Therios 300 mg

Notice – Version NL
THERIOS 300&750 MG
BIJSLUITER
Therios 300 mg Smakelijke tabletten voor honden
Therios 750 mg Smakelijke tabletten voor honden
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Registratiehouder en fabrikant:
Sogeval
200 avenue de Mayenne
Zone Industrielle des Touches
53000 LAVAL
Frankrijk
Tel: 33.2..43.49.51.51
Fax: 33.2.43.53.97.00
E-mail:
sogeval@sogeval.fr
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Therios 300 mg Smakelijke tabletten voor honden
Cefalexine (als cefalexine monohydraat)
Therios 750 mg Smakelijke tabletten voor honden
Cefalexine (als cefalexine monohydraat)
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
THERIOS 300
Elke tablet bevat:
Cefalexine (als cefalexine monohydraat)....................................300 mg
THERIOS 750
Elke tablet bevat:
Cefalexine (als cefalexine monohydraat)....................................750 mg
Ronde beige tablet met breukstreep
De tablet kan worden verdeeld in 2 en 4 gelijke delen.
4.
INDICATIES
Voor de behandeling van bacteriële huidinfecties bij de hond (inclusief diepe en
oppervlakkige pyodermie) veroorzaakt door voor cefalexine gevoelige micro-organismen.
Voor de behandeling van urineweginfecties in honden (inclusief nefritis en cystitis)
veroorzaakt door voor cefalexine gevoelige micro-organismen.
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij dieren met een bekende overgevoeligheid voor penicillines,
cephalosporines of een van de hulpstoffen.
Niet gebruiken in geval van ernstig nierfalen.
Niet gebruiken bij konijnen, cavia’s, hamsters en gerbils.
Notice – Version NL
THERIOS 300&750 MG
6.
BIJWERKINGEN
Braken en diarree is waargenomen bij honden. In zeldzame gevallen kan overgevoeligheid
voorkomen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Hond.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG
Voor orale toediening.
15 mg cefalexine per kg lichaamsgewicht tweemaal daags (gelijk aan 30 mg per kg
lichaamsgewicht per dag) gedurende:
- 14 dagen in geval van urineweginfectie
- Minstens 15 dagen in geval van oppervlakkige infectieuze dermatitis
- Minstens 28 dagen in geval van diepe infectieuze dermatitis
Bij ernstige of acute gevallen mag de dosering veilig verdubbeld worden tot 30 mg/kg
tweemaal daags. Om een meer accurate dosering mogelijk te maken, kunnen de tabletten in
twee of in vier gedeeld worden.
Elke verhoging van de dosis of verlenging van de duur van de behandeling dient te gebeuren
op basis van een baten / risicobeoordeling door de voorschrijvende dierenarts.
Om een correcte dosering te bepalen dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk
bepaald te worden om onderdosering te voorkomen.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Therios tabletten worden goed geaccepteerd door honden maar kunnen indien nodig ook
fijngemaakt worden of toegediend met een kleine hoeveelheid voer onmiddellijk voor een
maaltijd.
10.
WACHTTERMIJN
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25 °C.
Bewaar de blister in de buitenverpakking.
Houdbaarheid na eerste opening van de container: 48 uur
Delen van tabletten dienen in de blisterverpakking te worden bewaard.Ongebruikte
delen van tabletten dienen na 48 uur vernietigd te worden.
Het diergeneesmiddel niet gebruiken na de vervaldatum die op de blister- en buitenverpakking
staat.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Notice – Version NL
THERIOS 300&750 MG
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Indien mogelijk dient gebruik van het product gebaseerd te zijn op gevoeligheidstesten en
dient er rekening te worden gehouden met het officiële en lokale beleid ten aanzien van
antimicrobiële middelen.
Net als bij andere antibiotica welke voornamelijk door de nieren worden uitgescheiden, kan
systemische accumulatie voorkomen indien de nierfunctie is verminderd. In geval van
nierinsufficiëntie dient de dosis te worden verlaagd.
Gebruik van het product afwijkend van de instructies die in de SPC gegeven zijn, kan de
prevalentie
van resistentie van bacteriën tegen cefalexine doen toenemen en kan de effectiviteit van
andere beta-lactam antibiotica doen afnemen, door de potentiële kruisresistentie.
De veiligheid van de hulpstof, ammonium glycyrrhizaat, is niet vastgesteld bij honden met
een leeftijd van minder dan 1 jaar.
Het product dient niet gebruikt te worden bij honden met een lichaamsgewicht van minder
dan 2.5 kg voor THERIOS 300 en 6 kg voor THERIOS 750.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de
dieren toedient
Cephalosporinen kunnen mogelijk sensibilisatie (allergie) veroorzaken na injectie, inhalatie,
ingestie of huid contact. Gevoeligheid voor penicilline kan leiden tot kruis gevoeligheid voor
cephalosporinen en omgekeerd. Allergische reacties op deze stoffen kunnen incidenteel
ernstig zijn.
1. Hanteer dit product niet in geval van bekende overgevoeligheid of indien het werken met
dit soort preparaten is afgeraden.
2. Hanteer dit product met grote voorzichtigheid en inachtneming van alle
aanbevolen voorzorgsmaatregelen, om blootstelling te voorkomen. Handen wassen na
gebruik.
3. Indien zich na blootstelling symptomen ontwikkelen (zoals huiduitslag) dient contact
opgenomen te worden met een arts en deze waarschuwing getoond te worden. Zwelling van
het gezicht, lippen of ogen of bemoeilijkte ademhaling zijn ernstigere symptomen en vereisen
onmiddellijk medische aandacht.
In geval van accidentele ingestie, vooral door een kind, neem contact op met een arts en toon
de bijsluiter.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Niet gebruiken bij drachtige of lacterende teven.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Om effectiviteit te kunnen garanderen dient het product niet in combinatie met
bacteriostatische antibiotica te worden toegepast.
Gelijktijdig gebruik van eerste generatie cephalosporinen met aminoglycoside antibiotica of
sommige diuretica, zoals furosemide, kan het risico op nefrotoxiciteit vergroten.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Studies waarbij tot 5 keer de aanbevolen dosering van tweemaal daags 15 mg/kg aan dieren
werd toegediend, hebben aangetoond dat cefalexine goed wordt getolereerd.
Notice – Version NL
THERIOS 300&750 MG
Onverenigbaarheden
Geen, voor zover bekend.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de
nationale vereisten te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Februari 2015
15.
OVERIGE INFORMATIE
THERIOS 300 mg: BE-V357445
THERIOS 750 mg: BE-V357454
Verpakkingseenheden:
Kartonnen doos met 1 blister van 10 tabletten
Kartonnen doos met 20 blisters van 10 tabletten
Kartonnen doos met 3 blisters van 10 tabletten. (therios 750 mg Smakelijke tabletten voor
honden alleen)
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de
lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel
brengen.
Op diergeneeskundig voorschrift.
Lokale vertegenwoordiger:
ECUPHAR NV/SA
Legeweg 157-I
8020 Oostkamp
België
Tel. 32.50.31.42.69
Fax. 32.50.31.44.17
E-mail:
animal.health@ecuphar.be
THERIOS 300&750 MG
BIJSLUITER
Therios 300 mg Smakelijke tabletten voor honden
Therios 750 mg Smakelijke tabletten voor honden
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder en fabrikant:
Sogeval
200 avenue de Mayenne
Zone Industrielle des Touches
53000 LAVAL
Frankrijk
Tel: 33.2..43.49.51.51
Fax: 33.2.43.53.97.00
E-mail: sogeval@sogeval.fr
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Therios 300 mg Smakelijke tabletten voor honden
Cefalexine (als cefalexine monohydraat)
Therios 750 mg Smakelijke tabletten voor honden
Cefalexine (als cefalexine monohydraat)
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
THERIOS 300
Elke tablet bevat:
Cefalexine (als cefalexine monohydraat)....................................300 mg
THERIOS 750
Elke tablet bevat:
Cefalexine (als cefalexine monohydraat)....................................750 mg
Ronde beige tablet met breukstreep
De tablet kan worden verdeeld in 2 en 4 gelijke delen.
4.
INDICATIES
Voor de behandeling van bacteriële huidinfecties bij de hond (inclusief diepe en
oppervlakkige pyodermie) veroorzaakt door voor cefalexine gevoelige micro-organismen.
Voor de behandeling van urineweginfecties in honden (inclusief nefritis en cystitis)
veroorzaakt door voor cefalexine gevoelige micro-organismen.
5.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij dieren met een bekende overgevoeligheid voor penicillines,
cephalosporines of een van de hulpstoffen.
Niet gebruiken in geval van ernstig nierfalen.
THERIOS 300&750 MG
6.
BIJWERKINGEN
Braken en diarree is waargenomen bij honden. In zeldzame gevallen kan overgevoeligheid
voorkomen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Hond.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG

Voor orale toediening.
15 mg cefalexine per kg lichaamsgewicht tweemaal daags (gelijk aan 30 mg per kg
lichaamsgewicht per dag) gedurende:
- 14 dagen in geval van urineweginfectie
- Minstens 15 dagen in geval van oppervlakkige infectieuze dermatitis
- Minstens 28 dagen in geval van diepe infectieuze dermatitis
Bij ernstige of acute gevallen mag de dosering veilig verdubbeld worden tot 30 mg/kg
tweemaal daags. Om een meer accurate dosering mogelijk te maken, kunnen de tabletten in
twee of in vier gedeeld worden.
Elke verhoging van de dosis of verlenging van de duur van de behandeling dient te gebeuren
op basis van een baten / risicobeoordeling door de voorschrijvende dierenarts.
Om een correcte dosering te bepalen dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk
bepaald te worden om onderdosering te voorkomen.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Therios tabletten worden goed geaccepteerd door honden maar kunnen indien nodig ook
fijngemaakt worden of toegediend met een kleine hoeveelheid voer onmiddellijk voor een
maaltijd.
10.
WACHTTERMIJN
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25 °C.
Bewaar de blister in de buitenverpakking.
Houdbaarheid na eerste opening van de container: 48 uur
Delen van tabletten dienen in de blisterverpakking te worden bewaard.Ongebruikte
delen van tabletten dienen na 48 uur vernietigd te worden.
Het diergeneesmiddel niet gebruiken na de vervaldatum die op de blister- en buitenverpakking
staat.
12.
THERIOS 300&750 MG
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Indien mogelijk dient gebruik van het product gebaseerd te zijn op gevoeligheidstesten en
dient er rekening te worden gehouden met het officiële en lokale beleid ten aanzien van
antimicrobiële middelen.
Net als bij andere antibiotica welke voornamelijk door de nieren worden uitgescheiden, kan
systemische accumulatie voorkomen indien de nierfunctie is verminderd. In geval van
nierinsufficiëntie dient de dosis te worden verlaagd.
Gebruik van het product afwijkend van de instructies die in de SPC gegeven zijn, kan de
prevalentie
van resistentie van bacteriën tegen cefalexine doen toenemen en kan de effectiviteit van
andere beta-lactam antibiotica doen afnemen, door de potentiële kruisresistentie.
De veiligheid van de hulpstof, ammonium glycyrrhizaat, is niet vastgesteld bij honden met
een leeftijd van minder dan 1 jaar.
Het product dient niet gebruikt te worden bij honden met een lichaamsgewicht van minder
dan 2.5 kg voor THERIOS 300 en 6 kg voor THERIOS 750.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de
dieren toedient

Cephalosporinen kunnen mogelijk sensibilisatie (allergie) veroorzaken na injectie, inhalatie,
ingestie of huid contact. Gevoeligheid voor penicilline kan leiden tot kruis gevoeligheid voor
cephalosporinen en omgekeerd. Allergische reacties op deze stoffen kunnen incidenteel
ernstig zijn.
1. Hanteer dit product niet in geval van bekende overgevoeligheid of indien het werken met
dit soort preparaten is afgeraden.
2. Hanteer dit product met grote voorzichtigheid en inachtneming van alle
aanbevolen voorzorgsmaatregelen, om blootstelling te voorkomen. Handen wassen na
gebruik.
3. Indien zich na blootstelling symptomen ontwikkelen (zoals huiduitslag) dient contact
opgenomen te worden met een arts en deze waarschuwing getoond te worden. Zwelling van
het gezicht, lippen of ogen of bemoeilijkte ademhaling zijn ernstigere symptomen en vereisen
onmiddellijk medische aandacht.
In geval van accidentele ingestie, vooral door een kind, neem contact op met een arts en toon
de bijsluiter.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Niet gebruiken bij drachtige of lacterende teven.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Om effectiviteit te kunnen garanderen dient het product niet in combinatie met
bacteriostatische antibiotica te worden toegepast.
Gelijktijdig gebruik van eerste generatie cephalosporinen met aminoglycoside antibiotica of
sommige diuretica, zoals furosemide, kan het risico op nefrotoxiciteit vergroten.
THERIOS 300&750 MG
Onverenigbaarheden
Geen, voor zover bekend.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN
NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE
RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de
nationale vereisten te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Februari 2015
15.
OVERIGE INFORMATIE
THERIOS 300 mg: BE-V357445
THERIOS 750 mg: BE-V357454
Verpakkingseenheden:
Kartonnen doos met 1 blister van 10 tabletten
Kartonnen doos met 20 blisters van 10 tabletten
Kartonnen doos met 3 blisters van 10 tabletten. (therios 750 mg Smakelijke tabletten voor
honden alleen)
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de
lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel
brengen.
Op diergeneeskundig voorschrift.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG