Teveten 600 mg

BIJSLUITER
TEVETEN 600 mg.
Versie 2.7- MSP + MKT
Pagina 1/6
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
TEVETEN 600 mg filmomhulde tabletten
Eprosartan
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Teveten gebruikt?
2. Wanneer mag u Teveten niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?
3. Hoe neemt u Teveten in ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Teveten ?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
De volledige naam van uw geneesmiddel is “Teveten 600 mg filmomhulde tabletten”. In deze
bijsluiter wordt de kortere naam “Teveten” gebruikt.
1. WAARVOOR WORDT TEVETEN GEBRUIKT?
Teveten wordt gebruikt:
om hoge bloeddruk te behandelen.
Teveten bevat het werkzame bestanddeel eprosartan.
Eprosartan
behoort tot een groep van geneesmiddelen die “angiotensine II-receptorantagonisten”
worden genoemd. Het blokkeert de werking van een stof in uw lichaam die “angiotensine II” wordt
genoemd. Angiotensine II zorgt ervoor dat uw bloedvaten vernauwen. Hierdoor wordt de
bloeddoorstroming door de bloedvaten bemoeilijkt en verhoogt uw bloeddruk. Door deze stof te
blokkeren, ontspannen de bloedvaten en daalt uw bloeddruk.
2. WANNEER MAG U TEVETEN NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet innemen ?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
U heeft een
ernstige
leveraandoening.
U heeft
ernstige
problemen met de bloeddoorstroming in uw nieren.
U bent meer dan 3 maanden zwanger (het is ook beter Teveten te vermijden in het begin van de
zwangerschap – zie de rubriek zwangerschap).
U heeft diabetes of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend
geneesmiddel dat aliskiren bevat.
Neem Teveten niet in als een van de hierboven vermelde situaties op u van toepassing is. Twijfelt u ?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.
BIJSLUITER
TEVETEN 600 mg.
Versie 2.7- MSP + MKT
Pagina 2/6
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Teveten ?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Teveten inneemt als :
u andere leverproblemen heeft
u andere nierproblemen heeft. Uw arts zal controleren hoe goed uw nieren werken voordat u uw
behandeling start en op regelmatige tijdstippen tijdens uw behandeling. Uw arts zal ook het kalium-,
“creatinine-” en “urinezuurgehalte” in uw bloed controleren.
u een hartprobleem heeft, zoals coronarialijden, hartfalen, een vernauwing van uw bloedvaten of
hartkleppen, of een probleem met uw hartspier
u te veel van een hormoon, “aldosteron” genoemd, produceert
u een zoutarm dieet volgt, “watertabletten” inneemt of ziek bent of diarree heeft. Dit is omdat deze
ertoe kunnen leiden dat uw bloedvolume of het natriumgehalte in uw bloed daalt. Deze moeten worden
gecorrigeerd voordat een behandeling met Teveten wordt gestart.
u denkt dat u zwanger bent (of zou kunnen worden). Teveten wordt niet aanbevolen in het begin van
de zwangerschap en mag niet worden ingenomen indien u meer dan 3 maanden zwanger bent, daar het
ernstige schade kan toebrengen aan uw baby bij gebruik in die periode – zie rubriek zwangerschap.
als u een van de volgende geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk inneemt :
* een “ACE-remmer” (bijvoorbeeld enalapril, lisinopril, ramipril), in het bijzonder als u
diabetes-gerelateerde nierproblemen heeft
* aliskiren.
Uw arts zal mogelijk uw nierfunctie, bloeddruk en het aantal elektrolyten (bv. kalium) in uw bloed
controleren.
Zie ook de informatie in rubriek “Wanneer mag u dit middel niet innemen ?”
Als een van de hierboven vermelde situaties op u van toepassing is (of als u twijfelt), neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u Teveten inneemt.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in ?
Neemt u naast Teveten nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen ? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft, met
inbegrip van kruidenpreparaten. Dat is omdat Teveten een invloed kan hebben op de manier waarop
sommige andere geneesmiddelen werken. Bovendien kunnen ook sommige andere geneesmiddelen
een invloed hebben op de manier waarop Teveten werkt.
Vertel het zeker uw arts of apotheker als u het volgende inneemt:
lithium – voor stemmingsproblemen. Uw arts moet het lithiumgehalte in uw bloed controleren
omdat Teveten het gehalte kan doen stijgen.
Als de hierboven vermelde situatie op u van toepassing is (of als u twijfelt), neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u Teveten inneemt.
Uw arts kan uw dosis aanpassen en/of andere voorzorgsmaatregelen nemen:
-als u een ACE-remmer of aliskiren inneemt (zie ook de informatie in de rubrieken “Wanneer mag u
dit middel niet innemen?” en “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Teveten?”).
Teveten kan minder effectief zijn in het verlagen van de bloeddruk bij mensen van het zwarte ras.
De volgende geneesmiddelen kunnen het effect van Teveten versterken:
geneesmiddelen die uw bloeddruk verlagen.
BIJSLUITER
TEVETEN 600 mg.
Versie 2.7- MSP + MKT
Pagina 3/6
Als de hierboven vermelde situatie op u van toepassing is (of als u twijfelt), neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u Teveten inneemt.
De volgende geneesmiddelen kunnen het effect van Teveten verminderen:
indometacine – voor pijn, stijfheid, zwelling en verlaging van een hoge lichaamstemperatuur.
Als de hierboven vermelde situatie op u van toepassing is (of als u twijfelt), neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u Teveten inneemt.
Als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt, is het mogelijk dat uw arts bloedtests
uitvoert:
geneesmiddelen die kalium bevatten of kaliumsparende geneesmiddelen
geneesmiddelen die het kaliumgehalte doen stijgen, zoals “heparine” en “ACE-remmers”.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Teveten inneemt. Afhankelijk van de uitslag van
uw bloedtests kan uw arts beslissen uw behandeling met deze geneesmiddelen of Teveten te
veranderen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
U kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen.
Neem contact op met uw arts voordat u Teveten inneemt als u een zoutarm dieet volgt.
Onvoldoende
zout kan ertoe leiden dat uw bloedvolume of het natriumgehalte in uw bloed vermindert.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zou kunnen worden). Meestal zal uw arts u
adviseren te stoppen met het gebruik van Teveten voordat u zwanger raakt of zo snel mogelijk nadat
u weet dat u zwanger bent en u adviseren een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van
Teveten.
Teveten wordt niet aanbevolen voor gebruik in het begin van de zwangerschap en mag niet worden
ingenomen indien u meer dan 3 maanden zwanger bent. Het kan immers ernstige schade toebrengen
aan uw baby als het na de derde maand van de zwangerschap wordt gebruikt.
Borstvoeding
Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te gaan geven.
Teveten wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan kiezen voor een
andere behandeling voor u als u borstvoeding wilt geven, vooral wanneer u een pasgeboren of een te
vroeg geboren baby heeft.
Bent u zwanger, zou u zwanger kunnen worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat Teveten uw rijvaardigheid of het gebruik van machines beïnvloedt.
Slaperigheid of duizeligheid kan echter voorkomen tijdens een behandeling met Teveten. Als deze bij
u optreden, mag u geen voertuig besturen of gereedschap of machines gebruiken en moet u contact
opnemen met uw arts.
Teveten bevat lactose monohydraat
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?
BIJSLUITER
TEVETEN 600 mg.
Versie 2.7- MSP + MKT
Pagina 4/6
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel innemen
Neem dit geneesmiddel in via de mond.
Slik de tablet in zijn geheel in met veel vloeistof, bijvoorbeeld een glas water.
De tabletten niet pletten en er niet op kauwen.
Neem de tabletten elke dag ’s ochtends op ongeveer hetzelfde tijdstip in.
Hoeveel innemen?
Volwassenen
De gebruikelijke dosering is één tablet per dag.
Kinderen en jongeren
Teveten mag niet worden gegeven aan kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Teveten heeft ingenomen of als iemand het per ongeluk heeft ingenomen, neem
dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070/245/245). Neem
de verpakking van het geneesmiddel mee. De volgende effecten kunnen optreden:
een licht gevoel in het hoofd en duizeligheid als gevolg van een daling van uw bloeddruk
(hypotensie)
een ziek gevoel (misselijkheid)
een slaperig gevoel.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u een dosis bent vergeten in te nemen, neem die dan zo snel mogelijk in wanneer u eraan denkt.
Als u een dosis bent vergeten in te nemen en het bijna tijd is voor uw eerstvolgende dosis, sla dan de
vergeten dosis over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Teveten
Stop de behandeling met Teveten niet zonder eerst uw arts te hebben geraadpleegd.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel ? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken. De volgende bijwerkingen kunnen optreden met dit geneesmiddel:
Allergische reacties
(treffen minder dan 1 op de 100 personen)
Als u een allergische reactie heeft, stop dan onmiddellijk de inname en raadpleeg een arts. De tekenen
kunnen de volgende zijn:
huidreacties, zoals uitslag of netelroos met een zwelling (urticaria)
opgezwollen lippen, gezicht, keel of tong
kortademigheid
opgezwollen gezicht, opgezwollen huid en slijmvliezen (angio-oedeem).
Andere mogelijke bijwerkingen van Teveten zijn de volgende:
Zeer vaak
(treffen meer dan 1 op de 10 personen)
BIJSLUITER
TEVETEN 600 mg.
Versie 2.7- MSP + MKT
Pagina 5/6
hoofdpijn.
Vaak
(treffen minder dan 1 op de 10 personen)
gevoel van duizeligheid
uitslag of jeuk (pruritus)
ziek gevoel, ziek zijn, diarree
gevoel van zwakte (asthenie)
verstopte neus (rhinitis).
Soms
(treffen minder dan 1 op de 100 personen)
lage bloeddruk, waaronder lage bloeddruk bij het rechtop gaan staan. U kunt een licht gevoel in het
hoofd hebben of duizelig zijn.
Frequentie niet bekend
nierproblemen, waaronder nierfalen.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u veel last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via het
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/40
B-1060 Brussel
Website :
www.fagg.be
e-mail :
patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U TEVETEN ?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
en de blisterverpakking na EX. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in Teveten ?
BIJSLUITER
TEVETEN 600 mg.
Versie 2.7- MSP + MKT
Pagina 6/6
De werkzame stof in dit middel is eprosartan (in de vorm van eprosartanmesylaat), overeenkomend met
600 mg eprosartan per tablet.
De andere stoffen in dit middel zijn:
Kern van de tablet : lactose monohydraat (zie rubriek 2), microkristallijn cellulose, gepregelatineerd
zetmeel (van maïs), crospovidon, magnesiumstearaat, gezuiverd water.
Filmomhulling : hypromellose (E464), titaandioxide (E171), macrogol 400, polysorbaat 80 (E433).
Hoe ziet Teveten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Witte, filmomhulde tablet in de vorm van een capsule, welke aan de ene zijde de inscriptie “5046” draagt.
Teveten 600 mg is beschikbaar in witte blisterverpakkingen (in PVC/PCTFE/Alu of PVC/PVDC/Alu)
met 14, 28, 56, 98 of 280 (10 x 28) filmomhulde tabletten of in HDPE flessen met een polypropyleen
dop met 100 filmomhulde tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
:
ABBOTT N.V.
Einsteinlaan, 14
B - 1300 Waver
Fabrikant:
ABBOTT HEALTHCARE SAS
Route de Belleville
Lieu dit Maillard
F - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
FRANKRIJK
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Oostenrijk, België, Finland, Griekenland,
Ierland, Luxemburg, Portugal, Zweden
Duitsland
Italië
Teveten 600 mg
Teveten Mono 600 mg
Tevetenz 600 mg
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Teveten 600 mg - blisterverpakkingen:
BE209815
Teveten 600 mg – HDPE fles:
BE209806
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2015.
TEVETEN 600 mg.
Versie 2.7- MSP + MKT
Pagina 1/6
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
TEVETEN 600 mg filmomhulde tabletten
Eprosartan
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.

· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Teveten gebruikt?
2. Wanneer mag u Teveten niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?
3. Hoe neemt u Teveten in ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Teveten ?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
De volledige naam van uw geneesmiddel is 'Teveten 600 mg filmomhulde tabletten'. In deze
bijsluiter wordt de kortere naam 'Teveten' gebruikt.
1. WAARVOOR WORDT TEVETEN GEBRUIKT?
Teveten wordt gebruikt:
· om hoge bloeddruk te behandelen.
Teveten bevat het werkzame bestanddeel eprosartan.
·
Eprosartan behoort tot een groep van geneesmiddelen die 'angiotensine II-receptorantagonisten'
worden genoemd. Het blokkeert de werking van een stof in uw lichaam die 'angiotensine II' wordt
genoemd. Angiotensine II zorgt ervoor dat uw bloedvaten vernauwen. Hierdoor wordt de
bloeddoorstroming door de bloedvaten bemoeilijkt en verhoogt uw bloeddruk. Door deze stof te
blokkeren, ontspannen de bloedvaten en daalt uw bloeddruk.
2. WANNEER MAG U TEVETEN NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet innemen ?
· U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6.
· U heeft een
ernstige leveraandoening.
· U heeft
ernstige problemen met de bloeddoorstroming in uw nieren.
· U bent meer dan 3 maanden zwanger (het is ook beter Teveten te vermijden in het begin van de
zwangerschap ­ zie de rubriek zwangerschap).
· U heeft diabetes of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend
geneesmiddel dat aliskiren bevat.
TEVETEN 600 mg.
Versie 2.7- MSP + MKT
Pagina 2/6
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Teveten ?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Teveten inneemt als :
· u andere leverproblemen heeft
· u andere nierproblemen heeft. Uw arts zal controleren hoe goed uw nieren werken voordat u uw
behandeling start en op regelmatige tijdstippen tijdens uw behandeling. Uw arts zal ook het kalium-,
'creatinine-' en 'urinezuurgehalte' in uw bloed controleren.
· u een hartprobleem heeft, zoals coronarialijden, hartfalen, een vernauwing van uw bloedvaten of
hartkleppen, of een probleem met uw hartspier
· u te veel van een hormoon, 'aldosteron' genoemd, produceert
· u een zoutarm dieet volgt, 'watertabletten' inneemt of ziek bent of diarree heeft. Dit is omdat deze
ertoe kunnen leiden dat uw bloedvolume of het natriumgehalte in uw bloed daalt. Deze moeten worden
gecorrigeerd voordat een behandeling met Teveten wordt gestart.
· u denkt dat u zwanger bent (of zou kunnen worden). Teveten wordt niet aanbevolen in het begin van
de zwangerschap en mag niet worden ingenomen indien u meer dan 3 maanden zwanger bent, daar het
ernstige schade kan toebrengen aan uw baby bij gebruik in die periode ­ zie rubriek zwangerschap.
· als u een van de volgende geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk inneemt :
* een 'ACE-remmer' (bijvoorbeeld enalapril, lisinopril, ramipril), in het bijzonder als u
diabetes-gerelateerde nierproblemen heeft
* aliskiren.
Uw arts zal mogelijk uw nierfunctie, bloeddruk en het aantal elektrolyten (bv. kalium) in uw bloed
controleren.
Zie ook de informatie in rubriek 'Wanneer mag u dit middel niet innemen ?'
Als een van de hierboven vermelde situaties op u van toepassing is (of als u twijfelt), neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u Teveten inneemt.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in ?
Neemt u naast Teveten nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen ? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft, met
inbegrip van kruidenpreparaten. Dat is omdat Teveten een invloed kan hebben op de manier waarop
sommige andere geneesmiddelen werken. Bovendien kunnen ook sommige andere geneesmiddelen
een invloed hebben op de manier waarop Teveten werkt.
Vertel het zeker uw arts of apotheker als u het volgende inneemt:
· lithium ­ voor stemmingsproblemen. Uw arts moet het lithiumgehalte in uw bloed controleren
omdat Teveten het gehalte kan doen stijgen.
Als de hierboven vermelde situatie op u van toepassing is (of als u twijfelt), neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u Teveten inneemt.
Uw arts kan uw dosis aanpassen en/of andere voorzorgsmaatregelen nemen:
-als u een ACE-remmer of aliskiren inneemt (zie ook de informatie in de rubrieken 'Wanneer mag u
dit middel niet innemen?' en 'Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Teveten?').
Teveten kan minder effectief zijn in het verlagen van de bloeddruk bij mensen van het zwarte ras.
TEVETEN 600 mg.
Versie 2.7- MSP + MKT
Pagina 3/6
Als de hierboven vermelde situatie op u van toepassing is (of als u twijfelt), neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u Teveten inneemt.
De volgende geneesmiddelen kunnen het effect van Teveten verminderen:
· indometacine ­ voor pijn, stijfheid, zwelling en verlaging van een hoge lichaamstemperatuur.
Als de hierboven vermelde situatie op u van toepassing is (of als u twijfelt), neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u Teveten inneemt.
Als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt, is het mogelijk dat uw arts bloedtests
uitvoert:

· geneesmiddelen die kalium bevatten of kaliumsparende geneesmiddelen
· geneesmiddelen die het kaliumgehalte doen stijgen, zoals 'heparine' en 'ACE-remmers'.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Teveten inneemt. Afhankelijk van de uitslag van
uw bloedtests kan uw arts beslissen uw behandeling met deze geneesmiddelen of Teveten te
veranderen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
· U kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen.
· Neem contact op met uw arts voordat u Teveten inneemt als u een zoutarm dieet volgt.
Onvoldoende
zout kan ertoe leiden dat uw bloedvolume of het natriumgehalte in uw bloed vermindert.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap

· Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zou kunnen worden). Meestal zal uw arts u
adviseren te stoppen met het gebruik van Teveten voordat u zwanger raakt of zo snel mogelijk nadat
u weet dat u zwanger bent en u adviseren een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van
Teveten.
· Teveten wordt niet aanbevolen voor gebruik in het begin van de zwangerschap en mag niet worden
ingenomen indien u meer dan 3 maanden zwanger bent. Het kan immers ernstige schade toebrengen
aan uw baby als het na de derde maand van de zwangerschap wordt gebruikt.
Borstvoeding
· Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te gaan geven.
· Teveten wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan kiezen voor een
andere behandeling voor u als u borstvoeding wilt geven, vooral wanneer u een pasgeboren of een te
vroeg geboren baby heeft.
Bent u zwanger, zou u zwanger kunnen worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat Teveten uw rijvaardigheid of het gebruik van machines beïnvloedt.
Slaperigheid of duizeligheid kan echter voorkomen tijdens een behandeling met Teveten. Als deze bij
u optreden, mag u geen voertuig besturen of gereedschap of machines gebruiken en moet u contact
opnemen met uw arts.
Teveten bevat lactose monohydraat
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
TEVETEN 600 mg.
Versie 2.7- MSP + MKT
Pagina 4/6
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel innemen
· Neem dit geneesmiddel in via de mond.
· Slik de tablet in zijn geheel in met veel vloeistof, bijvoorbeeld een glas water.
· De tabletten niet pletten en er niet op kauwen.
· Neem de tabletten elke dag 's ochtends op ongeveer hetzelfde tijdstip in.
Hoeveel innemen?
Volwassenen
De gebruikelijke dosering is één tablet per dag.
Kinderen en jongeren
Teveten mag niet worden gegeven aan kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Teveten heeft ingenomen of als iemand het per ongeluk heeft ingenomen, neem
dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070/245/245). Neem
de verpakking van het geneesmiddel mee. De volgende effecten kunnen optreden:
· een licht gevoel in het hoofd en duizeligheid als gevolg van een daling van uw bloeddruk
(hypotensie)
· een ziek gevoel (misselijkheid)
· een slaperig gevoel.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
· Als u een dosis bent vergeten in te nemen, neem die dan zo snel mogelijk in wanneer u eraan denkt.
· Als u een dosis bent vergeten in te nemen en het bijna tijd is voor uw eerstvolgende dosis, sla dan de
vergeten dosis over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van Teveten
Stop de behandeling met Teveten niet zonder eerst uw arts te hebben geraadpleegd.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel ? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken. De volgende bijwerkingen kunnen optreden met dit geneesmiddel:
Allergische reacties (treffen minder dan 1 op de 100 personen)
Als u een allergische reactie heeft, stop dan onmiddellijk de inname en raadpleeg een arts. De tekenen
kunnen de volgende zijn:
· huidreacties, zoals uitslag of netelroos met een zwelling (urticaria)
· opgezwollen lippen, gezicht, keel of tong
· kortademigheid
· opgezwollen gezicht, opgezwollen huid en slijmvliezen (angio-oedeem).
TEVETEN 600 mg.
Versie 2.7- MSP + MKT
Pagina 5/6
· hoofdpijn.
Vaak (treffen minder dan 1 op de 10 personen)
· gevoel van duizeligheid
· uitslag of jeuk (pruritus)
· ziek gevoel, ziek zijn, diarree
· gevoel van zwakte (asthenie)
· verstopte neus (rhinitis).
Soms (treffen minder dan 1 op de 100 personen)
· lage bloeddruk, waaronder lage bloeddruk bij het rechtop gaan staan. U kunt een licht gevoel in het
hoofd hebben of duizelig zijn.
Frequentie niet bekend
· nierproblemen, waaronder nierfalen.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u veel last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via het
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/40
B-1060 Brussel
Website : www.fagg.be
e-mail : patientinfo@fagg-afmps.be
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.
5. HOE BEWAART U TEVETEN ?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
en de blisterverpakking na EX. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
TEVETEN 600 mg.
Versie 2.7- MSP + MKT
Pagina 6/6
De werkzame stof in dit middel is eprosartan (in de vorm van eprosartanmesylaat), overeenkomend met
600 mg eprosartan per tablet.
De andere stoffen in dit middel zijn:
Kern van de tablet : lactose monohydraat (zie rubriek 2), microkristallijn cellulose, gepregelatineerd
zetmeel (van maïs), crospovidon, magnesiumstearaat, gezuiverd water.
Filmomhulling : hypromellose (E464), titaandioxide (E171), macrogol 400, polysorbaat 80 (E433).
Hoe ziet Teveten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Witte, filmomhulde tablet in de vorm van een capsule, welke aan de ene zijde de inscriptie '5046' draagt.
Teveten 600 mg is beschikbaar in witte blisterverpakkingen (in PVC/PCTFE/Alu of PVC/PVDC/Alu)
met 14, 28, 56, 98 of 280 (10 x 28) filmomhulde tabletten of in HDPE flessen met een polypropyleen
dop met 100 filmomhulde tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
H
ouder van de vergunning voor het in de handel brengen :

ABBOTT N.V.
Einsteinlaan, 14
B - 1300 Waver
Fabrikant:
ABBOTT HEALTHCARE SAS
Route de Belleville
Lieu dit Maillard
F - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
FRANKRIJK
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Oostenrijk, België, Finland, Griekenland,
Teveten 600 mg
Ierland, Luxemburg, Portugal, Zweden
Duitsland
Teveten Mono 600 mg
Italië
Tevetenz 600 mg
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Teveten 600 mg - blisterverpakkingen:
BE209815
Teveten 600 mg ­ HDPE fles:
BE209806
Afleveringswijze
Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG