevolen dagelijkse dosis hangt af van het gewicht van uw kind: 1,5 mg/kg per dosis (wat
overeenstemt met 1 tot 2 zakjes), driemaal daags op regelmatige tijdstippen.
Bij kinderen met een gewicht van 13 tot 27 kg: één zakje per keer.
Bij kinderen met een gewicht van ongeveer 27 kg of meer: twee zakjes per keer.
Geef Tiorfix aan uw kind steeds precies zoals uw arts u heeft gezegd. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
apotheker.
Uw arts zal u zeggen hoe lang de behandeling met Tiorfix zal duren. De behandeling moet worden
voortgezet tot uw kind twee normale stoelgangen heeft, maar niet langer dan 7 dagen.
Om het vochtverlies als gevolg van de diarree te compenseren, moet u dit geneesmiddel samen met
voldoende vocht en zouten (elektrolyten) toedienen. De beste vervanging van vocht en zouten wordt
verkregen met een zogeheten orale rehydratatieoplossing (raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker).
Heeft u te veel van Tiorfix gebruikt?
Als uw kind meer Tiorfix heeft ingenomen dan het zou mogen, moet u onmiddellijk contact opnemen
met uw arts of apotheker of het antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Tiorfix te gebruiken?
Geef uw kind geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Zet de behandeling gewoon voort.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
De volgende soms voorkomende bijwerkingen werden gerapporteerd (minstens
1 op de
1.000 patiënten):
ontsteking van de amandelen (tonsillitis), uitslag en erytheem (roodheid van de huid).
Andere bijwerkingen
(waarvan de frequentie niet bekend is),
zijn: erythema multiforme (roze letsels
op de extremiteiten en in de mond), ontsteking van de tong, het gelaat, de lippen of het ooglid, angio-
oedeem (ontsteking onder de huid in verschillende delen van het lichaam), netelroos, erythema
nodosum (ontsteking in de vorm van een knobbel onder de huid), papuleuze rash (huiduitslag met
harde, knobbelachtige letseltjes), prurigo (jeukende huidletsels) en pruritus (jeuk over het ganse
lichaam).
U moet stoppen met Tiorfix te geven aan uw kind en onmiddellijk een arts raadplegen als uw kind
symptomen van angio-oedeem ervaart zoals:
gezwollen gezicht, tong en keelholte,
moeilijkheden bij het slikken,
netelroos en moeilijkheden bij het ademen.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TIORFIX JUNIOR?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik Tiorfix niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking
na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Voor gebruik de bijsluiter lezen.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Tiorfix?
Het werkzaam bestanddeel is racecadotril. Elk zakje bevat 30 mg racecadotril.
De andere bestanddelen zijn sucrose, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, 30 % polyacrylaatdispersie
en abrikozenaroma.
Hoe ziet Tiorfix eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tiorfix wordt geleverd in de vorm van granulaat voor orale suspensie verpakt in zakjes.
Elke verpakking bevat 10, 16, 20, 30, 50 of 100 zakjes (100 zakjes voor hospitaal gebruik).
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Bioprojet Europe Ltd.
29 Earlsford Terrace
EI-Dublin-2
Ierland
Fabrikant
FERRER Internacional, S.A.
Gran Via Carlos III, 94
08028 Barcelona (Spanje)
of
SOPHARTEX,
21 rue de Pressoir,
28500 Vernouillet (Frankrijk)
of
ABBOTT S.R.L.
Via Pontina Km 52
04010 Campoverde di Aprilia (Italië)
Vertegenwoordiger voor correspondentie en inlichtingen:
Takeda Belgium, Gentsesteenweg 615,
1080 Brussel
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
BELGIË: TIORFIX
DENEMARKEN: HIDRASEC
DUITSLAND: Tiorfan
ESTLAND: HIDRASEC
FINLAND: HIDRASEC
GRIEKENLAND: Hidrasec
HONGARIJE: HIDRASEC
IERLAND: HIDRASEC
ITALIË: Tiorfix
LETLAND: HIDRASEC
LITOUWEN: HIDRASEC
LUXEMBURG: TIORFIX
NEDERLAND: HIDRASEC
NOORWEGEN: HIDRASEC
OOSTENRIJK: HIDRASEC
POLEN: HIDRASEC
PORTUGAL: Tiorfan
SLOVAKIJE: HIDRASEC
SLOVENIË: HIDRASEC
SPANJE: Tiorfan
TJECHIE: HIDRASEC
VERENIGD KONINGKRIJK: HIDRASEC
ZWEDEN: HIDRASEC
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE400732
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 09/2012.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 12/2012.

Tiorfix Junior 30 mg granulaat voor orale suspensie
Racecadotril
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt Tiorfix Junior gebruikt?
2.
Wanneer mag u Tiorfix Junior niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u Tiorfix Junior?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Tiorfix Junior?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT TIORFIX JUNIOR GEBRUIKT?

Tiorfix is een geneesmiddel voor de behandeling van diarree.
Tiorfix wordt gebruikt voor de behandeling van symptomen van acute diarree bij kinderen ouder dan
drie maanden. Het moet worden gebruikt samen met veel vochtinname en de gebruikelijke
dieetmaatregelen, als die laatste op zichzelf niet volstaan om de diarree onder controle te krijgen en als
de oorzaak van de diarree niet kan behandeld worden.
Racecadotril kan toegediend worden als een aanvullende behandeling als een behandeling van de
oorzaak mogelijk is.
2.
WANNEER MAG U TIORFIX JUNIOR NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Tiorfix niet gebruiken?
- als uw kind allergisch (overgevoelig) is voor racecadotril of voor één van de andere bestanddelen
van Tiorfix.
- als uw arts u heeft gezegd dat uw kind bepaalde suikers niet verdraagt, vraag dan uw arts
voordat u Tiorfix geeft aan uw kind.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tiorfix?
Praat met uw arts of apotheker vooraleer Tiorfix aan uw kind te geven.
U moet uw arts inlichten als:
-
uw kind jonger is dan drie maanden,
- er bloed of etter in de ontlasting van uw kind zit en als het koorts heeft. De oorzaak van de diarree
zou een bacteriële infectie kunnen zijn die door uw arts moet worden behandeld,
- uw kind chronische diarree heeft of diarree veroorzaakt door antibiotica,
- uw kind lang of ongecontroleerd moet braken,
- uw kind suikerziekte heeft (zie 'Tiorfix bevat sucrose').
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt uw kind naast Tiorfix nog andere geneesmiddelen, of heeft het dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat het in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Het gebruik van Tiorfix wordt niet aanbevolen als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of als u
borstvoeding geeft.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Tiorfix heeft weinig of geen effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.
Tiorfix bevat sucrose
Tiorfix bevat ongeveer 3 g sucrose per zakje.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat uw kind bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel aan uw kind geeft.
Bij kinderen met diabetes, moet de hoeveelheid sucrose opgenomen met Tiorfix in rekening worden
gebracht bij het berekenen van de totale daginname van suiker.
3.
HOE GEBRUIKT U TIORFIX JUNIOR?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Tiorfix wordt geleverd in de vorm van korrels.
De korrels kunnen aan voedsel worden toegevoegd of kunnen worden vermengd met water in een glas
of een zuigfles. Goed mengen en onmiddellijk toedienen.
De aanbevolen dagelijkse dosis hangt af van het gewicht van uw kind: 1,5 mg/kg per dosis (wat
overeenstemt met 1 tot 2 zakjes), driemaal daags op regelmatige tijdstippen.
B
ij kinderen met een gewicht van 13 tot 27 kg
: één zakje per keer.
B
ij kinderen met een gewicht van ongeveer 27 kg
of meer : twee zakjes per keer.
Geef Tiorfix aan uw kind steeds precies zoals uw arts u heeft gezegd. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
apotheker.
Uw arts zal u zeggen hoe lang de behandeling met Tiorfix zal duren. De behandeling moet worden
voortgezet tot uw kind twee normale stoelgangen heeft, maar niet langer dan 7 dagen.
Om het vochtverlies als gevolg van de diarree te compenseren, moet u dit geneesmiddel samen met
voldoende vocht en zouten (elektrolyten) toedienen.
De beste vervanging van vocht en zouten wordt
verkregen met een zogeheten orale rehydratatieoplossing (raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker).
Bent u vergeten Tiorfix te gebruiken?
Geef uw kind geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Zet de behandeling gewoon voort.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
De volgende soms voorkomende bijwerkingen werden gerapporteerd (minstens 1 op de
1.000 patiënten)
: ontsteking van de amandelen (tonsillitis), uitslag en erytheem (roodheid van de huid).
Andere bijwerkingen (waarvan de frequentie niet bekend is), zijn: erythema multiforme (roze letsels
op de extremiteiten en in de mond), ontsteking van de tong, het gelaat, de lippen of het ooglid, angio-
oedeem (ontsteking onder de huid in verschillende delen van het lichaam), netelroos, erythema
nodosum (ontsteking in de vorm van een knobbel onder de huid), papuleuze rash (huiduitslag met
harde, knobbelachtige letseltjes), prurigo (jeukende huidletsels) en pruritus (jeuk over het ganse
lichaam).
U moet stoppen met Tiorfix te geven aan uw kind en onmiddellijk een arts raadplegen als uw kind
symptomen van angio-oedeem ervaart zoals:
· gezwollen gezicht, tong en keelholte,
· moeilijkheden bij het slikken,
· netelroos en moeilijkheden bij het ademen.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TIORFIX JUNIOR?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik Tiorfix niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking
na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Voor gebruik de bijsluiter lezen.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Tiorfix?
Het werkzaam bestanddeel is racecadotril. Elk zakje bevat 30 mg racecadotril.
De andere bestanddelen zijn sucrose, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, 30 % polyacrylaatdispersie
en abrikozenaroma.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Bioprojet Europe Ltd.
29 Earlsford Terrace
EI-Dublin-2
Ierland
Fabrikant
FERRER Internacional, S.A.
Gran Via Carlos III, 94
08028 Barcelona (Spanje)
of
SOPHARTEX,
21 rue de Pressoir,
28500 Vernouillet (Frankrijk)
of
ABBOTT S.R.L.
Via Pontina Km 52
04010 Campoverde di Aprilia (Italië)
Vertegenwoordiger voor correspondentie en inlichtingen: Takeda Belgium, Gentsesteenweg 615,
1080 Brussel
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
BELGIË: TIORFIX
DENEMARKEN: HIDRASEC
DUITSLAND: Tiorfan
ESTLAND: HIDRASEC
FINLAND: HIDRASEC
GRIEKENLAND: Hidrasec
HONGARIJE: HIDRASEC
IERLAND: HIDRASEC
ITALIË: Tiorfix
LETLAND: HIDRASEC
LITOUWEN: HIDRASEC
LUXEMBURG: TIORFIX
NEDERLAND: HIDRASEC
NOORWEGEN: HIDRASEC
OOSTENRIJK: HIDRASEC
POLEN: HIDRASEC
PORTUGAL: Tiorfan
SLOVAKIJE: HIDRASEC
SLOVENIË: HIDRASEC
SPANJE: Tiorfan
TJECHIE: HIDRASEC
VERENIGD KONINGKRIJK: HIDRASEC
ZWEDEN: HIDRASEC
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE400732
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 09/2012.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG