Terbinatop 250 mg

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Terbinatop 250 mg tabletten
terbinafinehydrochloride
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit
geneesmiddel.
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.Dit geneesmiddel is aan u
persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Het kan
schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het
geneesmiddel heeft gekregen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1. Wat is Terbinatop 250 mg tabletten en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Terbinatop 250 mg tabletten inneemt
3. Hoe wordt Terbinatop 250 mg tabletten ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Terbinatop 250 mg tabletten
6. Aanvullende informatie
1. WAT IS TERBINATOP 250 MG TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT HET
GEBRUIKT
Terbinatop behoort tot de groep van de antimycotica. Deze middelen zorgen ervoor dat
schimmels worden gedood.
Terbinatop vernietigt schimmels ter hoogte van huid, haren en nagels.
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U TERBINATOP 250 MG TABLETTEN INNEEMT
Neem Terbinatop niet in
-
als u allergisch (overgevoelig) bent voor terbinafine of voor één van de andere
bestanddelen van Terbinatop.
Wees extra voorzichtig met Terbinatop
-
als u een probleem hebt met uw lever of uw nieren. Uw arts dient eerst uw lever en uw
nieren te controleren.
-
als u nog andere geneesmiddelen inneemt (zie ook “Inname met andere
geneesmiddelen”).
Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest.
Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking
en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van
deze tabletten met anticonceptie middelen (de pil); terbinafine kan tussentijdse bloedingen of
1/4
Bijsluiter
een onregelmatige cyclus veroorzaken.
Inname van Terbinatop met voedsel en drank
Geen interacties gekend bij inname van Terbinatop in combinatie met voedsel en drank.
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Zwangerschap
Aangezien er te weinig gegevens bestaan over de veiligheid van terbinafine tijdens de
zwangerschap, mag dit geneesmiddel dan ook niet worden toegediend aan zwangere
vrouwen. Als u zwanger wilt worden terwijl u met Terbinatop wordt behandeld, dient u de
behandeling stop te zetten en uw arts te verwittigen.
Borstvoeding
Als u borstvoeding geeft, mag u geen terbinafine nemen, omdat het in de moedermelk
terechtkomt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Terbinatop heeft geen of een verwaarloosbaar effect op de rijvaardigheid en het gebruik van
machines.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Terbinatop
Niet van toepassing.
3. HOE WORDT TERBINATOP 250 MG TABLETTEN INGENOMEN
Volg bij het innemen van Terbinatop nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel
uw arts of apotheker.
Dosering
De duur van de behandeling wordt bepaald door uw arts; deze hangt af van het type, de
ernst en de plaats van de infectie. Volg de richtlijnen van de arts nauwkeurig. Verander de
dosis niet en stop de behandeling niet zonder uw arts te raadplegen.
Kinderen:
Voor kinderen jonger dan twee jaar (doorgaans met een gewicht lager dan 12 kg) zijn geen
gegevens beschikbaar.
Voor kinderen < 20 kg is het gebruik van Terbinatop tegenaangewezen, daar deze tabletten
niet in vier gedeeld kunnen worden om een dosis van 62,5 mg te bekomen.
Kinderen van 20 tot 40 kg: 125 mg (1/2 tablet van 250 mg), 1 maal per dag.
Kinderen > 40 kg: 250 mg (1 tablet van 250 mg), 1 maal per dag.
Volwassenen:
1 maal per dag 250 mg (1 tablet van 250 mg).
Als u merkt dat Terbinatop te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of
apotheker.
Wijze van gebruik
Neem de tablet in door deze met voldoende vloeistof (bijv. water) door te slikken.
Wat u moet doen als u meer van Terbinatop heeft ingenomen dan u zou mogen
Wanneer u teveel van Terbinatop heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Verschijnselen bij overdosering
2/4
Bijsluiter
zijn hoofdpijn, misselijkheid, buikpijn of duizeligheid.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Terbinatop in te nemen
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het
echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met
uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.
Als u stopt met het innemen van Terbinatop
Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Terbinatop kan de
infectie weer terug komen.
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Terbinatop bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.
De meest voorkomende ongewenste effecten betreffen het maag-darmstelsel (gevoel van
een volle maag, gebrek aan eetlust, spijsverteringsstoornissen, misselijkheid, lichte buikpijn,
diarree), de huid (uitslag, netelroos) en pijn in de gewrichten en de spieren.
Soms kunnen smaakstoornissen (soms zelfs smaakverlies) optreden; in het algemeen
verdwijnen deze stoornissen maar kunnen nog enkele weken na stopzetting van de
behandeling met Terbinatop voortduren. Zeer zelden werd haaruitval gerapporteerd.
In zeer zeldzame gevallen kan Terbinatop ook ernstige leverproblemen, een daling van
bepaalde bestanddelen van het bloed en ernstige huidreacties veroorzaken.
Als u klachten vertoont zoals aanhoudende misselijkheid, maagproblemen , verminderde
eetlust, ongewone vermoeidheid of zwakte, dient u uw arts dadelijk te verwittigen. Als uw
huid of uw ogen geel worden, als uw urine ongewoon donker gekleurd is of als uw stoelgang
abnormaal bleek is, dient u de behandeling met Terbinatop stop te zetten en uw arts zo snel
mogelijk te raadplegen.
Verwittig uw arts ook onmiddellijk in geval van keelpijn met koorts en bevingen of bij
ongewone bloedingen of kneuzingen of als u na inname van Terbinatop een ernstige
huidreactie ontwikkelt.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U TERBINATOP 250 MG TABLETTEN
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Vervaldatum
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking
na de letters "EXP". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar. De
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker.
3/4
Bijsluiter
Wat bevat Terbinatop
Het werkzame bestanddeel is
terbinafinehydrochloride, overeenkomend met 250 mg terbinafine.
Andere bestanddelen zijn
microkristallijne cellulose (E460), natriumzetmeelglycolaat (type A), hypromellose, colloïdaal
gehydrateerd silicium (E551), magnesiumstearaat (E470b).
Hoe ziet Terbinatop er uit en wat is de inhoud van de verpakking
De tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen met 8, 14, 28, 30, 42, 50
(eenheidsafleververpakking) of 56 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Mylan bvba/sprl
Terhulpsesteenweg 6A
B-1560 Hoeilaart
Fabrikanten
Pharmachemie B.V.
Swensweg 5 / P.O. Box 552
2003 RN Haarlem
Nederland
TEVA UK Ltd.
Brampton Road, Hampden Park
Eastbourne, East Sussex BN22 9AG
Engeland
Registratienummer
BE274041
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 09/2011
4/4

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Terbinatop 250 mg tabletten
terbinafinehydrochloride
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit
geneesmiddel.

· Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.Dit geneesmiddel is aan u
persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Het kan
schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het
geneesmiddel heeft gekregen.
· Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1. Wat is Terbinatop 250 mg tabletten en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Terbinatop 250 mg tabletten inneemt
3. Hoe wordt Terbinatop 250 mg tabletten ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Terbinatop 250 mg tabletten
6. Aanvul ende informatie
1. WAT IS TERBINATOP 250 MG TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT HET
GEBRUIKT

Terbinatop behoort tot de groep van de antimycotica. Deze middelen zorgen ervoor dat
schimmels worden gedood.
Terbinatop vernietigt schimmels ter hoogte van huid, haren en nagels.
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U TERBINATOP 250 MG TABLETTEN INNEEMT
Neem Terbinatop niet in
-
als u al ergisch (overgevoelig) bent voor terbinafine of voor één van de andere
bestanddelen van Terbinatop.
Wees extra voorzichtig met Terbinatop
-
als u een probleem hebt met uw lever of uw nieren. Uw arts dient eerst uw lever en uw
nieren te controleren.
- als u nog andere geneesmiddelen inneemt (zie ook 'Inname met andere
geneesmiddelen').
Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest.

Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking
en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van
deze tabletten met anticonceptie middelen (de pil); terbinafine kan tussentijdse bloedingen of
een onregelmatige cyclus veroorzaken.
Inname van Terbinatop met voedsel en drank
Geen interacties gekend bij inname van Terbinatop in combinatie met voedsel en drank.
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Zwangerschap
Aangezien er te weinig gegevens bestaan over de veiligheid van terbinafine tijdens de
zwangerschap, mag dit geneesmiddel dan ook niet worden toegediend aan zwangere
vrouwen. Als u zwanger wilt worden terwijl u met Terbinatop wordt behandeld, dient u de
behandeling stop te zetten en uw arts te verwittigen.
Borstvoeding
Als u borstvoeding geeft, mag u geen terbinafine nemen, omdat het in de moedermelk
terechtkomt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Terbinatop heeft geen of een verwaarloosbaar effect op de rijvaardigheid en het gebruik van
machines.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Terbinatop
Niet van toepassing.
3. HOE WORDT TERBINATOP 250 MG TABLETTEN INGENOMEN
Volg bij het innemen van Terbinatop nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel
uw arts of apotheker.

Dosering
De duur van de behandeling wordt bepaald door uw arts; deze hangt af van het type, de
ernst en de plaats van de infectie. Volg de richtlijnen van de arts nauwkeurig. Verander de
dosis niet en stop de behandeling niet zonder uw arts te raadplegen.
Kinderen:
Voor kinderen jonger dan twee jaar (doorgaans met een gewicht lager dan 12 kg) zijn geen
gegevens beschikbaar.
Voor kinderen < 20 kg is het gebruik van Terbinatop tegenaangewezen, daar deze tabletten
niet in vier gedeeld kunnen worden om een dosis van 62,5 mg te bekomen.
Kinderen van 20 tot 40 kg: 125 mg (1/2 tablet van 250 mg), 1 maal per dag.
Kinderen > 40 kg: 250 mg (1 tablet van 250 mg), 1 maal per dag.
Volwassenen:
1 maal per dag 250 mg (1 tablet van 250 mg).
Als u merkt dat Terbinatop te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of
apotheker.

Wijze van gebruik
Neem de tablet in door deze met voldoende vloeistof (bijv. water) door te slikken.
Wat u moet doen als u meer van Terbinatop heeft ingenomen dan u zou mogen
Wanneer u teveel van Terbinatop heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met
uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Verschijnselen bij overdosering
zijn hoofdpijn, misselijkheid, buikpijn of duizeligheid.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Terbinatop in te nemen
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het
echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met
uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.
Als u stopt met het innemen van Terbinatop
Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Terbinatop kan de
infectie weer terug komen.
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals al e geneesmiddelen kan Terbinatop bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.
De meest voorkomende ongewenste effecten betreffen het maag-darmstelsel (gevoel van
een vol e maag, gebrek aan eetlust, spijsverteringsstoornissen, misselijkheid, lichte buikpijn,
diarree), de huid (uitslag, netelroos) en pijn in de gewrichten en de spieren.
Soms kunnen smaakstoornissen (soms zelfs smaakverlies) optreden; in het algemeen
verdwijnen deze stoornissen maar kunnen nog enkele weken na stopzetting van de
behandeling met Terbinatop voortduren. Zeer zelden werd haaruitval gerapporteerd.
In zeer zeldzame geval en kan Terbinatop ook ernstige leverproblemen, een daling van
bepaalde bestanddelen van het bloed en ernstige huidreacties veroorzaken.
Als u klachten vertoont zoals aanhoudende misselijkheid, maagproblemen , verminderde
eetlust, ongewone vermoeidheid of zwakte, dient u uw arts dadelijk te verwittigen. Als uw
huid of uw ogen geel worden, als uw urine ongewoon donker gekleurd is of als uw stoelgang
abnormaal bleek is, dient u de behandeling met Terbinatop stop te zetten en uw arts zo snel
mogelijk te raadplegen.
Verwittig uw arts ook onmiddel ijk in geval van keelpijn met koorts en bevingen of bij
ongewone bloedingen of kneuzingen of als u na inname van Terbinatop een ernstige
huidreactie ontwikkelt.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U TERBINATOP 250 MG TABLETTEN
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Vervaldatum
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking
na de letters "EXP". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar. De
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Neem voor al e informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker.
Wat bevat Terbinatop
Het werkzame bestanddeel is
terbinafinehydrochloride, overeenkomend met 250 mg terbinafine.
Andere bestanddelen zijn
microkristal ijne cel ulose (E460), natriumzetmeelglycolaat (type A), hypromellose, col oïdaal
gehydrateerd silicium (E551), magnesiumstearaat (E470b).
Hoe ziet Terbinatop er uit en wat is de inhoud van de verpakking
De tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen met 8, 14, 28, 30, 42, 50
(eenheidsafleververpakking) of 56 tabletten.
Niet al e genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Mylan bvba/sprl
Terhulpsesteenweg 6A
B-1560 Hoeilaart
Fabrikanten
Pharmachemie B.V.
Swensweg 5 / P.O. Box 552
2003 RN Haarlem
Nederland
TEVA UK Ltd.
Brampton Road, Hampden Park
Eastbourne, East Sussex BN22 9AG
Engeland
Registratienummer
BE274041
Afleveringswijze
Op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 09/2011

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG