Tilcotil 20 mg

BIJSLUITER
TILCOTIL
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
TILCOTIL® 20 mg filmomhulde tabletten
Tenoxicam
2012/01
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor U
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Tilcotil is een geneesmiddel voor de bestrijding van pijn en ontsteking, veroorzaakt door sommige
beender- en gewrichtsaandoeningen.
Tilcotil wordt gebruikt voor de behandeling van :
-
sommige beender- en gewrichtsaandoeningen,
-
peesontstekingen (tendinitis),
-
jichtaanvallen,
-
postoperatieve pijn,
-
pijnlijke menstruaties.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE
ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
-
-
U bent allergisch (overgevoelig) voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder rubriek 6.
Als andere geneesmiddelen ter bestrijding van pijn en ontstekingen voorheen reeds allergische
reacties bij u hebben teweeggebracht : ademhalingsproblemen (astma), huidreacties die gepaard gaan
met jeuk (netelroos), loopneus al of niet gepaard gaand met niezen, of andere
overgevoeligheidsreacties die een spoedbehandeling kunnen vereisen.
Als U perforaties of bloedingen hebt of gehad hebt als gevolg van een behandeling met andere
pijnstillers of geneesmiddelen tegen ontstekingen.
Als U bloed hebt verloren (hemoraggie) ter hoogte van de maag en de darmen of een maagzweer of
een zweer aan de darmen hebt of gehad hebt (tenminste 2 aangetoonde afzonderlijke episoden van
een zweer of bloeding).
-
-
- Als U Tilcotil, één van zijn bestanddelen, of andere geneesmiddelen met gelijkaardige werking niet
verdraagt.
Tilcotil – bijsluiter – april 2011
BIJSLUITER
-
Als Uw hart erg onvoldoende werkt.
TILCOTIL
2012/01
- Gedurende het 3e trimester van de zwangerschap.
Het is de behandelende dokter die voor elke patiënt afzonderlijk het best kan oordelen of Tilcotil mag
gebruikt worden of niet.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
-
-
-
Neem contact op met Uw arts of apotheker voordat U dit middel inneemt.
Als u bejaard bent.
Als u een aandoening van de nieren, de lever, het bloed, het hart, de maag en de darmen heeft of,
meer algemeen, bij eender welke aandoening of allergie. Al deze gevallen vereisen een
nauwlettend toezicht door de behandelende arts, die zal uitmaken of de dosis in deze situaties moet
worden verlaagd.
- Geneesmiddelen zoals Tilcotil kunnen gepaard gaan met een lichte verhoging van het risico op een
hartinfarct of op een cerebrovasculair accident. Het risico is des te belangrijker naarmate de gebruikte
dosissen hoger liggen en de behandeling langer duurt
De aanbevolen dosissen niet overschrijden noch de duur van de behandeling.
Ingeval van hartproblemen of van een cerebrovasculair accident of indien U denkt dat er bij U
bepaalde risicofactoren aanwezig zijn voor deze ziekten (b.v. in geval van verhoogde bloeddruk,
diabetes, verhoogd cholesterolgehalte of indien U rookt) bespreek dan Uw behandeling met Uw
arts of uw apotheker.
-
-
Tilcotil kan ernstige huidreacties veroorzaken.
Wees voorzichtig in geval van ontstekingen van de huid of de slijmvliezen. In dat geval dient de
behandeling onderbroken en de arts geraadpleegd te worden.
- Bij pijn t.h.v. de maag of de darmen. Deze pijn kan een teken zijn van een wonde (zweer) t.h.v. de wand
van deze organen.
-
-
-
Bij ongewoon zwarte verkleuring van de stoelgang. Dit kan wijzen op bloedverlies in de maag of de
darmen.
Door het verzachten van de pijn en het verlagen van de koorts, kan Tilcotil de verschijnselen van een
andere ziekte verbergen.
Indien Uw arts U heeft medegedeeld dat U bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met Uw arts voordat U dit geneesmiddel inneemt.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Tilcotil nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat U in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Indien u volgende geneesmiddelen gebruikt dient u het advies van uw arts te vragen en dit op te volgen :
- geneesmiddelen die het bloed meer vloeibaar maken (anticoagulantia),
- geneesmiddelen die de bloedstolling vertragen (stoffen die plaatjesaggregatie tegengaan)
- geneesmiddelen die het teveel aan suiker in het bloed behandelen (orale antidiabetica),
- geneesmiddelen tegen koorts (salicylaten) en andere anti-inflammatoire stoffen (gelijktijdige toediening
van Tilcotil met deze geneesmiddelen dient te worden vermeden omwille van een verhoogd risico op
bijwerkingen ter hoogte van de maag en de darmen)
- geneesmiddelen die de productie van urine bevorderen (diuretica) en geneesmiddelen die een te hoge
bloeddruk behandelen (antihypertensiva): er bestaat een risico op afname van de nierfunctie met
bepaalde diuretica en een risico voor opstapeling van water (oedeem) met vermindering van het
therapeutisch waterafdrijvend effect en van het bloedrukverlagend effect.
- geneesmiddelen die mogelijk toxisch zijn voor de nieren (nefrotoxisch),
- lithium (geneesmiddel tegen depressie),
- methotrexaat (geneesmiddel bij bepaalde vormen van kanker, psoriasis (huidaandoening) en
Tilcotil – bijsluiter – april 2011
BIJSLUITER
TILCOTIL
2012/01
reumatoïde polyarthritis (gewrichtsreuma).
- geneesmiddelen gebruikt in geval van depressie (inhibitoren van de wederopname van serotonine)
- colestyramine (geneesmiddelen om het gehalte aan cholesterol te verminderen).
Waarop moet u letten met eten en drinken?
De filmomhulde tabletten inslikken met een glas water tijdens een maaltijd.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid:
Bent U zwanger, denkt U zwanger te zijn, wilt U zwanger worden of geeft U borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
Hoewel er geen schadelijke werking op de ongeboren vrucht werd vastgesteld, is het veilig gebruik van
Tilcotil tijdens de zwangerschap niet gewaarborgd en doet de zwangere vrouw er goed aan het product
niet te gebruiken.
Zoals alle geneesmiddelen van deze soort kan Tilcotil de geboorte vertragen. Er bestaat gevaar voor
bloedingen bij de pasgeborene als het product op het einde van de zwangerschap aan de moeder wordt
toegediend. Daarom mag Tilcotil niet gebruikt worden tijdens het 3e trimester van de zwangerschap.
Borstvoeding:
Toediening van Tilcotil aan vrouwen die borstvoeding geven wordt eveneens afgeraden.
Vruchtbaarheid:
Tilcotil kan Uw kansen om zwanger te worden doen afnemen. Breng Uw arts op de hoogte als U zwanger
zou willen worden of indien U moeilijkheden hebt om een kind te laten verwekken.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines :
Patiënten die bijwerkingen vertonen, zoals duizeligheid of gezichtsstoornissen, mogen geen voertuig
besturen of machines bedienen.
Tilcotil bevat lactose
Indien Uw arts U heeft medegedeeld dat U bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met
Uw arts voordat U dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De tabletten inslikken met een glas water tijdens het eten.
De gebruikelijke dosering bedraagt 20 mg (1 filmomhulde tablet) 1 maal per dag, bij voorkeur telkens
op hetzelfde tijdstip van de dag. In sommige gevallen kan de arts beslissen een andere dosis voor te
schrijven.
Bij sommige patiënten die een langdurige (chronische) behandeling nodig hebben kan een
onderhoudsdosis van 10 mg (1/2 filmomhulde tablet) per dag soms voldoende zijn.
Bij bejaarden wordt een dosis van 10 mg aanbevolen, zowel voor een chronische behandeling als voor
een behandeling van korte duur.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Als u te veel Tilcotil heeft ingenomen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts, uw
apotheker, de medische spoeddienst of het Antigifcentrum (070/245.245).
Indien de gebruikte dosis veel hoger is dan de voorgeschreven dosis kan men zich verwachten aan een
belangrijke toename van de eventuele ongewenste effecten (in het bijzonder de misselijkheid en pijn ter
hoogte van de maag).
Bloedingen ter hoogte van de maag en de darmen kunnen voorkomen. Verhoogde bloeddruk, een acuut
Tilcotil – bijsluiter – april 2011
BIJSLUITER
TILCOTIL
2012/01
nierfalen, onderdrukking van de ademhaling en coma kunnen voorkomen tengevolge van de inname van
geneesmiddelen tegen pijn en ontsteking maar zij zijn zeldzaam. Ernstige allergische reacties werden
gerapporteerd bij de therapeutische inname van geneesmiddelen tegen pijn en ontsteking en ze kunnen
voorkomen als gevolg van een overdosering.
In geval van een overdosering met geneesmiddelen tegen pijn en ontstekingen zullen de patiënten worden
behandeld met ondersteunende maatregelen gericht op de ziekteverschijnselen. Er is geen specifiek
antidotum. Dialyse laat niet toe om geneesmiddelen tegen pijn en ontsteking significant te laten
verminderen.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel:
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen werden zeer zelden gemeld bij toediening van Tilcotil :
stoornissen t.h.v. de mond en het spijsverteringsstelsel :
-
maagpijn of buikpijn,
-
spijsverteringsstoornissen,
-
pijnlijk gevoel t.h.v. de maag (maagbranden),
-
braakneigingen,
-
constipatie,
-
diarree,
-
ontsteking in de mondholte,
-
maagontsteking,
-
braken,
-
zweren (wonde t.h.v. de wand van een van de organen van het spijsverteringskanaal),
-
bloedingen (met inbegrip van bloed in de stoelgang (zwarte stoelgang) en bloed braken)
-
perforaties in maag of darmen.
-
verergering van een ontsteking van het colon (colitis) en ontsteking van de darmen (ziekte van Crohn).
Zweren, perforaties of bloedingen in de maag of de darmen zijn over het algemeen ernstiger bij bejaarde
patiënten. Ze kunnen op ieder ogenblik van de behandeling optreden, al of niet met voorafgaande
symptomen. Indien zweren of bloedingen optreden dient de behandeling onmiddellijk gestopt te worden.
Raadpleeg uw arts in geval van symptomen t.h.v. de maag of de darmen.
stoornissen van het zenuwstelsel :
-
sufheid,
-
hoofdpijn,
-
moeheid,
-
slaapstoornissen,
-
verlies van eetlust,
-
droge mond,
-
duizeligheid,
-
gezichtsstoornissen.
stoornissen t.h.v. de huid :
-
vaatontstekingen,
-
jeuk,
-
roodheid,
-
huiduitslag,
-
netelroos,
-
letsels op de huid (syndroom van Lyell et van Stevens-Johnson)
-
overgevoeligheid aan zonlicht.
Tilcotil – bijsluiter – april 2011
BIJSLUITER
TILCOTIL
2012/01
Deze verschijnselen kunnen soms optreden na blootstelling aan de zon. Het wordt aangeraden, indien
één van deze verschijnselen optreedt, onmiddellijk de inname van het geneesmiddel te stoppen en uw
behandelende arts te raadplegen.
stoornissen van urinewegen en nieren :
-
verhoging van ureum stikstof in het bloed (BUN) of creatinine (dit zijn twee parameters bij een
klassieke bloedanalyse),
-
vochtophoping (oedeem).
stoornissen van galwegen en lever :
-
verhoogde activiteit van leverenzymen,
-
ontsteking van de lever (hepatitis).
stoornissen van het cardiovasculair stelsel :
-
palpitaties (als u uw hart op een onaangename manier voelt kloppen),
-
verhoging van de arteriële bloeddruk,
-
ontsteking van de bloedvaten,
-
opstapeling van water (oedeem), verhoging van de arteriële bloeddruk en onvoldoende werking van
het hart werden gerapporteerd in associatie met een behandeling met geneesmiddelen tegen pijn en
ontsteking,
-
het gebruik van geneesmiddelen zoals Tilcotil kan gepaard gaan met een lichte verhoging van de
risico’s ter hoogte van het hart (hartinfarct) of cerebrovasculair accident.
Dit komt het meest ,voor wanneer U wordt behandeld met geneesmiddelen voor het hart of de bloedvaten.
stoornissen van het bloed
:
-
vermindering van het aantal rode bloedcellen (anemie),
-
verdwijnen of verminderen van het aantal witte bloedcellen (agranulocytose of leucopenie),
-
vermindering van het aantal bloedplaatjes (thrombopenie).
overgevoeligheidsreacties :
-
moeilijk ademhalen,
-
astma,
-
overgevoeligheid (anafylaxie),
-
waterophoping tengevolge van overgevoeligheid (oedeem van Quincke).
andere :
-
onvruchtbaarheid bij de vrouw.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren en tegen vochtigheid beschutten.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die U niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
-
De werkzame stof in dit middel is tenoxicam (20 mg).
-
De andere stoffen in dit middel zijn :
tabletkern : lactose, maïszetmeel, talk, magnesiumstearaat;
Tilcotil – bijsluiter – april 2011
BIJSLUITER
TILCOTIL
2012/01
omhulling : hypromellose, talk, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172).
Hoe ziet Tilcotil eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tilcotil 20 mg filmomhulde tabletten : ovale, cilindervormige, biconvexe, grijsgele gleuftabletten met de
vermelding “20” op een kant en een breuklijn op de andere kant.
Dozen met 30 en 60 filmomhulde tabletten in Alu/PVC blisterverpakking.
Dozen met 60 filmomhulde tabletten in dispenser (polypropyleen flesje).
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Meda Pharma n.v. – Terhulpsesteenweg 166 – 1170 Brussel.
Fabricanten :
Filmomhulde tabletten in blister:
Meda Pharma GmbH & Co. KG – Benzstrasse 1 – 61352 Bad Homburg - Duitsland
Cenexi SAS - Rue Marcel et Jacques Gaucher 52 - 94120 Fontenay-sous-Bois - Frankrijk
Qualiphar n.v., Rijksweg 9, B-2880 Bornem – België
Filmomhulde tabletten in dispenser:
Meda Pharma GmbH & Co. KG – Benzstrasse 1 – 61352 Bad Homburg - Duitsland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen :
Tilcotil 20 mg filmomhulde tabletten : BE138555
Tilcotil 20 mg filmomhulde tabletten in dispenser: BE235697
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2012.
Tilcotil – bijsluiter – april 2011

IJSLUITER TI
LCOTIL 2
012/01
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
TILCOTIL® 20 mg filmomhulde tabletten
Tenoxicam
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor U
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is al een aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?
Tilcotil is een geneesmiddel voor de bestrijding van pijn en ontsteking, veroorzaakt door sommige
beender- en gewrichtsaandoeningen.
Tilcotil wordt gebruikt voor de behandeling van :
- sommige beender- en gewrichtsaandoeningen,
- peesontstekingen (tendinitis),
- jichtaanval en,
- postoperatieve pijn,
- pijnlijke menstruaties.
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE
ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent al ergisch (overgevoelig) voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder rubriek 6.
- Als andere geneesmiddelen ter bestrijding van pijn en ontstekingen voorheen reeds al ergische
reacties bij u hebben teweeggebracht : ademhalingsproblemen (astma), huidreacties die gepaard gaan
met jeuk (netelroos), loopneus al of niet gepaard gaand met niezen, of andere
overgevoeligheidsreacties die een spoedbehandeling kunnen vereisen.
- Als U perforaties of bloedingen hebt of gehad hebt als gevolg van een behandeling met andere
pijnstil ers of geneesmiddelen tegen ontstekingen.
- Als U bloed hebt verloren (hemoraggie) ter hoogte van de maag en de darmen of een maagzweer of
een zweer aan de darmen hebt of gehad hebt (tenminste 2 aangetoonde afzonderlijke episoden van
een zweer of bloeding).
- Als U Tilcotil, één van zijn bestanddelen, of andere geneesmiddelen met gelijkaardige werking niet
verdraagt.

IJSLUITER TI
LCOTIL 2
012/01
- Als Uw hart erg onvoldoende werkt.
- Gedurende het 3e trimester van de zwangerschap.
Het is de behandelende dokter die voor elke patiënt afzonderlijk het best kan oordelen of Tilcotil mag
gebruikt worden of niet.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Neem contact op met Uw arts of apotheker voordat U dit middel inneemt.
- Als u bejaard bent.
- Als u een aandoening van de nieren, de lever, het bloed, het hart, de maag en de darmen heeft of,
meer algemeen, bij eender welke aandoening of al ergie. Al deze geval en vereisen een
nauwlettend toezicht door de behandelende arts, die zal uitmaken of de dosis in deze situaties moet
worden verlaagd.
- Geneesmiddelen zoals Tilcotil kunnen gepaard gaan met een lichte verhoging van het risico op een
hartinfarct of op een cerebrovasculair accident. Het risico is des te belangrijker naarmate de gebruikte
dosissen hoger liggen en de behandeling langer duurt
De aanbevolen dosissen niet overschrijden noch de duur van de behandeling.
Ingeval van hartproblemen of van een cerebrovasculair accident of indien U denkt dat er bij U
bepaalde risicofactoren aanwezig zijn voor deze ziekten (b.v. in geval van verhoogde bloeddruk,
diabetes, verhoogd cholesterolgehalte of indien U rookt) bespreek dan Uw behandeling met Uw
arts of uw apotheker.
- Tilcotil kan ernstige huidreacties veroorzaken.
- Wees voorzichtig in geval van ontstekingen van de huid of de slijmvliezen. In dat geval dient de
behandeling onderbroken en de arts geraadpleegd te worden.
- Bij pijn t.h.v. de maag of de darmen. Deze pijn kan een teken zijn van een wonde (zweer) t.h.v. de wand
van deze organen.
- Bij ongewoon zwarte verkleuring van de stoelgang. Dit kan wijzen op bloedverlies in de maag of de
darmen.
- Door het verzachten van de pijn en het verlagen van de koorts, kan Tilcotil de verschijnselen van een
andere ziekte verbergen.
- Indien Uw arts U heeft medegedeeld dat U bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met Uw arts voordat U dit geneesmiddel inneemt.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Tilcotil nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat U in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Indien u volgende geneesmiddelen gebruikt dient u het advies van uw arts te vragen en dit op te volgen :
- geneesmiddelen die het bloed meer vloeibaar maken (anticoagulantia),
- geneesmiddelen die de bloedstol ing vertragen (stoffen die plaatjesaggregatie tegengaan)
- geneesmiddelen die het teveel aan suiker in het bloed behandelen (orale antidiabetica),
- geneesmiddelen tegen koorts (salicylaten) en andere anti-inflammatoire stoffen (gelijktijdige toediening
van Tilcotil met deze geneesmiddelen dient te worden vermeden omwil e van een verhoogd risico op
bijwerkingen ter hoogte van de maag en de darmen)
- geneesmiddelen die de productie van urine bevorderen (diuretica) en geneesmiddelen die een te hoge
bloeddruk behandelen (antihypertensiva): er bestaat een risico op afname van de nierfunctie met
bepaalde diuretica en een risico voor opstapeling van water (oedeem) met vermindering van het
therapeutisch waterafdrijvend effect en van het bloedrukverlagend effect.
- geneesmiddelen die mogelijk toxisch zijn voor de nieren (nefrotoxisch),
- lithium (geneesmiddel tegen depressie),
- methotrexaat (geneesmiddel bij bepaalde vormen van kanker, psoriasis (huidaandoening) en

IJSLUITER TI
LCOTIL 2
012/01
reumatoïde polyarthritis (gewrichtsreuma).
- geneesmiddelen gebruikt in geval van depressie (inhibitoren van de wederopname van serotonine)
- colestyramine (geneesmiddelen om het gehalte aan cholesterol te verminderen).
Waarop moet u letten met eten en drinken?
De filmomhulde tabletten inslikken met een glas water tijdens een maaltijd.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid:
Bent U zwanger, denkt U zwanger te zijn, wilt U zwanger worden of geeft U borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
Hoewel er geen schadelijke werking op de ongeboren vrucht werd vastgesteld, is het veilig gebruik van
Tilcotil tijdens de zwangerschap niet gewaarborgd en doet de zwangere vrouw er goed aan het product
niet te gebruiken.
Zoals al e geneesmiddelen van deze soort kan Tilcotil de geboorte vertragen. Er bestaat gevaar voor
bloedingen bij de pasgeborene als het product op het einde van de zwangerschap aan de moeder wordt
toegediend. Daarom mag Tilcotil niet gebruikt worden tijdens het 3e trimester van de zwangerschap.
Borstvoeding:
Toediening van Tilcotil aan vrouwen die borstvoeding geven wordt eveneens afgeraden.
Vruchtbaarheid:
Tilcotil kan Uw kansen om zwanger te worden doen afnemen. Breng Uw arts op de hoogte als U zwanger
zou wil en worden of indien U moeilijkheden hebt om een kind te laten verwekken.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines :
Patiënten die bijwerkingen vertonen, zoals duizeligheid of gezichtsstoornissen, mogen geen voertuig
besturen of machines bedienen.
Tilcotil bevat lactose
Indien Uw arts U heeft medegedeeld dat U bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met
Uw arts voordat U dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
Neem dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De tabletten inslikken met een glas water tijdens het eten.
De gebruikelijke dosering bedraagt 20 mg (1 filmomhulde tablet) 1 maal per dag, bij voorkeur telkens
op hetzelfde tijdstip van de dag. In sommige geval en kan de arts beslissen een andere dosis voor te
schrijven.
Bij sommige patiënten die een langdurige (chronische) behandeling nodig hebben kan een
onderhoudsdosis van 10 mg (1/2 filmomhulde tablet) per dag soms voldoende zijn.
Bij bejaarden wordt een dosis van 10 mg aanbevolen, zowel voor een chronische behandeling als voor
een behandeling van korte duur.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Als u te veel Tilcotil heeft ingenomen, dient u onmiddel ijk contact op te nemen met uw arts, uw
apotheker, de medische spoeddienst of het Antigifcentrum (070/245.245).
Indien de gebruikte dosis veel hoger is dan de voorgeschreven dosis kan men zich verwachten aan een
belangrijke toename van de eventuele ongewenste effecten (in het bijzonder de misselijkheid en pijn ter
hoogte van de maag).
Bloedingen ter hoogte van de maag en de darmen kunnen voorkomen. Verhoogde bloeddruk, een acuut

IJSLUITER TI
LCOTIL 2
012/01
nierfalen, onderdrukking van de ademhaling en coma kunnen voorkomen tengevolge van de inname van
geneesmiddelen tegen pijn en ontsteking maar zij zijn zeldzaam. Ernstige al ergische reacties werden
gerapporteerd bij de therapeutische inname van geneesmiddelen tegen pijn en ontsteking en ze kunnen
voorkomen als gevolg van een overdosering.
In geval van een overdosering met geneesmiddelen tegen pijn en ontstekingen zul en de patiënten worden
behandeld met ondersteunende maatregelen gericht op de ziekteverschijnselen. Er is geen specifiek
antidotum. Dialyse laat niet toe om geneesmiddelen tegen pijn en ontsteking significant te laten
verminderen.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel:
Niet van toepassing.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen werden zeer zelden gemeld bij toediening van Tilcotil :
stoornissen t.h.v. de mond en het spijsverteringsstelsel :
- maagpijn of buikpijn,
- spijsverteringsstoornissen,
- pijnlijk gevoel t.h.v. de maag (maagbranden),
- braakneigingen,
- constipatie,
- diarree,
- ontsteking in de mondholte,
- maagontsteking,
- braken,
- zweren (wonde t.h.v. de wand van een van de organen van het spijsverteringskanaal),
- bloedingen (met inbegrip van bloed in de stoelgang (zwarte stoelgang) en bloed braken)
- perforaties in maag of darmen.
- verergering van een ontsteking van het colon (colitis) en ontsteking van de darmen (ziekte van Crohn).
Zweren, perforaties of bloedingen in de maag of de darmen zijn over het algemeen ernstiger bij bejaarde
patiënten. Ze kunnen op ieder ogenblik van de behandeling optreden, al of niet met voorafgaande
symptomen. Indien zweren of bloedingen optreden dient de behandeling onmiddel ijk gestopt te worden.
Raadpleeg uw arts in geval van symptomen t.h.v. de maag of de darmen.
stoornissen van het zenuwstelsel :
- sufheid,
- hoofdpijn,
- moeheid,
- slaapstoornissen,
- verlies van eetlust,
- droge mond,
- duizeligheid,
- gezichtsstoornissen.
stoornissen t.h.v. de huid :
- vaatontstekingen,
- jeuk,
- roodheid,
- huiduitslag,
- netelroos,
- letsels op de huid (syndroom van Lyel et van Stevens-Johnson)
- overgevoeligheid aan zonlicht.

IJSLUITER TI
LCOTIL 2
012/01
Deze verschijnselen kunnen soms optreden na blootstel ing aan de zon. Het wordt aangeraden, indien
één van deze verschijnselen optreedt, onmiddel ijk de inname van het geneesmiddel te stoppen en uw
behandelende arts te raadplegen.
stoornissen van urinewegen en nieren :
- verhoging van ureum stikstof in het bloed (BUN) of creatinine (dit zijn twee parameters bij een
klassieke bloedanalyse),
- vochtophoping (oedeem).
stoornissen van galwegen en lever :
- verhoogde activiteit van leverenzymen,
- ontsteking van de lever (hepatitis).
stoornissen van het cardiovasculair stelsel :
- palpitaties (als u uw hart op een onaangename manier voelt kloppen),
- verhoging van de arteriële bloeddruk,
- ontsteking van de bloedvaten,
- opstapeling van water (oedeem), verhoging van de arteriële bloeddruk en onvoldoende werking van
het hart werden gerapporteerd in associatie met een behandeling met geneesmiddelen tegen pijn en
ontsteking,
- het gebruik van geneesmiddelen zoals Tilcotil kan gepaard gaan met een lichte verhoging van de
risico's ter hoogte van het hart (hartinfarct) of cerebrovasculair accident.
Dit komt het meest ,voor wanneer U wordt behandeld met geneesmiddelen voor het hart of de bloedvaten.
stoornissen van het bloed :
- vermindering van het aantal rode bloedcel en (anemie),
- verdwijnen of verminderen van het aantal witte bloedcel en (agranulocytose of leucopenie),
- vermindering van het aantal bloedplaatjes (thrombopenie).
overgevoeligheidsreacties :
- moeilijk ademhalen,
- astma,
- overgevoeligheid (anafylaxie),
- waterophoping tengevolge van overgevoeligheid (oedeem van Quincke).
andere :
- onvruchtbaarheid bij de vrouw.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren en tegen vochtigheid beschutten.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die U niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is tenoxicam (20 mg).
- De andere stoffen in dit middel zijn :
tabletkern : lactose, maïszetmeel, talk, magnesiumstearaat;

IJSLUITER TI
LCOTIL 2
012/01
omhul ing : hypromel ose, talk, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172).
Hoe ziet Tilcotil eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tilcotil 20 mg filmomhulde tabletten : ovale, cilindervormige, biconvexe, grijsgele gleuftabletten met de
vermelding '20' op een kant en een breuklijn op de andere kant.
Dozen met 30 en 60 filmomhulde tabletten in Alu/PVC blisterverpakking.
Dozen met 60 filmomhulde tabletten in dispenser (polypropyleen flesje).
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Meda Pharma n.v. ­ Terhulpsesteenweg 166 ­ 1170 Brussel.
Fabricanten :
Filmomhulde tabletten in blister:
Meda Pharma GmbH & Co. KG ­ Benzstrasse 1 ­ 61352 Bad Homburg - Duitsland
Cenexi SAS - Rue Marcel et Jacques Gaucher 52 - 94120 Fontenay-sous-Bois - Frankrijk
Qualiphar n.v., Rijksweg 9, B-2880 Bornem ­ België
Filmomhulde tabletten in dispenser:
Meda Pharma GmbH & Co. KG ­ Benzstrasse 1 ­ 61352 Bad Homburg - Duitsland
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen :
Tilcotil 20 mg filmomhulde tabletten : BE138555
Tilcotil 20 mg filmomhulde tabletten in dispenser: BE235697
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2012.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG