Terazosine eg 2 mg

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Terazosine EG 1 mg tabletten
Terazosine EG 2 mg tabletten
Terazosine EG 5 mg tabletten
Terazosine EG 10 mg tabletten
Terazosine EG Starter Pack 1 mg + 2 mg tabletten
Terazosine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Terazosine EG en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u Terazosine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Terazosine EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Terazosine EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
Wat is Terazosine EG en waarvoor wordt het gebruikt?
Het actief bestanddeel van Terazosine EG is een alfa-adrenolyticum, een geneesmiddel dat de gladde
spieren ontspant.
Terazosine EG is aangewezen bij:
- de behandeling van te hoge bloeddruk, hetzij alleen, hetzij in combinatie met een ander
geneesmiddel tegen verhoogde bloeddruk.
- de behandeling van de symptomen van een goedaardige prostaathypertrofie.
2.
Wanneer mag u Terazosine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Terazosine EG niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Terazosine EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Terazosine inneemt.
Na de inname van dit geneesmiddel kunnen duizeligheid en slaperigheid optreden. Wanneer men uit
zittende of liggende houding rechtkomt, kunnen duizelingen, flikkeringen voor de ogen of flauwtes
optreden. Deze symptomen kunnen optreden wanneer men de eerste dosis inneemt of wanneer, na het
stoppen van de inname van Terazosine EG, terug met de inname gestart wordt. Hiermee moet men dus
rekening houden bij de inname van dit geneesmiddel. Men moet zich neerleggen wanneer deze
symptomen optreden en zich vervolgens enkele minuten neerzetten alvorens terug recht te staan.
Indien u een oogoperatie moet ondergaan omdat u cataract heeft (wazige lens), dient u voor de
operatie uw oogarts mee te delen dat u Terazosine EG inneemt of in het verleden heeft ingenomen.
1/6
Bijsluiter
Dit omdat Terazosine EG tijdens de operatie complicaties kan veroorzaken, die onder controle kunnen
worden gehouden indien uw oogarts op voorhand is voorbereid.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Gebruikt u naast Terazosine EG nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waarvoor u geen voorschrift
nodig heeft.
De combinatie met andere bloeddrukverlagers is alleen toegelaten na medisch advies (verhoogd risico
op duizeligheid met bepaalde bloeddrukverlagers).
Bij gelijktijdige inname van terazosine met fosfodiesterase-inhibitoren (geneesmiddel tegen
congestieve hartinsufficiëntie) werd een daling van de bloeddruk vastgesteld.
Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of
prostaatvergroting kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden, wat kan worden
veroorzaakt door lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan. Bepaalde patiënten hebben
deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen voor erectiestoornissen
(impotentie) en alfablokkers. Om de kans dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw
dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u geneesmiddelen voor erectiestoornissen begint
te gebruiken.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Geen bijzondere voorzorgen.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Terazosine EG mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
Terazosine EG mag niet gebruikt worden als u borstvoeding geeft.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Men moet vermijden om een voertuig te besturen, gevaarlijke taken uit te voeren of machines te
gebruiken gedurende de eerste twaalf uur na de eerste inname van het geneesmiddel of wanneer de
dosis verhoogd werd (mogelijk bewustzijnsverlies).
Terazosine EG bevat lactosemonohydraat
Elke tablet bevat 35,0 mg lactosemonohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Terazosine EG 2 mg tabletten bevat zonnegeel FCF
Terazosine EG 2 mg tabletten bevatten zonnegeel FCF (E110) wat allergische reacties kan
veroorzaken.
3.
Hoe neemt u Terazosine EG in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De dagdosis Terazosine EG moet aangepast worden in functie van de reactie van de patiënt.
Aanvangsdosis
Voor alle patiënten bedraagt de aanvangsdosis 1 mg per dag bij het slapengaan. Deze dosis zal
vervolgens langzamerhand verhoogd worden.
2/6
Bijsluiter
Te hoge bloeddruk
De daaropvolgende doses hangen van de gewenste reactie van de bloeddruk af en worden door de
geneesheer bepaald.
De gebruikelijke onderhoudsdosis bedraagt 2 mg per dag. Bij sommige patiënten kan de geneesheer
zonodig beslissen om deze dosis te overschrijden.
Goedaardige prostaathypertrofie
De gebruikelijke dosis die wordt aanbevolen, bedraagt 5 mg eenmaal per dag.
De maximumdosis bedraagt 10 mg.
Heeft u te veel van Terazosine EG ingenomen ?
Wanneer u te veel van Terazosine EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Iedere overdosering kan een ernstige bloeddrukdaling veroorzaken die gepaard gaat met een flauwte,
een plots bewustzijnsverlies en een versnelling van het hartritme. De patiënt moet in liggende houding
op de rug geplaatst worden met de voeten omhoog en de arts moet onmiddellijk geroepen worden.
Bent u vergeten Terazosine EG in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Zoals voor elk geneesmiddel, is het belangrijk dat u Terazosine EG tabletten regelmatig gebruikt
gedurende de hele behandeling.
Wordt de behandeling gedurende enkele dagen of meer onderbroken, dan zal ze, na raadpleging van
de behandelende geneesheer, hervat worden met de aanvangsdosis.
Als u stopt met het innemen van Terazosine EG
Stop de behandeling niet voortijdig.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Bloed – en lymfestelselaandoeningen
Vaak (≥ 1/100, < 1/10):
- Meer dan 5%:
Perifeer oedeem
- Meer dan 1%:
Aangezichtsoedeem
Zeer zelden (< 1/10 000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
Verandering van de bloedplaatjes
Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10 000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
Allergische reacties, waaronder anafylactische reacties
Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Vaak (≥ 1/100, < 1/10):
- Meer dan 1%:
Jicht
3/6
Bijsluiter
Zenuwstelselaandoeningen
Vaak (≥ 1/100, < 1/10):
- Meer dan 5%:
Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid
- Meer dan 1%:
Angst, slapeloosheid
Volgende bijwerkingen werden ook vermeld: Depressie, nervositeit, paresthesie, prikkelbaarheid,
hallucinaties
Oogaandoeningen
Vaak (≥ 1/100, < 1/10):
- Meer dan 5%:
Gezichtsstoornis
- Meer dan 1%:
Abnormaal zicht, conjunctivitis
Volgende bijwerkingen werden ook vermeld: IFIS (Intraoperative Floppy Iris Syndrome)
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Vaak (≥ 1/100, < 1/10):
- Meer dan 1%:
Oorsuizingen
Hartaandoeningen
Vaak (≥ 1/100, < 1/10):
- Meer dan 5%:
Hartkloppingen
- Meer dan 1%:
Ritmestoornissen, syncope
Zeer zelden (< 1/10 000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
Atriale fibrillatie (het oorzakelijke verband is niet bewezen)
Volgende bijwerkingen werden ook vermeld: Angina pectoris
Bloedvataandoeningen
Vaak (≥ 1/100, < 1/10):
- Meer dan 1%:
Vasodilatatie
Volgende bijwerkingen werden ook vermeld: Orthostatische hypotensie, tachycardie, cardiovasculaire
collaps
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Vaak (≥ 1/100, < 1/10):
- Meer dan 5%:
Verstopte neus
- Meer dan 1%:
Bronchitis, neusbloeding, griepsymptomen, keelontsteking, neusverkoudheid,
symptomen van een verkoudheid, toename van het hoesten, pijn in de borst of de schouders
Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak (≥ 1/100, < 1/10):
- Meer dan 5%:
Misselijkheid
- Meer dan 1%:
Obstipatie, diarree, monddroogheid, dyspepsie, flatulentie, braken, pijn in het
abdomen
Huid- en onderhuidaandoeningen
Vaak (≥ 1/100, < 1/10):
- Meer dan 1%:
Jeuk, huiduitslag, zweten
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Vaak (≥ 1/100, < 1/10):
- Meer dan 1%:
Gewrichtspijnen, arthritis, gewrichtsstoornissen, spierpijn, pijn in de schouders of
de halsstreek
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10 000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
Aanhoudende erectie.
4/6
Bijsluiter
Vaak (≥ 1/100, < 1/10):
- Meer dan 5%:
Impotentie
- Meer dan 1%:
Frequent moeten plassen, urinewegeninfecties en urine-incontinentie bij de
menopauzale vrouw
Volgende bijwerkingen werden ook vermeld: Verminderd libido
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak (≥ 1/100, < 1/10):
- Meer dan 1%:
Koorts
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via de website:
www.fagg.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
Hoe bewaart u Terazosine EG?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na ‘EXP’. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Terazosine EG?
De werkzame stof in Terazosine EG is terazosine (als terazosinehydrochloridedihydraat). Elke tablet
bevat 1, 2, 5 of 10 mg terazosine.
De andere stoffen in Terazosine EG zijn:
Terazosine EG 1 mg tabletten:
Lactosemonohydraat, natriumcroscarmellose, cellactose 80, magnesiumstearaat.
Terazosine EG 2 mg tabletten:
Lactosemonohydraat, natriumcroscarmellose, cellactose 80, magnesiumstearaat, zonnegeel FCF
(E110).
Terazosine EG 5 mg tabletten:
Lactosemonohydraat, natriumcroscarmellose, cellactose 80, magnesiumstearaat, ijzeroxide rood
(E172).
Terazosine EG 10 mg tabletten:
Lactosemonohydraat, natriumcroscarmellose, cellactose 80, magnesiumstearaat, indigokarmijn (E
132)
5/6
Bijsluiter
Terazosine EG Starter Pack 1 mg + 2 mg tabletten:
- 1 mg: Lactosemonohydraat, natriumcroscarmellose, cellactose 80, magnesiumstearaat.
- 2 mg: Lactosemonohydraat, natriumcroscarmellose, cellactose 80, magnesiumstearaat, Zonnegeel
FCF (E110).
Hoe ziet Terazosine EG eruit en hoeveel zit er in de verpakking?
Terazosine EG 1mg tabletten:
ronde, platte, afgeronde, witte tabletten
Terazosine EG 2mg tabletten:
ronde, platte, afgeronde, oranje tabletten met breuklijn aan één zijde
Terazosine EG 5mg tabletten:
ronde, platte, afgeronde, rode tabletten
Terazosine EG 10 mg tabletten:
ronde, platte, afgeronde, blauwe tabletten
PVC/Al-blisterverpakkingen van 10 en 20 tabletten van 1 mg.
PVC/Al-blisterverpakkingen van 14, 28, 56, 98 en 100 tabletten van 2 mg, 5 mg of 10 mg.
PVC/Al-blisterverpakkingen van (3 x 1 mg + 11 x 2 mg) of (7 x 1 mg + 14 x 2 mg) of (7 x 1 mg + 21
x 2 mg) of (7 x 1 mg + 7 x 2 mg).
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikanten
- Sanico NV - Veedijk 59 - 2300 Turnhout
- Stada Arzneimittel AG - Stadastrasse 2–18 - 61118 Bad Vilbel - Duitsland
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Terazosine EG 1 mg tabletten:
BE261502
Terazosine EG 2 mg tabletten:
BE261441
Terazosine EG 5 mg tabletten:
BE261466
Terazosine EG 10 mg tabletten:
BE261484
Terazosine EG Starter Pack 1 mg + 2 mg tabletten:
BE261423
Afleveringswijze:
op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2013.
6/6

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Terazosine EG 1 mg tabletten
Terazosine EG 2 mg tabletten
Terazosine EG 5 mg tabletten

Terazosine EG 10 mg tabletten
Terazosine EG Starter Pack 1 mg + 2 mg tabletten
Terazosine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
· Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
· Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Terazosine EG en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u Terazosine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Terazosine EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Terazosine EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
1. Wat is Terazosine EG en waarvoor wordt het gebruikt?
Het actief bestanddeel van Terazosine EG is een alfa-adrenolyticum, een geneesmiddel dat de gladde
spieren ontspant.
Terazosine EG is aangewezen bij:
- de behandeling van te hoge bloeddruk, hetzij alleen, hetzij in combinatie met een ander
geneesmiddel tegen verhoogde bloeddruk.
- de behandeling van de symptomen van een goedaardige prostaathypertrofie.
2. Wanneer mag u Terazosine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Terazosine EG niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Terazosine EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Terazosine inneemt.
Na de inname van dit geneesmiddel kunnen duizeligheid en slaperigheid optreden. Wanneer men uit
zittende of liggende houding rechtkomt, kunnen duizelingen, flikkeringen voor de ogen of flauwtes
optreden. Deze symptomen kunnen optreden wanneer men de eerste dosis inneemt of wanneer, na het
stoppen van de inname van Terazosine EG, terug met de inname gestart wordt. Hiermee moet men dus
rekening houden bij de inname van dit geneesmiddel. Men moet zich neerleggen wanneer deze
symptomen optreden en zich vervolgens enkele minuten neerzetten alvorens terug recht te staan.
Indien u een oogoperatie moet ondergaan omdat u cataract heeft (wazige lens), dient u voor de
operatie uw oogarts mee te delen dat u Terazosine EG inneemt of in het verleden heeft ingenomen.
Dit omdat Terazosine EG tijdens de operatie complicaties kan veroorzaken, die onder controle kunnen
worden gehouden indien uw oogarts op voorhand is voorbereid.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Gebruikt u naast Terazosine EG nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waarvoor u geen voorschrift
nodig heeft.
De combinatie met andere bloeddrukverlagers is alleen toegelaten na medisch advies (verhoogd risico
op duizeligheid met bepaalde bloeddrukverlagers).
Bij gelijktijdige inname van terazosine met fosfodiesterase-inhibitoren (geneesmiddel tegen
congestieve hartinsufficiëntie) werd een daling van de bloeddruk vastgesteld.
Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of
prostaatvergroting kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden, wat kan worden
veroorzaakt door lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan. Bepaalde patiënten hebben
deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen voor erectiestoornissen
(impotentie) en alfablokkers. Om de kans dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw
dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u geneesmiddelen voor erectiestoornissen begint
te gebruiken.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Geen bijzondere voorzorgen.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Terazosine EG mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
Terazosine EG mag niet gebruikt worden als u borstvoeding geeft.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Men moet vermijden om een voertuig te besturen, gevaarlijke taken uit te voeren of machines te
gebruiken gedurende de eerste twaalf uur na de eerste inname van het geneesmiddel of wanneer de
dosis verhoogd werd (mogelijk bewustzijnsverlies).
Terazosine EG bevat lactosemonohydraat
Elke tablet bevat 35,0 mg lactosemonohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Terazosine EG 2 mg tabletten bevat zonnegeel FCF
Terazosine EG 2 mg tabletten bevatten zonnegeel FCF (E110) wat allergische reacties kan
veroorzaken.
3. Hoe neemt u Terazosine EG in?
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De dagdosis Terazosine EG moet aangepast worden in functie van de reactie van de patiënt.
Aanvangsdosis
Voor alle patiënten bedraagt de aanvangsdosis 1 mg per dag bij het slapengaan. Deze dosis zal
vervolgens langzamerhand verhoogd worden.
Te hoge bloeddruk
De daaropvolgende doses hangen van de gewenste reactie van de bloeddruk af en worden door de
geneesheer bepaald.
De gebruikelijke onderhoudsdosis bedraagt 2 mg per dag. Bij sommige patiënten kan de geneesheer
zonodig beslissen om deze dosis te overschrijden.
Goedaardige prostaathypertrofie
De gebruikelijke dosis die wordt aanbevolen, bedraagt 5 mg eenmaal per dag.
De maximumdosis bedraagt 10 mg.
Heeft u te veel van Terazosine EG ingenomen ?
Wanneer u te veel van Terazosine EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Iedere overdosering kan een ernstige bloeddrukdaling veroorzaken die gepaard gaat met een flauwte,
een plots bewustzijnsverlies en een versnelling van het hartritme. De patiënt moet in liggende houding
op de rug geplaatst worden met de voeten omhoog en de arts moet onmiddellijk geroepen worden.
Bent u vergeten Terazosine EG in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Zoals voor elk geneesmiddel, is het belangrijk dat u Terazosine EG tabletten regelmatig gebruikt
gedurende de hele behandeling.
Wordt de behandeling gedurende enkele dagen of meer onderbroken, dan zal ze, na raadpleging van
de behandelende geneesheer, hervat worden met de aanvangsdosis.
Als u stopt met het innemen van Terazosine EG
Stop de behandeling niet voortijdig.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Bloed ­ en lymfestelselaandoeningen
Vaak ( 1/100, < 1/10):
- Meer dan 5%: Perifeer oedeem
- Meer dan 1%: Aangezichtsoedeem
Zeer zelden (< 1/10 000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
Verandering van de bloedplaatjes
Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10 000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
Allergische reacties, waaronder anafylactische reacties
Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Vaak ( 1/100, < 1/10):
- Meer dan 1%: Jicht
Zenuwstelselaandoeningen
Vaak ( 1/100, < 1/10):
- Meer dan 5%: Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid
- Meer dan 1%: Angst, slapeloosheid
Volgende bijwerkingen werden ook vermeld: Depressie, nervositeit, paresthesie, prikkelbaarheid,
hallucinaties
Oogaandoeningen
Vaak ( 1/100, < 1/10):
- Meer dan 5%: Gezichtsstoornis
- Meer dan 1%: Abnormaal zicht, conjunctivitis
Volgende bijwerkingen werden ook vermeld: IFIS (Intraoperative Floppy Iris Syndrome)
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Vaak ( 1/100, < 1/10):
- Meer dan 1%: Oorsuizingen
Hartaandoeningen
Vaak ( 1/100, < 1/10):
- Meer dan 5%: Hartkloppingen
- Meer dan 1%: Ritmestoornissen, syncope
Zeer zelden (< 1/10 000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
Atriale fibrillatie (het oorzakelijke verband is niet bewezen)
Volgende bijwerkingen werden ook vermeld: Angina pectoris
Bloedvataandoeningen
Vaak ( 1/100, < 1/10):
- Meer dan 1%: Vasodilatatie
Volgende bijwerkingen werden ook vermeld: Orthostatische hypotensie, tachycardie, cardiovasculaire
collaps
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Vaak ( 1/100, < 1/10):
- Meer dan 5%: Verstopte neus
- Meer dan 1%: Bronchitis, neusbloeding, griepsymptomen, keelontsteking, neusverkoudheid,
symptomen van een verkoudheid, toename van het hoesten, pijn in de borst of de schouders
Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak ( 1/100, < 1/10):
- Meer dan 5%: Misselijkheid
- Meer dan 1%: Obstipatie, diarree, monddroogheid, dyspepsie, flatulentie, braken, pijn in het
abdomen
Huid- en onderhuidaandoeningen
Vaak ( 1/100, < 1/10):
- Meer dan 1%: Jeuk, huiduitslag, zweten
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Vaak ( 1/100, < 1/10):
- Meer dan 1%: Gewrichtspijnen, arthritis, gewrichtsstoornissen, spierpijn, pijn in de schouders of
de halsstreek
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10 000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
Aanhoudende erectie.
Vaak ( 1/100, < 1/10):
- Meer dan 5%: Impotentie
- Meer dan 1%: Frequent moeten plassen, urinewegeninfecties en urine-incontinentie bij de
menopauzale vrouw
Volgende bijwerkingen werden ook vermeld: Verminderd libido
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak ( 1/100, < 1/10):
- Meer dan 1%: Koorts
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via de website: www.fagg.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u Terazosine EG?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na `EXP'. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in Terazosine EG?
De werkzame stof in Terazosine EG is terazosine (als terazosinehydrochloridedihydraat). Elke tablet
bevat 1, 2, 5 of 10 mg terazosine.
De andere stoffen in Terazosine EG zijn:
Terazosine EG 1 mg tabletten:
Lactosemonohydraat, natriumcroscarmellose, cellactose 80, magnesiumstearaat.
Terazosine EG 2 mg tabletten:
Lactosemonohydraat, natriumcroscarmellose, cellactose 80, magnesiumstearaat, zonnegeel FCF
(E110).
Terazosine EG 5 mg tabletten:
Lactosemonohydraat, natriumcroscarmellose, cellactose 80, magnesiumstearaat, ijzeroxide rood
(E172).
Terazosine EG 10 mg tabletten:
Lactosemonohydraat, natriumcroscarmellose, cellactose 80, magnesiumstearaat, indigokarmijn (E
132)
Terazosine EG Starter Pack 1 mg + 2 mg tabletten:
- 1 mg: Lactosemonohydraat, natriumcroscarmellose, cellactose 80, magnesiumstearaat.
- 2 mg: Lactosemonohydraat, natriumcroscarmellose, cellactose 80, magnesiumstearaat, Zonnegeel
FCF (E110).
Hoe ziet Terazosine EG eruit en hoeveel zit er in de verpakking?
Terazosine EG 1mg tabletten: ronde, platte, afgeronde, witte tabletten
Terazosine EG 2mg tabletten: ronde, platte, afgeronde, oranje tabletten met breuklijn aan één zijde
Terazosine EG 5mg tabletten: ronde, platte, afgeronde, rode tabletten
Terazosine EG 10 mg tabletten: ronde, platte, afgeronde, blauwe tabletten
PVC/Al-blisterverpakkingen van 10 en 20 tabletten van 1 mg.
PVC/Al-blisterverpakkingen van 14, 28, 56, 98 en 100 tabletten van 2 mg, 5 mg of 10 mg.
PVC/Al-blisterverpakkingen van (3 x 1 mg + 11 x 2 mg) of (7 x 1 mg + 14 x 2 mg) of (7 x 1 mg + 21
x 2 mg) of (7 x 1 mg + 7 x 2 mg).
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel
Fabrikanten
- Sanico NV - Veedijk 59 - 2300 Turnhout
- Stada Arzneimittel AG - Stadastrasse 2­18 - 61118 Bad Vilbel - Duitsland
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:
Terazosine EG 1 mg tabletten:
BE261502
Terazosine EG 2 mg tabletten:
BE261441
Terazosine EG 5 mg tabletten:
BE261466
Terazosine EG 10 mg tabletten:
BE261484
Terazosine EG Starter Pack 1 mg + 2 mg tabletten:
BE261423
Afleveringswijze: op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2013.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG