Thiafeline 5 mg

Bijsluiter – NL Versie
THIAFELINE 5 MG
BIJSLUITER
Thiafeline 5mg filmomhulde tabletten voor katten
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR
HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT
VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Registratiehouder:
Le Vet Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Nederland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Lindopharm GmbH
Neustrasse 82
D-40721 Hilden, Duitsland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Thiafeline 5mg filmomhulde tabletten voor katten
Thiamazol
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDDELEN
Elke oranje, filmomhulde biconvexe tablet (5.5 mm diameter) bevat Thiamazol 5mg.
4.
INDICATIES
Voor de stabilisatie van hyperthyroïdie bij katten vóór een chirurgische thyroïdectomie.
Voor de langetermijn behandeling van feline hyperthyroïdie.
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij katten die lijden aan systeemziekten zoals een primaire
leveraandoening of diabetes mellitus.
Niet gebruiken bij katten met tekenen van een auto-immuunziekte.
Niet gebruiken bij dieren met stoornissen van de witte bloedcellen zoals neutropenie en
lymfopenie.
Niet gebruiken bij dieren met bloedplaatjesstoornissen en coagulopathieën (in het
bijzonder trombocytopenie).
Niet gebruiken bij drachtige of zogende katten.
Niet gebruiken bij katten met een overgevoeligheid voor thiamazol of de hulpstof
polyethyleenglycol.
Bijsluiter – NL Versie
THIAFELINE 5 MG
6.
BIJWERKINGEN
Er zijn bijwerkingen gemeld na lange-termijn beheersing van hyperthyreoïdie. In veel
gevallen zijn de symptomen mild en tijdelijk en geen reden tot het stoppen van de
behandeling. De meer serieuze effecten zullen grotendeels verdwijnen wanneer de
medicatie wordt gestopt.
Bijwerkingen komen weinig voor. De meest voorkomende klinische bijwerkingen zijn
onder andere braken, gebrek aan eetlust/anorexia, lethargie, hevige pruritus en vervellen
van hoofd en nek, bloedende diathese en icterus geassocieerd met hepatopathie en een
afwijkend bloedbeeld (eosinofilie, lymphocytosis, neutropenie, lymfopenie, lichte
leukopenie, agranulocytosis, thrombocytopenia of hemolytische anemie). Deze
bijwerkingen verdwijnen binnen 7-45 dagen na het stoppen van de thiamazol-therapie.
Mogelijke immunologische bijwerkingen zijn onder andere bloedarmoede, met
zeldzame bijwerkingen als trombocytopenie en serum anti-nucleaire antilichamen en in
zeer uitzonderlijke gevallen kan zich lymfadenopathie voordoen. De behandeling moet
dan onmiddellijk gestopt worden en een alternatieve therapie moet worden overwogen
na een gepaste herstelperiode.
Na een langdurige behandeling met thiamazol bij knaagdieren is gebleken dat er een
verhoogd risico op neoplasie in de schildklier is, maar bij katten zijn daarvan geen
aanwijzingen.
7.
Kat.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK
EN TOEDIENINGSWEG
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Toedieningsweg
Oraal.
Dosering
Voor het stabiliseren van feline hyperthyroïdie voorafgaand aan een chirurgische
thyroidectomie, is de aanbevolen start dosering 5 mg per dag. Waar mogelijk dient de
totale dagelijkse dosis in tweeën te worden verdeeld en 's morgens en 's avonds te
worden toegediend.
De tabletten mogen niet worden gedeeld.
Indien wegens omstandigheden een dagelijkse dosis van één tablet van 5 mg de
voorkeur heeft dan is dit aanvaardbaar, maar op korte termijn is een tablet van 5mg
tweemaal per dag waarschijnlijk doeltreffender. De 5 mg tablet is ook geschikt voor
katten die een hogere dosering nodig hebben.
De hematologie, de biochemie en de totale T4 in het serum moeten vóór de behandeling
en na
3 weken, 6 weken, 10 weken, 20 weken en vervolgens om de 3 maanden
bepaald worden. Na elke geadviseerde controle moet de dosis getitreerd worden op basis
van de totale T4 in het serum en het klinische effect van de behandeling.
Dosis veranderingen dienen met de toenames met 2,5 mg te gebeuren en het doel moet
zijn om de laagst mogelijke dosering te bereiken.
Indien meer dan 10 mg per dag benodigd is, dient het dier bijzonder goed in de gaten te
worden gehouden.
De toegediende dosis mag niet meer dan 20 mg per dag bedragen.
Voor de lange termijn behandeling van hyperthyroïdie moet het dier levenslang worden
behandeld.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Bijsluiter – NL Versie
THIAFELINE 5 MG
Niet van toepassing
10.
WACHTTERMIJN
Niet van toepasing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming van licht.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum die vermeld staat op de blister en het doosje
na “EXP”
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale waarschuwing voor het doeldier
Aangezien thiamazol hemoconcentratie kan veroorzaken, moeten de katten altijd
toegang hebben tot drinkwater.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Als meer dan 10 mg per dag vereist is, moeten de dieren bijzonder zorgvuldig worden
gevolgd.
Bij gebruik van het middel bij katten met nierinsufficiëntie dient de arts een zorgvuldige
baten/risico beoordeling uit te voeren. Vanwege het effect dat thiamazol kan hebben op
het verminderen van de glomerulaire filtratie, moet het effect van de behandeling op de
nierfunctie nauwlettend gevolgd worden aangezien verergering van een onderliggende
aandoening kan optreden.
De hematologie moet gevolgd worden wegens het gevaar voor leukopenie of
hemolytische anemie.
Bij elk dier dat tijdens de behandeling plotseling onwel lijkt, in het bijzonder als ze
koortsig zijn, moet een bloedmonster worden genomen voor routine hematologisch en
biochemisch onderzoek.
Dieren met neutropenie (aantal neutrofielen <2,5 x 109/l) moeten met profylactische
bactericide antibacteriële middelen en ondersteunende therapie worden behandeld.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de
dieren toedient
Was de handen na het gebruik.
In geval het middel per ongeluk wordt ingeslikt, moet onmiddellijk medisch advies worden
gevraagd en moet de bijsluiter of het etiket aan de arts getoond worden.
Thiamazol kan braken, epigastrische pijn, hoofdpijn, koorts, artralgie, pruritus en
pancytopenie veroorzaken. De behandeling is symptomatisch.
Was de handen met water en zeep na hanteren van de kattenbakvulling gebruikt door
behandelde dieren.
Eet, drink of rook niet tijdens het hanteren van een tablet of van gebruikte kattenbakvulling.
Gebruik dit product niet als u allergisch bent voor antithyroid producten. Als allergische
symptomen ontstaan, zoals huiduitslag, zwelling van het gezicht, lippen of ogen, of
moeilijkheden met ademhalen, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen en de
bijsluiter of het etiket te tonen aan de arts.
De tabletten niet breken of verbrijzelen.
Bijsluiter – NL Versie
THIAFELINE 5 MG
Aangezien vermoed wordt dat thiamazol bij de mens teratogeen is, dienen zwangere
vrouwen en vrouwen die zwanger kunnen raken handschoenen te dragen bij het hanteren
van kattenbakvulling van behandelde katten.
Zwangere vrouwen dienen handschoenen te dragen bij het hanteren van het product.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Uit laboratoriumstudies met ratten en muizen zijn gegevens naar voren gekomen die
wijzen op teratogene en embryotoxische effecten van thiamazol. De veiligheid van het
product werd bij drachtige of zogende katten niet beoordeeld. Het product mag niet
gebruikt worden bij drachtige of zogende katten.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
In tolerantiestudies bij jonge, gezonde katten deden de volgende dosis gerelateerde
klinische verschijnselen zich voor bij doses tot 30 mg/dier/dag: anorexie, braken,
lethargie, pruritus en hematologische en biochemische afwijkingen zoals neutropenie,
lymfopenie, gedaalde serumconcentraties van kalium en fosfor, gestegen
serumconcentraties van magnesium en creatinine en het verschijnen van anti-nucleaire
antistoffen. Bij een dosis van 30 mg/dag vertoonden sommige katten verschijnselen van
hemolytische anaemie en ernstige klinische achteruitgang. Sommige van deze
verschijnselen kunnen zich ook voordoen bij katten met hyperthyroïdie behandeld met
doses tot 20 mg per dag.
Overmatige doses bij katten met hyperthyroïdie kan resulteren in tekenen van
hypothyroïdie. Dit is evenwel onwaarschijnlijk aangezien hypothyroïdie doorgaans
gecorrigeerd wordt door negatieve feedback-mechanismen(zie rubriek 6 bijwerkingen).
In geval van een overdosering, stop de behandeling en geef een symptomatische en
ondersteunende behandeling.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Gelijktijdige behandeling met fenobarbital kan de klinische werkzaamheid van
thiamazol verminderen.
Van
thiamazol
is
bekend
dat
het
de
hepatische
oxidatie
van
benzimidazoleontwormingsmiddelen vermindert en kan leiden tot hogere
plasmaconcentraties wanneer het gelijktijdig wordt gegeven.
Thiamazol is een immunomodulator. Bij het overwegen van vaccinatieprogramma’s
dient hier rekening mee gehouden te worden.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met
de lokale vereisten te worden verwijderd. Medicatie dient niet verwijderd te worden via
afvalwater of huishoudelijk vuil. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige
geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen ter bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS
HERZIEN
Augustus 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
Farmacodynamische eigenschappen
Bijsluiter – NL Versie
THIAFELINE 5 MG
Thiamazol werkt door de blokkering van de biosynthese van het schildklierhormoon
in
vivo.
De primaire werking is het hinderen van de binding van jodide aan het enzym thyroïd
peroxidase, waardoor de gekatalyseerde jodering van thyroglobuline en de synthese van
T3 en T4 wordt voorkomen.
Farmacokinetische eigenschappen
Absorptie
Na orale toediening aan gezonde katten wordt thiamazol snel en volledig geabsorbeerd
met een biologische beschikbaarheid van >75 %. Er is echter een aanzienlijke variatie
tussen dieren.
Maximale plasmaconcentraties worden na ca. 0,5 tot 1 uur na toediening bereikt
(t
max
=0,69 uur). C
max
ligt tussen 1,1 en 2,7 μg/ml (1,78 μg/ml) en de halfwaardetijd is 3,3
uur.
Distributie
Bij mensen en ratten is bekend dat het middel de placenta kan passeren en zich in de
foetale schildklier concentreert. Er is ook in een hoge mate een overdracht naar
moedermelk. Er wordt aangenomen dat de verblijftijd in de schildklier langer is dan in
het plasma.
Metabolisme en eliminatie
De metabolisering van thiamazol bij katten werd niet onderzocht, maar bij ratten wordt
thiamazol snel gemetaboliseerd in de schildklier.
Ongeveer 64% van de toegediende dosis werd geëlimineerd in de urine en slechts 7,8%
in de faeces. Dit is in tegenstelling tot de mens waar de lever een belangrijke rol speelt
in de metabole afbraak van het middel.
Verpakkingsgrootte
30 tabletten in een kartonnen doos met
strip 30 tabletten.
60 tabletten in een kartonnen doos met
strip 30 tabletten.
120 tabletten in een kartonnen doos met
strip 30 tabletten.
150 tabletten in een kartonnen doos met
strip 30 tabletten.
300 tabletten in een kartonnen doos met
strip 30 tabletten.
1 Aluminium/PVC blisterverpakking met per
2 Aluminium/PVC blisterverpakking met per
4 Aluminium/PVC blisterverpakking met per
5 Aluminium/PVC blisterverpakking met per
10 Aluminium/PVC blisterverpakking met per
Het kan zijn dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Voor informatie over dit diergeneesmiddel kunt u contact opnemen met de lokale
vertegenwoordiger van de vergunninghouder.
BE-V442215
Op diergeneeskundig voorschrift
THIAFELINE 5 MG
BIJSLUITER
Thiafeline 5mg filmomhulde tabletten voor katten
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR
HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT
VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder:
Le Vet Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Nederland
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Lindopharm GmbH
Neustrasse 82
D-40721 Hilden, Duitsland
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Thiafeline 5mg filmomhulde tabletten voor katten
Thiamazol
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDDELEN
Elke oranje, filmomhulde biconvexe tablet (5.5 mm diameter) bevat Thiamazol 5mg.
4.
INDICATIES
Voor de stabilisatie van hyperthyroïdie bij katten vóór een chirurgische thyroïdectomie.
Voor de langetermijn behandeling van feline hyperthyroïdie.
5.
CONTRA-INDICATIES
THIAFELINE 5 MG
6.
BIJWERKINGEN
Er zijn bijwerkingen gemeld na lange-termijn beheersing van hyperthyreoïdie. In veel
gevallen zijn de symptomen mild en tijdelijk en geen reden tot het stoppen van de
behandeling. De meer serieuze effecten zullen grotendeels verdwijnen wanneer de
medicatie wordt gestopt.
Bijwerkingen komen weinig voor. De meest voorkomende klinische bijwerkingen zijn
onder andere braken, gebrek aan eetlust/anorexia, lethargie, hevige pruritus en vervellen
van hoofd en nek, bloedende diathese en icterus geassocieerd met hepatopathie en een
afwijkend bloedbeeld (eosinofilie, lymphocytosis, neutropenie, lymfopenie, lichte
leukopenie, agranulocytosis, thrombocytopenia of hemolytische anemie). Deze
bijwerkingen verdwijnen binnen 7-45 dagen na het stoppen van de thiamazol-therapie.
Mogelijke immunologische bijwerkingen zijn onder andere bloedarmoede, met
zeldzame bijwerkingen als trombocytopenie en serum anti-nucleaire antilichamen en in
zeer uitzonderlijke gevallen kan zich lymfadenopathie voordoen. De behandeling moet
dan onmiddellijk gestopt worden en een alternatieve therapie moet worden overwogen
na een gepaste herstelperiode.
Na een langdurige behandeling met thiamazol bij knaagdieren is gebleken dat er een
verhoogd risico op neoplasie in de schildklier is, maar bij katten zijn daarvan geen
aanwijzingen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Kat.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK
EN TOEDIENINGSWEG

Toedieningsweg
Oraal.
Dosering
Voor het stabiliseren van feline hyperthyroïdie voorafgaand aan een chirurgische
thyroidectomie, is de aanbevolen start dosering 5 mg per dag. Waar mogelijk dient de
totale dagelijkse dosis in tweeën te worden verdeeld en 's morgens en 's avonds te
worden toegediend.
De tabletten mogen niet worden gedeeld.
Indien wegens omstandigheden een dagelijkse dosis van één tablet van 5 mg de
voorkeur heeft dan is dit aanvaardbaar, maar op korte termijn is een tablet van 5mg
tweemaal per dag waarschijnlijk doeltreffender. De 5 mg tablet is ook geschikt voor
katten die een hogere dosering nodig hebben.
De hematologie, de biochemie en de totale T4 in het serum moeten vóór de behandeling
en na 3 weken, 6 weken, 10 weken, 20 weken en vervolgens om de 3 maanden
bepaald worden. Na elke geadviseerde controle moet de dosis getitreerd worden op basis
van de totale T4 in het serum en het klinische effect van de behandeling.
Dosis veranderingen dienen met de toenames met 2,5 mg te gebeuren en het doel moet
zijn om de laagst mogelijke dosering te bereiken.
Indien meer dan 10 mg per dag benodigd is, dient het dier bijzonder goed in de gaten te
worden gehouden.
De toegediende dosis mag niet meer dan 20 mg per dag bedragen.
Voor de lange termijn behandeling van hyperthyroïdie moet het dier levenslang worden
behandeld.
9.
THIAFELINE 5 MG
Niet van toepassing
10.
WACHTTERMIJN
Niet van toepasing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming van licht.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum die vermeld staat op de blister en het doosje
na 'EXP'
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale waarschuwing voor het doeldier
Aangezien thiamazol hemoconcentratie kan veroorzaken, moeten de katten altijd
toegang hebben tot drinkwater.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Als meer dan 10 mg per dag vereist is, moeten de dieren bijzonder zorgvuldig worden
gevolgd.
Bij gebruik van het middel bij katten met nierinsufficiëntie dient de arts een zorgvuldige
baten/risico beoordeling uit te voeren. Vanwege het effect dat thiamazol kan hebben op
het verminderen van de glomerulaire filtratie, moet het effect van de behandeling op de
nierfunctie nauwlettend gevolgd worden aangezien verergering van een onderliggende
aandoening kan optreden.
De hematologie moet gevolgd worden wegens het gevaar voor leukopenie of
hemolytische anemie.
Bij elk dier dat tijdens de behandeling plotseling onwel lijkt, in het bijzonder als ze
koortsig zijn, moet een bloedmonster worden genomen voor routine hematologisch en
biochemisch onderzoek.
Dieren met neutropenie (aantal neutrofielen <2,5 x 109/l) moeten met profylactische
bactericide antibacteriële middelen en ondersteunende therapie worden behandeld.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de
dieren toedient

THIAFELINE 5 MG
Aangezien vermoed wordt dat thiamazol bij de mens teratogeen is, dienen zwangere
vrouwen en vrouwen die zwanger kunnen raken handschoenen te dragen bij het hanteren
van kattenbakvulling van behandelde katten.
Zwangere vrouwen dienen handschoenen te dragen bij het hanteren van het product.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Uit laboratoriumstudies met ratten en muizen zijn gegevens naar voren gekomen die
wijzen op teratogene en embryotoxische effecten van thiamazol. De veiligheid van het
product werd bij drachtige of zogende katten niet beoordeeld. Het product mag niet
gebruikt worden bij drachtige of zogende katten.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
In tolerantiestudies bij jonge, gezonde katten deden de volgende dosis gerelateerde
klinische verschijnselen zich voor bij doses tot 30 mg/dier/dag: anorexie, braken,
lethargie, pruritus en hematologische en biochemische afwijkingen zoals neutropenie,
lymfopenie, gedaalde serumconcentraties van kalium en fosfor, gestegen
serumconcentraties van magnesium en creatinine en het verschijnen van anti-nucleaire
antistoffen. Bij een dosis van 30 mg/dag vertoonden sommige katten verschijnselen van
hemolytische anaemie en ernstige klinische achteruitgang. Sommige van deze
verschijnselen kunnen zich ook voordoen bij katten met hyperthyroïdie behandeld met
doses tot 20 mg per dag.
Overmatige doses bij katten met hyperthyroïdie kan resulteren in tekenen van
hypothyroïdie. Dit is evenwel onwaarschijnlijk aangezien hypothyroïdie doorgaans
gecorrigeerd wordt door negatieve feedback-mechanismen(zie rubriek 6 bijwerkingen).
In geval van een overdosering, stop de behandeling en geef een symptomatische en
ondersteunende behandeling.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Gelijktijdige behandeling met fenobarbital kan de klinische werkzaamheid van
thiamazol verminderen.
Van thiamazol is bekend dat het de hepatische oxidatie van
benzimidazoleontwormingsmiddelen vermindert en kan leiden tot hogere
plasmaconcentraties wanneer het gelijktijdig wordt gegeven.
Thiamazol is een immunomodulator. Bij het overwegen van vaccinatieprogramma's
dient hier rekening mee gehouden te worden.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN
VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met
de lokale vereisten te worden verwijderd. Medicatie dient niet verwijderd te worden via
afvalwater of huishoudelijk vuil. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige
geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen ter bescherming van het milieu.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS
HERZIEN

Augustus 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
THIAFELINE 5 MG
Thiamazol werkt door de blokkering van de biosynthese van het schildklierhormoon in
vivo
.
De primaire werking is het hinderen van de binding van jodide aan het enzym thyroïd
peroxidase, waardoor de gekatalyseerde jodering van thyroglobuline en de synthese van
T3 en T4 wordt voorkomen.
Farmacokinetische eigenschappen
Absorptie
Na orale toediening aan gezonde katten wordt thiamazol snel en volledig geabsorbeerd
met een biologische beschikbaarheid van >75 %. Er is echter een aanzienlijke variatie
tussen dieren.
Maximale plasmaconcentraties worden na ca. 0,5 tot 1 uur na toediening bereikt
(tmax=0,69 uur). Cmax ligt tussen 1,1 en 2,7 g/ml (1,78 g/ml) en de halfwaardetijd is 3,3
uur.
Distributie
Bij mensen en ratten is bekend dat het middel de placenta kan passeren en zich in de
foetale schildklier concentreert. Er is ook in een hoge mate een overdracht naar
moedermelk. Er wordt aangenomen dat de verblijftijd in de schildklier langer is dan in
het plasma.
Metabolisme en eliminatie
De metabolisering van thiamazol bij katten werd niet onderzocht, maar bij ratten wordt
thiamazol snel gemetaboliseerd in de schildklier.
Ongeveer 64% van de toegediende dosis werd geëlimineerd in de urine en slechts 7,8%
in de faeces. Dit is in tegenstelling tot de mens waar de lever een belangrijke rol speelt
in de metabole afbraak van het middel.
Verpakkingsgrootte
30 tabletten in een kartonnen doos met 1 Aluminium/PVC blisterverpakking met per
strip 30 tabletten.
60 tabletten in een kartonnen doos met 2 Aluminium/PVC blisterverpakking met per
strip 30 tabletten.
120 tabletten in een kartonnen doos met 4 Aluminium/PVC blisterverpakking met per
strip 30 tabletten.
150 tabletten in een kartonnen doos met 5 Aluminium/PVC blisterverpakking met per
strip 30 tabletten.
300 tabletten in een kartonnen doos met 10 Aluminium/PVC blisterverpakking met per
strip 30 tabletten.
Het kan zijn dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Voor informatie over dit diergeneesmiddel kunt u contact opnemen met de lokale
vertegenwoordiger van de vergunninghouder.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG