Timolol falcon 0,25 %

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
TIMOLOL FALCON 0,25% Oogdruppels, oplossing
TIMOLOL FALCON 0,5% Oogdruppels, oplossing
Timolol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt TIMOLOL FALCON gebruikt?
2. Wanneer mag u TIMOLOL FALCON niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
3. Hoe gebruikt u TIMOLOL FALCON?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u TIMOLOL FALCON?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT TIMOLOL FALCON GEBRUIKT?
TIMOLOL FALCON zijn oogdruppels tegen verhoogde oogdruk. Het bevat timolol, een
zogenaamde bètablokker.
Het wordt gebruikt voor de behandeling van
openhoekglaucoom, afakisch glaucoom of secundair glaucoom (oogziekten veroorzaakt
door een verhoogde druk in het oog)
verhoogde druk in het oog.
Het kan alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen tegen verhoogde oogdruk
gebruikt worden.
2.
WANNEER MAG U TIMOLOL FALCON NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u TIMOLOL FALCON niet gebruiken?
U bent allergisch voor timolol, bètablokkers of één van de stoffen die in dit geneesmiddel
zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
U lijdt aan ademhalingsproblemen zoals astma of ernstige chronische obstructieve
bronchitis (blijvende vernauwing van de luchtwegen) of heeft hier in het verleden aan
geleden.
U lijdt aan hartfalen, een vertraagde hartslag of een hartritmestoornis.
1/7
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met TIMOLOL FALCON?
Gebruik TIMOLOL FALCON enkel om in uw
ogen
te druppelen.
Voor u TIMOLOL FALCON gebruikt, moet u uw arts inlichten als u nu of in het
verleden volgende aandoeningen hebt vertoond:
hartproblemen,
zoals
coronair
hartlijden,
hartfalen,
lage
bloeddruk,
hartritmestoornissen zoals trage hartslag
een slechte bloeddoorstroming in de hersenen
ademhalingsproblemen, astma of chronisch obstructief longlijden
perifere arteriële aandoeningen zoals de ziekte van Raynaud of het syndroom van
Raynaud
diabetes (suikerziekte), omdat timolol de tekenen en symptomen van een laag
bloedsuikergehalte (hypoglycemie), kan maskeren zoals beven en toegenomen
hartslag. Controleer uw suikerspiegel daarom zorgvuldig
te sterke werking van de schildklier omdat timolol de tekenen en symptomen ervan
kan maskeren.
een bepaalde spierziekte, zoals myasthenia gravis (een bepaalde vorm van
spierzwakte).
– Als u in het verleden een ernstige allergische reactie heeft gehad. Dit geneesmiddel
kan uw reactie verminderen op adrenaline, een middel dat gebruikt wordt voor de
behandeling van ernstige allergische reacties.
Als u verdoofd wordt voor een operatie, moet u uw arts vooraf vertellen dat u
TIMOLOL FALCON gebruikt omdat timolol de effecten kan veranderen van sommige
geneesmiddelen die tijdens anesthesie worden gebruikt.
Als u een allergische reactie op dit geneesmiddel vermoedt (zoals huiduitslag, rode of
jeukende ogen), stop dan onmiddellijk de behandeling en raadpleeg uw arts.
Als u contactlenzen draagt:
– Draag geen zachte contactlenzen wanneer u dit geneesmiddel gebruikt.
– Als u contactlenzen blijft dragen, doe ze dan uit voordat u TIMOLOL FALCON
gebruikt en wacht ten minste 15 minuten voordat u uw lenzen weer inzet.
Kinderen:
– Over het algemeen is voorzichtigheid geboden bij het gebruik van TIMOLOL FALCON
bij jonge patiënten. Bij pasgeborenen, zuigelingen en jongere kinderen is uiterste
voorzichtigheid geboden bij gebruik van TIMOLOL FALCON. Bij optreden van
hoesten, piepende ademhaling, abnormale ademhaling of abnormale adempauzes
(apneu), moet het gebruik van het geneesmiddel onmiddellijk worden stopgezet.
Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts. Een draagbare apneumonitor kan ook
nuttig zijn.
– Timolol oogdruppels, oplossing werd onderzocht bij zuigelingen en kinderen van 12
dagen tot 5 jaar met een verhoogde druk in het oog (de ogen) of bij wie glaucoom
werd vastgesteld. Neem contact op met uw arts voor meer informatie.
Als u andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?" te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u
TIMOLOL FALCON gebruikt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als u nog andere oogproducten gebruikt, moet u ten minste 15 minuten wachten tussen elke
toediening. Als u ook een oogzalf gebruikt, breng deze dan als laatste aan.
TIMOLOL FALCON kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere
geneesmiddelen die u gebruikt, waaronder andere oogdruppels voor de behandeling van
glaucoom. Licht uw arts in als u geneesmiddelen gebruikt om de bloeddruk te verlagen, als u
2/7
geneesmiddelen gebruikt voor uw hart of als u geneesmiddelen gebruikt om suikerziekte te
behandelen, of als de mogelijkheid bestaat dat u in de nabije toekomst dergelijke
geneesmiddelen gaat gebruiken.
Raadpleeg uw arts indien u één van de volgende middelen gebruikt:
andere geneesmiddelen voor glaucoom
geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (zoals bètablokkers, reserpine, calciumblokkers)
digitalis (geneesmiddel voor het hart)
geneesmiddelen voor suikerziekte (diabetes).
Gebruikt u naast TIMOLOL FALCON nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Eten en drinken heeft geen invloed op uw behandeling.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Gebruik TIMOLOL FALCON niet als u zwanger bent, tenzij uw arts het noodzakelijk vindt.
Gebruik TIMOLOL FALCON niet als u borstvoeding geeft. Timolol kan overgaan in de
moedermelk. Vraag advies aan uw arts voor u een geneesmiddel gebruikt tijdens de periode
van borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u na het gebruik van TIMOLOL FALCON een tijdje wazig ziet of andere visuele
stoornissen ervaart, tijdelijk last heeft van duizeligheid of vermoeidheid, rijd dan niet en
bedien geen machines totdat uw zicht weer helder is.
TIMOLOL FALCON bevat benzalkoniumchloride
Het bewaarmiddel in TIMOLOL FALCON (benzalkoniumchloride) kan oogirritatie veroorza-
ken en zachte contactlenzen doen verkleuren. Voorkom contact met zachte contactlenzen.
Contactlenzen voor het toedienen verwijderen en ten minste 15 minuten wachten voor het te-
rugplaatsen.
3.
HOE GEBRUIKT U TIMOLOL FALCON?
Gebruik TIMOLOL FALCON altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
1 druppel in het aangedane oog, 2 maal per dag.
In sommige gevallen zal uw arts de dosis aanpassen of moet u TIMOLOL FALCON
gebruiken in combinatie met andere geneesmiddelen.
Als u dit geneesmiddel meer of vaker gebruikt dan voorgeschreven door uw arts, kan er
ook meer door het lichaam worden opgenomen. Hierdoor stijgt de kans op bijwerkingen.
Kinderen:
- Vóór gebruik van TIMOLOL FALCON moet een gedetailleerd medisch onderzoek
worden uitgevoerd. Uw arts zal zorgvuldig de risico’s en de voordelen evalueren als
3/7
-
hij/zij een behandeling met TIMOLOL FALCON overweegt. Als de voordelen opwegen
tegen de risico’s, wordt aanbevolen eenmaal per dag de laagst beschikbare
concentratie van de werkzame stof te gebruiken. Wat het gebruik bij kinderen betreft,
kan een concentratie van 0,1% werkzame stof volstaan om de druk in het oog te
controleren. Als de druk met die dosering niet voldoende onder controle gebracht
wordt, kan een toediening tweemaal per dag met een interval van 12 uur noodzakelijk
zijn. Patiënten, vooral pasgeborenen, moeten nauwgezet worden geobserveerd
gedurende één tot twee uur na de eerste dosis en er moet een zorgvuldige
monitoring op bijwerkingen worden uitgevoerd totdat er een operatie wordt
uitgevoerd.
Per keer mag slechts één druppel TIMOLOL FALCON worden ingedruppeld.
Wijze van gebruik:
3
1
2
1.
Was uw handen
voordat u TIMOLOL FALCON gebruikt.
2.
Ga voor een spiegel zitten zodat u ziet wat u doet.
3.
Draai de dop van het flesje.
4.
Zorg ervoor dat de druppelteller niets anders aanraakt,
anders kan de inhoud ervan
verontreinigd geraken.
5.
Houd het flesje ondersteboven vast in één hand tussen uw duim en middelvinger.
6.
Houd uw hoofd achterover.
7.
Trek het onderste ooglid van het aangedane oog naar beneden met een vinger van uw
andere hand (Afbeelding 1).
8.
Breng de druppelteller dicht tegen uw oog zonder dit aan te raken en druk
zachtjes
op
de onderkant van het flesje met uw wijsvinger (Afbeelding 2) zodat 1 druppel in de ruimte
tussen uw oog en het onderste ooglid valt.
9.
Na gebruik van TIMOLOL FALCON, sluit uw oog en druk met een vinger in uw
ooghoek tegen uw neus gedurende 2 minuten
(Afbeelding 3). Dat helpt om ervoor te
zorgen dat timolol niet in de rest van het lichaam terechtkomt.
10.
Herhaal indien nodig stap 5 tot en met 9 voor uw andere oog. Schroef de dop weer
stevig op het flesje.
Als een druppel niet in uw oog is terechtgekomen,
probeer het dan opnieuw.
Duur van de behandeling:
Uw arts zal u vertellen hoelang u TIMOLOL FALCON moet gebruiken.
Stop de behandeling
niet
zonder eerst uw arts te raadplegen.
Kinderen: voor een tijdelijke behandeling bij kinderen.
Heeft u te veel van TIMOLOL FALCON gebruikt?
Als u meer TIMOLOL FALCON
in uw oog
heeft ingedruppeld dan nodig, spoel het er
dan uit met lauw water.
Wanneer u teveel van TIMOLOL FALCON heeft gebruikt of het per ongeluk heeft
ingeslikt,
neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (070/245.245).
4/7
Mogelijke symptomen van overdosering: een ijl gevoel in het hoofd, vertraagde hartslag,
te
lage
bloeddruk,
ademhalingsproblemen,
bronchospasme,
braken,
bewustzijnsstoornissen, algemene convulsies. Indien dit het geval is, raadpleeg uw arts.
Bent u vergeten TIMOLOL FALCON te gebruiken?
Dien zo vlug mogelijk de vergeten dosis toe.
Gebruik echter geen dubbele dosis om de
vergeten dosis in te halen.
Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste
dosis over en schakel opnieuw over op het gewone doseringsschema.
Als u stopt met het gebruik van TIMOLOL FALCON
Stop de behandeling niet zonder eerst uw arts te raadplegen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook TIMOLOL FALCON bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Gewoonlijk kunt u de druppels blijven gebruiken tenzij de effecten ernstig zijn. Als u zich
zorgen maakt, moet u met een arts of apotheker spreken. Zet het gebruik van TIMOLOL
FALCON niet stop zonder er met uw arts over te spreken.
Oogaandoeningen:
oogirritatie – ongemak in het oog – oogpijn – gevoel van een vreemd
voorwerp in het oog – jeukend oog – oogafscheiding – verhoogde tranenvloed – ontsteking
van het oogoppervlak (conjunctivitis, keratitis) – ontsteking van het ooglid (blefaritis) –
uitzakking van de oogleden (blepharoptosis) – stoornissen in het gezichtsvermogen – wazig
zien - dubbel zien.
Reacties in andere delen van uw lichaam:
lage bloedsuikerspiegel – verbergen van
bepaalde tekens van een laag suikergehalte in het bloed – depressie – duizeligheid –
toename van de symptomen van myasthenia gravis – tintelingen in handen en voeten –
stijfheid van handen en voeten – flauwvallen – hoofdpijn – vertraagde of onregelmatige
hartslag – lage bloeddruk – pijn in de borststreek – vernauwing van de luchtwegen –
kortademigheid – moeilijke ademhaling – verstopte neus – hoest – misselijkheid – diarree –
overgevoeligheid met lokale of algemene huiduitslag – netelroos – haaruitval – verergering
van psoriasis – systemische lupus erythematosus (aandoening van het afweersysteem).
Zoals andere topisch in de ogen aangebrachte geneesmiddelen wordt timolol in het bloed
geabsorbeerd. Dit kan soortgelijke bijwerkingen veroorzaken als systemische bètablokkers.
De incidentie van bijwerkingen na topische toediening in de ogen is lager dan na
systemische toediening. De opgesomde bijwerkingen omvatten reacties die worden gezien
met de klasse van bètablokkers voor de ogen:
Oogaandoeningen:
Tekenen en symptomen van irritatie van de ogen (bv. brandend,
stekend, jeukend gevoel, tranen, roodheid) – blefaritis – keratitis – wazig zicht en loslating
van het vaatvlies na filtratiechirurgie – verminderde gevoeligheid van het hoornvlies – droge
ogen – erosies van het hoornvlies – ptose – dubbelzien.
Reacties in andere delen van uw lichaam:
Systemische allergische reacties waaronder
angio-oedeem – urticaria – plaatselijke en veralgemeende uitslag – jeuk – anafylactische
reactie – hypoglykemie – slapeloosheid – depressie – nachtmerries – geheugenverlies –
syncope – cerebrovasculair accident – hersenischemie – toename van tekenen en
symptomen van myasthenia gravis – duizeligheid – paresthesie – hoofdpijn – trage hartslag
5/7
– pijn in de borstkas – hartkloppingen – oedeem – hartritmestoornis – congestief hartfalen –
atrioventriculair blok – hartstilstand – hartfalen – hypotensie – Raynaudfenomeen – koude
handen en voeten – bronchospasme (overwegend bij patiënten met een vooraf bestaande
bronchospastische aandoening) – kortademigheid – hoest – verandering van smaak –
misselijkheid – dyspepsie – diarree – droge mond – buikpijn – braken – haaruitval –
psoriasisachtige uitslag of verergering van psoriasis – huiduitslag – spierpijn – seksuele
disfunctie – verminderd libido – zwakte/vermoeidheid.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TIMOLOL FALCON?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
TIMOLOL FALCON 0,25%
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) en beschermen tegen licht.
TIMOLOL FALCON 0,5%
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik TIMOLOL FALCON niet langer dan 4 weken na eerste opening.
Gebruik TIMOLOL FALCON niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden
op het etiket en het doosje na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van
die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in TIMOLOL FALCON?
TIMOLOL FALCON 0,25%
De werkzame stof is timolol 2,5 mg/ml (als maleaat).
De andere stoffen zijn benzalkoniumchloride, natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat,
dinatriumfosfaat dodecahydraat, geconcentreerd zoutzuur en/of natriumhydroxide en
gezuiverd water.
TIMOLOL FALCON 0,5%
De werkzame stof is timolol 5 mg/ml (als maleaat).
De andere stoffen zijn benzalkoniumchloride, natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat,
dinatriumfosfaat dodecahydraat, geconcentreerd zoutzuur en/of natriumhydroxide en
gezuiverd water.
Hoe ziet TIMOLOL FALCON eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
6/7
TIMOLOL FALCON 0,25% oogdruppels is een kleurloze tot lichtgele oplossing, geleverd in
een plastic container met druppelpipet van 5 en 10 ml (DROPTAINER®) met een
schroefdop. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
TIMOLOL FALCON 0,5% oogdruppels is een kleurloze tot lichtgele oplossing, geleverd in
een plastic container met druppelpipet van 5 ml (DROPTAINER®) met een schroefdop.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
ALCON NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
TIMOLOL FALCON 0,25%
SA ALCON-COUVREUR NV
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
TIMOLOL FALCON 0,5%
SA ALCON-COUVREUR NV
ALCON CUSI S.A.
Camil Fabra 58
08320 El Masnou, Barcelona
Spanje
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
TIMOLOL FALCON 0,25%: BE179523
TIMOLOL FALCON 0,5%: BE179532
Wijze van aflevering:
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april 2013.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2014
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
7/7

TIMOLOL FALCON 0,25% Oogdruppels, oplossing
TIMOLOL FALCON 0,5% Oogdruppels, oplossing
Timolol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
·
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is al een aan u voorgeschreven. Het
kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt TIMOLOL FALCON gebruikt?
2. Wanneer mag u TIMOLOL FALCON niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
3. Hoe gebruikt u TIMOLOL FALCON?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u TIMOLOL FALCON?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT TIMOLOL FALCON GEBRUIKT?
TIMOLOL FALCON zijn oogdruppels tegen verhoogde oogdruk. Het bevat timolol, een
zogenaamde bètablokker.
Het wordt gebruikt voor de behandeling van
- openhoekglaucoom, afakisch glaucoom of secundair glaucoom (oogziekten veroorzaakt
door een verhoogde druk in het oog)
- verhoogde druk in het oog.
Het kan al een of in combinatie met andere geneesmiddelen tegen verhoogde oogdruk
gebruikt worden.
2.
WANNEER MAG U TIMOLOL FALCON NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u TIMOLOL FALCON niet gebruiken?
- U bent al ergisch voor timolol, bètablokkers of één van de stoffen die in dit geneesmiddel
zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- U lijdt aan ademhalingsproblemen zoals astma of ernstige chronische obstructieve
bronchitis (blijvende vernauwing van de luchtwegen) of heeft hier in het verleden aan
geleden.
- U lijdt aan hartfalen, een vertraagde hartslag of een hartritmestoornis.
- Gebruik TIMOLOL FALCON enkel om in uw
ogen te druppelen.
-
Voor u TIMOLOL FALCON gebruikt, moet u uw arts inlichten als u nu of in het
verleden volgende aandoeningen hebt vertoond:
­ hartproblemen, zoals coronair hartlijden, hartfalen, lage bloeddruk,
hartritmestoornissen zoals trage hartslag
­ een slechte bloeddoorstroming in de hersenen
­ ademhalingsproblemen, astma of chronisch obstructief longlijden
­ perifere arteriële aandoeningen zoals de ziekte van Raynaud of het syndroom van
Raynaud
­ diabetes (suikerziekte), omdat timolol de tekenen en symptomen van een laag
bloedsuikergehalte (hypoglycemie), kan maskeren zoals beven en toegenomen
hartslag. Controleer uw suikerspiegel daarom zorgvuldig
­ te sterke werking van de schildklier omdat timolol de tekenen en symptomen ervan
kan maskeren.
­ een bepaalde spierziekte, zoals myasthenia gravis (een bepaalde vorm van
spierzwakte).
­ Als u in het verleden een ernstige allergische reactie heeft gehad. Dit geneesmiddel
kan uw reactie verminderen op adrenaline, een middel dat gebruikt wordt voor de
behandeling van ernstige al ergische reacties.
- Als u verdoofd wordt voor een operatie, moet u uw arts vooraf vertel en dat u
TIMOLOL FALCON gebruikt omdat timolol de effecten kan veranderen van sommige
geneesmiddelen die tijdens anesthesie worden gebruikt.
- Als u een al ergische reactie op dit geneesmiddel vermoedt (zoals huiduitslag, rode of
jeukende ogen), stop dan onmiddel ijk de behandeling en raadpleeg uw arts.
-
Als u contactlenzen draagt:
­ Draag geen zachte contactlenzen wanneer u dit geneesmiddel gebruikt.
­ Als u contactlenzen blijft dragen, doe ze dan uit voordat u TIMOLOL FALCON
gebruikt en wacht ten minste 15 minuten voordat u uw lenzen weer inzet.
-
Kinderen:
­ Over het algemeen is voorzichtigheid geboden bij het gebruik van TIMOLOL FALCON
bij jonge patiënten. Bij pasgeborenen, zuigelingen en jongere kinderen is uiterste
voorzichtigheid geboden bij gebruik van TIMOLOL FALCON. Bij optreden van
hoesten, piepende ademhaling, abnormale ademhaling of abnormale adempauzes
(apneu), moet het gebruik van het geneesmiddel onmiddel ijk worden stopgezet.
Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts. Een draagbare apneumonitor kan ook
nuttig zijn.
­ Timolol oogdruppels, oplossing werd onderzocht bij zuigelingen en kinderen van 12
dagen tot 5 jaar met een verhoogde druk in het oog (de ogen) of bij wie glaucoom
werd vastgesteld. Neem contact op met uw arts voor meer informatie.
- Als u andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?" te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u
TIMOLOL FALCON gebruikt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als u nog andere oogproducten gebruikt, moet u ten minste 15 minuten wachten tussen elke
toediening. Als u ook een oogzalf gebruikt, breng deze dan als laatste aan.
TIMOLOL FALCON kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere
geneesmiddelen die u gebruikt, waaronder andere oogdruppels voor de behandeling van
glaucoom. Licht uw arts in als u geneesmiddelen gebruikt om de bloeddruk te verlagen, als u
Raadpleeg uw arts indien u één van de volgende middelen gebruikt:
- andere geneesmiddelen voor glaucoom
- geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (zoals bètablokkers, reserpine, calciumblokkers)
- digitalis (geneesmiddel voor het hart)
· geneesmiddelen voor suikerziekte (diabetes).
Gebruikt u naast TIMOLOL FALCON nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Eten en drinken heeft geen invloed op uw behandeling.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Gebruik TIMOLOL FALCON niet als u zwanger bent, tenzij uw arts het noodzakelijk vindt.
Gebruik TIMOLOL FALCON niet als u borstvoeding geeft. Timolol kan overgaan in de
moedermelk. Vraag advies aan uw arts voor u een geneesmiddel gebruikt tijdens de periode
van borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u na het gebruik van TIMOLOL FALCON een tijdje wazig ziet of andere visuele
stoornissen ervaart, tijdelijk last heeft van duizeligheid of vermoeidheid, rijd dan niet en
bedien geen machines totdat uw zicht weer helder is.
TIMOLOL FALCON bevat benzalkoniumchloride
Het bewaarmiddel in TIMOLOL FALCON (benzalkoniumchloride) kan oogirritatie veroorza-
ken en zachte contactlenzen doen verkleuren. Voorkom contact met zachte contactlenzen.
Contactlenzen voor het toedienen verwijderen en ten minste 15 minuten wachten voor het te-
rugplaatsen.
3.
HOE GEBRUIKT U TIMOLOL FALCON?
Gebruik TIMOLOL FALCON altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
- 1 druppel in het aangedane oog, 2 maal per dag.
- In sommige geval en zal uw arts de dosis aanpassen of moet u TIMOLOL FALCON
gebruiken in combinatie met andere geneesmiddelen.
- Als u dit geneesmiddel meer of vaker gebruikt dan voorgeschreven door uw arts, kan er
ook meer door het lichaam worden opgenomen. Hierdoor stijgt de kans op bijwerkingen.
· Kinderen:- Vóór gebruik van TIMOLOL FALCON moet een gedetailleerd medisch onderzoek
worden uitgevoerd. Uw arts zal zorgvuldig de risico's en de voordelen evalueren als
- Per keer mag slechts één druppel TIMOLOL FALCON worden ingedruppeld.
Wijze van gebruik:

3
1
2
1.
Was uw handen voordat u TIMOLOL FALCON gebruikt.
2. Ga voor een spiegel zitten zodat u ziet wat u doet.
3. Draai de dop van het flesje.
4.
Zorg ervoor dat de druppelteller niets anders aanraakt, anders kan de inhoud ervan
verontreinigd geraken.
5. Houd het flesje ondersteboven vast in één hand tussen uw duim en middelvinger.
6. Houd uw hoofd achterover.
7. Trek het onderste ooglid van het aangedane oog naar beneden met een vinger van uw
andere hand (Afbeelding 1).
8. Breng de druppeltel er dicht tegen uw oog zonder dit aan te raken en druk
zachtjes op
de onderkant van het flesje met uw wijsvinger (Afbeelding 2) zodat 1 druppel in de ruimte
tussen uw oog en het onderste ooglid valt.
9.
Na gebruik van TIMOLOL FALCON, sluit uw oog en druk met een vinger in uw
ooghoek tegen uw neus gedurende 2 minuten (Afbeelding 3). Dat helpt om ervoor te
zorgen dat timolol niet in de rest van het lichaam terechtkomt.
10.
Herhaal indien nodig stap 5 tot en met 9 voor uw andere oog. Schroef de dop weer
stevig op het flesje.
Als een druppel niet in uw oog is terechtgekomen, probeer het dan opnieuw.
Duur van de behandeling:
Uw arts zal u vertellen hoelang u TIMOLOL FALCON moet gebruiken.
Stop de behandeling
niet
zonder eerst uw arts te raadplegen
.
Kinderen: voor een tijdelijke behandeling bij kinderen.
Heeft u te veel van TIMOLOL FALCON gebruikt?
- Als u meer TIMOLOL FALCON
in uw oog heeft ingedruppeld dan nodig, spoel het er
dan uit met lauw water.
- Wanneer u teveel van TIMOLOL FALCON heeft gebruikt of het per ongeluk heeft
ingeslikt, neem dan onmiddel ijk contact op met uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (
070/245.245).
Mogelijke symptomen van overdosering: een ijl gevoel in het hoofd, vertraagde hartslag,
te lage bloeddruk, ademhalingsproblemen, bronchospasme, braken,
bewustzijnsstoornissen, algemene convulsies. Indien dit het geval is, raadpleeg uw arts.
Bent u vergeten TIMOLOL FALCON te gebruiken?
Dien zo vlug mogelijk de vergeten dosis toe.
Gebruik echter geen dubbele dosis om de
vergeten dosis in te halen.
Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste
dosis over en schakel opnieuw over op het gewone doseringsschema.
Als u stopt met het gebruik van TIMOLOL FALCON
Stop de behandeling niet zonder eerst uw arts te raadplegen
.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook TIMOLOL FALCON bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Gewoonlijk kunt u de druppels blijven gebruiken tenzij de effecten ernstig zijn. Als u zich
zorgen maakt, moet u met een arts of apotheker spreken. Zet het gebruik van TIMOLOL
FALCON niet stop zonder er met uw arts over te spreken.
Oogaandoeningen: oogirritatie ­ ongemak in het oog ­ oogpijn ­ gevoel van een vreemd
voorwerp in het oog ­ jeukend oog ­ oogafscheiding ­ verhoogde tranenvloed ­ ontsteking
van het oogoppervlak (conjunctivitis, keratitis) ­ ontsteking van het ooglid (blefaritis) ­
uitzakking van de oogleden (blepharoptosis) ­ stoornissen in het gezichtsvermogen ­ wazig
zien - dubbel zien.
Reacties in andere delen van uw lichaam: lage bloedsuikerspiegel ­ verbergen van
bepaalde tekens van een laag suikergehalte in het bloed ­ depressie ­ duizeligheid ­
toename van de symptomen van myasthenia gravis ­ tintelingen in handen en voeten ­
stijfheid van handen en voeten ­ flauwval en ­ hoofdpijn ­ vertraagde of onregelmatige
hartslag ­ lage bloeddruk ­ pijn in de borststreek ­ vernauwing van de luchtwegen ­
kortademigheid ­ moeilijke ademhaling ­ verstopte neus ­ hoest ­ misselijkheid ­ diarree ­
overgevoeligheid met lokale of algemene huiduitslag ­ netelroos ­ haaruitval ­ verergering
van psoriasis ­ systemische lupus erythematosus (aandoening van het afweersysteem).
Zoals andere topisch in de ogen aangebrachte geneesmiddelen wordt timolol in het bloed
geabsorbeerd. Dit kan soortgelijke bijwerkingen veroorzaken als systemische bètablokkers.
De incidentie van bijwerkingen na topische toediening in de ogen is lager dan na
systemische toediening. De opgesomde bijwerkingen omvatten reacties die worden gezien
met de klasse van bètablokkers voor de ogen:
Oogaandoeningen: Tekenen en symptomen van irritatie van de ogen (bv. brandend,
stekend, jeukend gevoel, tranen, roodheid) ­ blefaritis ­ keratitis ­ wazig zicht en loslating
van het vaatvlies na filtratiechirurgie ­ verminderde gevoeligheid van het hoornvlies ­ droge
ogen ­ erosies van het hoornvlies ­ ptose ­ dubbelzien.
Reacties in andere delen van uw lichaam: Systemische allergische reacties waaronder
angio-oedeem ­ urticaria ­ plaatselijke en veralgemeende uitslag ­ jeuk ­ anafylactische
reactie ­ hypoglykemie ­ slapeloosheid ­ depressie ­ nachtmerries ­ geheugenverlies ­
syncope ­ cerebrovasculair accident ­ hersenischemie ­ toename van tekenen en
symptomen van myasthenia gravis ­ duizeligheid ­ paresthesie ­ hoofdpijn ­ trage hartslag
atrioventriculair blok ­ hartstilstand ­ hartfalen ­ hypotensie ­ Raynaudfenomeen ­ koude
handen en voeten ­ bronchospasme (overwegend bij patiënten met een vooraf bestaande
bronchospastische aandoening) ­ kortademigheid ­ hoest ­ verandering van smaak ­
misselijkheid ­ dyspepsie ­ diarree ­ droge mond ­ buikpijn ­ braken ­ haaruitval ­
psoriasisachtige uitslag of verergering van psoriasis ­ huiduitslag ­ spierpijn ­ seksuele
disfunctie ­ verminderd libido ­ zwakte/vermoeidheid.
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TIMOLOL FALCON?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
TIMOLOL FALCON 0,25%
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) en beschermen tegen licht.
TIMOLOL FALCON 0,5%
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik TIMOLOL FALCON niet langer dan 4 weken na eerste opening.
Gebruik TIMOLOL FALCON niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden
op het etiket en het doosje na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van
die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in TIMOLOL FALCON?
TIMOLOL FALCON 0,25%
·De werkzame stof is timolol 2,5 mg/ml (als maleaat).
·De andere stoffen zijn benzalkoniumchloride, natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat,
dinatriumfosfaat dodecahydraat, geconcentreerd zoutzuur en/of natriumhydroxide en
gezuiverd water.
TIMOLOL FALCON 0,5%
·De werkzame stof is timolol 5 mg/ml (als maleaat).
·De andere stoffen zijn benzalkoniumchloride, natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat,
dinatriumfosfaat dodecahydraat, geconcentreerd zoutzuur en/of natriumhydroxide en
gezuiverd water.
Hoe ziet TIMOLOL FALCON eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
TIMOLOL FALCON 0,5% oogdruppels is een kleurloze tot lichtgele oplossing, geleverd in
een plastic container met druppelpipet van 5 ml (DROPTAINER®) met een schroefdop.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
ALCON NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
TIMOLOL FALCON 0,25%
SA ALCON-COUVREUR NV
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
TIMOLOL FALCON 0,5%
SA ALCON-COUVREUR NV Rijksweg 14 B-2870 Puurs
ALCON CUSI S.A.
Camil Fabra 58
08320 El Masnou, Barcelona
Spanje
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
TIMOLOL FALCON 0,25%: BE179523
TIMOLOL FALCON 0,5%: BE179532
Wijze van aflevering: Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april 2013.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2014

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG