Tiorfix 100 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
Tiorfix 100 mg harde capsules
Racecadotril
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het
wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
-
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt Tiorfix gebruikt?
2.
Wanneer mag u Tiorfix niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u Tiorfix?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Tiorfix?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT TIORFIX GEBRUIKT?
Tiorfix is een geneesmiddel voor de behandeling van diarree.
Tiorfix is geïndiceerd voor de behandeling van symptomen van acute diarree bij volwassenen als de
oorzaak van de diarree niet kan behandeld worden.
Racecadotril kan toegediend worden als een aanvullende behandeling als een behandeling van de
oorzaak mogelijk is.
2.
WANNEER MAG U TIORFIX NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Tiorfix niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tiorfix?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
U moet uw arts inlichten als:
-
er bloed of etter in uw ontlasting zit en als u koorts heeft. De oorzaak van de diarree zou een
bacteriële infectie kunnen zijn die door uw arts moet worden behandeld,
-
u chronische diarree heeft of diarree veroorzaakt door antibiotica,
-
u lijdt aan een nierziekte of een slechte werking van de lever,
-
u lang of ongecontroleerd moet braken,
-
u lactose-intolerant bent (zie “Tiorfix bevat lactose”).
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
1/4
Gebruikt u naast Tiorfix nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Het gebruik van Tiorfix wordt niet aanbevolen als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of als u
borstvoeding geeft.
Bent u zwanger, dentkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Tiorfix heeft weinig of geen effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.
Tiorfix bevat lactose
Tiorfix bevat lactose (een soort suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dat geneesmiddel inneemt.
Dit geneesmiddel bevat geen gluten.
3.
HOE NEEMT U TIORFIX IN?
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Tiorfix wordt aangeboden in de vorm van capsules.
De gebruikelijke dosering is één capsule driemaal daags, in te slikken met een glas water. Tiorfix wordt
bij voorkeur ingenomen vóór de hoofdmaaltijden, maar om uw behandeling te starten, mag u om het
even wanneer één capsule Tiorfix innemen.
Uw arts zal u zeggen hoe lang de behandeling met Tiorfix zal duren. De behandeling moet worden
voortgezet tot er twee normale stoelgangen worden waargenomen maar mag niet langer duren dan 7
dagen.
Om het vochtverlies als gevolg van uw diarree te compenseren, moet u dit geneesmiddel samen met
voldoende vocht en zouten (elektrolyten) toedienen. De beste vervanging van vocht en zouten wordt
verkregen met een zogeheten orale rehydratatieoplossing (raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker).
De dosering hoeft niet te worden aangepast bij ouderen.
Gebruik bij kinderen
Er bestaan andere vormen van Tiorfix voor gebruik bij kinderen en zuigelingen.
Heeft u te veel van Tiorfix ingenomen?
Als u meer Tiorfix heeft ingenomen dan u zou mogen, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw
arts of apotheker of het antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Tiorfix in te nemen?
2/4
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Zet de behandeling gewoon voort.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan Tiorfix bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De meest voorkomende bijwerking is
hoofdpijn
(minstens 1 op de 100 patiënten).
De volgende soms voorkomende bijwerkingen werden gerapporteerd
(minstens 1 op de 1.000
patiënten):
uitslag
en erytheem (roodheid van de huid).
Andere bijwerkingen (waarvan
de frequentie niet bekend is)
zijn: erythema multiforme (roze letsels op
de extremiteiten en in de mond), ontsteking van de tong, het gelaat, de lippen of het ooglid, angio-
oedeem (ontsteking onder de huid in verschillende delen van het lichaam), netelroos, erythema
nodosum (ontsteking in de vorm van een knobbel onder de huid), papuleuze uitslag (huiduitslag met
harde, knobbelachtige letseltjes), prurigo (jeukende huidletsels), pruritus (jeuk over het ganse
lichaam), toxische huideruptie.
U moet stoppen met Tiorfix in te nemen en onmiddellijk een arts raadplegen als u symptomen van
angio-oedeem ervaart zoals:
gezwollen gezicht, tong en keelholte,
moeilijkheden bij het slikken,
netelroos en moeilijkheden bij het ademen.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TIORFIX?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik Tiorfix niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking
na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Voor gebruik de bijsluiter lezen.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Tiorfix?
Het werkzaam bestanddeel is racecadotril. Elke capsule bevat 100 mg racecadotril.
De andere bestanddelen zijn lactosemonohydraat, gepregelatiniseerd maiszetmeel, magnesiumstearaat
en watervrij colloïdaal siliciumdioxide. De capsule bevat gelatine, geel ijzeroxide (E172) en
titaandioxide (E171).
Hoe ziet Tiorfix eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
3/4
Tiorfix komt voor onder de vorm van ivoorkleurige harde capsules.
Elke verpakking bevat 6, 10, 20, 100 of 500 harde capsules. De verpakkingsgrootten 100 en 500 zijn
enkel bestemd voor hospitaal gebruik.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Bioprojet Europe Ltd., 29 Earlsford Terrace, Dublin-2, Ierland
Fabrikant
FERRER Internacional, S.A.
Gran Via Carlos III, 94
08028 Barcelona (Spanje)
of
SOPHARTEX,
21 rue de Pressoir,
28500 Vernouillet (Frankrijk)
Vertegenwoordiger voor correspondentie en inlichtingen:
Takeda Belgium, Gentsesteenweg 615,
1080 Brussel.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
BELGIË: TIORFIX
DENEMARKEN: HIDRASEC
DUITSLAND: Tiorfan
ESTLAND: HIDRASEC
FINLAND: HIDRASEC
GRIEKENLAND: Hidrasec
HONGARIJE: HIDRASEC
IERLAND: HIDRASEC
ITALIË: Tiorfix
LETLAND: HIDRASEC
LITOUWEN: HIDRASEC
LUXEMBURG: TIORFIX
NEDERLAND: HIDRASEC
NOORWEGEN: HIDRASEC
OOSTENRIJK: HIDRASEC
POLEN: TIORFAN
PORTUGAL: Tiorfan
SLOVAKIJE: HIDRASEC
SLOVENIË: HIDRASEC
SPANJE: Tiorfan
TJECHIE: HIDRASEC
VERENIGD KONINGKRIJK: HIDRASEC
ZWEDEN: HIDRASEC
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE400741
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 09/2012.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 12/2012.
4/4

Tiorfix 100 mg harde capsules
Racecadotril
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het
wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt Tiorfix gebruikt?
2.
Wanneer mag u Tiorfix niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u Tiorfix?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Tiorfix?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT TIORFIX GEBRUIKT?
Tiorfix is een geneesmiddel voor de behandeling van diarree.
Tiorfix is geïndiceerd voor de behandeling van symptomen van acute diarree bij volwassenen als de
oorzaak van de diarree niet kan behandeld worden.
Racecadotril kan toegediend worden als een aanvullende behandeling als een behandeling van de
oorzaak mogelijk is.
2.
WANNEER MAG U TIORFIX NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Tiorfix niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tiorfix?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
U moet uw arts inlichten als:
-
er bloed of etter in uw ontlasting zit en als u koorts heeft. De oorzaak van de diarree zou een
bacteriële infectie kunnen zijn die door uw arts moet worden behandeld,
- u chronische diarree heeft of diarree veroorzaakt door antibiotica,
- u lijdt aan een nierziekte of een slechte werking van de lever,
- u lang of ongecontroleerd moet braken,
- u lactose-intolerant bent (zie 'Tiorfix bevat lactose').
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Het gebruik van Tiorfix wordt niet aanbevolen als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of als u
borstvoeding geeft.
Bent u zwanger, dentkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Tiorfix heeft weinig of geen effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.
Tiorfix bevat lactose
Tiorfix bevat lactose (een soort suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dat geneesmiddel inneemt.
Dit geneesmiddel bevat geen gluten.
3.
HOE NEEMT U TIORFIX IN?
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Tiorfix wordt aangeboden in de vorm van capsules.
De gebruikelijke dosering is één capsule driemaal daags, in te slikken met een glas water. Tiorfix wordt
bij voorkeur ingenomen vóór de hoofdmaaltijden, maar om uw behandeling te starten, mag u om het
even wanneer één capsule Tiorfix innemen.
Uw arts zal u zeggen hoe lang de behandeling met Tiorfix zal duren. De behandeling moet worden
voortgezet tot er twee normale stoelgangen worden waargenomen maar mag niet langer duren dan 7
dagen.
Om het vochtverlies als gevolg van uw diarree te compenseren, moet u dit geneesmiddel samen met
voldoende vocht en zouten (elektrolyten) toedienen.
De beste vervanging van vocht en zouten wordt
verkregen met een zogeheten orale rehydratatieoplossing (raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker).
De dosering hoeft niet te worden aangepast bij ouderen.
Gebruik bij kinderen
Er bestaan andere vormen van Tiorfix voor gebruik bij kinderen en zuigelingen.
Heeft u te veel van Tiorfix ingenomen?
Als u meer Tiorfix heeft ingenomen dan u zou mogen, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw
arts of apotheker of het antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Tiorfix in te nemen?
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Tiorfix bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De meest voorkomende bijwerking is hoofdpijn (minstens 1 op de 100 patiënten).
De volgende soms voorkomende bijwerkingen werden gerapporteerd (minstens 1 op de 1.000
patiënten)
: uitslag en erytheem (roodheid van de huid).
Andere bijwerkingen (waarvan de frequentie niet bekend is) zijn: erythema multiforme (roze letsels op
de extremiteiten en in de mond), ontsteking van de tong, het gelaat, de lippen of het ooglid, angio-
oedeem (ontsteking onder de huid in verschillende delen van het lichaam), netelroos, erythema
nodosum (ontsteking in de vorm van een knobbel onder de huid), papuleuze uitslag (huiduitslag met
harde, knobbelachtige letseltjes), prurigo (jeukende huidletsels), pruritus (jeuk over het ganse
lichaam), toxische huideruptie.
U moet stoppen met Tiorfix in te nemen en onmiddellijk een arts raadplegen als u symptomen van
angio-oedeem ervaart zoals:
· gezwollen gezicht, tong en keelholte,
· moeilijkheden bij het slikken,
· netelroos en moeilijkheden bij het ademen.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TIORFIX?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik Tiorfix niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking
na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Voor gebruik de bijsluiter lezen.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Tiorfix?
Het werkzaam bestanddeel is racecadotril. Elke capsule bevat 100 mg racecadotril.
De andere bestanddelen zijn lactosemonohydraat, gepregelatiniseerd maiszetmeel, magnesiumstearaat
en watervrij colloïdaal siliciumdioxide. De capsule bevat gelatine, geel ijzeroxide (E172) en
titaandioxide (E171).
Hoe ziet Tiorfix eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Bioprojet Europe Ltd., 29 Earlsford Terrace, Dublin-2, Ierland
Fabrikant
FERRER Internacional, S.A.
Gran Via Carlos III, 94
08028 Barcelona (Spanje)
of
SOPHARTEX,
21 rue de Pressoir,
28500 Vernouillet (Frankrijk)
Vertegenwoordiger voor correspondentie en inlichtingen: Takeda Belgium, Gentsesteenweg 615,
1080 Brussel.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
BELGIË: TIORFIX
DENEMARKEN: HIDRASEC
DUITSLAND: Tiorfan
ESTLAND: HIDRASEC
FINLAND: HIDRASEC
GRIEKENLAND: Hidrasec
HONGARIJE: HIDRASEC
IERLAND: HIDRASEC
ITALIË: Tiorfix
LETLAND: HIDRASEC
LITOUWEN: HIDRASEC
LUXEMBURG: TIORFIX
NEDERLAND: HIDRASEC
NOORWEGEN: HIDRASEC
OOSTENRIJK: HIDRASEC
POLEN: TIORFAN
PORTUGAL: Tiorfan
SLOVAKIJE: HIDRASEC
SLOVENIË: HIDRASEC
SPANJE: Tiorfan
TJECHIE: HIDRASEC
VERENIGD KONINGKRIJK: HIDRASEC
ZWEDEN: HIDRASEC
Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE400741
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 09/2012.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 12/2012.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG