Terazosab 2 mg

Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
TERAZOSAB 1 mg tabletten
TERAZOSAB 2 mg tabletten
TERAZOSAB 5 mg tabletten
TERAZOSAB 10 mg tabletten
Terazosine
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit
geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het
geneesmiddel heeft gekregen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1. wat is TERAZOSAB en waarvoor wordt het ingenomen?
Farmacotherapeutische groep
Aangewezen bij
2. Wat moet u weten voordat u TERAZOSAB inneemt?
Neem TERAZOSAB NIET
Wees extra voorzichtig met TERAZOSAB
Inname met andere geneesmiddelen
Inname van TERAZOSAB met voedsel en drank
Zwangerschap en borstvoeding
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Belangrijk informatie over enkele bestanddelen van TERAZOSAB
3. Hoe wordt TERAZOSAB ingenomen?
Wat u moet doen als u meer van TERAZOSAB heeft ingenomen dan u zou mogen:
Wat u moet doen als u bent vergeten TERAZOSAB in te nemen:
Als u stopt met het innemen van TERAZOSAB:
4. Mogelijke bijwerkingen
5. HOE BEWAART U TERAZOSAB ?
6. AAnvullende informatie
Wat bevat TERAZOSAB
Hoe ziet TERAZOSAB er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 09/2013
1/6
Bijsluiter
1.
WAT IS TERAZOSAB EN WAARVOOR WORDT HET INGENOMEN?
o
o
Farmacotherapeutische groep
Medicament tegen prostaatvergroting.
Bloeddrukverlager alfa-blokker.
Aangewezen bij
o
De behandeling van verhoogde bloeddruk, alleen, of in combinatie met een andere bloeddrukverlager.
De behandeling van de symptomen van een goedaardige prostaatvergroting.
2.
WAT MOET U WETEN VOORDAT U TERAZOSAB INNEEMT?
o
Neem TERAZOSAB NIET
Als u overgevoelig (allergisch) bent voor terazosine of een van de andere bestanddelen van TERAZOSAB.
Wees extra voorzichtig met TERAZOSAB
o
Na inname van dit geneesmiddel kunt u zich duizelig en suf voelen. Indien u uit een zit- of ligpositie
rechtkomt, kunt u zich duizelig, verblind of verzwakt voelen. Deze symptomen kunnen zich voordoen na
inname van de eerste dosis of bij een hervatting van TERAZOSAB na een onderbreking. Houd hier
rekening mee bij de inname van dit geneesmiddel en leg u neer indien deze symptomen zich voordoen. Ga
vervolgens enkele minuten zitten vooraleer u rechtkomt.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Inname met andere geneesmiddelen” te
lezen.
Inname met andere geneesmiddelen
o
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt
ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
De combinatie met andere bloeddrukverlagers is alleen toegelaten na medisch advies (verhoogd risico op
duizeligheid met bepaalde bloeddrukverlagers).
Bij gelijktijdige inname van terazosine met fosfodiesterase-inhibitoren (geneesmiddel tegen congestieve
hartinsufficiëntie) werd een daling van de bloeddruk vastgesteld.
Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of
prostaatvergroting kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden, wat kan worden
veroorzaakt door lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan. Bepaalde patiënten
hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen voor
erectiestoornissen (impotentie) en alfablokkers.
Om de kans dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis
alfablokker constant te zijn voordat u geneesmiddelen voor erectiestoornissen begint te
gebruiken.
2/6
Bijsluiter
o
Inname van TERAZOSAB met voedsel en drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
o
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. TERAZOSAB mag niet
gebruikt worden tijdens de zwangerschap. TERAZOSAB mag niet gebruikt worden tijdens het geven van
borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
o
Gedurende een periode van 12 uur na de eerste inname moet het besturen van een voertuigen, het
uitvoeren van gevaarlijke taken en het bedienen van machines vermeden worden; hetzelfde geldt bij elke
verhoging van de dosering (risico op syncope).
Belangrijk informatie over enkele bestanddelen van TERAZOSAB
o
De TERAZOSAB –tabletten bevatten lactose. Raadpleeg uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt indien
u allergisch bent voor bepaalde suikers.
3.
HOE WORDT TERAZOSAB INGENOMEN?
Volg bij het innemen van TERAZOSAB nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
apotheker.
De dagelijkse dosis TERAZOSAB moet aangepast worden in functie van de reactie van de patiënt.
Gelieve opnieuw contact op te nemen met uw arts indien er geen verbetering merkbaar is.
Startdosis
De aanbevolen startdosis bedraagt 1 mg bij het slapengaan voor alle patiënten
Deze dosis zal vervolgens langzamerhand verhoogd worden.
Verhoogde bloeddruk
De volgende dosissen zijn in functie van de gewenste reactie van de bloeddruk en worden bepaald door de
arts. De gebruikelijke onderhoudsdosis bedraagt 2 mg per dag. Bij sommige patiënten kan de arts, indien
nodig, deze dosis overschrijden.
Benigne prostaathypertrofie
De aanbevolen dosis bedraagt 5 mg eenmaal daags.
De maximale dosis bedraagt 10 mg.
Wat u moet doen als u meer van TERAZOSAB heeft ingenomen dan u zou
mogen:
Indien u te veel TERAZOSAB heeft ingenomen, neemt u onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of
het Antigifcentrum (070/245.245).
Elke overdosis kan een ernstige stijging van de bloeddruk met syncope, bewustzijnsverlies en versnelling
van het hartritme veroorzaken.
Leg de patiënt neer met de benen omhoog en roep een arts.
o
3/6
Bijsluiter
o
Wat u moet doen als u bent vergeten TERAZOSAB in te nemen:
Wordt de dosis gedurende enkele dagen of meer onderbroken, dan dient u uw arts te raadplegen. De
behandeling zal dan hervat worden met de aanvangsdosis.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van TERAZOSAB:
o
Niet van toepassing.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan TERAZOSAB bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
De ongewenste effecten die zich in de loop van de klinische studies of na het op de markt brengen, waren:
- Hartaandoeningen:
Hartkloppingen, hartritmestoornissen.
- Bloed- en lymfestelselaandoeningen:
Daling van de bloedplaatjes.
- Zenuwstelselaandoeningen:
Angst, slapeloosheid, nervositeit, prikkelbaarheid.
-Oogaandoeningen:
Abnormaal zicht, bindvliesontsteking
- Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:
Oorsuizen
- Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:
Neuscongestie, bronchitis, neusbloedingen, angine, rhinitis, toename van het hoesten, dyspneu, sinusitis.
- Maagdarmstelselaandoeningen:
Misselijkheid, constipatie, diaree, monddroogheid, spijsverteringsproblemen, gasvorming in de maag,
braken.
- Huid- en onderhuidaandoeningen:
Jeuk, huiduitslag, zweten.
- Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen:
Musculo-skelatale pijn, jicht.
- Bloedvataandoeningen:
Aangezichtsoedeem, lage bloeddruk in rechtstaande houding, snelle polsslag, syncope.
- Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
Hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, koorts, buikpijn, pijn aan de hals, borst, schouders, anafylactische
en allergische reacties.
- Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen:
Aanhoudende erectie, verhoogde plasfrequentie, infecties van de urinewegen en urine-incontinentie bij de
menopauzale vrouw, impotentie.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
4/6
Bijsluiter
5.
HOE BEWAART U TERAZOSAB ?
Bewaren beneden 30°C.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik TERAZOSAB niet meer na de vervaldatum vermeld op de verpakking achter “Exp”. De
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag
uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen
bij de bescherming van het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
o
Wat bevat TERAZOSAB
Het werkzame bestanddeel is terazosine. TERAZOSAB 1 mg (witte tabletten) bevat 1 mg terazosine (in de
vorm van terazosine hydrochloridehydraat) per tablet. TERAZOSAB 2 mg (gele tabletten) bevat 2 mg
terazosine (in de vorm van terazosine hydrochloridehydraat) per tablet. TERAZOSAB 5 mg bevat 5 mg
terazosine (in de vorm van terazosine hydrochloridehydraat) per tablet. TERAZOSAB 10 mg bevat 10 mg
terazosine (in de vorm van terazosine hydrochloridehydraat) per tablet.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: TERAZOSAB 1 mg (witte tabletten): Lactose – Maïszetmeel –
Gepregelatiniseerd zetmeel – Talk – Magnesiumstearaat. TERAZOSAB 2 mg (gele tabletten): Lactose –
Maïszetmeel – Gepregelatiniseerd zetmeel – Talk – Magnesiumstearaat – Chinoline geel-aluniniumlak
(E104). TERAZOSAB 5 mg tabletten: Lactose – Maïszetmeel – Gepregelatiniseerd zetmeel – Talk –
Magnesiumstearaat – bruin ijzeroxide (E172). TERAZOSAB 10 mg tabletten: Lactose – Maïszetmeel –
Gepregelatiniseerd zetmeel – Talk – Magnesiumstearaat – indigotine-aluminium lak (E132).
Hoe ziet TERAZOSAB er uit en wat is de inhoud van de verpakking
o
TERAZOSAB 1 mg: witte tabletten; TERAZOSAB 2 mg: gele tabletten; TERAZOSAB 5 mg: bruine tabletten;
TERAZOSAB 10 mg: blauwe tabletten.
TERAZOSAB tabletten wordt afgeleverd in alu blisterverpakking PVC/PVDC.
TERAZOSAB 1 mg: doos met 10 tabletten.
TERAZOSAB 2 mg, 5 mg en 10 mg: doos met 28 of 84 alu blisterverpakking PVC/PVDC.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
o
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
Ierland
5/6
Bijsluiter
Fabrikant (vrijgeving van de partijen):
AESICA Queenborough Ltd
Queenborough – Kent
Engeland
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
TERAZOSAB 1 mg tabletten: BE 220035
TERAZOSAB 2 mg tabletten: BE 220044
TERAZOSAB 5 mg tabletten: BE 220053
TERAZOSAB 10 mg tabletten: BE 220062
Op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 09/2013
o
6/6
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
TERAZOSAB 1 mg tabletten
TERAZOSAB 2 mg tabletten
TERAZOSAB 5 mg tabletten
TERAZOSAB 10 mg tabletten
Terazosine
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit
geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het
geneesmiddel heeft gekregen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In
deze bijsluiter:
1. wat is TERAZOSAB en waarvoor wordt het ingenomen?
Farmacotherapeutische groep
Aangewezen bij
2. Wat moet u weten voordat u TERAZOSAB inneemt?
Neem TERAZOSAB NIET
Wees extra voorzichtig met TERAZOSAB
Inname met andere geneesmiddelen
Inname van TERAZOSAB met voedsel en drank
Zwangerschap en borstvoeding
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Belangrijk informatie over enkele bestanddelen van TERAZOSAB
3. Hoe wordt TERAZOSAB ingenomen?
Wat u moet doen als u meer van TERAZOSAB heeft ingenomen dan u zou mogen:
Wat u moet doen als u bent vergeten TERAZOSAB in te nemen:
Als u stopt met het innemen van TERAZOSAB:
4. Mogelijke bijwerkingen
5. HOE BEWAART U TERAZOSAB ?
6. AAnvullende informatie
Wat bevat TERAZOSAB
Hoe ziet TERAZOSAB er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 09/2013
1.
WAT IS TERAZOSAB EN WAARVOOR WORDT HET INGENOMEN?
o
o
Farmacotherapeutische groep
Medicament tegen prostaatvergroting.
Bloeddrukverlager alfa-blokker.
o
Aangewezen bij
De behandeling van verhoogde bloeddruk, alleen, of in combinatie met een andere bloeddrukverlager.
De behandeling van de symptomen van een goedaardige prostaatvergroting.
2.
WAT MOET U WETEN VOORDAT U TERAZOSAB INNEEMT?
o
Neem TERAZOSAB NIET
Als u overgevoelig (allergisch) bent voor terazosine of een van de andere bestanddelen van TERAZOSAB.
o
Wees extra voorzichtig met TERAZOSAB
Na inname van dit geneesmiddel kunt u zich duizelig en suf voelen. Indien u uit een zit- of ligpositie
rechtkomt, kunt u zich duizelig, verblind of verzwakt voelen. Deze symptomen kunnen zich voordoen na
inname van de eerste dosis of bij een hervatting van TERAZOSAB na een onderbreking. Houd hier
rekening mee bij de inname van dit geneesmiddel en leg u neer indien deze symptomen zich voordoen. Ga
vervolgens enkele minuten zitten vooraleer u rechtkomt.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek 'Inname met andere geneesmiddelen' te
lezen.
o
Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt
ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
De combinatie met andere bloeddrukverlagers is alleen toegelaten na medisch advies (verhoogd risico op
duizeligheid met bepaalde bloeddrukverlagers).
Bij gelijktijdige inname van terazosine met fosfodiesterase-inhibitoren (geneesmiddel tegen congestieve
hartinsufficiëntie) werd een daling van de bloeddruk vastgesteld.
Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of
prostaatvergroting kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden, wat kan worden
veroorzaakt door lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan. Bepaalde patiënten
hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen voor
erectiestoornissen (impotentie) en alfablokkers.
Om de kans dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis
alfablokker constant te zijn voordat u geneesmiddelen voor erectiestoornissen begint te
gebruiken.
o
Inname van TERAZOSAB met voedsel en drank
Niet van toepassing.
o
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. TERAZOSAB mag niet
gebruikt worden tijdens de zwangerschap. TERAZOSAB mag niet gebruikt worden tijdens het geven van
borstvoeding.
o
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Gedurende een periode van 12 uur na de eerste inname moet het besturen van een voertuigen, het
uitvoeren van gevaarlijke taken en het bedienen van machines vermeden worden; hetzelfde geldt bij elke
verhoging van de dosering (risico op syncope).
o
Belangrijk informatie over enkele bestanddelen van TERAZOSAB
De TERAZOSAB ­tabletten bevatten lactose. Raadpleeg uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt indien
u allergisch bent voor bepaalde suikers.
3.
HOE WORDT TERAZOSAB INGENOMEN?
Volg bij het innemen van TERAZOSAB nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
apotheker.
De dagelijkse dosis TERAZOSAB moet aangepast worden in functie van de reactie van de patiënt.
Gelieve opnieuw contact op te nemen met uw arts indien er geen verbetering merkbaar is.
Startdosis
De aanbevolen startdosis bedraagt 1 mg bij het slapengaan voor alle patiënten
Deze dosis zal vervolgens langzamerhand verhoogd worden.
Verhoogde bloeddruk
De volgende dosissen zijn in functie van de gewenste reactie van de bloeddruk en worden bepaald door de
arts. De gebruikelijke onderhoudsdosis bedraagt 2 mg per dag. Bij sommige patiënten kan de arts, indien
nodig, deze dosis overschrijden.
Benigne prostaathypertrofie
De aanbevolen dosis bedraagt 5 mg eenmaal daags.
De maximale dosis bedraagt 10 mg.
o
Wat u moet doen als u meer van TERAZOSAB heeft ingenomen dan u zou
mogen:
Indien u te veel TERAZOSAB heeft ingenomen, neemt u onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of
het Antigifcentrum (070/245.245).
Elke overdosis kan een ernstige stijging van de bloeddruk met syncope, bewustzijnsverlies en versnelling
van het hartritme veroorzaken.
Leg de patiënt neer met de benen omhoog en roep een arts.
o
Wat u moet doen als u bent vergeten TERAZOSAB in te nemen:
Wordt de dosis gedurende enkele dagen of meer onderbroken, dan dient u uw arts te raadplegen. De
behandeling zal dan hervat worden met de aanvangsdosis.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
o
Als u stopt met het innemen van TERAZOSAB:
Niet van toepassing.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan TERAZOSAB bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
De ongewenste effecten die zich in de loop van de klinische studies of na het op de markt brengen, waren:
- Hartaandoeningen:
Hartkloppingen, hartritmestoornissen.
- Bloed- en lymfestelselaandoeningen:
Daling van de bloedplaatjes.
- Zenuwstelselaandoeningen:
Angst, slapeloosheid, nervositeit, prikkelbaarheid.
-Oogaandoeningen:
Abnormaal zicht, bindvliesontsteking
- Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:
Oorsuizen
- Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:
Neuscongestie, bronchitis, neusbloedingen, angine, rhinitis, toename van het hoesten, dyspneu, sinusitis.
- Maagdarmstelselaandoeningen:
Misselijkheid, constipatie, diaree, monddroogheid, spijsverteringsproblemen, gasvorming in de maag,
braken.
- Huid- en onderhuidaandoeningen:
Jeuk, huiduitslag, zweten.
- Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen:
Musculo-skelatale pijn, jicht.
- Bloedvataandoeningen:
Aangezichtsoedeem, lage bloeddruk in rechtstaande houding, snelle polsslag, syncope.
- Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
Hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, koorts, buikpijn, pijn aan de hals, borst, schouders, anafylactische
en allergische reacties.
- Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen:
Aanhoudende erectie, verhoogde plasfrequentie, infecties van de urinewegen en urine-incontinentie bij de
menopauzale vrouw, impotentie.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TERAZOSAB ?
Bewaren beneden 30°C.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik TERAZOSAB niet meer na de vervaldatum vermeld op de verpakking achter 'Exp'. De
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag
uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen
bij de bescherming van het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
o
Wat bevat TERAZOSAB
Het werkzame bestanddeel is terazosine. TERAZOSAB 1 mg (witte tabletten) bevat 1 mg terazosine (in de
vorm van terazosine hydrochloridehydraat) per tablet. TERAZOSAB 2 mg (gele tabletten) bevat 2 mg
terazosine (in de vorm van terazosine hydrochloridehydraat) per tablet. TERAZOSAB 5 mg bevat 5 mg
terazosine (in de vorm van terazosine hydrochloridehydraat) per tablet. TERAZOSAB 10 mg bevat 10 mg
terazosine (in de vorm van terazosine hydrochloridehydraat) per tablet.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: TERAZOSAB 1 mg (witte tabletten): Lactose ­ Maïszetmeel ­
Gepregelatiniseerd zetmeel ­ Talk ­ Magnesiumstearaat. TERAZOSAB 2 mg (gele tabletten): Lactose ­
Maïszetmeel ­ Gepregelatiniseerd zetmeel ­ Talk ­ Magnesiumstearaat ­ Chinoline geel-aluniniumlak
(E104). TERAZOSAB 5 mg tabletten: Lactose ­ Maïszetmeel ­ Gepregelatiniseerd zetmeel ­ Talk ­
Magnesiumstearaat ­ bruin ijzeroxide (E172). TERAZOSAB 10 mg tabletten: Lactose ­ Maïszetmeel ­
Gepregelatiniseerd zetmeel ­ Talk ­ Magnesiumstearaat ­ indigotine-aluminium lak (E132).
o
Hoe ziet TERAZOSAB er uit en wat is de inhoud van de verpakking
TERAZOSAB 1 mg: witte tabletten; TERAZOSAB 2 mg: gele tabletten; TERAZOSAB 5 mg: bruine tabletten;
TERAZOSAB 10 mg: blauwe tabletten.
TERAZOSAB tabletten wordt afgeleverd in alu blisterverpakking PVC/PVDC.
TERAZOSAB 1 mg: doos met 10 tabletten.
TERAZOSAB 2 mg, 5 mg en 10 mg: doos met 28 of 84 alu blisterverpakking PVC/PVDC.
o
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
Ierland
Fabrikant (vrijgeving van de partijen):
AESICA Queenborough Ltd
Queenborough ­ Kent
Engeland
Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
TERAZOSAB 1 mg tabletten: BE 220035
TERAZOSAB 2 mg tabletten: BE 220044
TERAZOSAB 5 mg tabletten: BE 220053
TERAZOSAB 10 mg tabletten: BE 220062
Op medisch voorschrift.
o
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 09/2013

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG