Thermo-cream

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
THERMOCREAM crème
Menthol 57,5 mg / g
Methyl salicylaat 57,5 mg / g
Capsicum-oliehars 7,2 mg / g.
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na meerdere dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt THERMOCREAM gebruikt?
2. Wanneer mag u THERMOCREAM niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u THERMOCREAM?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u THERMOCREAM?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT THERMOCREAM GEBRUIKT?
Crème die een afleidende en pijnstillende werking heeft.
THERMOCREAM wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van spier- en gewrichtspijn.
2. WANNEER MAG U THERMOCREAM NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u THERMOCREAM niet gebruiken?
- u bent allergisch voor salicylaten, menthol, capsicum-oliehars of voor een van de stoffen die in dit
geneesmiddel zitten.
- op wonden of slijmvliezen.
- bij kinderen jonger dan 7 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met THERMOCREAM?
- Zoals alle geneesmiddelen moet u de crème buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
- Bij gebruik van de crème, vermijd het contact met de ogen en was goed de handen na gebruik.
- Geen te grote oppervlakken behandelen.
- Men dient er rekening mee te houden dat een warm of gesloten verband of een plakker de resorptie kan
vergroten en het risico van bijwerkingen doet toenemen.
- Gezien het risico voor salicylisme zal men de crème voorzichtig gebruiken bij personen die vatbaar zijn
voor deze bijwerkingen : personen die lijden aan dyspepsie of die maagletsels vertonen, personen met
bloedstollingsproblemen of hemofilie, personen met jicht.
Pagina 1 of 3
Leaflet (NL)
Bijsluiter
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast THERMOCREAM nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Let bijzonder op als U geneesmiddelen krijgt die het bloed verdunnen : de uitwerking ervan kan verhoogd
worden met methylsalicylaat.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Gezien de mogelijke systemische opname kunnen de actieve stoffen de placentabarrière doordringen en
teruggevonden worden in de foetus. Het gebruik van de crème is dus afgeraden tijdens de zwangerschap.
De actieve bestanddelen kunnen teruggevonden worden in de moedermelk door systemische opname. Het
gebruik van de crème is dus afgeraden tijdens de borstvoeding.
3. HOE GEBRUIKT U THERMOCREAM ?
Gebruik THERMOCREAM altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De crème op de beschouwde zone aanbrengen en licht inwrijven tot ze volledig door de huid is opgenomen.
THERMOCREAM mag 3 tot 4 keer per dag worden aangebracht. THERMOCREAM dient niet langer dan
10 dagen worden gebruikt zonder klinische herbeoordeling.
Heeft u te veel van THERMOCREAM gebruikt?
Wanneer u te veel THERMOCREAM heeft gebruikt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (070/245.245).
Bij aanbrengen van grote hoeveelheden kan irritatie van de huid optreden alsook verschijnselen van
intoxicatie waaronder maagstoornissen oorsuizen, bloedstollingsproblemen. In dit geval moet de behandeling
onmiddellijk worden stopgezet.
De inname van deze crème kan gevaarlijk zijn en hospitalisatie kan nodig zijn.
Bent u vergeten THERMOCREAM te gebruiken ?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van THERMOCREAM
Indien de behandeling met THERMOCREAM wordt gestopt kunnen de symptomen van pijn en ontsteking
van de gewrichten terug opduiken.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan THERMOCREAM bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Pagina 2 of 3
Leaflet (NL)
Bijsluiter
Irritatie van de huid is mogelijk. Lokale allergie (roodheid, urticaria, contactdermatitis) voor één van de
actieve bestanddelen is mogelijk; Verder zijn mogelijk maagstoornissen, oorsuizen,
bloedstollingsproblemen. In deze gevallen dient de behandeling te worden stopgezet.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U THERMOCREAM
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik THERMOCREAM niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na EXP. De
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
De tube in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij kamertemperatuur.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in THERMOCREAM?
- De werkzame stoffen in dit middel zijn Menthol 57,5 mg/g, Methylsalicylaat 57,5 mg/g en Capsicum-
oliehars 7,2 mg/g.
- De andere stoffen in Thermocream zijn emulgerende was en gezuiverd water.
Hoe ziet THERMOCREAM eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Crème voor lokale applicatie in een tube van 40 g.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
LABORATORIA STEROP N.V., Scheutlaan 46-50, 1070 Brussel – België.
Afleveringswijze:
Vrije aflevering
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE075311
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 04/2011
Pagina 3 of 3
Leaflet (NL)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
THERMOCREAM crème
Menthol 57,5 mg / g
Methyl salicylaat 57,5 mg / g
Capsicum-oliehars 7,2 mg / g.
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na meerdere dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt THERMOCREAM gebruikt?
2. Wanneer mag u THERMOCREAM niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u THERMOCREAM?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u THERMOCREAM?
6. Aanvullende informatie
1. WAARVOOR WORDT THERMOCREAM GEBRUIKT?
Crème die een afleidende en pijnstillende werking heeft.
THERMOCREAM wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van spier- en gewrichtspijn.
2. WANNEER MAG U THERMOCREAM NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u THERMOCREAM niet gebruiken?
- u bent allergisch voor salicylaten, menthol, capsicum-oliehars of voor een van de stoffen die in dit
geneesmiddel zitten.
- op wonden of slijmvliezen.
- bij kinderen jonger dan 7 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met THERMOCREAM?
- Zoals alle geneesmiddelen moet u de crème buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
- Bij gebruik van de crème, vermijd het contact met de ogen en was goed de handen na gebruik.
- Geen te grote oppervlakken behandelen.
- Men dient er rekening mee te houden dat een warm of gesloten verband of een plakker de resorptie kan
vergroten en het risico van bijwerkingen doet toenemen.
- Gezien het risico voor salicylisme zal men de crème voorzichtig gebruiken bij personen die vatbaar zijn
voor deze bijwerkingen : personen die lijden aan dyspepsie of die maagletsels vertonen, personen met
bloedstollingsproblemen of hemofilie, personen met jicht.
Pagina 1 of 3
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast THERMOCREAM nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Let bijzonder op als U geneesmiddelen krijgt die het bloed verdunnen : de uitwerking ervan kan verhoogd
worden met methylsalicylaat.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Gezien de mogelijke systemische opname kunnen de actieve stoffen de placentabarrière doordringen en
teruggevonden worden in de foetus. Het gebruik van de crème is dus afgeraden tijdens de zwangerschap.
De actieve bestanddelen kunnen teruggevonden worden in de moedermelk door systemische opname. Het
gebruik van de crème is dus afgeraden tijdens de borstvoeding.
3. HOE GEBRUIKT U THERMOCREAM ?
Gebruik THERMOCREAM altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De crème op de beschouwde zone aanbrengen en licht inwrijven tot ze volledig door de huid is opgenomen.
THERMOCREAM mag 3 tot 4 keer per dag worden aangebracht. THERMOCREAM dient niet langer dan
10 dagen worden gebruikt zonder klinische herbeoordeling.
Heeft u te veel van THERMOCREAM gebruikt?
Wanneer u te veel THERMOCREAM heeft gebruikt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (070/245.245).
Bij aanbrengen van grote hoeveelheden kan irritatie van de huid optreden alsook verschijnselen van
intoxicatie waaronder maagstoornissen oorsuizen, bloedstollingsproblemen. In dit geval moet de behandeling
onmiddellijk worden stopgezet.
De inname van deze crème kan gevaarlijk zijn en hospitalisatie kan nodig zijn.
Bent u vergeten THERMOCREAM te gebruiken ?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van THERMOCREAM
Indien de behandeling met THERMOCREAM wordt gestopt kunnen de symptomen van pijn en ontsteking
van de gewrichten terug opduiken.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan THERMOCREAM bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Pagina 2 of 3
Irritatie van de huid is mogelijk. Lokale allergie (roodheid, urticaria, contactdermatitis)
voor één van de
actieve bestanddelen is mogelijk; Verder zijn mogelijk maagstoornissen, oorsuizen,
bloedstollingsproblemen. In deze gevallen dient de behandeling te worden stopgezet.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U THERMOCREAM
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik THERMOCREAM niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na EXP. De
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
De tube in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij kamertemperatuur.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in THERMOCREAM?
-
De werkzame stoffen in dit middel zijn Menthol 57,5 mg/g, Methylsalicylaat 57,5 mg/g en Capsicum-
oliehars 7,2 mg/g.
- De andere stoffen in Thermocream zijn emulgerende was en gezuiverd water.
Hoe ziet THERMOCREAM eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Crème voor lokale applicatie in een tube van 40 g.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
LABORATORIA STEROP N.V., Scheutlaan 46-50, 1070 Brussel ­ België.
Afleveringswijze:
Vrije aflevering
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE075311
Deze bijsluiter is goedgekeurd in 04/2011
Pagina 3 of 3

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG