Terbinafine eg 1 %

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
TERBINAFINE EG 1% CREME
Terbinafinehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
-
Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht na 15 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wat is Terbinafine EG en waarvoor wordt het gebruikt?
2.
Hoe gebruikt u Terbinafine EG?
3.
Hoe gebruikt u Terbinafine EG?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Terbinafine EG?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Terbinafine EG en waarvoor wordt het gebruikt?
Terbinafine EG is een antimycoticum dat de schimmels dood die voor huidaandoeningen verantwoordelijk
zijn.
Terbinafine EG is werkzaam tegen Tinea:
-
atleet-voet (Tinea pedis), is een schimmelinfectie die alleen maar voorkomt op de voeten (meestal op de
twee voeten, maar niet altijd) en vaak tussen de tenen. Schimmelinfecties kunnen ook op de wreef, de
voetzool, of op andere zones ontstaan. Atleet-voet, wat vaak voorkomt, gaat gepaard met kloven en een
afschilfering (losse velletjes), maar soms ook met zwellingen, blaasjes of zweren (open wonden die vocht
afscheiden). Wanneer de teennagels ook aangetast zijn (schimmels op en onder de nagel), met een
verkleuring en een structuurverandering van de nagel, raadpleeg dan uw arts want Terbinafine EG is niet
aangewezen voor de behandeling van zulke infecties.
de liesschimmel (Tinea cruris), komt in de plooien van de huid voor, vooral als ze vochtig zijn bijvoorbeeld
in de lies of tussen de benen, vaak aan beide kanten, maar meestal erger aan één kant. De infectie kan zich
tussen de benen, tot op de billen en zelfs tot aan de maag uitbreiden. Het kan zich ook voordoen onder de
borsten, de oksels (onder de armen), etc. De rand van het letsel is duidelijk, er kunnen blaasjes verschijnen
die jeuken.
de ringworm (Tinea corporis) kan overal op het lichaam ontstaan en wordt meestal op het hoofd, de nek,
het gezicht of de armen waargenomen. Het is een rode ringvormige plek die kan jeuken en schilferig kan
zijn (met losse velletjes).
1/5
1
-
-
Bijsluiter
Terbinafine EG is ook aangewezen voor de behandeling van de volgende huidinfecties:
-
Pityriasis versicolor, bestaat uit schilferende plekken (met losse velletjes) die lichter worden ten gevolge
van een verminderende pigmentatie (kleuring) van de huid. Deze plekken zijn meer zichtbaar in de zomer
omdat ze omringd zijn door een huid die normaal bruint. Meestal komen ze voor op de romp, de nek en
de armen en kunnen na een aantal maanden terugkeren, in het bijzonder door warm weer en transpiratie.
-
Candidose (intertrigo), dat ook in de zweterige plooien van de huid voorkomt, bijvoorbeeld onder de
borsten, onder de oksels (onder de armen). Meestal komt deze huidschimmel voor bij ouderen, bij
patiënten met vetzucht of suikerpatiënten. De klachten bestaan uit rode, jeukende plekken met schilfers
(losse velletjes).
Indien U twijfelt over de aard van de infectie, raadpleeg uw arts of apotheker voordat u Terbinafine EG
gebruikt.
2.
Wanneer mag u Terbinafine EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Terbinafine EG niet gebruiken?
-
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Terbinafine EG?
-
Gebruik Terbinafine EG alleen uitwendig (op de huid).
-
Vermijd ieder contact met de ogen. Bij direct contact met de ogen moeten deze onmiddellijk overvloedig
gespoeld worden met water. Raadpleeg uw arts indien de klacht niet overgaat.
-
Aangezien de beperkte klinische ervaring is het afgeraden om Terbinafine EG toe te dienen aan kinderen
beneden 12 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Terbinafine EG nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of
apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen.
Gebruik geen andere crème op de behandelde zones.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
Het gebruik van Terbinafine EG crème wordt afgeraden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding:
Gebruik Terbinafine EG niet gedurende de borstvoeding want Terbinafine, het werkzaam bestanddeel van het
geneesmiddel, wordt in de moedermelk teruggevonden. Toch is het bijna onvoorstelbaar dat het kind zou
aangedaan worden door een kleine dosis die door de huid opgenomen wordt. Bovendien mogen de kinderen
niet in contact komen met de behandelde zone met Terbinafine EG, de borsten inbegrepen.
Vruchtbaarheid:
Terbinafine EG crème heeft geen invloed op de vruchtbaarheid.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Terbinafine EG heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.
2/5
2
Bijsluiter
Terbinafine EG crème bevat cetyl- en stearylalcohol
Kunnen plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis)
3.
Hoe gebruikt u Terbinafine EG?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder
Duur en frequentie van behandeling:
-
Voor « atleet-voet » (Tinea pedia), de «liesschimmel» (Tinea cruris) en de « ringworm » (Tinea corporis):
1 maal per dag gedurende 1 week.
-
Voor « Pityriasis versicolor » en « Candidose » (Intertrigo): 1 tot 2 maal per dag gedurende 2 weken.
De behandeling gedurende een tot twee weken volhouden, naargelang de indicatie, zelfs als er na enkele dagen
een verbetering van de klachten is, om het terugkeren van de infectie te vermijden.
-
-
-
-
Was en droog zorgvuldig de huid.
Smeer een dunne laag Terbinafine EG op de ontstoken huid en een gedeelte daar omheen.
Wrijf de crème lichtjes in.
Was uw handen na het inwrijven om de infectie niet op een andere plek of aan iemand anders over te
brengen. Gisten zijn zeer besmettelijk, dus geen kleren of linnengoed met iemand anders delen. Was ze
veelvuldig.
Probeer de aangetaste zones niet te krabben, ook al jeuken ze. Dit zou de situatie kunnen verslechteren, de
verbetering vertragen en de infectie verspreiden. Als de ontsteking in een huidplooi zit, dan kan, vooral ‘s
nachts, de huid na het insmeren worden afgedekt met een steriel gaasje. Vervang het gaasje iedere keer.
Indien na 15 dagen geen verbetering is opgetreden neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Heeft u te veel van Terbinafine EG gebruikt ?
Wanneer u te veel van Terbinafine EG heeft gebruikt of als u per ongeluk Terbinafine EG crème heeft
ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Terbinafine EG te gebruiken?
Smeer zo vlug mogelijk de crème in en doe de behandeling normaal verder. Het is van belang om de crème
met regelmatige tussenpozen te gebruiken: een applicatie missen kan de infectie reactiveren.
Als u stopt met het gebruik van Terbinafine EG
Meestal treedt al na enkele dagen verbetering van de klachten op. Onregelmatig gebruik of voortijdig stoppen
van de crème vergroot de kans op het terugkeren van de klachten.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
3/5
3
Bijsluiter
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Lokale symptomen zoals jeuk, huidafschilfering, pijn en irritatie op de plaats van toepassing,
pigmentatiestoornis, branderig gevoel op de huid, roodheid, schurft, enz. kunnen optreden op de plaats van
toepassing. Deze onschadelijke symptomen moeten onderscheiden worden van overgevoeligheidsreacties
waaronder huiduitslag, die in sporadische gevallen gemeld worden en een stopzetting van de behandeling
vereisen. In geval van accidenteel contact met de ogen kan terbinafine de ogen irriteren. In zeldzame gevallen
kan de onderliggende schimmelinfectie verergerd zijn.
De bijwerkingen worden hieronder weergegeven volgens orgaansysteemklasse en frequentie. De frequenties
worden gedefinieerd als:
zeer vaak
(≥ 1/10);
vaak
(≥1/100, <1/10);
soms
(≥1/1.000, <1/100);
zelden
(≥1/10.000, <1.000);
zeer zelden
(<1/10.000) of
niet bekend
(kan met de beschikbare gegevens niet worden
bepaald). Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst.
Immuunsysteemaandoeningen
Niet bekend
Overgevoeligheid*
Oogaandoeningen
Zelden
Oogirritatie
Huid- en onderhuidaandoeningen
Vaak
Huidafschilfering, jeuk
Soms
Huidletsel, schurft, huidaandoening, pigmentatiestoornis, roodheid, branderig gevoel
op de huid
Zelden
Droge huid, contactdermatitis, eczeem
Niet bekend
huiduitslag*
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Soms
Pijn, pijn op de plaats van toepassing, irritatie op de plaats van toepassing
Zelden
Verergerde conditie
*Gebaseerd op postmarketingervaring.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via de website:
www.fagg.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Terbinafine EG?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
4/5
4
Bijsluiter
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking
na «EXP». Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker
wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier
vernietigd en komen niet in het milieu terecht
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Terbinafine EG?
De werkzame stof in Terbinafine EG is terbinafinehydrochloride; 1 g crème bevat 10 mg van het werkzaam
bestanddeel.
De andere stoffen in Terbinafine EG zijn: natriumhydroxyde, benzylalcohol, sorbitaanstearaat, cetylpalmitaat,
cetylalcohol, stearylalcohol, polysorbaat 60, isopropylmyristaat, gezuiverd water.
Hoe ziet Terbinafine EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Terbinafine EG crème is alleen uitwendig te gebruiken en is verkrijgbaar in een aluminium tube van 15 g.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel - België
Fabrikant
Laboratorios Liconsa S.A. - Avda. Miralcampo, Nº 7 - Polígono Industrial Miralcampo - 19200 Azuqueca de
Henares (Guadalajara) - Spanje
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE324737
Afleveringswijze:
vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2014.
5/5
5

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
TERBINAFINE EG 1% CREME
Terbinafinehydrochloride
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.

-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 15 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wat is Terbinafine EG en waarvoor wordt het gebruikt?
2.
Hoe gebruikt u Terbinafine EG?
3.
Hoe gebruikt u Terbinafine EG?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Terbinafine EG?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Terbinafine EG en waarvoor wordt het gebruikt?
Terbinafine EG is een antimycoticum dat de schimmels dood die voor huidaandoeningen verantwoordelijk
zijn.
Terbinafine EG is werkzaam tegen Tinea:
- atleet-voet (Tinea pedis), is een schimmelinfectie die alleen maar voorkomt op de voeten (meestal op de
twee voeten, maar niet altijd) en vaak tussen de tenen. Schimmelinfecties kunnen ook op de wreef, de
voetzool, of op andere zones ontstaan. Atleet-voet, wat vaak voorkomt, gaat gepaard met kloven en een
afschilfering (losse velletjes), maar soms ook met zwellingen, blaasjes of zweren (open wonden die vocht
afscheiden). Wanneer de teennagels ook aangetast zijn (schimmels op en onder de nagel), met een
verkleuring en een structuurverandering van de nagel, raadpleeg dan uw arts want Terbinafine EG is niet
aangewezen voor de behandeling van zulke infecties.
- de liesschimmel (Tinea cruris), komt in de plooien van de huid voor, vooral als ze vochtig zijn bijvoorbeeld
in de lies of tussen de benen, vaak aan beide kanten, maar meestal erger aan één kant. De infectie kan zich
tussen de benen, tot op de billen en zelfs tot aan de maag uitbreiden. Het kan zich ook voordoen onder de
borsten, de oksels (onder de armen), etc. De rand van het letsel is duidelijk, er kunnen blaasjes verschijnen
die jeuken.
- de ringworm (Tinea corporis) kan overal op het lichaam ontstaan en wordt meestal op het hoofd, de nek,
het gezicht of de armen waargenomen. Het is een rode ringvormige plek die kan jeuken en schilferig kan
zijn (met losse velletjes).
1/ 1
Terbinafine EG is ook aangewezen voor de behandeling van de volgende huidinfecties:
-
Pityriasis versicolor, bestaat uit schilferende plekken (met losse velletjes) die lichter worden ten gevolge
van een verminderende pigmentatie (kleuring) van de huid. Deze plekken zijn meer zichtbaar in de zomer
omdat ze omringd zijn door een huid die normaal bruint. Meestal komen ze voor op de romp, de nek en
de armen en kunnen na een aantal maanden terugkeren, in het bijzonder door warm weer en transpiratie.
- Candidose (intertrigo), dat ook in de zweterige plooien van de huid voorkomt, bijvoorbeeld onder de
borsten, onder de oksels (onder de armen). Meestal komt deze huidschimmel voor bij ouderen, bij
patiënten met vetzucht of suikerpatiënten. De klachten bestaan uit rode, jeukende plekken met schilfers
(losse velletjes).
Indien U twijfelt over de aard van de infectie, raadpleeg uw arts of apotheker voordat u Terbinafine EG
gebruikt.
2.
Wanneer mag u Terbinafine EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Terbinafine EG niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Terbinafine EG?
-
Gebruik Terbinafine EG alleen uitwendig (op de huid).
- Vermijd ieder contact met de ogen. Bij direct contact met de ogen moeten deze onmiddellijk overvloedig
gespoeld worden met water. Raadpleeg uw arts indien de klacht niet overgaat.
- Aangezien de beperkte klinische ervaring is het afgeraden om Terbinafine EG toe te dienen aan kinderen
beneden 12 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Terbinafine EG nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of
apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen.
Gebruik geen andere crème op de behandelde zones.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
Het gebruik van Terbinafine EG crème wordt afgeraden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding:
Gebruik Terbinafine EG niet gedurende de borstvoeding want Terbinafine, het werkzaam bestanddeel van het
geneesmiddel, wordt in de moedermelk teruggevonden. Toch is het bijna onvoorstelbaar dat het kind zou
aangedaan worden door een kleine dosis die door de huid opgenomen wordt. Bovendien mogen de kinderen
niet in contact komen met de behandelde zone met Terbinafine EG, de borsten inbegrepen.
Vruchtbaarheid:
Terbinafine EG crème heeft geen invloed op de vruchtbaarheid.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Terbinafine EG heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.
2/ 2
Terbinafine EG crème bevat cetyl- en stearylalcohol
Kunnen plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis)
3.
Hoe gebruikt u Terbinafine EG?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder
Duur en frequentie van behandeling:
-
Voor « atleet-voet » (Tinea pedia), de «liesschimmel» (Tinea cruris) en de « ringworm » (Tinea corporis):
1 maal per dag gedurende 1 week.
- Voor « Pityriasis versicolor » en « Candidose » (Intertrigo): 1 tot 2 maal per dag gedurende 2 weken.
De behandeling gedurende een tot twee weken volhouden, naargelang de indicatie, zelfs als er na enkele dagen
een verbetering van de klachten is, om het terugkeren van de infectie te vermijden.
- Was en droog zorgvuldig de huid.
- Smeer een dunne laag Terbinafine EG op de ontstoken huid en een gedeelte daar omheen.
- Wrijf de crème lichtjes in.
- Was uw handen na het inwrijven om de infectie niet op een andere plek of aan iemand anders over te
brengen. Gisten zijn zeer besmettelijk, dus geen kleren of linnengoed met iemand anders delen. Was ze
veelvuldig.
Probeer de aangetaste zones niet te krabben, ook al jeuken ze. Dit zou de situatie kunnen verslechteren, de
verbetering vertragen en de infectie verspreiden. Als de ontsteking in een huidplooi zit, dan kan, vooral `s
nachts, de huid na het insmeren worden afgedekt met een steriel gaasje. Vervang het gaasje iedere keer.
Indien na 15 dagen geen verbetering is opgetreden neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Heeft u te veel van Terbinafine EG gebruikt ?
Wanneer u te veel van Terbinafine EG heeft gebruikt of als u per ongeluk Terbinafine EG crème heeft
ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Terbinafine EG te gebruiken?
Smeer zo vlug mogelijk de crème in en doe de behandeling normaal verder. Het is van belang om de crème
met regelmatige tussenpozen te gebruiken: een applicatie missen kan de infectie reactiveren.
Als u stopt met het gebruik van Terbinafine EG
Meestal treedt al na enkele dagen verbetering van de klachten op. Onregelmatig gebruik of voortijdig stoppen
van de crème vergroot de kans op het terugkeren van de klachten.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
3/ 3
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Lokale symptomen zoals jeuk, huidafschilfering, pijn en irritatie op de plaats van toepassing,
pigmentatiestoornis, branderig gevoel op de huid, roodheid, schurft, enz. kunnen optreden op de plaats van
toepassing. Deze onschadelijke symptomen moeten onderscheiden worden van overgevoeligheidsreacties
waaronder huiduitslag, die in sporadische gevallen gemeld worden en een stopzetting van de behandeling
vereisen. In geval van accidenteel contact met de ogen kan terbinafine de ogen irriteren. In zeldzame gevallen
kan de onderliggende schimmelinfectie verergerd zijn.
De bijwerkingen worden hieronder weergegeven volgens orgaansysteemklasse en frequentie. De frequenties
worden gedefinieerd als: zeer vaak ( 1/10); vaak (1/100, <1/10); soms (1/1.000, <1/100); zelden
(1/10.000, <1.000); zeer zelden (<1/10.000) of niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden
bepaald). Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst.
Immuunsysteemaandoeningen
Niet bekend
Overgevoeligheid*
Oogaandoeningen
Zelden
Oogirritatie
Huid- en onderhuidaandoeningen
Vaak
Huidafschilfering, jeuk
Soms
Huidletsel, schurft, huidaandoening, pigmentatiestoornis, roodheid, branderig gevoel
op de huid
Zelden
Droge huid, contactdermatitis, eczeem
Niet bekend
huiduitslag*
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Soms
Pijn, pijn op de plaats van toepassing, irritatie op de plaats van toepassing
Zelden
Verergerde conditie
*Gebaseerd op postmarketingervaring.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via de website:
www.fagg.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Terbinafine EG?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
4/ 4
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking
na «EXP». Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker
wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier
vernietigd en komen niet in het milieu terecht
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in
Terbinafine EG?
De werkzame stof in Terbinafine EG is terbinafinehydrochloride; 1 g crème bevat 10 mg van het werkzaam
bestanddeel.
De andere stoffen in Terbinafine EG zijn: natriumhydroxyde, benzylalcohol, sorbitaanstearaat, cetylpalmitaat,
cetylalcohol, stearylalcohol, polysorbaat 60, isopropylmyristaat, gezuiverd water.
Hoe ziet Terbinafine EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Terbinafine EG crème is alleen uitwendig te gebruiken en is verkrijgbaar in een aluminium tube van 15 g.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel - België
Fabrikant
Laboratorios Liconsa S.A. - Avda. Miralcampo, Nº 7 - Polígono Industrial Miralcampo - 19200 Azuqueca de
Henares (Guadalajara) - Spanje
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE324737
Afleveringswijze: vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2014.
5/ 5

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG