Terbinafine eg 250 mg

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
TERBINAFINE EG 250 MG TABLETTEN
Terbinafinehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
-
Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wat is Terbinafine EG en waarvoor wordt het ingenomen?
2.
Wanneer mag u Terbinafine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u Terbinafine EG in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Terbinafine EG?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Terbinafine EG en waarvoor wordt het ingenomen?
Terbinafine EG doodt de schimmels van huid, haar en nagels.
2.
Wanneer mag u Terbinafine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Terbinafine EG niet innemen?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Terbinafine EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Terbinafine EG inneemt:
- Als u problemen heeft met uw lever, informeer uw arts. Hij zal uw leverfunctie laten controleren.
- Als u klachten vertoont zoals aanhoudende misselijkheid, verminderde eetlust, vermoeidheid,
braken, buikpijn, geel kleuren van de ogen, ongewoon donker gekleurde urine of abnormaal bleke
stoelgang, dient u de behandeling met Terbinafine EG onmiddellijk stop te zetten en zo snel
mogelijk uw arts raadplegen.
- Als u na inname van Terbinafine EG een ernstige huidreactie ontwikkelt of bloedafwijkingen
vertoont, dient de behandeling te worden gestopt.
- Als u problemen heeft met uw nieren.
- Als u lijdt aan psoriasis (een huidziekte) of lupus erythematosus (een bindweefselziekte).
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Terbinafine EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen.
Bepaalde geneesmiddelen kunnen interageren met Terbinafine EG, waardoor een dosisaanpassing
soms nodig is. Deze geneesmiddelen zijn:
1/6
Bijsluiter
-
-
-
-
-
-
-
Cimetidine (een geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van maagproblemen)
Fluconazol, ketoconazol (geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties)
Bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van hart- en bloeddrukproblemen, zoals
amiodarone, bèta-blockers en geneesmiddelen voor de behandeling van ritmestoornissen.
Bepaalde antidepressiva (vb. desipramine)
Bepaalde antibiotica (vb. rifampicine)
Orale contraceptie
Ciclosporine, een geneesmiddel gebruikt voor de controle van het immuunsysteem om afstoting
van getransplanteerde organen te voorkomen.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
Gezien de beperkte gegevens in verband met de veiligheid van het gebruik van terbinafine (het
werkzaam bestanddeel van Terbinafine EG) tabletten tijdens de zwangerschap, mag Terbinafine EG
niet aan zwangere vrouwen worden toegediend. Indien u zwanger wordt tijdens het gebruik van
Terbinafine EG, dient de behandeling te worden gestaakt en dient u uw arts op de hoogte te brengen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding:
Omdat terbinafine in de moedermelk wordt uitgescheiden mag u Terbinafine EG niet gebruiken als u
borstvoeding geeft.
Vruchtbaarheid:
Terbinafine EG heeft geen effect op de vruchtbaarheid.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u zich duizelig voelt wanneer u Terbinafine EG tabletten inneemt, mag u geen auto’s besturen of
machines gebruiken.
3.
Hoe neemt u Terbinafine EG in?
De duur van de behandeling wordt door de arts bepaald en hangt af van het soort, de ernst en de plaats
van de infectie. Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Verander de dosis niet en stop
de behandeling niet zonder medisch advies.
Aanbevolen dosering:
Volwassenen:1
tablet van 250 mg, 1 maal per dag.
Kinderen:
Gewicht 20 - 40 kg: 125 mg (1/2 tablet van 250 mg), 1 maal per dag.
Gewicht > 40 kg: 1 tablet van 250 mg, 1 maal per dag.
Voor kinderen die minder dan 20 kg wegen is het gebruik van Terbinafine EG tabletten niet
aangewezen omdat ze niet in 4 kunnen gedeeld worden om een dosering van 62,5 mg te bereiken.
Heeft u te veel van Terbinafine EG ingenomen?
Wanneer u te veel van Terbinafine EG tabletten heeft ingenomen of indien een kind Terbinafine EG
tabletten ingenomen heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (070/245.245) .
2/6
Bijsluiter
In geval van acute overdosering (het toevallig of opzettelijk peroraal innemen van grote hoeveelheden
van de verpakkingsinhoud) zijn er geen vergiftigingsverschijnselen te verwachten. Mededelingen in
verband met vergiftiging bij de mens ontbreken. Er zijn bijgevolg geen bijzondere aanbevelingen met
betrekking tot therapeutische maatregelen.
Bent u vergeten Terbinafine EG in te nemen?
Indien u een tablet vergeten bent, neem deze alsnog zo gauw mogelijk in behalve als u het volgende
binnen minder dan 4u moet innemen. In dit geval, neemt u de volgende tablet op het gebruikelijke
tijdstip.
Als u stopt met het innemen van Terbinafine EG
Het is altijd verstandig om eerst met uw arts te overleggen voordat u de behandeling stopt.
Heeft u nog andere vragen over de inname van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De bijwerkingen (Tabel 1) worden gerangschikt volgens orgaansysteem en naar frequentie van
voorkomen: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, < 1/10); soms (≥ 1/1.000, < 1/100); zelden (≥ 1/10.000,
< 1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden
bepaald).
Tabel 1
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer zelden:
Neutropenie (tekort aan witte bloedcellen
gepaard gaande met een verhoogde
gevoeligheid
voor
infecties),
agranulocytose (tekort aan of afwezigheid
van witte bloedcellen gepaard gaande met
plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn
en
zweertjes
in
de
mond),
trombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes
gepaard gaande met blauwe plekken en
bloedingsneiging), pancytopenie (te laag
aantal rode en witte bloedcellen en
bloedplaatjes)
Anemie (tekort aan rode bloedcellen)
Anafylactoïde reactie (ernstige allergische
reactie), angio-oedeem (zwelling van het
gezicht), cutane en systemische lupus
erythematosus
Anafylactische reacties, een reactie die
gelijkt op een serumziekte
Niet bekend:
Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden:
Niet bekend:
3/6
Bijsluiter
Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Zeer vaak:
Psychische aandoeningen
Niet bekend:
Zenuwstelselaandoeningen
Vaak:
Soms:
Zeer zelden:
Niet bekend:
Evenwichtsorgaan -en ooraandoeningen
Niet bekend:
Bloedvataandoeningen
Niet bekend:
Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer vaak:
Niet bekend:
Lever- en galaandoeningen
Zelden:
Niet bekend:
Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer vaak:
Zeer zelden:
Verminderde eetlust
Angst, depressie
Hoofdpijn
Verminderde smaak, smaakverlies
Duizeligheid, paresthesie (waarnemen van
tintelingen, jeuk of kriebelingen) en hypo-
esthesie (verminderd gevoelsvermogen)
Anosmie (verminderde reukzin)
Verminderd gehoor, tinnitus (oorsuizen)
Vasculitis (ontsteking van de bloedvaten)
Opgezette buik, gestoorde spijsvertering,
misselijkheid, buikpijn, diarree
Pancreatitis (ontsteking van de pancreas)
Leverfalen, verhoogde leverenzymen
Hepatitis (ontsteking van de lever),
geelzucht, cholestase (galstuwing)
Huiduitslag, urticaria (huiduitslag met
hevige jeuk en vorming van bultjes)
Erythema
multiforme,
Stevens-
Johnsonsyndroom
(ernstige
overgevoeligheidsreactie met koorts, rode
vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of
oogontsteking),
toxische
epidermale
necrolyse
(ernstige,
plotselinge
overgevoeligheidsreactie gepaard gaande
met koorts en blaren op de huid/vervelling
van de huid), acute gegeneraliseerde
exanthemateuze
pustulose
(AGEP,
ontstekingsachtige ziekte van huid en
ingewanden).
Psoriasiforme huiduitslag of opflakkering
van psoriasis
haaruitval
Niet bekend:
Lichtovergevoeligheidsreactie, huidreactie
door blootstelling aan licht, allergische
lichtovergevoeligheidsreactie
en
polymorfe lichteruptie
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Zeer vaak:
Gewrichtspijn, spierpijn
Niet bekend:
Rhabdomyolyse (spierafbraak)
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Zeer zelden:
Moeheid
Niet bekend:
Griepachtige ziekteverschijnselen, koorts
4/6
Bijsluiter
Onderzoeken
Niet bekend:
Stijging
van
fosfokinasegehalte
gewichtsafname
het
in
creatinine-
het
bloed,
Indien u symptomen vertoont zoals o.a. aanhoudende nausea, maagproblemen, verlies van eetlust,
ongewone vermoeidheid of zwakte, is het van belang om onmiddellijk uw arts te verwittigen. Indien
uw huid of uw ogen geel worden, indien uw urine tegen de gewoonte in donkergekleurd is en uw
stoelgang abnormaal bleek is, moet u onmiddellijk stoppen met de inname van Terbinafine EG
tabletten en tegelijkertijd uw dokter raadplegen. Verwittig ook direct uw arts bij keelpijn met koorts en
rillingen, of in geval van ongewone bloeding of contusie of indien er zich ernstige reacties voordoen
ter hoogte van de huid tengevolge van de inname van Terbinafine EG tabletten.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via de website:
www.fagg.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Terbinafine EG?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na “Exp”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Terbinafine EG?
De werkzame stof in Terbinafine EG is terbinafine. Elke tablet bevat 250 mg terbinafine,
overeenkomend met 281,28 mg terbinafinehydrochloride.
De andere stoffen in Terbinafine EG zijn: natriumcarboxymethylzetmeel (type A), microkristallijn
cellulose, hypromellose, colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat.
Hoe ziet Terbinafine EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Terbinafine EG 250 mg tabletten zijn langwerpige witte tabletten die in 2 gelijke delen kunnen
verdeeld worden. Terbinafine EG wordt op de markt gebracht in PVC/Aluminium blisterverpakkingen
van 14, 56 of 98 deelbare tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel - België
Fabrikant
Laboratorios Liconsa S.A. - Avda. Miralcampo Nº 7 - Polígono Industrial Miralcampo - 19200
5/6
Bijsluiter
Azuqueca de Henares (Guadalajara) - Spanje
Sanico NV - Veedijk 59 - 2300 Turnhout - België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE324746
Afleveringswijze:
op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2014.
6/6

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
TERBINAFINE EG 250 MG TABLETTEN
Terbinafinehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.

-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wat is Terbinafine EG en waarvoor wordt het ingenomen?
2.
Wanneer mag u Terbinafine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe neemt u Terbinafine EG in?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Terbinafine EG?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Terbinafine EG en waarvoor wordt het ingenomen?
Terbinafine EG doodt de schimmels
van
huid
, haar
en nagels
.
2.
Wanneer mag u Terbinafine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Terbinafine EG niet innemen?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Terbinafine EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Terbinafine EG inneemt:
- Als u problemen heeft met uw lever, informeer uw arts. Hij zal uw leverfunctie laten controleren.
- Als u klachten vertoont zoals aanhoudende misselijkheid, verminderde eetlust, vermoeidheid,
braken, buikpijn, geel kleuren van de ogen, ongewoon donker gekleurde urine of abnormaal bleke
stoelgang, dient u de behandeling met Terbinafine EG onmiddellijk stop te zetten en zo snel
mogelijk uw arts raadplegen.
- Als u na inname van Terbinafine EG een ernstige huidreactie ontwikkelt of bloedafwijkingen
vertoont, dient de behandeling te worden gestopt.
- Als u problemen heeft met uw nieren.
- Als u lijdt aan psoriasis (een huidziekte) of lupus erythematosus (een bindweefselziekte).
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Terbinafine EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen.
Bepaalde geneesmiddelen kunnen interageren met Terbinafine EG, waardoor een dosisaanpassing
soms nodig is. Deze geneesmiddelen zijn:
- Cimetidine (een geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van maagproblemen)
- Fluconazol, ketoconazol (geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties)
- Bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van hart- en bloeddrukproblemen, zoals
amiodarone, bèta-blockers en geneesmiddelen voor de behandeling van ritmestoornissen.
- Bepaalde antidepressiva (vb. desipramine)
- Bepaalde antibiotica (vb. rifampicine)
- Orale contraceptie
- Ciclosporine, een geneesmiddel gebruikt voor de controle van het immuunsysteem om afstoting
van getransplanteerde organen te voorkomen.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
Gezien de beperkte gegevens in verband met de veiligheid van het gebruik van terbinafine (het
werkzaam bestanddeel van Terbinafine EG) tabletten tijdens de zwangerschap, mag Terbinafine EG
niet aan zwangere vrouwen worden toegediend. Indien u zwanger wordt tijdens het gebruik van
Terbinafine EG, dient de behandeling te worden gestaakt en dient u uw arts op de hoogte te brengen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding:
Omdat terbinafine in de moedermelk wordt uitgescheiden mag u Terbinafine EG niet gebruiken als u
borstvoeding geeft.
Vruchtbaarheid:
Terbinafine EG heeft geen effect op de vruchtbaarheid.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u zich duizelig voelt wanneer u Terbinafine EG tabletten inneemt, mag u geen auto's besturen of
machines gebruiken.
3.
Hoe neemt u Terbinafine EG in?
De duur van de behandeling wordt door de arts bepaald en hangt af van het soort, de ernst en de plaats
van de infectie. Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Verander de dosis niet en stop
de behandeling niet zonder medisch advies.
Aanbevolen dosering:
Volwassenen:1 tablet van 250 mg, 1 maal per dag.
Kinderen:
Gewicht 20 - 40 kg: 125 mg (1/2 tablet van 250 mg), 1 maal per dag.
Gewicht > 40 kg: 1 tablet van 250 mg, 1 maal per dag.
Voor kinderen die minder dan 20 kg wegen is het gebruik van Terbinafine EG tabletten niet
aangewezen omdat ze niet in 4 kunnen gedeeld worden om een dosering van 62,5 mg te bereiken.
Heeft u te veel van Terbinafine EG ingenomen?
Wanneer u te veel van Terbinafine EG tabletten heeft ingenomen of indien een kind Terbinafine EG
tabletten ingenomen heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het
Antigifcentrum (070/245.245) .
In geval van acute overdosering (het toevallig
of
opzettelijk peroraal innemen van grote hoeveelheden
van de verpakkingsinhoud) zijn er geen vergiftigingsverschijnselen te verwachten. Mededelingen in
verband met vergiftiging bij de mens ontbreken. Er zijn bijgevolg geen bijzondere aanbevelingen met
betrekking tot therapeutische maatregelen.
Bent u vergeten Terbinafine EG in te nemen?
Indien u een tablet vergeten bent, neem deze alsnog zo gauw mogelijk in behalve als u het volgende
binnen minder dan 4u moet innemen. In dit geval, neemt u de volgende tablet op het gebruikelijke
tijdstip.
Als u stopt met het innemen van Terbinafine EG
Het is altijd verstandig om eerst met uw arts te overleggen voordat u de behandeling stopt.
Heeft u nog andere vragen over de inname van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De bijwerkingen (Tabel 1) worden gerangschikt volgens orgaansysteem en naar frequentie van
voorkomen: zeer vaak ( 1/10); vaak ( 1/100, < 1/10); soms ( 1/1.000, < 1/100); zelden ( 1/10.000,
< 1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden
bepaald).
Tabel 1
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer zelden:
Neutropenie (tekort aan witte bloedcellen
gepaard gaande met een verhoogde
gevoeligheid
voor
infecties),
agranulocytose (tekort aan of afwezigheid
van witte bloedcellen gepaard gaande met
plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn
en zweertjes in de mond),
trombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes
gepaard gaande met blauwe plekken en
bloedingsneiging), pancytopenie (te laag
aantal rode en witte bloedcellen en
bloedplaatjes)
Niet bekend:
Anemie (tekort aan rode bloedcellen)
Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden:
Anafylactoïde reactie (ernstige allergische
reactie), angio-oedeem (zwelling van het
gezicht), cutane en systemische lupus
erythematosus
Niet bekend:
Anafylactische reacties, een reactie die
gelijkt op een serumziekte
Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Zeer vaak:
Verminderde eetlust
Psychische aandoeningen
Niet bekend:
Angst, depressie
Zenuwstelselaandoeningen
Vaak:
Hoofdpijn
Soms:
Verminderde smaak, smaakverlies
Zeer zelden:
Duizeligheid, paresthesie (waarnemen van
tintelingen, jeuk of kriebelingen) en hypo-
esthesie (verminderd gevoelsvermogen)
Niet bekend:
Anosmie (verminderde reukzin)
Evenwichtsorgaan -en ooraandoeningen
Niet bekend:
Verminderd gehoor, tinnitus (oorsuizen)
Bloedvataandoeningen
Niet bekend:
Vasculitis (ontsteking van de bloedvaten)
Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer vaak:
Opgezette buik, gestoorde spijsvertering,
misselijkheid, buikpijn, diarree
Niet bekend:
Pancreatitis (ontsteking van de pancreas)
Lever- en galaandoeningen
Zelden:
Leverfalen, verhoogde leverenzymen
Niet bekend:
Hepatitis (ontsteking van de lever),
geelzucht, cholestase (galstuwing)
Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer vaak:
Huiduitslag, urticaria (huiduitslag met
hevige jeuk en vorming van bultjes)
Zeer zelden:
Erythema
multiforme,
Stevens-
Johnsonsyndroom
(ernstige
overgevoeligheidsreactie met koorts, rode
vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of
oogontsteking), toxische epidermale
necrolyse
(ernstige,
plotselinge
overgevoeligheidsreactie gepaard gaande
met koorts en blaren op de huid/vervelling
van de huid), acute gegeneraliseerde
exanthemateuze pustulose (AGEP,
ontstekingsachtige ziekte van huid en
ingewanden).
Psoriasiforme huiduitslag of opflakkering
van psoriasis
haaruitval
Niet bekend:
Lichtovergevoeligheidsreactie, huidreactie
door blootstelling aan licht, allergische
lichtovergevoeligheidsreactie
en
polymorfe lichteruptie
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Zeer vaak:
Gewrichtspijn, spierpijn
Niet bekend:
Rhabdomyolyse (spierafbraak)
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Zeer zelden:
Moeheid
Niet bekend:
Griepachtige ziekteverschijnselen, koorts
Onderzoeken
Niet bekend:
Stijging van het creatinine-
fosfokinasegehalte in het bloed,
gewichtsafname
Indien u symptomen vertoont zoals o.a. aanhoudende nausea, maagproblemen, verlies van eetlust,
ongewone vermoeidheid of zwakte, is het van belang om onmiddellijk uw arts te verwittigen. Indien
uw huid of uw ogen geel worden, indien uw urine tegen de gewoonte in donkergekleurd is en uw
stoelgang abnormaal bleek is, moet u onmiddellijk stoppen met de inname van Terbinafine EG
tabletten en tegelijkertijd uw dokter raadplegen. Verwittig ook direct uw arts bij keelpijn met koorts en
rillingen, of in geval van ongewone bloeding of contusie of indien er zich ernstige reacties voordoen
ter hoogte van de huid tengevolge van de inname van Terbinafine EG tabletten.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via de website: www.fagg.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Terbinafine EG?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na 'Exp'. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in
Terbinafine EG?
De werkzame stof in Terbinafine EG is terbinafine. Elke tablet bevat 250 mg terbinafine,
overeenkomend met 281,28 mg terbinafinehydrochloride.
De andere stoffen in Terbinafine EG zijn: natriumcarboxymethylzetmeel (type A), microkristallijn
cellulose, hypromellose, colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat.
Hoe ziet Terbinafine EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Terbinafine EG 250 mg tabletten zijn langwerpige witte tabletten die in 2 gelijke delen kunnen
verdeeld worden. Terbinafine EG wordt op de markt gebracht in PVC/Aluminium blisterverpakkingen
van 14, 56 of 98 deelbare tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel - België
Fabrikant
Laboratorios Liconsa S.A. - Avda. Miralcampo Nº 7 - Polígono Industrial Miralcampo - 19200
Azuqueca de Henares (Guadalajara) - Spanje
Sanico NV - Veedijk 59 - 2300 Turnhout - België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE324746
Afleveringswijze: op medisch voorschrift
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2014.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG