Timabak 0,50 %

bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
Timabak 0,25 % oogdruppels, oplossing
Timabak 0,50 % oogdruppels, oplossing
Timolol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Timabak 0,25% - 0,50% oogdruppels, oplossing gebruikt?
2. Wanneer mag u Timabak 0,25% - 0,50% oogdruppels, oplossing niet gebruiken of moet u er extra
voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Timabak 0,25% - 0,50% oogdruppels, oplossing?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Timabak 0,25% - 0,50% oogdruppels, oplossing?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1. WAARVOOR WORDT TIMABAK 0,25% - 0,50% OOGDRUPPELS, OPLOSSING
GEBRUIKT?
Dit geneesmiddel behoort tot de familie van de bètablokkers. Het werkt door de druk in het oog te
verlagen.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt om de verhoogde druk in het oog (oculaire hypertensie) te
verminderen.
2. WANNEER MAG U TIMABAK 0,25% - 0,50% OOGDRUPPELS, OPLOSSING NIET
GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Timabak niet gebruiken?
U bent allergisch voor de werkzame stof (timolol), bètablokkers of één van de stoffen die in dit
geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
Als u ademhalingsproblemen zoals astma, ernstige chronische obstructieve bronchitis (ernstige
longziekte die piepende ademhaling, moeilijkheden met ademhalen en/of langdurige hoest kan
veroorzaken) heeft of deze problemen in het verleden heeft gehad.
In geval van behandeling met floctafenine (gebruikt voor de behandeling van pijn) of sultopride
(meestal gebruikt in de psychiatrie).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Timabak?
Voordat u dit geneesmiddel gebruikt, verwittig uw arts als u een van de volgende aandoeningen heeft
of ooit heeft gehad:
coronaire hartziekte (de symptomen kunnen bestaan uit pijn of een beklemmend gevoel op de
borst, kortademigheid of verstikking), hartfalen, lage bloeddruk,
stoornissen in het hartritme zoals een trage hartslag,
1/6
bijsluiter
ademhalingsproblemen, astma of chronische obstructieve longaandoening,
aandoening die gekenmerkt wordt door een slechte bloedcirculatie (zoals ziekte van Raynaud of
syndroom van Raynaud),
diabetes omdat timolol de tekens en symptomen van een lage bloedsuiker kan maskeren,
overdreven activiteit van de schildklier omdat timolol de tekens en de symptomen kan maskeren,
als u contactlenzen draagt. Er moet speciale aandacht worden besteed aan contactlensdragers
vanwege de kans op verminderde traansecretie en verminderde gevoeligheid van de cornea; dit
houdt over het algemeen verband met het gebruik van bètablokkers.
als u een ooginfectie heeft,
als u een verwonding aan het oog opgelopen heeft,
Vertel uw arts voordat u een operatie ondergaat dat u Timabak gebruikt omdat timolol de effecten van
sommige geneesmiddelen die gebruikt worden tijdens de narcose, kan veranderen.
Neem contact op met u arts of apotheker voordat u Timabak gebruikt.
Kinderen
De oogdruppels die timolol bevatten moeten in het algemeen met voorzichtigheid worden gebruikt bij
jonge patiënten. Er is uiterste voorzichtigheid geboden als timolol wordt gebruikt bij pasgeborenen,
zuigelingen en jonge kinderen. Als er hoest, piepende ademhaling, abnormale ademhaling of
abnormale onderbrekingen van de ademhaling (apneu) optreden, moet het gebruik van dit
geneesmiddel onmiddellijk worden gestaakt. Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts. Een
apneumonitor kan ook nuttig zijn.
Timolol is onderzocht bij zuigelingen en kinderen van 12 dagen tot 5 jaar met een verhoogde oogdruk
of bij wie de diagnose van glaucoom was gesteld. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Timabak kan een invloed hebben op of kan beïnvloed zijn door andere geneesmiddelen die u gebruikt,
met inbegrip van andere oogdruppels voor de behandeling van glaucoom. Verwittig uw arts als u
bloeddrukverlagende geneesmiddelen, geneesmiddelen voor het hart, geneesmiddelen voor diabetes,
kinidine (gebruikt voor de behandeling van hartziekten en bepaalde types van malaria), antidepressiva
bekend als fluoxetine en paroxetine gebruikt of van plan bent om te gebruiken.
Gebruikt u naast Timabak nog andere geneesmiddelen met name floctafenine of sultopride, of heeft u
dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen
gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Gebruik Timabak niet als u zwanger bent, tenzij uw arts dit noodzakelijk acht.
Gebruik Timabak niet als u borstvoeding geeft. Timolol kan uitgescheiden worden in de moedermelk.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Na de toediening van Timabak kan u tijdelijk een troebel zicht hebben. Wacht tot uw normaal zicht is
teruggekeerd voordat u een voertuig bestuurt of machines bedient.
Sporters
De werkzame stof van dit geneesmiddel (timolol) kan een positieve test geven bij een dopingcontrole.
3. HOE GEBRUIKT U TIMABAK 0,25% - 0,50% OOGDRUPPELS, OPLOSSING?
Dosering
2/6
bijsluiter
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is 1 druppel in het aangetaste oog, 2 maal per dag (1 druppel ’s ochtends
en 1 druppel ’s avonds).
Wijze van toediening
Dit geneesmiddel moet worden toegediend in het oog.
NIET INSLIKKEN. NIET INJECTEREN.
Bij het gebruik van deze oogdruppels, gelieve de volgende stappen te respecteren :
1. Was zorgvuldig uw handen vóór het indruppelen.
2. Vermijd contact van de tip met het oog of de oogleden.
3. Laat één oogdruppel in het aangetaste oog vallen terwijl u naar boven kijkt en het ooglid lichtjes
naar beneden trekken, sluit het oog enkele seconden.
4. Na indruppeling moeten de ogen zo lang mogelijk gesloten worden gehouden (bijvoorbeeld 3 tot 5
minuten) en dient u de ooghoek aan de kant van uw neus dichtgedrukt te houden om te voorkomen
dat de druppel Timabak zich verspreidt naar de rest van uw lichaam.
5. Na indruppeling van de druppel, houd het oog dicht en veeg de overtollige druppels af.
6. Sluit de flacon na gebruik.
Noteer dat het langer duurt voordat er een druppel verschijnt dan met een klassiek druppelflesje.
Duur van de behandeling
Respecteer de duur die uw arts u heeft voorgeschreven.
Gebruik bij kinderen
Dosering
Er moet een volledig medisch onderzoek worden uitgevoerd voor Timabak wordt gebruikt. Uw arts
zal zeer zorgvuldig de risico's en baten afwegen voordat wordt besloten een behandeling met Timabak
voor te schrijven. Als de baten groter zijn dan de risico's, wordt aanbevolen eenmaal per dag de laagst
mogelijke concentratie die beschikbaar is, te gebruiken.
Wat betreft 'gebruik bij kinderen' kan de concentratie van 0,1% werkzame stof voldoende zijn om de
druk in het oog onder controle te brengen. Als de druk onvoldoende onder controle is met deze
dosering, kan toediening tweemaal per dag met een tussentijd van 12 uur noodzakelijk zijn. De
patiënten, vooral pasgeborenen, moeten van dichtbij worden gecontroleerd een tot twee uur na de
eerste toediening en de bijwerkingen moeten zeer zorgvuldig worden gecontroleerd tot de chirurgie
heeft plaatsgevonden.
Wijze van toediening
Bij elke toediening moet één druppel Timabak worden ingedruppeld. De wijze van toediening bij
kinderen is dezelfde als bij volwassenen.
Duur van de behandeling
Bij kinderen wordt Timabak voorschreven als tijdelijke behandeling.
Heeft u te veel van Timabak gebruikt?
Er zijn geen gegevens beschikbaar over overdosering met Timabak bij de mens.
De meest voorkomende bijwerkingen die worden waargenomen bij overdosering met geneesmiddel
van dezelfde familie als Timabak (bètablokkers) zijn: een trage hartslag (symptomatische
bradycardie), verlaagde bloeddruk (hypotensie), ademhalingsmoeilijkheden (bronchospasme) en hart-
en vaatziekten (acuut hartfalen).
Wanneer u te veel van Timabak heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
3/6
bijsluiter
Bent u vergeten Timabak te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Herneem uw behandeling zo snel
mogelijk, zonder daarom de hoeveelheden of het aantal druppels te veranderen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
U kan de druppels gewoonlijk blijven gebruiken, tenzij de bijwerkingen ernstig zijn. Als u ongerust
bent, raadpleeg een arts of apotheker. Stop het gebruik van Timabak niet zonder uw arts te raadplegen.
Zoals andere geneesmiddelen die gebruikt worden in de ogen, wordt timolol opgenomen in het bloed.
Dit kan identieke bijwerkingen veroorzaken als deze die bij ’intraveneuze’ en/of ‘orale’ toediening
van bètablokkers worden waargenomen. De incidentie van bijwerkingen na lokale toediening in de
ogen is lager dan als geneesmiddelen bijvoorbeeld via de mond worden ingenomen of geïnjecteerd
worden. De vermelde bijwerkingen zijn reacties die waargenomen worden binnen de klasse van
bètablokkers indien ze gebruikt worden voor de behandeling van oogaandoeningen:
Gegeneraliseerde allergische reacties met inbegrip van een zwelling onder de huid (die kan
optreden in gebieden zoals het gezicht en de ledematen, en die de luchtwegen kan afsluiten, wat
kan leiden tot slik- of ademhalingsmoeilijkheden), netelroos (of jeukende huiduitslag),
gelokaliseerde en gegeneraliseerde huiduitslag, jeuk, ernstige plotselinge levensbedreigende
allergische reactie.
Lage bloedglucosespiegels.
Slaapmoeilijkheden (insomnia), depressie, nachtmerries, geheugenverlies.
Flauwvallen, beroerte, verminderde bloedtoevoer naar de hersenen, toename van de tekens en
symptomen van myasthenia gravis (spierstoornis), duizeligheid, ongewone sensaties (zoals
tintelingen) en hoofdpijn.
Tekens en symptomen van oogirritatie (bijv. een brandend, stekend of jeukend gevoel, tranen,
roodheid), roodheid van het oogbindvlies, ontsteking van het oogbindvlies, verminderde
gevoeligheid van de cornea, ontsteking van het ooglid, ontsteking van het hoornvlies, wazig zicht
en loskomen van de laag onder het netvlies die bloedvaten bevat na filtratiechirurgie wat kan leiden
tot gezichtsstoornissen, verminderde gevoeligheid van het hoornvlies, droge ogen, erosie van het
hoornvlies (beschadiging van de voorste laag van de oogbol), neerhangen van het bovenste ooglid
(waardoor het oog half gesloten is), dubbel zicht.
Trage hartslag, pijn op de borst, hartkloppingen, oedeem (vochtophoping), veranderingen in het
ritme of de snelheid van de hartslag, congestief hartfalen (hartaandoening met kortademigheid en
zwelling van voeten en benen als gevolg van vochtophoping), een type hartritmestoornis,
hartaanval, hartfalen.
Lage bloeddruk, fenomeen van Raynaud, koude handen en voeten.
Vernauwing van de luchtwegen in de longen (voornamelijk bij patiënten met een vooraf bestaande
ziekte), ademhalingsmoeilijkheden, hoest.
Smaakstoornissen,misselijkheid, spijsverteringsstoornissen, diarree, droge mond, buikpijn, braken.
Haaruitval, huiduitslag met een wit zilverkleurig uitzicht (psoriasiforme rash) of verergering van
psoriasis, huiduitslag.
Spierpijn niet als gevolg van inspanning, gedissemineerde lupus erythematodes.
Seksuele dysfunctie,verminderde libido, impotentie.
Spierzwakte/spiervermoeidheid.
Bloedtest: positieve resultaten in antinucleaire antilichamen.
4/6
bijsluiter
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TIMABAK 0,25% - 0,50% OOGDRUPPELS, OPLOSSING?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
de fles na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarinstructies.
Na de eerste opening van het flesje: de oogdruppels mogen niet langer dan 8 weken bewaard worden.
Gebruik Timabak niet als u zichtbare tekenen van bederf bemerkt.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Timabak?
De werkzame stof is
0,25%
Timolol
2,5 mg
in de vorm van
timololmaleaat
3,43 mg
0,50%
5 mg
6,86 mg
voor 1 ml oplossing
De andere stoffen zijn dinatriumfosfaat dodecahydraat, mononatriumfosfaat dihydraat, gezuiverd
water.
Hoe ziet Timabak eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit geneesmiddel is een oogdruppel oplossing zonder bewaarmiddel en wordt voorgesteld in een flesje
van 5 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Théa Pharma nv, Jan Broeckaertlaan 18/11, B-9230 Wetteren
09/324.53.44
Fabrikanten
Excelvision, Rue de la Lombardière, 07100 Annonay, Frankrijk
Farmila-Théa, via E. Fermi, 50, 20019 Settimo Milanese (MI), Italië
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Timabak 0,25 %: BE207855
Timabak 0,50 %: BE207864
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift
5/6
bijsluiter
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2012.
DE VOLGENDE INFORMATIE IS ALLEEN BESTEMD VOOR ARTSEN OF ANDERE
BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG.
Een verminderde gevoeligheid voor timolol zou kunnen optreden na een langdurige behandeling ;
een dosisverhoging zou geen effect hebben. Bij langdurig gebruik moet jaarlijks de afwezigheid
van “een escape-fenomeen” gecontroleerd worden.
Zoals bij andere oogdruppels, kan timolol in Timabak in de algemene circulatie doordringen en
kunnen er systemische effecten plaatsvinden (zie rubriek 4 mogelijke bijwerkingen).
Voordat met een behandeling met timololmaleaat kan worden begonnen, moet eventuele
hartinsufficiëntie onder controle zijn gebracht. Bij patiënten met een ernstige hartaandoening in de
voorgeschiedenis moet worden gelet op eventuele symptomen van hartinsufficiëntie en moet de
hartfrequentie worden gecontroleerd.
Na toediening van timololmaleaat zijn respiratoire reacties gerapporteerd, waaronder overlijden
wegens bronchospasme bij astmapatiënten, en ook cardiale complicaties samenhangend met
decompensatio cordis, in zeldzame gevallen leidend tot de dood.
In geval van een gesloten hoek glaucoom is de belangrijkste doelstelling van de therapie het
heropenen van de hoek. Daarvoor is het nodig dat de pupil met een mioticum vernauwd wordt.
Timololmaleaat heeft geen effect op de pupil; het mag bij een gesloten hoek glaucoom enkel
samen met een mioticum (nooit alleen) worden toegediend om de verhoogde druk in het oog te
verlagen.
Patiënten die al oraal bètablokkers innemen en Timabak krijgen voorgeschreven, moeten speciaal
gecontroleerd worden om een potentialisatie te voorkomen, hetzij op niveau van tonus in het oog,
hetzij op de bekende bijwerkingen.
Speciale oogcontrole is noodzakelijk in geval van een gelijktijdige behandeling van oogdruppels
die adrenaline bevatten (risico op mydriasis).
Overdosering
De volgende therapeutische maatregelen worden aanbevolen in geval van overdosering :
1. Maagspoelen (in geval van inname):
Uit onderzoek blijkt dat timolol moeilijk dialyseerbaar is.
2. Symptomatische bradycardie:
Men moet een blokkade van de parasympathicus opwekken door het intraveneus toedienen van
0,25 tot 2 mg atropinesulfaat. Wanneer de bradycardie aanhoudt, dient men, voorzichtig en
intraveneus, isoprenalinechloorhydraat toe te dienen. Bij refractaire gevallen kan een pacemaker
nodig blijken te zijn.
3. Hypotensie:
Een sympathicomimetisch hypertensivum, zoals dopamine, dobutamine of levarterenol, dient te
worden toegediend. Bij refractaire gevallen kan glucagonchloorhydraat effectief zijn.
4. Bronchospasme:
Een
β-2-sympathicomemeticum
dient te worden toegediend met een vernevelaar of oraal.
5. Acuut hartfalen:
Pas onmiddellijk de klassieke therapie met digitalis en een diureticum toe en dien zuurstof toe. Bij
refractaire gevallen wordt de intraveneuze toediening van aminofylline geadviseerd; men kan
hierna, indien nodig, glucagonchloorhydraat toedienen (dat is in soortgelijke gevallen effectief
gebleken).
6. AV-blok (tweede- en derdegraads):
Gebruik isoprenalinechloorhydraat of pas elektrische stimulatie via een pacemaker toe.
6/6

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT
Timabak 0,25 % oogdruppels, oplossing
Timabak 0,50 % oogdruppels, oplossing

Timolol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Timabak 0,25% - 0,50% oogdruppels, oplossing gebruikt?
2. Wanneer mag u Timabak 0,25% - 0,50% oogdruppels, oplossing niet gebruiken of moet u er extra
voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Timabak 0,25% - 0,50% oogdruppels, oplossing?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Timabak 0,25% - 0,50% oogdruppels, oplossing?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1. WAARVOOR WORDT TIMABAK 0,25% - 0,50% OOGDRUPPELS, OPLOSSING
GEBRUIKT?

Dit geneesmiddel behoort tot de familie van de bètablokkers. Het werkt door de druk in het oog te
verlagen.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt om de verhoogde druk in het oog (oculaire hypertensie) te
verminderen.
2. WANNEER MAG U TIMABAK 0,25% - 0,50% OOGDRUPPELS, OPLOSSING NIET
GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Timabak niet gebruiken?
- U bent allergisch voor de werkzame stof (timolol), bètablokkers of één van de stoffen die in dit
geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- Als u ademhalingsproblemen zoals astma, ernstige chronische obstructieve bronchitis (ernstige
longziekte die piepende ademhaling, moeilijkheden met ademhalen en/of langdurige hoest kan
veroorzaken) heeft of deze problemen in het verleden heeft gehad.
- In geval van behandeling met floctafenine (gebruikt voor de behandeling van pijn) of sultopride
(meestal gebruikt in de psychiatrie).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Timabak?
Voordat u dit geneesmiddel gebruikt, verwittig uw arts als u een van de volgende aandoeningen heeft
of ooit heeft gehad:
· coronaire hartziekte (de symptomen kunnen bestaan uit pijn of een beklemmend gevoel op de
borst, kortademigheid of verstikking), hartfalen, lage bloeddruk,
· stoornissen in het hartritme zoals een trage hartslag,
· ademhalingsproblemen, astma of chronische obstructieve longaandoening,
· aandoening die gekenmerkt wordt door een slechte bloedcirculatie (zoals ziekte van Raynaud of
syndroom van Raynaud),
· diabetes omdat timolol de tekens en symptomen van een lage bloedsuiker kan maskeren,
· overdreven activiteit van de schildklier omdat timolol de tekens en de symptomen kan maskeren,
· als u contactlenzen draagt. Er moet speciale aandacht worden besteed aan contactlensdragers
vanwege de kans op verminderde traansecretie en verminderde gevoeligheid van de cornea; dit
houdt over het algemeen verband met het gebruik van bètablokkers.
· als u een ooginfectie heeft,
· als u een verwonding aan het oog opgelopen heeft,
Vertel uw arts voordat u een operatie ondergaat dat u Timabak gebruikt omdat timolol de effecten van
sommige geneesmiddelen die gebruikt worden tijdens de narcose, kan veranderen.
Neem contact op met u arts of apotheker voordat u Timabak gebruikt.
Kinderen
De oogdruppels die timolol bevatten moeten in het algemeen met voorzichtigheid worden gebruikt bij
jonge patiënten. Er is uiterste voorzichtigheid geboden als timolol wordt gebruikt bij pasgeborenen,
zuigelingen en jonge kinderen. Als er hoest, piepende ademhaling, abnormale ademhaling of
abnormale onderbrekingen van de ademhaling (apneu) optreden, moet het gebruik van dit
geneesmiddel onmiddellijk worden gestaakt. Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts. Een
apneumonitor kan ook nuttig zijn.
Timolol is onderzocht bij zuigelingen en kinderen van 12 dagen tot 5 jaar met een verhoogde oogdruk
of bij wie de diagnose van glaucoom was gesteld. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Timabak kan een invloed hebben op of kan beïnvloed zijn door andere geneesmiddelen die u gebruikt,
met inbegrip van andere oogdruppels voor de behandeling van glaucoom. Verwittig uw arts als u
bloeddrukverlagende geneesmiddelen, geneesmiddelen voor het hart, geneesmiddelen voor diabetes,
kinidine (gebruikt voor de behandeling van hartziekten en bepaalde types van malaria), antidepressiva
bekend als fluoxetine en paroxetine gebruikt of van plan bent om te gebruiken.
Gebruikt u naast Timabak nog andere geneesmiddelen met name floctafenine of sultopride, of heeft u
dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen
gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Gebruik Timabak niet als u zwanger bent, tenzij uw arts dit noodzakelijk acht.
Gebruik Timabak niet als u borstvoeding geeft. Timolol kan uitgescheiden worden in de moedermelk.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Na de toediening van Timabak kan u tijdelijk een troebel zicht hebben. Wacht tot uw normaal zicht is
teruggekeerd voordat u een voertuig bestuurt of machines bedient.
Sporters
De werkzame stof van dit geneesmiddel (timolol) kan een positieve test geven bij een dopingcontrole.
3. HOE GEBRUIKT U TIMABAK 0,25% - 0,50% OOGDRUPPELS, OPLOSSING?
Dosering
· Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· De gebruikelijke dosering is 1 druppel in het aangetaste oog, 2 maal per dag (1 druppel 's ochtends
en 1 druppel 's avonds).
Wijze van toediening
Dit geneesmiddel moet worden toegediend in het oog.
NIET INSLIKKEN. NIET INJECTEREN.
Bij het gebruik van deze oogdruppels, gelieve de volgende stappen te respecteren :
1. Was zorgvuldig uw handen vóór het indruppelen.
2. Vermijd contact van de tip met het oog of de oogleden.
3. Laat één oogdruppel in het aangetaste oog vallen terwijl u naar boven kijkt en het ooglid lichtjes
naar beneden trekken, sluit het oog enkele seconden.
4. Na indruppeling moeten de ogen zo lang mogelijk gesloten worden gehouden (bijvoorbeeld 3 tot 5
minuten) en dient u de ooghoek aan de kant van uw neus dichtgedrukt te houden om te voorkomen
dat de druppel Timabak zich verspreidt naar de rest van uw lichaam.
5. Na indruppeling van de druppel, houd het oog dicht en veeg de overtollige druppels af.
6. Sluit de flacon na gebruik.
Noteer dat het langer duurt voordat er een druppel verschijnt dan met een klassiek druppelflesje.
Duur van de behandeling
Respecteer de duur die uw arts u heeft voorgeschreven.

Gebruik bij kinderen
Dosering
Er moet een volledig medisch onderzoek worden uitgevoerd voor Timabak wordt gebruikt. Uw arts
zal zeer zorgvuldig de risico's en baten afwegen voordat wordt besloten een behandeling met Timabak
voor te schrijven. Als de baten groter zijn dan de risico's, wordt aanbevolen eenmaal per dag de laagst
mogelijke concentratie die beschikbaar is, te gebruiken.
Wat betreft 'gebruik bij kinderen' kan de concentratie van 0,1% werkzame stof voldoende zijn om de
druk in het oog onder controle te brengen. Als de druk onvoldoende onder controle is met deze
dosering, kan toediening tweemaal per dag met een tussentijd van 12 uur noodzakelijk zijn. De
patiënten, vooral pasgeborenen, moeten van dichtbij worden gecontroleerd een tot twee uur na de
eerste toediening en de bijwerkingen moeten zeer zorgvuldig worden gecontroleerd tot de chirurgie
heeft plaatsgevonden.
Wijze van toediening
Bij elke toediening moet één druppel Timabak worden ingedruppeld. De wijze van toediening bij
kinderen is dezelfde als bij volwassenen.
Duur van de behandeling
Bij kinderen wordt Timabak voorschreven als tijdelijke behandeling.
Heeft u te veel van Timabak gebruikt?
Er zijn geen gegevens beschikbaar over overdosering met Timabak bij de mens.
De meest voorkomende bijwerkingen die worden waargenomen bij overdosering met geneesmiddel
van dezelfde familie als Timabak (bètablokkers) zijn: een trage hartslag (symptomatische
bradycardie), verlaagde bloeddruk (hypotensie), ademhalingsmoeilijkheden (bronchospasme) en hart-
en vaatziekten (acuut hartfalen).
Wanneer u te veel van Timabak heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Timabak te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Herneem uw behandeling zo snel
mogelijk, zonder daarom de hoeveelheden of het aantal druppels te veranderen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
U kan de druppels gewoonlijk blijven gebruiken, tenzij de bijwerkingen ernstig zijn. Als u ongerust
bent, raadpleeg een arts of apotheker. Stop het gebruik van Timabak niet zonder uw arts te raadplegen.
Zoals andere geneesmiddelen die gebruikt worden in de ogen, wordt timolol opgenomen in het bloed.
Dit kan identieke bijwerkingen veroorzaken als deze die bij 'intraveneuze' en/of `orale' toediening
van bètablokkers worden waargenomen. De incidentie van bijwerkingen na lokale toediening in de
ogen is lager dan als geneesmiddelen bijvoorbeeld via de mond worden ingenomen of geïnjecteerd
worden. De vermelde bijwerkingen zijn reacties die waargenomen worden binnen de klasse van
bètablokkers indien ze gebruikt worden voor de behandeling van oogaandoeningen:
· Gegeneraliseerde allergische reacties met inbegrip van een zwelling onder de huid (die kan
optreden in gebieden zoals het gezicht en de ledematen, en die de luchtwegen kan afsluiten, wat
kan leiden tot slik- of ademhalingsmoeilijkheden), netelroos (of jeukende huiduitslag),
gelokaliseerde en gegeneraliseerde huiduitslag, jeuk, ernstige plotselinge levensbedreigende
allergische reactie.
· Lage bloedglucosespiegels.
· Slaapmoeilijkheden (insomnia), depressie, nachtmerries, geheugenverlies.
· Flauwvallen, beroerte, verminderde bloedtoevoer naar de hersenen, toename van de tekens en
symptomen van myasthenia gravis (spierstoornis), duizeligheid, ongewone sensaties (zoals
tintelingen) en hoofdpijn.
· Tekens en symptomen van oogirritatie (bijv. een brandend, stekend of jeukend gevoel, tranen,
roodheid), roodheid van het oogbindvlies, ontsteking van het oogbindvlies, verminderde
gevoeligheid van de cornea, ontsteking van het ooglid, ontsteking van het hoornvlies, wazig zicht
en loskomen van de laag onder het netvlies die bloedvaten bevat na filtratiechirurgie wat kan leiden
tot gezichtsstoornissen, verminderde gevoeligheid van het hoornvlies, droge ogen, erosie van het
hoornvlies (beschadiging van de voorste laag van de oogbol), neerhangen van het bovenste ooglid
(waardoor het oog half gesloten is), dubbel zicht.
· Trage hartslag, pijn op de borst, hartkloppingen, oedeem (vochtophoping), veranderingen in het
ritme of de snelheid van de hartslag, congestief hartfalen (hartaandoening met kortademigheid en
zwelling van voeten en benen als gevolg van vochtophoping), een type hartritmestoornis,
hartaanval, hartfalen.
· Lage bloeddruk, fenomeen van Raynaud, koude handen en voeten.
· Vernauwing van de luchtwegen in de longen (voornamelijk bij patiënten met een vooraf bestaande
ziekte), ademhalingsmoeilijkheden, hoest.
· Smaakstoornissen,misselijkheid, spijsverteringsstoornissen, diarree, droge mond, buikpijn, braken.
· Haaruitval, huiduitslag met een wit zilverkleurig uitzicht (psoriasiforme rash) of verergering van
psoriasis, huiduitslag.
· Spierpijn niet als gevolg van inspanning, gedissemineerde lupus erythematodes.
· Seksuele dysfunctie,verminderde libido, impotentie.
· Spierzwakte/spiervermoeidheid.
· Bloedtest: positieve resultaten in antinucleaire antilichamen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TIMABAK 0,25% - 0,50% OOGDRUPPELS, OPLOSSING?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
de fles na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarinstructies.
Na de eerste opening van het flesje: de oogdruppels mogen niet langer dan 8 weken bewaard worden.
Gebruik Timabak niet als u zichtbare tekenen van bederf bemerkt.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Timabak?
De werkzame stof is
0,25%
0,50%
Timolol
2,5 mg
5 mg
in de vorm van
3,43 mg
6,86 mg
timololmaleaat
voor 1 ml oplossing
De andere stoffen zijn dinatriumfosfaat dodecahydraat, mononatriumfosfaat dihydraat, gezuiverd
water.
Hoe ziet Timabak eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit geneesmiddel is een oogdruppel oplossing zonder bewaarmiddel en wordt voorgesteld in een flesje
van 5 ml.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Théa Pharma nv, Jan Broeckaertlaan 18/11, B-9230 Wetteren
09/324.53.44
Fabrikanten
Excelvision, Rue de la Lombardière, 07100 Annonay, Frankrijk
Farmila-Théa, via E. Fermi, 50, 20019 Settimo Milanese (MI), Italië
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Timabak 0,25 %: BE207855
Timabak 0,50 %: BE207864
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2012.
DE VOLGENDE INFORMATIE IS ALLEEN BESTEMD VOOR ARTSEN OF ANDERE
BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG.

· Een verminderde gevoeligheid voor timolol zou kunnen optreden na een langdurige behandeling ;
een dosisverhoging zou geen effect hebben. Bij langdurig gebruik moet jaarlijks de afwezigheid
van 'een escape-fenomeen' gecontroleerd worden.
· Zoals bij andere oogdruppels, kan timolol in Timabak in de algemene circulatie doordringen en
kunnen er systemische effecten plaatsvinden (zie rubriek 4 mogelijke bijwerkingen).
· Voordat met een behandeling met timololmaleaat kan worden begonnen, moet eventuele
hartinsufficiëntie onder controle zijn gebracht. Bij patiënten met een ernstige hartaandoening in de
voorgeschiedenis moet worden gelet op eventuele symptomen van hartinsufficiëntie en moet de
hartfrequentie worden gecontroleerd.
· Na toediening van timololmaleaat zijn respiratoire reacties gerapporteerd, waaronder overlijden
wegens bronchospasme bij astmapatiënten, en ook cardiale complicaties samenhangend met
decompensatio cordis, in zeldzame gevallen leidend tot de dood.
· In geval van een gesloten hoek glaucoom is de belangrijkste doelstelling van de therapie het
heropenen van de hoek. Daarvoor is het nodig dat de pupil met een mioticum vernauwd wordt.
Timololmaleaat heeft geen effect op de pupil; het mag bij een gesloten hoek glaucoom enkel
samen met een mioticum (nooit alleen) worden toegediend om de verhoogde druk in het oog te
verlagen.
· Patiënten die al oraal bètablokkers innemen en Timabak krijgen voorgeschreven, moeten speciaal
gecontroleerd worden om een potentialisatie te voorkomen, hetzij op niveau van tonus in het oog,
hetzij op de bekende bijwerkingen.
· Speciale oogcontrole is noodzakelijk in geval van een gelijktijdige behandeling van oogdruppels
die adrenaline bevatten (risico op mydriasis).
Overdosering
De volgende therapeutische maatregelen worden aanbevolen in geval van overdosering :
1.
Maagspoelen (in geval van inname):
Uit onderzoek blijkt dat timolol moeilijk dialyseerbaar is.
2. Symptomatische bradycardie:
Men moet een blokkade van de parasympathicus opwekken door het intraveneus toedienen van
0,25 tot 2 mg atropinesulfaat. Wanneer de bradycardie aanhoudt, dient men, voorzichtig en
intraveneus, isoprenalinechloorhydraat toe te dienen. Bij refractaire gevallen kan een pacemaker
nodig blijken te zijn.
3. Hypotensie:
Een sympathicomimetisch hypertensivum, zoals dopamine, dobutamine of levarterenol, dient te
worden toegediend. Bij refractaire gevallen kan glucagonchloorhydraat effectief zijn.
4. Bronchospasme:
Een -2-sympathicomemeticum dient te worden toegediend met een vernevelaar of oraal.
5.
Acuut hartfalen:
Pas onmiddellijk de klassieke therapie met digitalis en een diureticum toe en dien zuurstof toe. Bij
refractaire gevallen wordt de intraveneuze toediening van aminofylline geadviseerd; men kan
hierna, indien nodig, glucagonchloorhydraat toedienen (dat is in soortgelijke gevallen effectief
gebleken).
6.
AV-blok (tweede- en derdegraads):
Gebruik isoprenalinechloorhydraat of pas elektrische stimulatie via een pacemaker toe.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG