Ticlopidine eg 250 mg

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Ticlopidine EG 250 mg filmomhulde tabletten
Ticlopidinehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt Ticlopidine EG gebruikt?
2.
Wanneer mag u Ticlopidine EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u Ticlopidine EG?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Ticlopidine EG?
6.
Aanvullende informatie
1.
Waarvoor wordt Ticlopidine EG gebruikt?
Ticlopidine EG behoort tot de groep geneesmiddelen die plaatjesaggregatieremmers worden genoemd
en bloedklonters helpen voorkomen.
Ticlopidine EG wordt gebruikt om beroertes te helpen voorkomen bij patiënten die voordien een
beroerte hebben gehad of die risico lopen van een beroerte te krijgen. Het wordt ook gebruikt om
bloedklonters te helpen voorkomen bij patiënten die hemodialyse ondergaan.
2.
Wanneer mag u Ticlopidine EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Ticlopidine EG niet gebruiken?
u bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6
als u onlangs een beroerte heeft gehad
als u een maag- of darmzweer heeft
als u een ernstige bloedingsstoornis heeft
als u abnormale resultaten van bloedtesten heeft of ooit heeft gehad, zoals een laag aantal
witte bloedcellen of bloedplaatjes
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ticlopidine EG?
als u leverproblemen heeft
als u een chirurgische ingreep moet ondergaan (ook bij de tandarts)
Als u een chirurgische ingreep moet ondergaan, moet u uw arts goed op voorhand inlichten omdat
hij/zij u kan aanraden om het innemen van de tabletten tijdelijk stop te zetten.
Als u een spoedoperatie moet ondergaan, moet u de arts of tandarts laten weten dat u Ticlopidine EG
tabletten inneemt.
1/6
Bijsluiter
Uw arts zal routine bloedtesten uitvoeren om uw bloedchemie te controleren. Deze testen vinden
gewoonlijk plaats om de twee weken tijdens de eerste drie maanden van de behandeling, en twee
weken na stopzetting van de behandeling als deze in de eerste drie maanden valt.
U moet stoppen met het innemen van Ticlopidine EG en onmiddellijk contact opnemen met uw
arts
als u aanhoudende onverklaarbare koorts, keelpijn of mondzweren, een langdurige of ongewone
bloeding, blauwe plekken, paarse huiduitslag of teerachtige ontlasting heeft. Uw arts zal een bloedtest
laten uitvoeren en beslissen of u al dan niet opnieuw Ticlopidine EG mag innemen.
Neem contact op met uw arts als u tekenen van een leverontsteking (hepatitis) ontwikkelt, zoals
geelzucht (gele verkleuring van de huid en het oogwit), lichtgekleurde ontlasting of donkere urine.
Kinderen en jongeren
Ticlopidine mag niet bij kinderen en jongeren worden gebruikt omdat er onvoldoende gegevens zijn
over het gebruik van dit geneesmiddel in deze leeftijdsgroep.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Licht uw arts of apotheker in als u een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt:
geneesmiddelen die het bloedingsrisico verhogen, zoals aspirine, heparine, niet-steroïdale
anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) waaronder ibuprofen, of bloedverdunners
waaronder warfarine
cimetidine (een geneesmiddel tegen zweren), omdat dit middel de hoeveelheid
ticlopidinehydrochloride in het bloed verhoogt
theofylline (voor ademhalingsproblemen), kalmerende middelen, slaappillen of fenazon
(een NSAID), omdat deze geneesmiddelen langer dan gewoonlijk in het lichaam kunnen blijven
en uw arts mogelijk uw dosis moet aanpassen
antacida
(voor
spijsverteringsstoornissen),
omdat
de
doeltreffendheid
van
ticlopidinehydrochloride verminderd kan zijn
ciclosporine (gebruikt na een orgaantransplantatie), omdat de doeltreffendheid van
ciclosporine verminderd kan zijn en uw dosis ciclosporine mogelijk moet worden aangepast
digoxine (voor hartproblemen), omdat de hoeveelheid digoxine in het bloed lichtjes
verminderd kan zijn
fenytoïne (voor epilepsie), omdat de hoeveelheid fenytoïne in het bloed gewijzigd kan zijn
fenazon (antipyrine), een geneesmiddel tegen koorts
Gebruikt u naast Ticlopidine EG nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Neem de tabletten tijdens een maaltijd, zo is de kans kleiner dat u zich ziek voelt of diarree
heeft.
Zwangerschap en borstvoeding
Neem geen Ticlopidine EG tabletten als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Ticlopidine EG tabletten kunnen uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te
bedienen beïnvloeden.
3.
Hoe gebruikt u Ticlopidine EG?
Gebruik Ticlopidine EG altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
2/6
Bijsluiter
Slik de tabletten in met wat water tijdens een maaltijd.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen: Neem tweemaal per dag één tablet in.
Neem niet meer dan twee tabletten per dag in.
Kinderen en jongeren: Ticlopidine mag niet bij kinderen en jongeren worden gebruikt omdat er
onvoldoende gegevens zijn over het gebruik van dit geneesmiddel in deze leeftijdsgroep.
Heeft u te veel van Ticlopidine EG gebruikt?
Wanneer u (of iemand anders) te veel van Ticlopidine EG heeft ingenomen, of als u denkt dat een kind
tabletten heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker, het Antigifcentrum
(070/245.245) of de afdeling spoedgevallen van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem deze bijsluiter,
de overblijvende tabletten en de verpakking mee naar het ziekenhuis of de arts, zodat ze weten welke
tabletten werden ingenomen. Overdosering kan langdurige bloeding en ernstige maagproblemen
veroorzaken.
Bent u vergeten Ticlopidine EG te gebruiken?
Als u vergeten bent een tablet in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt, tenzij het bijna tijd
is om de volgende tablet in te nemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan Ticlopidine EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Stop de inname van Ticlopidine EG en ga onmiddellijk naar uw arts of het dichtstbijzijnde
ziekenhuis
als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt:
Vaak (kan bij hoogstens 1 op 10 personen optreden):
-
Koorts of rillingen, keelpijn, zweren in de mond of keel (te wijten aan een laag aantal witte
bloedcellen)
Soms
(
kan bij hoogstens 1 op 100 personen optreden):
-
Bloedingen (te wijten aan een laag aantal bloedplaatjes)
-
Blauwe plekken
-
Bloedneus
-
Bloed in de urine
-
Rode of doorbloede ogen
-
Hoge koorts, slechte algemene conditie, beven, snelle hartslag, snelle ademhaling met of
zonder een licht gevoel in het hoofd (tekens van sepsis en septische shock)
-
Maag- of duodenumulcus
-
Vervelling en roodheid van de huid (zogenoemde exfoliatieve dermatitis)
-
Zich moe voelen, bleke huid (te wijten aan bloedarmoede, d.w.z. een laag aantal rode
bloedcellen)
3/6
Bijsluiter
Zelden (kan bij hoogstens 1 op 1000 personen optreden):
-
Een mogelijk levensbedreigende stoornis die trombotische trombocytopenische purpura wordt
genoemd. De symptomen van deze stoornis zijn ongewone bloeding of onverklaarbare blauwe
plekken, bloedarmoede of geelzucht, koorts, beroerteachtige symptomen, nierproblemen.
-
Koorts of rillingen, keelpijn, zweren in de mond of keel, ongewone vermoeidheid of zwakte,
ongewone bloeding of onverklaarbare blauwe plekken (te wijten aan bloedaandoeningen die
pancytopenie en beenmergaplasie worden genoemd)
-
Hoofdpijn, stuipen, braken, gewijzigd zicht, zwakte in een arm of been, slaapzucht (lethargie),
moeilijkheden om te spreken of om te verstaan wat anderen zeggen, evenwichtsverlies,
flauwvallen als gevolg van een hersenbloeding
-
Buikpijn, zich moe voelen, gele verkleuring van de huid en het oogwit (geelzucht) als gevolg
van een ontsteking van de lever (hepatitis)
-
Geelzucht (gele verkleuring van de huid en het oogwit)
Zeer zelden (kan bij hoogstens 1 op 10.000 personen optreden):
-
Een ernstige overgevoeligheidsreactie met ademhalingsmoeilijkheden, netelroos, jeuk en
zwelling (anafylactische shock)
-
Ernstige huiduitslag
-
Blaarvorming op de lippen, ogen, neus, mond en geslachtsorganen
-
Ernstige diarree gepaard gaande met buikpijn, verlies van eetlust, vermoeidheid, krampen,
drang om zich te ontlasten en een opgeblazen gevoel
-
Ernstige leverfunctiestoornis die aanleiding geeft tot buikpijn, vermoeidheid, geelzucht (gele
verkleuring van de huid en het oogwit) en tot de dood kan leiden (zogenaamde fulminante
hepatitis)
Er werden ook andere bijwerkingen gemeld
:
Vaak (kan bij hoogstens 1 op 10 personen optreden):
-
Zich ziek voelen
-
Diarree
-
Hoofdpijn
-
Duizeligheid
-
Huiduitslag met jeuk
-
Bepaalde bijwerkingen kunnen enkel in bloedtesten worden waargenomen
o
Verhoging van het cholesterol- en triglyceridegehalte in het serum
o
Verhoging van de enzymen alkalisch fosfatase (AF) en transaminasen (AST, ALT)
Soms (kan bij hoogstens 1 op 100 personen optreden):
-
Bloeding tijdens of na een operatie
-
Algemene pijn
-
Vermoeidheid
-
Verlies van eetlust
-
Verhoging van bilirubine (kan enkel in bloedtesten worden waargenomen)
-
Tintelingen, gevoelloosheid, pijn
Zelden (kan bij hoogstens 1 op 1000 personen optreden):
-
Algemeen gevoel van onwelzijn
-
Oorsuizingen
-
Hartkloppingen
-
Licht gevoel in het hoofd
-
Zenuwachtigheid
-
Slaapproblemen
-
Zweten
-
Veranderde smaakgewaarwording
-
Depressie
4/6
Bijsluiter
-
-
Hoog aantal bloedplaatjes (kan enkel in bloedtesten worden waargenomen)
Leukemie (bloedkanker)
Zeer zelden (kan bij hoogstens 1 op 10.000 personen optreden):
-
Reacties van het immuunsysteem zoals Quincke-oedeem (pijn en zwelling van de huid),
vasculitis (ontsteking van de bloedvaten), lupus erythematosus (een aandoening die de huid en
de gewrichten aantast) en nierproblemen, gewrichtspijn, allergische longaandoening
-
Koorts
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
Hoe bewaart u Ticlopidine EG?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Ticlopidine EG niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
“EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 30°C.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6.
Aanvullende informatie
Welke stoffen zitten er in Ticlopidine EG?
De werkzame stof in dit middel is ticlopidinehydrochloride. Elke tablet bevat 250 mg
ticlopidinehydrochloride.
De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, microkristallijne cellulose, butylhydroxyanisol
(E320), povidon, magnesiumstearaat en stearinezuur in de tabletkern, en macrogol, hypromellose en
titaniumdioxide (E171) in het filmomhulsel.
Hoe ziet Ticlopidine EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ticlopidine EG zijn witte tot gebroken witte, filmomhulde, ovale tabletten met de inscriptie “93” aan
de ene zijde en de inscriptie “154” aan de andere zijde.
Het product is verkrijgbaar in verpakkingsgrootten van 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 en 300 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikanten
- Teva UK Ltd. - Brampton road - Hampden Park - Eastbourne - East Sussex - BN 229AG - Engeland
- Pharmachemie B.V. - Swensweg 5 - 2003 RN Haarlem - Nederland
- Sanico NV - Veedijk 59 - 2300 Turnhout
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen
5/6
Bijsluiter
Duitsland : Ticlopidin-GRY 250 mg Filmtabletten
België
: Ticlopidine EG 250 mg filmomhulde tabletten
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE227866
Afleveringswijze:
op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is herzien/goedgekeurd in 01/2013 – 05/2013
6/6

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Ticlopidine EG 250 mg
filmomhulde tabletten
Ticlopidinehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt Ticlopidine EG gebruikt?
2.
Wanneer mag u Ticlopidine EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u Ticlopidine EG?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Ticlopidine EG?
6.
Aanvullende informatie
1.
Waarvoor wordt Ticlopidine EG gebruikt?
Ticlopidine EG behoort tot de groep geneesmiddelen die plaatjesaggregatieremmers worden genoemd
en bloedklonters helpen voorkomen.
Ticlopidine EG wordt gebruikt om beroertes te helpen voorkomen bij patiënten die voordien een
beroerte hebben gehad of die risico lopen van een beroerte te krijgen. Het wordt ook gebruikt om
bloedklonters te helpen voorkomen bij patiënten die hemodialyse ondergaan.
2.
Wanneer mag u Ticlopidine EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Ticlopidine EG niet gebruiken?
·
u bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6
- als u onlangs een beroerte heeft gehad
- als u een maag- of darmzweer heeft
- als u een ernstige bloedingsstoornis heeft
- als u abnormale resultaten van bloedtesten heeft of ooit heeft gehad, zoals een laag aantal
witte bloedcellen of bloedplaatjes
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ticlopidine EG?
·
als u leverproblemen heeft
- als u een chirurgische ingreep moet ondergaan (ook bij de tandarts)
Als u een chirurgische ingreep moet ondergaan, moet u uw arts goed op voorhand inlichten omdat
hij/zij u kan aanraden om het innemen van de tabletten tijdelijk stop te zetten.
Als u een spoedoperatie moet ondergaan, moet u de arts of tandarts laten weten dat u Ticlopidine EG
tabletten inneemt.
Uw arts zal routine bloedtesten uitvoeren om uw bloedchemie te controleren. Deze testen vinden
gewoonlijk plaats om de twee weken tijdens de eerste drie maanden van de behandeling, en twee
weken na stopzetting van de behandeling als deze in de eerste drie maanden valt.
U moet stoppen met het innemen van Ticlopidine EG en onmiddellijk contact opnemen met uw
arts
als u aanhoudende onverklaarbare koorts, keelpijn of mondzweren, een langdurige of ongewone
bloeding, blauwe plekken, paarse huiduitslag of teerachtige ontlasting heeft. Uw arts zal een bloedtest
laten uitvoeren en beslissen of u al dan niet opnieuw Ticlopidine EG mag innemen.
Neem contact op met uw arts als u tekenen van een leverontsteking (hepatitis) ontwikkelt, zoals
geelzucht (gele verkleuring van de huid en het oogwit), lichtgekleurde ontlasting of donkere urine.
Kinderen en jongeren
Ticlopidine mag niet bij kinderen en jongeren worden gebruikt omdat er onvoldoende gegevens zijn
over het gebruik van dit geneesmiddel in deze leeftijdsgroep.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Licht uw arts of apotheker in als u een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt:
·
geneesmiddelen die het bloedingsrisico verhogen, zoals aspirine, heparine, niet-steroïdale
anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) waaronder ibuprofen, of bloedverdunners
waaronder warfarine
- cimetidine (een geneesmiddel tegen zweren), omdat dit middel de hoeveelheid
ticlopidinehydrochloride in het bloed verhoogt
- theofylline (voor ademhalingsproblemen), kalmerende middelen, slaappillen of fenazon
(een NSAID), omdat deze geneesmiddelen langer dan gewoonlijk in het lichaam kunnen blijven
en uw arts mogelijk uw dosis moet aanpassen
- antacida (voor spijsverteringsstoornissen), omdat de doeltreffendheid van
ticlopidinehydrochloride verminderd kan zijn
- ciclosporine (gebruikt na een orgaantransplantatie), omdat de doeltreffendheid van
ciclosporine verminderd kan zijn en uw dosis ciclosporine mogelijk moet worden aangepast
- digoxine (voor hartproblemen), omdat de hoeveelheid digoxine in het bloed lichtjes
verminderd kan zijn
- fenytoïne (voor epilepsie), omdat de hoeveelheid fenytoïne in het bloed gewijzigd kan zijn
- fenazon (antipyrine), een geneesmiddel tegen koorts
Gebruikt u naast Ticlopidine EG nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
·
Neem de tabletten tijdens een maaltijd, zo is de kans kleiner dat u zich ziek voelt of diarree
heeft.
Zwangerschap en borstvoeding
·
Neem geen Ticlopidine EG tabletten als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
·
Ticlopidine EG tabletten kunnen uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te
bedienen beïnvloeden.
3.
Hoe gebruikt u Ticlopidine EG?
Gebruik Ticlopidine EG altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Slik de tabletten in met wat water tijdens een maaltijd.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen: Neem tweemaal per dag één tablet in.
Neem niet meer dan twee tabletten per dag in.
Kinderen en jongeren: Ticlopidine mag niet bij kinderen en jongeren worden gebruikt omdat er
onvoldoende gegevens zijn over het gebruik van dit geneesmiddel in deze leeftijdsgroep.
Heeft u te veel van Ticlopidine EG gebruikt?
Wanneer u (of iemand anders) te veel van Ticlopidine EG heeft ingenomen, of als u denkt dat een kind
tabletten heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker, het Antigifcentrum
(070/245.245) of de afdeling spoedgevallen van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem deze bijsluiter,
de overblijvende tabletten en de verpakking mee naar het ziekenhuis of de arts, zodat ze weten welke
tabletten werden ingenomen. Overdosering kan langdurige bloeding en ernstige maagproblemen
veroorzaken.
Bent u vergeten Ticlopidine EG te gebruiken?
Als u vergeten bent een tablet in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt, tenzij het bijna tijd
is om de volgende tablet in te nemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan Ticlopidine EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Stop de inname van Ticlopidine EG en ga onmiddellijk naar uw arts of het dichtstbijzijnde
ziekenhuis
als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt:
Vaak (kan bij hoogstens 1 op 10 personen optreden):
-
Koorts of rillingen, keelpijn, zweren in de mond of keel (te wijten aan een laag aantal witte
bloedcellen)
Soms (kan bij hoogstens 1 op 100 personen optreden):
-
Bloedingen (te wijten aan een laag aantal bloedplaatjes)
- Blauwe plekken
- Bloedneus
- Bloed in de urine
- Rode of doorbloede ogen
- Hoge koorts, slechte algemene conditie, beven, snelle hartslag, snelle ademhaling met of
zonder een licht gevoel in het hoofd (tekens van sepsis en septische shock)
- Maag- of duodenumulcus
- Vervelling en roodheid van de huid (zogenoemde exfoliatieve dermatitis)
- Zich moe voelen, bleke huid (te wijten aan bloedarmoede, d.w.z. een laag aantal rode
bloedcellen)
Zelden (kan bij hoogstens 1 op 1000 personen optreden):
-
Een mogelijk levensbedreigende stoornis die trombotische trombocytopenische purpura wordt
genoemd. De symptomen van deze stoornis zijn ongewone bloeding of onverklaarbare blauwe
plekken, bloedarmoede of geelzucht, koorts, beroerteachtige symptomen, nierproblemen.
- Koorts of rillingen, keelpijn, zweren in de mond of keel, ongewone vermoeidheid of zwakte,
ongewone bloeding of onverklaarbare blauwe plekken (te wijten aan bloedaandoeningen die
pancytopenie en beenmergaplasie worden genoemd)
- Hoofdpijn, stuipen, braken, gewijzigd zicht, zwakte in een arm of been, slaapzucht (lethargie),
moeilijkheden om te spreken of om te verstaan wat anderen zeggen, evenwichtsverlies,
flauwvallen als gevolg van een hersenbloeding
- Buikpijn, zich moe voelen, gele verkleuring van de huid en het oogwit (geelzucht) als gevolg
van een ontsteking van de lever (hepatitis)
- Geelzucht (gele verkleuring van de huid en het oogwit)
Zeer zelden (kan bij hoogstens 1 op 10.000 personen optreden):
-
Een ernstige overgevoeligheidsreactie met ademhalingsmoeilijkheden, netelroos, jeuk en
zwelling (anafylactische shock)
- Ernstige huiduitslag
- Blaarvorming op de lippen, ogen, neus, mond en geslachtsorganen
- Ernstige diarree gepaard gaande met buikpijn, verlies van eetlust, vermoeidheid, krampen,
drang om zich te ontlasten en een opgeblazen gevoel
- Ernstige leverfunctiestoornis die aanleiding geeft tot buikpijn, vermoeidheid, geelzucht (gele
verkleuring van de huid en het oogwit) en tot de dood kan leiden (zogenaamde fulminante
hepatitis)
E
r werden ook andere bijwerkingen gemeld :
Vaak (kan bij hoogstens 1 op 10 personen optreden):
-
Zich ziek voelen
- Diarree
- Hoofdpijn
- Duizeligheid
- Huiduitslag met jeuk
- Bepaalde bijwerkingen kunnen enkel in bloedtesten worden waargenomen
o
Verhoging van het cholesterol- en triglyceridegehalte in het serum
o
Verhoging van de enzymen alkalisch fosfatase (AF) en transaminasen (AST, ALT)
Soms (kan bij hoogstens 1 op 100 personen optreden):
-
Bloeding tijdens of na een operatie
- Algemene pijn
- Vermoeidheid
- Verlies van eetlust
- Verhoging van bilirubine (kan enkel in bloedtesten worden waargenomen)
- Tintelingen, gevoelloosheid, pijn
Zelden (kan bij hoogstens 1 op 1000 personen optreden):
-
Algemeen gevoel van onwelzijn
- Oorsuizingen
- Hartkloppingen
- Licht gevoel in het hoofd
- Zenuwachtigheid
- Slaapproblemen
- Zweten
- Veranderde smaakgewaarwording
- Depressie
- Hoog aantal bloedplaatjes (kan enkel in bloedtesten worden waargenomen)
- Leukemie (bloedkanker)
Zeer zelden (kan bij hoogstens 1 op 10.000 personen optreden):
-
Reacties van het immuunsysteem zoals Quincke-oedeem (pijn en zwelling van de huid),
vasculitis (ontsteking van de bloedvaten), lupus erythematosus (een aandoening die de huid en
de gewrichten aantast) en nierproblemen, gewrichtspijn, allergische longaandoening
- Koorts
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
Hoe bewaart u Ticlopidine EG?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Ticlopidine EG niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na
'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 30°C.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.
6.
Aanvullende informatie
Welke stoffen zitten er in Ticlopidine EG?
De werkzame stof in dit middel is ticlopidinehydrochloride. Elke tablet bevat 250 mg
ticlopidinehydrochloride.
De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, microkristallijne cellulose, butylhydroxyanisol
(E320), povidon, magnesiumstearaat en stearinezuur in de tabletkern, en macrogol, hypromellose en
titaniumdioxide (E171) in het filmomhulsel.
Hoe ziet Ticlopidine EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ticlopidine EG zijn witte tot gebroken witte, filmomhulde, ovale tabletten met de inscriptie '93' aan
de ene zijde en de inscriptie '154' aan de andere zijde.
Het product is verkrijgbaar in verpakkingsgrootten van 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 en 300 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikanten
- Teva UK Ltd. - Brampton road - Hampden Park - Eastbourne - East Sussex - BN 229AG - Engeland
- Pharmachemie B.V. - Swensweg 5 - 2003 RN Haarlem - Nederland
- Sanico NV - Veedijk 59 - 2300 Turnhout
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen
Duitsland : Ticlopidin-GRY 250 mg Filmtabletten
België
: Ticlopidine EG 250 mg filmomhulde tabletten
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE227866
Afleveringswijze: op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is herzien/goedgekeurd in 01/2013 ­ 05/2013

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG