Tetapur

Bijsluiter – NL versie
TETAPUR
BIJSLUITER
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Merial Belgium N.V., Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Merial Lyon (Frankrijk)
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
TETAPUR
3.
GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDELEN
Elke dosis van 1 ml bevat:
Werkzame bestanddelen:
Gezuiverd tetanus anatoxine, stam IM 1472C
min. 30 I.E.
Hulpstoffen:
Aluminium hydroxide (Al
+++
), Natrium mercurothiolaat, Formaldehyde,
NaCl oplossing
qsp 1 ml
4.
INDICATIES
Bij paardachtigen:
- Actieve immunisatie tegen tetanus.
- Behandeling van tetanus in combinatie met serotherapie.
Immuniteitsbegin:15 dagen na de eerste vaccinatie.
Immuniteitsduur volgens het aanbevolen entschema: 1 jaar na de eerste vaccinatie en 3 jaar na
herhalingsvaccinatie.
5.
CONTRA-INDICATIES
Bij het paard:
intramusculaire inspuiting in de borstspieren.
subcutane injectie.
Niet gebruiken bij paarden met een gekende overgevoeligheid voor een bestanddeel van dit product.
6.
BIJWERKINGEN
Bij paarden kan, in geval van intramusculaire inspuiting in de borstspieren, een voorbijgaand oedeem
optreden op de injectieplaats.
In geval van subcutane injectie kan een kleine nodulaire zwelling optreden ter hoogte van de
injectieplaats. Dit is te wijten aan het aanwezige aluminiumhydroxide.
In zeer uitzonderlijke gevallen kan het vaccin een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Een
symptomatische behandeling moet dan ingesteld worden.
In uitzonderlijke gevallen kunnen pijnlijke voorbijgaande lokale reacties optreden.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Paarden.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG
Bij paardachtigen:
- intramusculair in de halsspieren
- minimumleeftijd voor vaccinatie: veulens geboren uit geïmmuniseerde moeders: 6 maanden;
veulens geboren uit niet geïmmuniseerde moeders: 4 maanden
1
Bijsluiter – NL versie
TETAPUR
Dosering: één dosis van 1 ml volgens onderstaand schema:
Voor preventie
Primovaccinatie: twee inspuitingen met een maand tussentijd.
Rappel: 1 jaar later, nadien om de drie jaar. Na elke verdachte verwonding wordt een rappelenting
toegediend.
Curatieve behandeling
Inspuiting van één dosis van 1 ml intramusculair in de halsspieren. Gelijktijdig en op een andere plaats
antitetanusserum toedienen.
De inspuiting van TETAPUR tweemaal herhalen met 4-5 dagen tussentijd.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Geen.
10.
WACHTTIJD
Nul dagen.
11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren en transporteren tussen +2°C en +8°C, buiten invloed van het licht. Niet in de vriezer
bewaren.
Onmiddellijk verbruiken na aanprikken.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Alleen gezonde dieren vaccineren.
Goed schudden vóór gebruik.
Stress vermijden gedurende de week vóór en volgend op de vaccinatie.
De vaccinatie van merries vermijden gedurende de week vóór of binnen de 21 dagen na de dekking.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en hem de
bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Personen met een gekende overgevoeligheid aan de tetanus anatoxine moeten dit product met
voorzichtigheid toedienen.
Gebruik tijdens dracht en lactatie
Mag toegediend worden tijdens dracht en lactatie.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Tetanus antitoxine (antitetanus immuunserum) niet op dezelfde plaats inspuiten.
Er is met betrekking tot de veiligheid en werkzaamheid geen informatie beschikbaar van gebruik van
dit vaccin samen met een ander vaccin. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig
ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.
Onverenigbaarheden
Niet met antitetanusserum (antitetanus immuunserum) mengen in dezelfde spuit.
Niet mengen met andere geneesmiddelen.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
Het toedienen van meerdere doses veroorzaakt geen reactie.
2
Bijsluiter – NL versie
TETAPUR
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten
te worden verwijderd.
14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
December 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
BE-V193891
Wijze van aflevering
Op diergeneeskundig voorschrift.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht worden.
Les titres des rubriques mises en gris ne figurent pas sur la notice ou l’étiquetage.
3

NL versieTETAPUR

BIJSLUITER
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Merial Belgium N.V., Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Merial Lyon (Frankrijk)
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
TETAPUR
3.
GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDELEN
Elke dosis van 1 ml bevat:
Werkzame bestanddelen:
Gezuiverd tetanus anatoxine, stam IM 1472C
min. 30 I.E.
Hulpstoffen:
Aluminium hydroxide (Al+++), Natrium mercurothiolaat, Formaldehyde,
NaCl oplossing
qsp 1 ml
4.
INDICATIES
Bij paardachtigen:
- Actieve immunisatie tegen tetanus.
- Behandeling van tetanus in combinatie met serotherapie
.
Immuniteitsbegin:15 dagen na de eerste vaccinatie.
Immuniteitsduur volgens het aanbevolen entschema: 1 jaar na de eerste vaccinatie en 3 jaar na
herhalingsvaccinatie.
5.
CONTRA-INDICATIES
Bij het paard:
- intramusculaire inspuiting in de borstspieren.
- subcutane injectie.
Niet gebruiken bij paarden met een gekende overgevoeligheid voor een bestanddeel van dit product.
6.
BIJWERKINGEN
Bij paarden kan, in geval van intramusculaire inspuiting in de borstspieren, een voorbijgaand oedeem
optreden op de injectieplaats.
In geval van subcutane injectie kan een kleine nodulaire zwelling optreden ter hoogte van de
injectieplaats. Dit is te wijten aan het aanwezige aluminiumhydroxide.
In zeer uitzonderlijke gevallen kan het vaccin een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Een
symptomatische behandeling moet dan ingesteld worden.
In uitzonderlijke gevallen kunnen pijnlijke voorbijgaande lokale reacties optreden.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Paarden.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG

Bij paardachtigen:
- intramusculair in de halsspieren
- minimumleeftijd voor vaccinatie: veulens geboren uit geïmmuniseerde moeders: 6 maanden;
veulens geboren uit niet geïmmuniseerde moeders: 4 maanden
NL versieTETAPUR

Dosering: één dosis van 1 ml volgens onderstaand schema:
Voor preventie
Primovaccinatie: twee inspuitingen met een maand tussentijd.
Rappel: 1 jaar later, nadien om de drie jaar. Na elke verdachte verwonding wordt een rappelenting
toegediend.
Curatieve behandeling
Inspuiting van één dosis van 1 ml intramusculair in de halsspieren. Gelijktijdig en op een andere plaats
antitetanusserum toedienen.
De inspuiting van TETAPUR tweemaal herhalen met 4-5 dagen tussentijd.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Geen.
10.
WACHTTIJD
Nul dagen.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren en transporteren tussen +2°C en +8°C, buiten invloed van het licht. Niet in de vriezer
bewaren.
Onmiddellijk verbruiken na aanprikken.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Alleen gezonde dieren vaccineren.
Goed schudden vóór gebruik.
Stress vermijden gedurende de week vóór en volgend op de vaccinatie.
De vaccinatie van merries vermijden gedurende de week vóór of binnen de 21 dagen na de dekking.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en hem de
bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Personen met een gekende overgevoeligheid aan de tetanus anatoxine moeten dit product met
voorzichtigheid toedienen.
Gebruik tijdens dracht en lactatie
Mag toegediend worden tijdens dracht en lactatie.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Tetanus antitoxine (antitetanus immuunserum) niet op dezelfde plaats inspuiten.
Er is met betrekking tot de veiligheid en werkzaamheid geen informatie beschikbaar van gebruik van
dit vaccin samen met een ander vaccin. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig
ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.
Onverenigbaarheden
Niet met antitetanusserum (antitetanus immuunserum) mengen in dezelfde spuit.
Niet mengen met andere geneesmiddelen.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
Het toedienen van meerdere doses veroorzaakt geen reactie.
NL versieTETAPUR

13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten
te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
December 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
BE-V193891
Wijze van aflevering
Op diergeneeskundig voorschrift.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht worden.
Les titres des rubriques mises en gris ne figurent pas sur la notice ou l'étiquetage.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG