Tiamutin 10 %

Bijsluiter (NL versie)
Tiamutin 10 % Premix
II. BIJSLUITER
Bijsluiter (NL versie)
Tiamutin 10 % Premix
BIJSLUITER
TIAMUTIN 10%, Premix voor gemedicineerd voer, 100 mg/g
Premix voor gemedicineerd voer voor varkens, kippen, kalkoenen en konijnen.
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
V.M.D. n.v.
Hoge Mauw 900
B-2370 Arendonk
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
TIAMUTIN 10%, Premix voor gemedicineerd voer, 100 mg/g
Premix voor gemedicineerd voer voor varkens, kippen, kalkoenen en konijnen.
Tiamulinewaterstoffumaraat
3.
GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDELEN
Werkzaam bestanddeel:
Tiamulinewaterstoffumaraat
Hulpstoffen:
Gelatine.
Maiszetmeel
4.
INDICATIES
Varkens:
Voor de behandeling en preventie van varkensdysenterie veroorzaakt door
Brachyspira
hyodysenteriae.
Voor de behandeling van colitis veroorzaakt door
Brachyspira pilosicoli
Voor de behandeling van ileïtis veroorzaakt door
Lawsonia intracellularis.
Voor de behandeling van enzoötische pneumonie veroorzaakt door
Mycoplasma
hyopneumoniae
Kippen:
Voor de behandeling en preventie van chronische luchtwegaandoeningen (CRD) en
luchtzakontsteking veroorzaakt door
Mycoplasma gallisepticum
en
Mycoplasma synoviae.
Kalkoenen:
Voor de behandeling en preventie van infectieuze sinusitis en luchtzakontsteking veroorzaakt
door
Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis
en
Mycoplasma synoviae.
Konijnen:
Voor de behandeling en preventie van epizoötische enterocolitis (epizootic rabbit enterocolitis
(ERE)).
5.
CONTRA-INDICATIES
Aan dieren geen producten toedienen die ionoforen (monensine, narasine of salinomycine)
bevatten gedurende tenminste 7 dagen voor of na een behandeling met tiamuline omdat dit kan
resulteren in een ernstige groeidepressie of sterfte. Zie ook rubriek 12, voor informatie
betreffende de interacties tussen tiamuline en ionoforen.
Bijsluiter (NL versie)
Tiamutin 10 % Premix
6.
BIJWERKINGEN
In zeldzame gevallen kan bij varkens erytheem of mild oedeem van de huid optreden, als gevolg
van het gebruik van tiamuline.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Varkens.
Kippen (slachtkuikens, opfokhennen, leghennen/fokdieren).
Kalkoenen (kuiken (vleeskalkoen) en fokdier).
Konijnen.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEGEN
Berekeningen om de correcte dosering en de correcte opname te bereiken dienen gebaseerd te
zijn op:
Inmengingverhouding (ppm) = dosering (mg/kg lichaamsgewicht)) x lichaamsgewicht (kg) /
dagelijkse voedselopname (kg).
Om een juiste dosering te garanderen, is het nodig om het lichaamsgewicht zo juist mogelijk te
schatten, dit om mogelijk onderdoseren te voorkomen.
De opname van gemedicineerd voeder is afhankelijk van de klinische conditie van de dieren.
Om een juiste dosering te bereiken moet de concentratie van tiamulinewaterstoffumaraat
daaraan worden aangepast.
Varkens
Behandeling van Varkensdysenterie veroorzaakt door
Brachyspira. hyodysenteriae,
behandeling
van Porcine Colon Spirochaetose (colitis) veroorzaakt door
B. pilosicoli.
Dosering: 5-10 mg tiamulinewaterstoffumaraat/kg lichaamsgewicht, per dag, gedurende 7 tot 10
opeenvolgende dagen. De dosering zal, normaal gezien, worden bereikt door middel van de
inmenging van 100-200 ppm tiamulinewaterstoffumaraat in het afgewerkte voeder, op
voorwaarde dat de voedselopname niet is beïnvloed.
Hoeveelheid THF (mg/g) in het voormengsel
100,0
Hoeveelheid voormengsel per ton voeder
1,0-2,0 kg
Preventie van Varkensdysenterie veroorzaakt door
Brachyspira hyodysenteriae.
Dosering: 2,0 mg tiamulinewaterstoffumaraat/kg lichaamsgewicht per dag. De dosering zal,
normaal gezien, worden bereikt door middel van de inmenging van 40 ppm
tiamulinewaterstoffumaraat in het afgewerkte voeder, op voorwaarde dat de voedselopname niet
is beïnvloed.
Preventieve medicatie met tiamuline dient 2-4 weken toegediend te worden.
Er mag enkel met een preventieve behandeling met tiamuline gestart worden nadat infectie met
B. hyodysenteriae
bevestigd is en bovendien als deel van een programma dat maatregelen bevat,
met als doel de infectie in de groep te eradiceren of onder controle te houden.
Hoeveelheid THF (mg/g) in het voormengsel
100,0
Hoeveelheid voormengsel per ton voeder
0,4 kg
Bijsluiter (NL versie)
Tiamutin 10 % Premix
Behandeling van Porcine Proliferatieve Enteropathie (ileitis) veroorzaakt door
L. intracellularis.
Dosering: 5,0-10,0 mg tiamulinewaterstoffumaraat/kg lichaamsgewicht per dag gedurende 10-
14 opeenvolgende dagen. De dosering zal, normaal gezien, worden bereikt door middel van de
inmenging van 150 ppm tiamulinewaterstoffumaraat in het afgewerkte voeder, op voorwaarde
dat de voedselopname niet is beïnvloed.
Hoeveelheid THF (mg/g) in het voormengsel
100,0
Hoeveelheid voormengsel per ton voeder
1,5 kg
Behandeling van Enzoötische pneumonie veroorzaakt door
Mycoplasma hyopneumoniae.
Dosering: 5,0-10,0 mg tiamulinewaterstoffumaraat/kg lichaamsgewicht per dag gedurende 7 tot
10 opeenvolgende dagen. De dosering zal, normaal gezien, worden bereikt door middel van de
inmenging van 100-200 ppm tiamulinewaterstoffumaraat in het afgewerkte voeder, op
voorwaarde dat de voedselopname niet is beïnvloed.
Secundaire infectie door organismen zoals
Pasteurella multocida
en
Actinobacillus
pleuropneumoniae
kunnen de enzoötische pneumonie compliceren en vereisen specifieke
medicatie.
Hoeveelheid THF (mg/g) in het voormengsel
100,0
Hoeveelheid voormengsel per ton voeder
1,0-2,0 kg
Kippen (slachtkuikens, opfokhennen, leghennen en fokdieren)
Behandeling en preventie van chronische luchtwegaandoeningen (CRD) veroorzaakt door
Mycoplasma gallisepticum
en luchtzakontstekingen en infectieuze synovitis veroorzaakt door
Mycoplasma synoviae.
Dosering: behandeling en preventie: 25 mg tiamulinewaterstoffumaraat/kg lichaamsgewicht, per
dag, gedurende 3 tot 5 opeenvolgende dagen. De dosering zal, normaal gezien, worden bereikt
door middel van de inmenging van 250-500 ppm tiamulinewaterstoffumaraat in het afgewerkte
voeder, op voorwaarde dat de voedselopname niet is beïnvloed. Hogere
inmengingshoeveelheden zullen in de meeste gevallen noodzakelijk zijn om onderdosering te
vermijden. Bij snel groeiende vogels, vb. slachtkuikens in de eerste 2-4 weken van hun leven,
kunnen lagere inmengingshoeveelheden volstaan.
Hoeveelheid THF (mg/g) in het voormengsel
100,0
Hoeveelheid voormengsel per ton voeder
2,5-5 kg
Kalkoenen (kuikens en fokdieren)
Voor de behandeling en preventie van besmettelijke sinusitis en luchtzakontsteking veroorzaakt
door
Mycoplasma. gallisepticum, Mycoplasma. synoviae en Mycoplasma. meleagridis.
Dosering: behandeling en preventie: 40 mg tiamulinewaterstoffumaraat/kg lichaamsgewicht, per
dag, gedurende 3 tot 5 opeenvolgende dagen. De dosering zal, normaal gezien, worden bereikt
door middel van de inmenging van 250-500 ppm tiamulinewaterstoffumaraat in het afgewerkte
voeder, op voorwaarde dat voedselopname niet is beïnvloed. Hogere inmengingshoeveelheden
zullen in de meeste gevallen noodzakelijk zijn om onderdosering te vermijden. Bij snel
groeiende vogels, vb. kuikens in de eerste 2-4 weken van hun leven, kunnen lagere
inmengingshoeveelheden volstaan.
Hoeveelheid THF (mg/g) in het voormengsel
100,0
Hoeveelheid voormengsel per ton voeder
2,5-5,0
kg
Preventieve behandeling met tiamuline dient enkel gestart te worden na bevestigde infectie met
Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae
of
Mycoplasma meleagridis
en bovendien als
hulpmiddel in de preventiestrategie om de klinische tekenen en sterfte te verminderen ten
gevolge van respiratoire ziekte bij pluimvee, waar infectie van de eicel te verwachten is omdat
Bijsluiter (NL versie)
Tiamutin 10 % Premix
bekend is dat de ziekte bij de ouderdieren aanwezig is. De preventiestrategie dient inspanningen,
om infecties van de ouderdieren te elimineren, te bevatten.
Konijnen
Behandeling van Epizoötische Enterocolitis (ERE) en preventie van ERE op landbouwbedrijven
met klinische tekenen van ERE in de vorige vetmestingscyclus, als deel van een programma, dat
maatregelen bevat ter eradicatie en controle van de infectie op het landbouwbedrijf.
Dosering: 3 mg tiamulinewaterstoffumaraat/kg lichaamsgewicht, per dag, De dosering zal,
normaal gezien, worden bereikt door middel van de inmenging van 40 ppm
tiamulinewaterstoffumaraat in het afgewerkte voeder, op voorwaarde dat de voedselopname niet
is beïnvloed. De behandeling dient voortgezet te worden tot 2-3 dagen nadat de klinische
symptomen verdwenen zijn. De toediening ter preventie dient voortgezet te worden gedurende
3-4 weken vanaf de eerste week na het spenen.
Hoeveelheid THF (mg/g) in het voormengsel
100,0
9.
Hoeveelheid voormengsel per ton voeder
0,4 kg
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
In geval van verminderde voeropname, dient de dosering te worden aangepast om de
aanbevolen dosering te realiseren. Acute gevallen en ernstig zieke dieren met een verminderde
voeropname moeten worden behandeld met een product met een passende formulering, zoals
een injectie of een oplossing in drinkwater.
10.
WACHTTERMIJN
Varkens
Preventie (met 2.0 mg / kg lichaamsgewicht): (Orgaan)vlees: 1 dag.
Behandeling (met 5-10 mg / kg lichaamsgewicht): (Orgaan)vlees: 6 dagen.
Kippen
(Orgaan)Vlees: 1 dag.
Eieren: 0 dagen.
Kalkoenen
(Orgaan)Vlees: 4 dagen.
Konijnen
(Orgaan)Vlees: 0 dagen.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaar op een droge plaats, niet boven 25°C.
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar.
Houdbaarheid na eerste opening: 3 maanden.
Houdbaarheid na verwerking in het voeder: 3 maanden.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Het is een goede klinische praktijk om behandelingen te baseren op gevoeligheidstesten van
bacteriën die geïsoleerd zijn uit het dier. Indien dit niet mogelijk is, dient de behandeling op
Bijsluiter (NL versie)
Tiamutin 10 % Premix
lokale epidemiologische informatie (regionaal, op het niveau van het landbouwbedrijf)
betreffende de gevoeligheid van doelbacteriën gebaseerd te zijn.
Zie ook rubriek interacties, voor informatie betreffende de interactie tussen tiamuline en
ionoforen.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient:
Direct oog- en huidcontact en contact met de slijmvliezen dient bij het mengen en het hanteren
van het gemedicineerd voeder te worden vermeden. Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen
gedragen te worden bij het mengen of het hanteren van het gemedicineerd voeder: overall,
vloeistofondoorlaatbare handschoenen en ofwel een wegwerp halfgelaatsmasker conform de
Europese Norm EN 149 ofwel een herbruikbaar gelaatsmasker conform de Europese Norm EN
140, met een filter conform de Europese Norm EN 143. Was de verontreinigde huid.
In geval van accidentele inname, zoek onmiddellijk medisch advies en laat de verpakking en
bijsluiter zien aan de arts.
Mensen met een gekende overgevoeligheid voor tiamuline moeten zeer omzichtig zijn tijdens de
toediening van het product.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg:
Kan worden toegediend bij varkens gedurende dracht en lactatie.
Kan worden toegediend bij kippen en kalkoenen, zowel in eierleggende alsook in fok- of
vermeerderingsdieren.
Kan worden toegediend bij konijnen gedurende dracht en lactatie.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Er werd aangetoond dat tiamuline interageert met ionoforen zoals monensine, salinomycine en
narasine en dit kan leiden tot symptomen die niet te onderscheiden zijn van een ionofoor
toxicatie.
Dieren dienen geen producten die monensine, salinomycine of narasine bevatten toegediend te
krijgen gedurende tenminste 7 dagen voor of na de behandeling met tiamuline. Ernstige
groeidepressie, ataxie, paralyse of de dood kunnen uit deze interacties resulteren.
Wanneer er tekenen ontstaan van interactie, stop onmiddellijk met de toediening van het
gecontamineerde voeder. Het voeder dient verwijderd te worden en vervangen door vers voeder
dat niet de anticoccidia monensine, salinomycine of narasine bevat.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Varkens: een enkelvoudige orale dosis van 100 mg/kg lichaamsgewicht veroorzaakte
hyperpnoea en abdominale ongemakken bij varkens. Bij een dosis van 150 mg/kg werden geen
andere effecten op het centrale zenuwstelsel waargenomen dan het kalmer worden van de
dieren. Een dosis van 55 mg/kg gedurende 14 dagen gaf aanleiding tot een voorbijgaande
speekselvloed en een lichte irritatie van de maag. Een minimum letale dosis werd niet bepaald
voor varkens.
Kippen en kalkoenen: De LD
50
bedraagt 1290 mg/kg bij kippen en 840 mg/kg lichaamsgewicht
bij kalkoenen.
De klinische tekenen van acute toxiciteit bij kippen zijn – vocalisatie, klonische krampen en
lateraal neerliggen. Bij kalkoenen zijn de tekenen van acute toxiciteit klonische krampen,
lateraal of dorsaal neerliggen, kwijlen en ptosis.
Verwijder direct het gemedicineerde voeder wanneer tekenen van toxiciteit verschijnen en
vervang door vers ongemedicineerd voeder en geef een ondersteunende, symptomatische
behandeling.
Bijsluiter (NL versie)
Tiamutin 10 % Premix
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen
tevens ter bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Januari 2015.
15.
OVERIGE INFORMATIE
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
BE-V300964
Afleveringswijze: Op diergeneeskundig voorschrift.
ijsluiter (NL versie) T
iamutin 10 % Premix
ijsluiter (NL versie) T
iamutin 10 % Premix
BIJSLUITER
TIAMUTIN 10%, Premix voor gemedicineerd voer, 100 mg/g
Premix voor gemedicineerd voer voor varkens, kippen, kalkoenen en konijnen.
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

V.M.D. n.v.
Hoge Mauw 900
B-2370 Arendonk
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
TIAMUTIN 10%, Premix voor gemedicineerd voer, 100 mg/g
Premix voor gemedicineerd voer voor varkens, kippen, kalkoenen en konijnen.
Tiamulinewaterstoffumaraat
3.
GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDELEN
Werkzaam bestanddeel:
Tiamulinewaterstoffumaraat
Hulpstoffen:
Gelatine.
Maiszetmeel
4.
INDICATIES
Varkens:
Voor de behandeling en preventie van varkensdysenterie veroorzaakt door Brachyspira
hyodysenteriae.
Voor de behandeling van colitis veroorzaakt door Brachyspira pilosicoli
Voor de behandeling van ileïtis veroorzaakt door Lawsonia intracellularis.
Voor de behandeling van enzoötische pneumonie veroorzaakt door Mycoplasma
hyopneumoniae

Kippen:
Voor de behandeling en preventie van chronische luchtwegaandoeningen (CRD) en
luchtzakontsteking veroorzaakt door Mycoplasma gallisepticum en Mycoplasma synoviae.
Kalkoenen:
Voor de behandeling en preventie van infectieuze sinusitis en luchtzakontsteking veroorzaakt
door Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis en Mycoplasma synoviae.
Konijnen:
Voor de behandeling en preventie van epizoötische enterocolitis (epizootic rabbit enterocolitis
(ERE)).
5.
CONTRA-INDICATIES
ijsluiter (NL versie) T
iamutin 10 % Premix
6.
BIJWERKINGEN
In zeldzame gevallen kan bij varkens erytheem of mild oedeem van de huid optreden, als gevolg
van het gebruik van tiamuline.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Varkens.
Kippen (slachtkuikens, opfokhennen, leghennen/fokdieren).
Kalkoenen (kuiken (vleeskalkoen) en fokdier).
Konijnen.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEGEN

Berekeningen om de correcte dosering en de correcte opname te bereiken dienen gebaseerd te
zijn op:
Inmengingverhouding (ppm) = dosering (mg/kg lichaamsgewicht)) x lichaamsgewicht (kg) /
dagelijkse voedselopname (kg).
Om een juiste dosering te garanderen, is het nodig om het lichaamsgewicht zo juist mogelijk te
schatten, dit om mogelijk onderdoseren te voorkomen.
De opname van gemedicineerd voeder is afhankelijk van de klinische conditie van de dieren.
Om een juiste dosering te bereiken moet de concentratie van tiamulinewaterstoffumaraat
daaraan worden aangepast.
Varkens
Behandeling van Varkensdysenterie veroorzaakt door Brachyspira. hyodysenteriae, behandeling
van Porcine Colon Spirochaetose (colitis) veroorzaakt door B. pilosicoli.
Dosering: 5-10 mg tiamulinewaterstoffumaraat/kg lichaamsgewicht, per dag, gedurende 7 tot 10
opeenvolgende dagen. De dosering zal, normaal gezien, worden bereikt door middel van de
inmenging van 100-200 ppm tiamulinewaterstoffumaraat in het afgewerkte voeder, op
voorwaarde dat de voedselopname niet is beïnvloed.
Hoeveelheid THF (mg/g) in het voormengsel
Hoeveelheid voormengsel per ton voeder
100,0
1,0-2,0 kg
Preventie van Varkensdysenterie veroorzaakt door Brachyspira hyodysenteriae.
Dosering: 2,0 mg tiamulinewaterstoffumaraat/kg lichaamsgewicht per dag. De dosering zal,
normaal gezien, worden bereikt door middel van de inmenging van 40 ppm
tiamulinewaterstoffumaraat in het afgewerkte voeder, op voorwaarde dat de voedselopname niet
is beïnvloed.
Preventieve medicatie met tiamuline dient 2-4 weken toegediend te worden.
Er mag enkel met een preventieve behandeling met tiamuline gestart worden nadat infectie met
B. hyodysenteriae bevestigd is en bovendien als deel van een programma dat maatregelen bevat,
met als doel de infectie in de groep te eradiceren of onder controle te houden.
Hoeveelheid THF (mg/g) in het voormengsel
Hoeveelheid voormengsel per ton voeder
100,0
ijsluiter (NL versie) T
iamutin 10 % Premix
Behandeling van Porcine Proliferatieve Enteropathie (ileitis) veroorzaakt door L. intracellularis.
Dosering: 5,0-10,0 mg tiamulinewaterstoffumaraat/kg lichaamsgewicht per dag gedurende 10-
14 opeenvolgende dagen. De dosering zal, normaal gezien, worden bereikt door middel van de
inmenging van 150 ppm tiamulinewaterstoffumaraat in het afgewerkte voeder, op voorwaarde
dat de voedselopname niet is beïnvloed.
Hoeveelheid THF (mg/g) in het voormengsel
Hoeveelheid voormengsel per ton voeder
100,0
1,5 kg
Behandeling van Enzoötische pneumonie veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae.
Dosering: 5,0-10,0 mg tiamulinewaterstoffumaraat/kg lichaamsgewicht per dag gedurende 7 tot
10 opeenvolgende dagen. De dosering zal, normaal gezien, worden bereikt door middel van de
inmenging van 100-200 ppm tiamulinewaterstoffumaraat in het afgewerkte voeder, op
voorwaarde dat de voedselopname niet is beïnvloed.
Secundaire infectie door organismen zoals Pasteurella multocida en Actinobacillus
pleuropneumoniae
kunnen de enzoötische pneumonie compliceren en vereisen specifieke
medicatie.
Hoeveelheid THF (mg/g) in het voormengsel
Hoeveelheid voormengsel per ton voeder
100,0
1,0-2,0 kg
K
ippen
( slachtkuikens, opfokhennen, leghennen en fokdieren)
Behandeling en preventie van chronische luchtwegaandoeningen (CRD) veroorzaakt door
Mycoplasma gallisepticum en luchtzakontstekingen en infectieuze synovitis veroorzaakt door
Mycoplasma synoviae.
Dosering: behandeling en preventie: 25 mg tiamulinewaterstoffumaraat/kg lichaamsgewicht, per
dag, gedurende 3 tot 5 opeenvolgende dagen. De dosering zal, normaal gezien, worden bereikt
door middel van de inmenging van 250-500 ppm tiamulinewaterstoffumaraat in het afgewerkte
voeder, op voorwaarde dat de voedselopname niet is beïnvloed. Hogere
inmengingshoeveelheden zullen in de meeste gevallen noodzakelijk zijn om onderdosering te
vermijden. Bij snel groeiende vogels, vb. slachtkuikens in de eerste 2-4 weken van hun leven,
kunnen lagere inmengingshoeveelheden volstaan.
Hoeveelheid THF (mg/g) in het voormengsel
Hoeveelheid voormengsel per ton voeder
100,0
2,5-5 kg
Kalkoenen (kuikens en fokdieren)
Voor de behandeling en preventie van besmettelijke sinusitis en luchtzakontsteking veroorzaakt
door Mycoplasma. gallisepticum, Mycoplasma. synoviae en Mycoplasma. meleagridis.
Dosering: behandeling en preventie: 40 mg tiamulinewaterstoffumaraat/kg lichaamsgewicht, per
dag, gedurende 3 tot 5 opeenvolgende dagen. De dosering zal, normaal gezien, worden bereikt
door middel van de inmenging van 250-500 ppm tiamulinewaterstoffumaraat in het afgewerkte
voeder, op voorwaarde dat voedselopname niet is beïnvloed. Hogere inmengingshoeveelheden
zullen in de meeste gevallen noodzakelijk zijn om onderdosering te vermijden. Bij snel
groeiende vogels, vb. kuikens in de eerste 2-4 weken van hun leven, kunnen lagere
inmengingshoeveelheden volstaan.
Hoeveelheid THF (mg/g) in het voormengsel
Hoeveelheid voormengsel per ton voeder
100,0
2,5-5,0 kg
ijsluiter (NL versie) T
iamutin 10 % Premix
bekend is dat de ziekte bij de ouderdieren aanwezig is. De preventiestrategie dient inspanningen,
om infecties van de ouderdieren te elimineren, te bevatten.
Konijnen
Behandeling van Epizoötische Enterocolitis (ERE) en preventie van ERE op landbouwbedrijven
met klinische tekenen van ERE in de vorige vetmestingscyclus, als deel van een programma, dat
maatregelen bevat ter eradicatie en controle van de infectie op het landbouwbedrijf.
Dosering: 3 mg tiamulinewaterstoffumaraat/kg lichaamsgewicht, per dag, De dosering zal,
normaal gezien, worden bereikt door middel van de inmenging van 40 ppm
tiamulinewaterstoffumaraat in het afgewerkte voeder, op voorwaarde dat de voedselopname niet
is beïnvloed. De behandeling dient voortgezet te worden tot 2-3 dagen nadat de klinische
symptomen verdwenen zijn. De toediening ter preventie dient voortgezet te worden gedurende
3-4 weken vanaf de eerste week na het spenen.
Hoeveelheid THF (mg/g) in het voormengsel
Hoeveelheid voormengsel per ton voeder
100,0
0,4 kg
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
In geval van verminderde voeropname, dient de dosering te worden aangepast om de
aanbevolen dosering te realiseren. Acute gevallen en ernstig zieke dieren met een verminderde
voeropname moeten worden behandeld met een product met een passende formulering, zoals
een injectie of een oplossing in drinkwater.
10.
WACHTTERMIJN
Varkens
Preventie (met 2.0 mg / kg lichaamsgewicht): (Orgaan)vlees: 1 dag.
Behandeling (met 5-10 mg / kg lichaamsgewicht): (Orgaan)vlees: 6 dagen.
Kippen
(Orgaan)Vlees: 1 dag.
Eieren: 0 dagen.
Kalkoenen
(Orgaan)Vlees: 4 dagen.
Konijnen
(Orgaan)Vlees: 0 dagen.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaar op een droge plaats, niet boven 25°C.
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar.
Houdbaarheid na eerste opening: 3 maanden.
Houdbaarheid na verwerking in het voeder: 3 maanden.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
ijsluiter (NL versie) T
iamutin 10 % Premix
lokale epidemiologische informatie (regionaal, op het niveau van het landbouwbedrijf)
betreffende de gevoeligheid van doelbacteriën gebaseerd te zijn.
Zie ook rubriek interacties, voor informatie betreffende de interactie tussen tiamuline en
ionoforen.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient:
Direct oog- en huidcontact en contact met de slijmvliezen dient bij het mengen en het hanteren
van het gemedicineerd voeder te worden vermeden. Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen
gedragen te worden bij het mengen of het hanteren van het gemedicineerd voeder: overall,
vloeistofondoorlaatbare handschoenen en ofwel een wegwerp halfgelaatsmasker conform de
Europese Norm EN 149 ofwel een herbruikbaar gelaatsmasker conform de Europese Norm EN
140, met een filter conform de Europese Norm EN 143. Was de verontreinigde huid.
In geval van accidentele inname, zoek onmiddellijk medisch advies en laat de verpakking en
bijsluiter zien aan de arts.
Mensen met een gekende overgevoeligheid voor tiamuline moeten zeer omzichtig zijn tijdens de
toediening van het product.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg:
Kan worden toegediend bij varkens gedurende dracht en lactatie.
Kan worden toegediend bij kippen en kalkoenen, zowel in eierleggende alsook in fok- of
vermeerderingsdieren.
Kan worden toegediend bij konijnen gedurende dracht en lactatie.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Er werd aangetoond dat tiamuline interageert met ionoforen zoals monensine, salinomycine en
narasine en dit kan leiden tot symptomen die niet te onderscheiden zijn van een ionofoor
toxicatie.
Dieren dienen geen producten die monensine, salinomycine of narasine bevatten toegediend te
krijgen gedurende tenminste 7 dagen voor of na de behandeling met tiamuline. Ernstige
groeidepressie, ataxie, paralyse of de dood kunnen uit deze interacties resulteren.
Wanneer er tekenen ontstaan van interactie, stop onmiddellijk met de toediening van het
gecontamineerde voeder. Het voeder dient verwijderd te worden en vervangen door vers voeder
dat niet de anticoccidia monensine, salinomycine of narasine bevat.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Varkens: een enkelvoudige orale dosis van 100 mg/kg lichaamsgewicht veroorzaakte
hyperpnoea en abdominale ongemakken bij varkens. Bij een dosis van 150 mg/kg werden geen
andere effecten op het centrale zenuwstelsel waargenomen dan het kalmer worden van de
dieren. Een dosis van 55 mg/kg gedurende 14 dagen gaf aanleiding tot een voorbijgaande
speekselvloed en een lichte irritatie van de maag. Een minimum letale dosis werd niet bepaald
voor varkens.
ijsluiter (NL versie) T
iamutin 10 % Premix
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen
tevens ter bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Januari 2015.
15.
OVERIGE INFORMATIE

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG