Thilo-tears 3 mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS
THILO-TEARS 3 mg/g ooggel
Carbomeer
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan
bereikt u het beste resultaat.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt THILO-TEARS gebruikt?
2. Wanneer mag u THILO-TEARS niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u THILO-TEARS?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u THILO-TEARS?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT THILO-TEARS GEBRUIKT?
THILO-TEARS is een gel tegen uitdroging van het oog (bevat carbomeer).
Het wordt gebruikt voor de behandeling van:
droge ogen
alle aandoeningen die gepaard gaan met onvoldoende of gebrekkige bevochtiging van
het oogoppervlak.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
2.
WANNEER MAG U THILO-TEARS NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u THILO-TEARS niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder rubriek 6.
Draag geen contactlenzen
(harde of zachte) tijdens de behandeling met THILO-
TEARS.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met THILO-TEARS?
Gebruik THILO-TEARS uitsluitend in uw
ogen.
Als tekenen van een allergische reactie optreden
(zoals roodheid van het oog of de
oogleden), stop dan met de behandeling en raadpleeg uw arts.
Als u andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
1/4
4/4
geneesmiddelen?” te lezen.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u THILO-TEARS gebruikt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als u nog andere oogproducten gebruikt, moet u ongeveer 15 minuten wachten tussen elke
toediening.
Gebruikt u naast THILO-TEARS nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Eten en drinken heeft geen invloed op uw behandeling.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u na het gebruik van THILO-TEARS een tijdje wazig ziet, rijd dan niet en bedien geen
machines totdat uw zicht weer helder is.
THILO-TEARS bevat benzalkoniumchloride
Het bewaarmiddel in THILO-TEARS (benzalkoniumchloride) kan oogirritatie veroorzaken en
zachte contactlenzen doen verkleuren.
3.
HOE GEBRUIKT U THILO-TEARS?
Gebruik THILO-TEARS altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter, of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
4 x daags of naar behoefte een kleine hoeveelheid gel in het aangedane oog (de
aangedane ogen).
Als uw arts u THILO-TEARS heeft voorgeschreven, zal uw arts u zeggen hoe lang u het
moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig.
Wijze van gebruik:
1
2
3
4/4
2/4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Was uw handen
voordat u THILO-TEARS gebruikt.
Ga voor een spiegel zitten zodat u ziet wat u doet.
Draai de dop van de tube.
Zorg ervoor dat de punt van de tube niets anders aanraakt,
anders kan de inhoud
ervan verontreinigd geraken.
Houd uw hoofd achterover.
Trek het onderste ooglid van het aangedane oog naar beneden met een vinger totdat er
zich tussen het ooglid en het oog een “zakje” vormt (Afbeelding 1). Het sliertje gel moet
hierin komen.
Breng de punt van de tube dicht tegen uw oog. Gebruik hierbij de spiegel als dit helpt.
Raak uw oog of ooglid, omliggende gebieden of andere oppervlakken niet aan met de
punt van de tube.
Knijp voorzichtig op de tube om een sliertje gel naar buiten te duwen in het “zakje”
(Afbeelding 2).
Sluit uw oog gedurende enkele seconden
na het aanbrengen van de gel (Afbeelding
3).
Herhaal indien nodig de stappen 5 tot en met 10 voor het andere oog. Schroef de dop
weer stevig op de tube.
Heeft u te veel van THILO-TEARS gebruikt?
Als u meer van THILO-TEARS
in uw oog
heeft aangebracht dan nodig, spoel het er
dan uit met lauw water.
Wanneer u THILO-TEARS per ongeluk heeft
ingeslikt,
zou er zich geen enkele
bijwerking mogen voordoen. Het is echter aangeraden om het advies te vragen van uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum
(070/245.245).
Bent u vergeten THILO-TEARS te gebruiken?
THILO-TEARS mag zo vaak als nodig gebruikt worden, tenzij uw arts u iets anders gezegd
heeft. Als u bent vergeten uw ooggel te gebruiken, gebruik deze dan zodra u er aan denkt.
Als u stopt met het gebruik van THILO-TEARS
Wanneer u de behandeling stopt, kunnen de symptomen van droge ogen terugkomen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
U kunt één of meerdere van de volgende effecten in uw ogen ondervinden:
roodheid van het oog
roodheid van de oogleden
oogirritatie
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U THILO-TEARS?
3/4
4/4
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C.
Gebruik THILO-TEARS niet langer dan 4 weken na eerste opening.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
het doosje en de tube na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in THILO-TEARS?
De werkzame stof in THILO-TEARS is carbomeer (3 mg/g).
De andere stoffen in THILO-TEARS zijn sorbitol, benzalkoniumchloride,
natriumhydroxide en gezuiverd water tot 1 g.
Hoe ziet THILO-TEARS eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
THILO-TEARS ooggel wordt geleverd in een laminaat tube van 10 g met een schroefdop.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
ALCON NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
SA ALCON-COUVREUR NV
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Registratienummer:
BE166494
Wijze van aflevering:
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is herzien in december 2012.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2013.
4/4
4/4

THILO-TEARS 3 mg/g ooggel
Carbomeer
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan
bereikt u het beste resultaat.
·
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt THILO-TEARS gebruikt?
2. Wanneer mag u THILO-TEARS niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u THILO-TEARS?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u THILO-TEARS?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAARVOOR WORDT THILO-TEARS GEBRUIKT?
THILO-TEARS is een gel tegen uitdroging van het oog (bevat carbomeer).
Het wordt gebruikt voor de behandeling van:
·
droge ogen
- al e aandoeningen die gepaard gaan met onvoldoende of gebrekkige bevochtiging van
het oogoppervlak.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
2.
WANNEER MAG U THILO-TEARS NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u THILO-TEARS niet gebruiken?
·
U bent al ergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder rubriek 6.
-
Draag geen contactlenzen (harde of zachte) tijdens de behandeling met THILO-
TEARS.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met THILO-TEARS?
- Gebruik THILO-TEARS uitsluitend in uw
ogen.
-
Als tekenen van een allergische reactie optreden (zoals roodheid van het oog of de
oogleden), stop dan met de behandeling en raadpleeg uw arts.
- Als u andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere
1/4
geneesmiddelen?' te lezen.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u THILO-TEARS gebruikt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als u nog andere oogproducten gebruikt, moet u ongeveer 15 minuten wachten tussen elke
toediening.
Gebruikt u naast THILO-TEARS nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Eten en drinken heeft geen invloed op uw behandeling.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u na het gebruik van THILO-TEARS een tijdje wazig ziet, rijd dan niet en bedien geen
machines totdat uw zicht weer helder is.
THILO-TEARS bevat benzalkoniumchloride
Het bewaarmiddel in THILO-TEARS (benzalkoniumchloride) kan oogirritatie veroorzaken en
zachte contactlenzen doen verkleuren.
3.
HOE GEBRUIKT U THILO-TEARS?
Gebruik THILO-TEARS altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter, of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
·
4 x daags of naar behoefte een kleine hoeveelheid gel in het aangedane oog (de
aangedane ogen).
Als uw arts u THILO-TEARS heeft voorgeschreven, zal uw arts u zeggen hoe lang u het
moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig.
Wijze van gebruik:

1
2
3
2/4
ervan verontreinigd geraken.
5. Houd uw hoofd achterover.
6. Trek het onderste ooglid van het aangedane oog naar beneden met een vinger totdat er
zich tussen het ooglid en het oog een 'zakje' vormt (Afbeelding 1). Het sliertje gel moet
hierin komen.
7. Breng de punt van de tube dicht tegen uw oog. Gebruik hierbij de spiegel als dit helpt.
8. Raak uw oog of ooglid, omliggende gebieden of andere oppervlakken niet aan met de
punt van de tube.
9. Knijp voorzichtig op de tube om een sliertje gel naar buiten te duwen in het 'zakje'
(Afbeelding 2).
10.
Sluit uw oog gedurende enkele seconden na het aanbrengen van de gel (Afbeelding
3).
11. Herhaal indien nodig de stappen 5 tot en met 10 voor het andere oog. Schroef de dop
weer stevig op de tube.
Heeft u te veel van THILO-TEARS gebruikt?
·
Als u meer van THILO-TEARS
in uw oog heeft aangebracht dan nodig, spoel het er
dan uit met lauw water.
- Wanneer u THILO-TEARS per ongeluk heeft
ingeslikt, zou er zich geen enkele
bijwerking mogen voordoen. Het is echter aangeraden om het advies te vragen van uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum
(070/245.245).
Bent u vergeten THILO-TEARS te gebruiken?
THILO-TEARS mag zo vaak als nodig gebruikt worden, tenzij uw arts u iets anders gezegd
heeft. Als u bent vergeten uw ooggel te gebruiken, gebruik deze dan zodra u er aan denkt.
Als u stopt met het gebruik van THILO-TEARS
Wanneer u de behandeling stopt, kunnen de symptomen van droge ogen terugkomen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
U kunt één of meerdere van de volgende effecten in uw ogen ondervinden:
·
roodheid van het oog
- roodheid van de oogleden
- oogirritatie
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U THILO-TEARS?
3/4
Bewaren beneden 30°C.
Gebruik THILO-TEARS niet langer dan 4 weken na eerste opening.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
het doosje en de tube na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in THILO-TEARS?
· De werkzame stof in THILO-TEARS is carbomeer (3 mg/g).
- De andere stoffen in THILO-TEARS zijn sorbitol, benzalkoniumchloride,
natriumhydroxide en gezuiverd water tot 1 g.
Hoe ziet THILO-TEARS eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
THILO-TEARS ooggel wordt geleverd in een laminaat tube van 10 g met een schroefdop.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
ALCON NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
SA ALCON-COUVREUR NV
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Registratienummer: BE166494
Wijze van aflevering: Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is herzien in december 2012.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2013.
4/4

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG