Thymovar 15 g

Notice – Version NL
THYMOVAR
THYMOVAR
15 g geprepareerd textiel plaatje voor honingbijen
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Andermatt BioVet GmbH; Weiler Strasse 19 – 21, 79540 Lörrach, Duitsland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Andermatt BioVet GmbH; Weiler Strasse 19 – 21, 79540 Lörrach, Duitsland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
THYMOVAR, 15 g geprepareerd textiel plaatje voor honingbijen
Thymol
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
THYMOVAR is gemaakt m.b.v. cellulose (textiel) plaatjes waarin 15 mg thymol is
aangebracht, een etherische olie welke in de voedingsmiddelen industrie wordt toegepast.
Een plaatje bevat:
Actieve stof:
15 g thymol
Farmaceutische Vorm:
Plaatje voor het gebruik in bijenkasten. Cellulose textielplaatje verzadigd (gele plaatjes van 50
x 145 x 4.3 mm)
4.
INDICATIE
Behandeling van varroase op de honingbij door de Varroamijt.
ATCvet-code QP 53 AX 22.
5.
CONTRA-INDICATIE
Dien de THYMOVAR niet toe wanneer de maximum dagtemperatuur boven de 30 °C is.
6.
BIJWERKINGEN
Bijen kunnen het voer dat direct onder de plaatjes ligt weghalen. Broed dat te dicht onder de
plaatjes (< 4 cm) ligt kan ook weggehaald worden.
Een geringe agitatie van het volk en een minimale toename in de mortaliteit van het
bijenbroed en van volwassen bijen tijdens de behandeling, kan bij hogere temperaturen
optreden (Boven de 30 °C).
Een verminderde opname van voedsel kan optreden indien het voederen gelijktijdig met de
behandeling plaatsvindt.
Notice – Version NL
THYMOVAR
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Honingbij (Apis
mellifera)
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG
Kast type
THYMOVAR plaatjes
1 toediening
2
e
toediening
Grote kast / 1 kamer
1
1
Grote kast / 2 kamers
2
2
Dadant
1 ½*
1 ½*
* Plaatjes kunnen met een schaar in tweeën geknipt worden.
e
Dosering:
Figuur 1: Toediening van de plaatjes in de open kasten gezien van bovenaf.
½
½
½
Brood
½
½
½
Grote kast
1 kamer
9.
Grote kast
2 kamers
Dadant
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
THYMOVAR bevat Thymol, een vluchtige stof welke in de lucht verdampt afhankelijk van
de temperatuur. Bij het vrijkomen van thymol wordt er een zekere dampconcentratie
opgebouwd in de behandelde bijenkast. Deze dampen zijn zeer giftig voor Varroamijten, maar
de concentraties zijn niet zodanig hoog dat de bijen worden beschadigd. Voor een optimale
bestrijding , dient de juiste concentratie van thymol gedurende zes tot acht weken
gehandhaafd te worden.
Temperatuur :
De beste werking wordt bereikt indien de maximum dagtemperatuur tussen de 20 °C en 25 °C
is gedurende de behandeling. De werkzaamheid van het product neemt af indien de
gemiddelde temperatuur beneden 15 °C komt.
Voer geen bestrijding uit bij maximum temperaturen boven de 30 °C.
Behandeling bij maximumtemperaturen boven de 30 °C leidt tot stress en sterfte bij de
volwassen bijen en het broed.
Tijdstip van behandeling :
Notice – Version NL
THYMOVAR
De beste tijd voor een THYMOVAR behandeling is direct na de laatste honingoogst aan het
eind van de zomer bij de aanbevolen temperaturen. Behandel alle volken op de bijenstand op
hetzelfde tijdstip om roverij te voorkomen.
Toediening :
Verwijder voorafgaand aan de THYMOVAR behandeling alle honingbakken, sluit open
bodems en gaasbodems met een plankje of karton en verklein de vliegopeningen. Aanbevolen
wordt om een gedeelte van de wintervoeding vóór de behandeling uit te voeren, indien de
Varroabesmetting en de temperatuur laag zijn.
Begin met de
eerste toepassing
van een behandeling door het juiste aantal plaatjes (posities,
zie fig. 1) bovenop de ramen van de broedkamer te leggen (van de bovenste bak, indien er
twee bakken zijn).
De plaatjes dienen dichtbij het broed , maar niet direct bovenop het open of gesloten broed
gelegd te worden (gewenste afstand > 4 cm).
Sluit de kast, waarbij er een ruimte van minimaal 5 mm tussen de dekplank en de plaatjes
blijft. Plaats nooit plastic folie direct op de plaatjes. Verwijder de 1
e
serie van THYMOVAR
plaatjes na 3-4 weken.
Begin de
tweede toepassing
direct met een nieuwe set plaatjes met het juiste aantal en
posities, zoals getoond in fig. 1. Verwijder deze plaatjes wanneer ze uitgewerkt zijn aan het
einde van de 2
e
serie van 3-4 weken.
Voeding :
Plaats de plaatjes nooit bij een voederbak, omdat dit de opname van de voeding tegenhoudt.
Wanneer de combinatie van de suikervoeding en de toediening van THYMOVAR begint te
stagneren, kunnen de volken voor de tweede toediening in de volgende volgorde gevoerd
worden; beëindig de eerste toediening door de plaatjes na 3 weken weg te halen, plaats dan de
voederbak in de kast en stop met de voeding voordat de plaatjes van de tweede behandeling
toegediend worden.
Geïntegreerde bestrijdingsmethode :
De effectiviteit tussen volken kan varieren door de omgevingsfactoren (temperatuur,
herbesmetting etc. ). THYMOVAR dient daarom als een onderdeel van een geintegreerd
bestrijdings programma toegepast te worden, waarbij de mijtval regelmatig gecontroleerd
wordt. Plaats aan het eind van de tweede behandeling een stuk karton met telraampjes en een
vaselinelaag onderin de kast en tel de mijtenval gedurende 2 weken. Herbehandel (bij
voorkeur met een andere werkzame stof) die volken welke een gemiddelde mijtval van meer
dan 1 mijt per dag hebben (d.m.v. een winter- of voorjaarsbehandeling).
10.
WACHTTIJD
Honing : 0 dagen.
Niet toepassen gedurende of vlak voor de honingoogst.
Slinger geen broedramen van behandelde volken in het volgende voorjaar.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren onder 30 °C.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Tegen direct zonlicht beschermen.
Notice – Version NL
THYMOVAR
Houdbaarheid na eerste opening van de container:
Na opening van de verpakking, dienen de plaatjes direct gebruikt te worden.
De plaatjes kunnen in de geopende verpakking niet meer bewaard worden.
Niet te gebruiken na de vervaldatum zoals vermeld op de rand van de dubbelverpakking.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
In verband met mogelijke contactdermatitis en irritatie van de huid en ogen, dient direct huid
en oogcontact vermeden te worden.
In het geval van huidcontact was de betrokken lichaamsdelen met water en zeep. In het geval
van oogcontact spoel de ogen overvloedig met schoon stromend water en win medisch advies
in.
Bij het toedienen van het product dient de bijenhouder ondoorlaatbare handschoenen te
dragen en eveneens de gebruikelijke bescherming in acht te nemen.
Het gebruik van hogere doses dan de aanbevolen dosis kan tot afwijkend gedrag van het volk
leiden.
Een flink aantal dode bijen en larven (> 20) kunnen dan voor de vliegopening van de kast
gevonden worden. Verwijder het teveel aan plaatjes om het gedrag van het bijenvolk te
normaliseren.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale
vereisten te worden verwijderd.
Normaliter kunnen de plaatjes en de verpakkingen in de afvalcontainer gedaan worden.
Het product dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren
voor vissen en andere waterorganismen.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Januari 2015
15.
OVERIGE INFORMATIE
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE-V296947
KANALISATIE: VRIJ
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
THYMOVAR
THYMOVAR
15 g geprepareerd textiel plaatje voor honingbijen
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Andermatt BioVet GmbH; Weiler Strasse 19 ­ 21, 79540 Lörrach, Duitsland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Andermatt BioVet GmbH; Weiler Strasse 19 ­ 21, 79540 Lörrach, Duitsland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
THYMOVAR, 15 g geprepareerd textiel plaatje voor honingbijen
Thymol
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
THYMOVAR is gemaakt m.b.v. cellulose (textiel) plaatjes waarin 15 mg thymol is
aangebracht, een etherische olie welke in de voedingsmiddelen industrie wordt toegepast.
Een plaatje bevat:
Actieve stof:
15 g thymol
Farmaceutische Vorm:
Plaatje voor het gebruik in bijenkasten. Cellulose textielplaatje verzadigd (gele plaatjes van 50
x 145 x 4.3 mm)
4.
INDICATIE
Behandeling van varroase op de honingbij door de Varroamijt.
ATCvet-code QP 53 AX 22.
5.
CONTRA-INDICATIE
Dien de THYMOVAR niet toe wanneer de maximum dagtemperatuur boven de 30 °C is.
6.
BIJWERKINGEN
Bijen kunnen het voer dat direct onder de plaatjes ligt weghalen. Broed dat te dicht onder de
plaatjes (< 4 cm) ligt kan ook weggehaald worden.
THYMOVAR
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Honingbij (Apis mellifera)
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG

Dosering:
Kast type
THYMOVAR plaatjes
1e toediening
2e toediening
Grote kast / 1 kamer
1
1
Grote kast / 2 kamers
2
2
Dadant
1 ½*
1 ½*
* Plaatjes kunnen met een schaar in tweeën geknipt worden.
Figuur 1: Toediening van de plaatjes in de open kasten gezien van bovenaf.
½
½
½
Brood
½
½
½
Grote kast
Grote kast
Dadant
1 kamer
2 kamers
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
THYMOVAR bevat Thymol, een vluchtige stof welke in de lucht verdampt afhankelijk van
de temperatuur. Bij het vrijkomen van thymol wordt er een zekere dampconcentratie
opgebouwd in de behandelde bijenkast. Deze dampen zijn zeer giftig voor Varroamijten, maar
de concentraties zijn niet zodanig hoog dat de bijen worden beschadigd. Voor een optimale
bestrijding , dient de juiste concentratie van thymol gedurende zes tot acht weken
gehandhaafd te worden.
Temperatuur :
De beste werking wordt bereikt indien de maximum dagtemperatuur tussen de 20 °C en 25 °C
is gedurende de behandeling. De werkzaamheid van het product neemt af indien de
gemiddelde temperatuur beneden 15 °C komt.
Voer geen bestrijding uit bij maximum temperaturen boven de 30 °C.
Behandeling bij maximumtemperaturen boven de 30 °C leidt tot stress en sterfte bij de
volwassen bijen en het broed.
THYMOVAR
De beste tijd voor een THYMOVAR behandeling is direct na de laatste honingoogst aan het
eind van de zomer bij de aanbevolen temperaturen. Behandel alle volken op de bijenstand op
hetzelfde tijdstip om roverij te voorkomen.
Toediening :
Verwijder voorafgaand aan de THYMOVAR behandeling alle honingbakken, sluit open
bodems en gaasbodems met een plankje of karton en verklein de vliegopeningen. Aanbevolen
wordt om een gedeelte van de wintervoeding vóór de behandeling uit te voeren, indien de
Varroabesmetting en de temperatuur laag zijn.
Begin met de
eerste toepassing van een behandeling door het juiste aantal plaatjes (posities,
zie fig. 1) bovenop de ramen van de broedkamer te leggen (van de bovenste bak, indien er
twee bakken zijn).
De plaatjes dienen dichtbij het broed , maar niet direct bovenop het open of gesloten broed
gelegd te worden (gewenste afstand > 4 cm).
Sluit de kast, waarbij er een ruimte van minimaal 5 mm tussen de dekplank en de plaatjes
blijft. Plaats nooit plastic folie direct op de plaatjes. Verwijder de 1e serie van THYMOVAR
plaatjes na 3-4 weken.
Begin de
tweede toepassing direct met een nieuwe set plaatjes met het juiste aantal en
posities, zoals getoond in fig. 1. Verwijder deze plaatjes wanneer ze uitgewerkt zijn aan het
einde van de 2e serie van 3-4 weken.
Voeding :
Plaats de plaatjes nooit bij een voederbak, omdat dit de opname van de voeding tegenhoudt.
Wanneer de combinatie van de suikervoeding en de toediening van THYMOVAR begint te
stagneren, kunnen de volken voor de tweede toediening in de volgende volgorde gevoerd
worden; beëindig de eerste toediening door de plaatjes na 3 weken weg te halen, plaats dan de
voederbak in de kast en stop met de voeding voordat de plaatjes van de tweede behandeling
toegediend worden.
Geïntegreerde bestrijdingsmethode :
De effectiviteit tussen volken kan varieren door de omgevingsfactoren (temperatuur,
herbesmetting etc. ). THYMOVAR dient daarom als een onderdeel van een geintegreerd
bestrijdings programma toegepast te worden, waarbij de mijtval regelmatig gecontroleerd
wordt. Plaats aan het eind van de tweede behandeling een stuk karton met telraampjes en een
vaselinelaag onderin de kast en tel de mijtenval gedurende 2 weken. Herbehandel (bij
voorkeur met een andere werkzame stof) die volken welke een gemiddelde mijtval van meer
dan 1 mijt per dag hebben (d.m.v. een winter- of voorjaarsbehandeling).
10.
WACHTTIJD
Honing : 0 dagen.
Niet toepassen gedurende of vlak voor de honingoogst.
Slinger geen broedramen van behandelde volken in het volgende voorjaar.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren onder 30 °C.
THYMOVAR
Houdbaarheid na eerste opening van de container:
Na opening van de verpakking, dienen de plaatjes direct gebruikt te worden.
De plaatjes kunnen in de geopende verpakking niet meer bewaard worden.
Niet te gebruiken na de vervaldatum zoals vermeld op de rand van de dubbelverpakking.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
In verband met mogelijke contactdermatitis en irritatie van de huid en ogen, dient direct huid
en oogcontact vermeden te worden.
In het geval van huidcontact was de betrokken lichaamsdelen met water en zeep. In het geval
van oogcontact spoel de ogen overvloedig met schoon stromend water en win medisch advies
in.
Bij het toedienen van het product dient de bijenhouder ondoorlaatbare handschoenen te
dragen en eveneens de gebruikelijke bescherming in acht te nemen.
Het gebruik van hogere doses dan de aanbevolen dosis kan tot afwijkend gedrag van het volk
leiden.
Een flink aantal dode bijen en larven (> 20) kunnen dan voor de vliegopening van de kast
gevonden worden. Verwijder het teveel aan plaatjes om het gedrag van het bijenvolk te
normaliseren.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale
vereisten te worden verwijderd.
Normaliter kunnen de plaatjes en de verpakkingen in de afvalcontainer gedaan worden.
Het product dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren
voor vissen en andere waterorganismen.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Januari 2015
15.
OVERIGE INFORMATIE
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE-V296947
KANALISATIE: VRIJ

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG